Lässtrategier

Report
Lässtrategier
Sjöfruskolan Åk 7-9
Lässtrategier
• Att använda lässtrategier
innebär att få mentala
verktyg för att förstå en
text. Lässtrategier är
riktade handlingar som
utförs medvetet för att
öka förståelsen. Läsarens
användning av
lässtrategier kan
jämföras med snickarens
användning av sin
verktygslåda
Vad är god läsförståelse?
• Läsa som avkoppling
• Läsa med kritiska ögon
• Inhämta information (olika slags texter)
Författarens syfte med text
Exempelvis:
Roa
Informera
Förklara
Övertyga
Väcka funderingar
Fundera alltid innan du
läser en text på vilket
syfte
författaren/skribenten
har
Varför använda lässtrategier?
• Förbättra läsförståelse i alla ämnen
• Ökade kunskaper
• Effektiv studieteknik
Expertläsaren
• Förutspår handlingen
• Stannar upp, ställer frågor
• Klargör otydligheter
• Sammanfattar texten
När?
• Introduktion på svenskan under v.38
• Vt 2015 arbeta i alla ämnen med
lässtrategier med särskilt fokus på
no, so, språk.
Fyra viktiga strategier kring
hur man närmar sig en text
Att förutspå/ställa hypotes
Utifrån rubriker och bilder, vad tror jag texten kommer handla om?
Att klargöra
Finns det begrepp, formuleringar och annat som behöver förklaras?
Att ställa frågor
Vad vet jag redan?
Vad förstår jag?
Något jag kan ifrågasätta?
Ser jag ett mönster?
Att sammanfatta
Kunna sammanfatta det viktigaste av textens innehåll.
Förutspå
Förutspå
Överblicka och se framåt:
Vad finns här?
Vad handlar det om?
Vad kommer det att stå sedan?
Vad kommer att hända?
Vad vet jag redan om detta?
Vad tror jag att texten kan lära mig?
Knep:
Vad vill/kan jag få reda på?
Titta på:
∙
Bilder
∙
Bildtexter
∙
Tabeller
∙
Faktarutor
∙
Rubriker
∙
Överskrifter
∙
Nyckelord
∙
Kursiverade ord
Ställa frågor
Ställa frågor
Vad?
Hur?
Från vem? Till vem?
När?
Varför?
I vilket sammanhang? (T.ex. tid,
politik, händelse)
Knep:
∙
Gör om rubriker till frågor
∙
Skriv 3-5 frågor på textens
innehåll – det viktigaste,
övergripande eller detaljer.
∙
Ställ eller skriv frågor om sådant
du inte förstår eller som är nytt
för dig.
Klargöra
Knep:
∙
Stanna upp
∙
Läs sakta
∙
Reflektera
Vilka oklarheter finns i texten?
∙
Red ut detaljer
Till exempel:
∙
Använd ledtrådar i texten för att
-Ord och uttryck
förstå nya ord
-Hela meningar
∙
Stryk under ordet
-Stycken
∙
Fråga någon eller slå upp
-Hela texten
∙
Skapa ditt eget sammanhang,
Jag förstår inte det där ordet…
din egen bild
Jag förstår inte vad som menas med…
∙
Koppla ihop ny kunskap med det
Det där måste jag läsa om…
du redan vet
Jag förstår inte varför…
∙
Dra slutsatser
Jag undrar om…
Klargöra
Är det inte så…
Så det betyder alltså…
Jaha, jag trodde först att…
Sammanfatta
Sammafatta
Vad vet jag redan?
Vad är nytt?
Vad är viktigast?
Vad är mindre viktigt?
Vad hände först?
Vad hände sedan?
Vad hände sist?
Knep
∙
Gör en ordlista med viktiga
begrepp
∙
Skriv det viktigaste i punktform
∙
Återberätta för en kompis
∙
Sammanfatta skriftligt med egna
ord
∙
Sammanfatta genom t.ex egen
bild eller tankekarta
∙
Stryk under nyckelord eller skriv
på post-it lappar

similar documents