Examensarbetet - Malmö högskola

Report
Examensarbetet
Sara Berglund
Malmö högskola
Utgångspunkter
Olika typer av
examensarbeten
Förutsättningar
Partnerskolans
involvering
Varför skriva
examensarbete?
Frågor från
verksamheterna
Vägen till lärare
Vilka kompetenser behöver en lärare?

Specifika

Generella

Sociala
Hur övas dessa upp?

Verksamhetsförlagd tid

Högskoleförlagd tid

Livet
Generella kompetenser och förmågor
Göra
självständiga
och kritiska
bedömningar
Självständigt
integrera och
använda nya
kunskaper
Självständigt
kunna urskilja,
formulera och
lösa problem
Hantera komplexa
företeelser,
frågeställningar
och situationer
Söka och värdera
kunskap på
vetenskaplig nivå
Följa
kunskapsutvecklingen
inom ämnesområdet
Ifrågasätta
föreställningar
och fördomar
Göra muntliga
och skriftliga
presentationer
Planera och
genomföra
undersökningar
Examensarbetets förutsättningar
Vad: Examensarbete i fördjupningsämnet, 15 hp, 10 veckor
Vilka: 1-2 studenter
Hur: Undersökning, självständigt skrivande och handledning
Gentemot lärare:
Arbetet genomförs på egen
hand
Produkt: Uppsats på 25-30 sidor
Examination: Opponering
Användning: ?
Gentemot tidigare forskning:
Kunskapen är
egenproducerad
Examensarbete i fördjupningsämnet

Barndom och lärande (barndom, fostran, omsorg, estetik, ämnesdidaktik)

Fritidspedagogik

Fördjupningsämne/förstaämne
Ur kursplanerna:
”Kursen syftar till att studenterna ska utveckla för yrket relevanta kunskaper samt stärka sin förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktisk, förskolepedagogisk eller
fritidspedagogisk verksamhet, och därmed för professionen. Den kunskapsutvecklande processen
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utgöra en fördjupning av de till
professionen knutna kompetenserna.”

Vetenskaplighet och yrkesverksamhet

Grundnivå eller avancerad nivå
Olika typer av uppsatser

Empiriska studier


Text- och dokumentstudier


Texter producerade av eller för verksamheten
Utvecklingsarbeten


Kvalitativ eller kvantitativ
Verksamhetsinitierat eller studentinitierat
Gestaltande arbeten

Gestaltning som undersökningsmetod eller resultat
De involverade parterna
Författaren
Handledaren
Examinatorn
Partnerskola
Lärare och
skolpersonal
Andra studenter
Intervjupersoner
Familj och släkt
Opponenterna
Partnerskolan och examensarbetet
Inför arbetet

Vad behöver studeras? Problematik, dilemman?

Anteckna idéer, tipsa studenter
Under arbetet

Ge tillgång, skapa möjligheter för undersökning

Fungera som diskussionspartner och bollplank
Efter arbetet

Tillgång till examensarbetet

Presentation och användning av resultatet – tillför mening åt processen
Vad är en undersökningsbar fråga?

Är inte värderande (ta reda på vad som är bra eller dåligt)

Handlar inte om påverkan eller processer som är utsträckta över tid

Går inte att besvara med ja/nej

Utgår från ett ”problem”

Handlar om att söka fördjupad förståelse för en företeelse

Kan bidra till att fylla igen en kunskapslucka

Kan avgränsas och går att studera under ett par veckors fältstudier

Kan förankras vetenskapligt

Hur, vad, varför?
Frågor från verksamheterna
Mentimeter
Återkoppling till skolor och förskolor
Examensarbeten vid förskollärarutbildningen, 2014
http://exbus2014.wordpress.com/
Jag vet aldrig vad jag tror
om något förrän jag har läst
vad jag har skrivit om det.
- William Faulkner

similar documents