(Rendező mérleg), (1.26 MB, PPTX)

Report
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS
SZÁMVITELÉNEK 2014. ÉVI
MEGVÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS
FELADATOK
Osgyáni Judit
Államháztartási Szabályozási Főosztály
Nemzetgazdasági Minisztérium
Hatályba lépett:
2014. január 1.
Az államháztartás
számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet (új Áhsz.)
Hatályon kívül helyezi:
2014.
január 1től
 Az
államháztartás
szervezetei
beszámolási
és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet (a továbbiakban:
Áhsz.),
 A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII.
17.) Korm. rendeletet,
 A magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről
szóló 347/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet és
 A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal
kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési
kötelezettségről szól 34/2011. (III.17.) Korm. rendeletet.
DE a 2013. évre vonatkozó beszámolási
kötelezettséget a 2013. december 31-én
hatályos szabályok szerint kell teljesíteni.
(új Áhsz. 56.§ (1) )
Hatályba lépett:
2013. szept. 14.
36/2013.(IX. 13.) NGM
rendelet
Rendező mérlegek
rendelete
Módosította: az államháztartási
számvitellel összefüggő egyes
rendeletek módosításáról szóló
75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet
(2013. évi Magyar Közlöny 225.
szám), hatályos 2013. december
31. 18 órától.

Mérlegek fordulónapja:
2014. január 1. =
NYITÓMÉRLEG
 Forintban kell elkészíteni.
 Keltezés, Aláírások:
szerv vezetője
+
elkészítésért kijelölt felelős
személy
(regisztrációs szám, vagy
kamarai tagsági szám)
4 féle „séma”az átfordításhoz:
1. melléklet:
államháztartás
szervezeteinek (249/2000.)
2. melléklet:
nemzetgazdasági
elszámolásoknak (240/2003.)
3. melléklet: tulajdonosi jogokat
gyakorló
szervezeteknek
(347/2011.)
4. melléklet: Nemzeti Földalap
rábízott földvagyonnal kapcsolatos
elszámolásainak (34/2011.)
HATÁRIDŐK:
 2014. MÁRCIUS 31-IG
1. MELLÉKLET
(kivéve ELKA és TB Alapok)
 2014. JÚNIUS 30-IG
2. MELLÉKLET
1. MELLÉKLET ELKA+TB Alapok
 2014. AUGUSZTUS 31-IG
3.-4. MELLÉKLET
FELADATAINK KRONOLÓGIÁBAN:
1
• Előkészítő feladatok
december 31-ig
2013.
2
• 2014.
évi
könyvvezetés
sajátos feladatai
3
•Rendező technikai tételek és
Rendező mérleg összeállítása
4
• Nyitómérleg és nyitó főkönyvi
kivonat elkészítése
ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK
2013. DECEMBER 31-IG
Leltározás
• A rendező mérleg elkészítéséhez 2013.
december 31-ei mérlegfordulónappal teljes
körűen fel kell leltározni valamennyi eszközt és
forrást, valamint a kötelezettségvállalásokat.
• A mennyiségben és értékben nyilvántartott
eszközöket tényleges mennyiségi felvétellel, az
egyeztetéssel leltározandó eszközöket és
forrásokat, valamint a kötelezettségvállalásokat
az azok meglétét igazoló dokumentumokkal
egyeztetve és alátámasztva kell leltározni.
A leltárfelvétellel kapcsolatban
• meg kell vizsgálni a selejtezés lehetőségét
azoknál
a
befejezetlen
beruházásként
nyilvántartott idejét múlt, meg nem valósuló
beruházási tervdokumentációknak, amelyeket
évek óta nyilvántartanak;
• fel kell tárni a raktáron lévő elfekvő készleteket
és értékesítésükről vagy más egyéb módon
történő hasznosításukról gondoskodni kell;
• a
követelések,
kötelezettségek,
kötelezettségvállalások
leltárában
azokat
költségvetési évben esedékes és költségvetési
évet követő években esedékes bontásban kell
szerepeltetni.
Rendelet 2. § (3) alapján „FÁK” tételek
„tisztázása”
Függő, Átfutó és Kiegyenlítő
bevételeknek és kiadásoknak, azaz a
39. és 48. főkönyvi számlacsoport főkönyvi
számláinak tételes
„ÁTVILÁGÍTÁSÁNAK,
TISZTÁZÁSÁNAK”
2013. december 31-ig meg kell
történnie!!!!
FÁK tételekkel kapcsolatos feladatok
Csak azok a tételek maradhatnak, amelyek
• bizonyítottan a következő évi költségvetést
terhelő kiadások,
• továbbá olyan kiadások, amelyekről a keletkezés
pillanatában ismert, hogy az nem az
államháztartás szervezetét terhelő kifizetés,
• bizonyítottan nem az államháztartás szervezetét
megillető bevételek.
A rendező mérlegbe nem kerülhetnek be olyan
összegek, melyek eredete nem tisztázott.
FÁK tételekkel kapcsolatos feladatok
Azonosítani kell az olyan függő, átfutó kiadásokat
vagy bevételeket,
• amelyek keletkezésük pillanatában végleges
kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerülhettek
elszámolásra az azonosításhoz szükséges
feltételek hiánya miatt,
• vagy amelyek jogcíme ismeretlen volt, és ennek
alapján azokat végleges bevételként, illetve
kiadásként el kell számolni,
• ha az azonosítás nem lehetséges: dologi
kiadásként vagy intézményi működéshez
kapcsolódó bevételként kell elszámolni.
FÁK tételekkel kapcsolatos feladatok
Pénzügyileg rendezni kell azokat a függő,
átfutó kiadásokat és bevételeket,
• amelyek téves pénzügyi teljesítésből,
elszámolásból erednek,
• ha a pénzügyi rendezés nem lehetséges,
azokat az előbbiek szerinti kiadásként vagy
bevételként el kell számolni és a követelések
vagy kötelezettségek közé felvenni;
• ha az azonosítás nem lehetséges: dologi
kiadásként vagy intézményi működéshez
kapcsolódó bevételként kell elszámolni.
FÁK tételekkel kapcsolatos feladatok
A
helyesbített, rendezett FÁK tételekhez
szükséges
előirányzat
fedezetről
is
gondoskodni kell!!!
Kincstárhoz 2013. december 23-ig lehet
benyújtani előirányzat módosítást, amelynél
figyelembe kell venni
• FÁK tételek „tisztázását”, illetve a
• pótkezelési időszak (2014. január 31.) KTK
rendezéseit is.
IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK
A belföldi idegen pénzeszközök és
a nemzetközi támogatási programok idegen
pénzeszközei
számlacsoportokban
a
lebonyolítási számlák
esetén fokozott gondossággal kell eljárni!
Figyelni kell rá, hogy az utóbbinak – a
kedvezményezett által beutalt önerő összege
év végén ne maradjon
egyenlege.
kivételével –
Új előírás a megszűnt szervezetek
átvételével kapcsolatosan – Rendező
mérlegek rendelete 2/A. §
2013. december 31-én megszűnt
- költségvetési szerv,
- társulás,
- nemzetiségi önkormányzat,
beszámolójában kimutatott
Eszközök és Források értékét
JOGUTÓDNÁL
a 4921. Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési
számlával szemben kell felvenni.
2014. ÉVI
KÖNYVVEZETÉS
SAJÁTOS FELADATAI
2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
Legkésőbb 2014. január 31-ig leltár alapján meg kell
nyitni a költségvetési számvitelben:
• a követelések 09(2),
• kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek
05(2) és ezek
• teljesítésének 09(3) és 05(3) nyilvántartási számláit, és
• 01-04. számlacsoport nyilvántartási számláit.
A január 1-jét követően bekövetkezett gazdasági
eseményeket a nyilvántartási számlákon el kell
számolni.
Az előirányzatok nyilvántartására szolgáló nyilvántartási
számlák 05(1) és 09(1) megnyitása az új Áhsz. szerint,
az elemi költségvetés elfogadását követően történik.
2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
Nem a tételes leltár alapján nyitják meg
nyilvántartási számláikat:
• a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,
• a Nemzeti Foglalkoztatási Alap,
• a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap és
• a Nemzeti Kulturális Alap kezelő szerve.
Az Ávr. 134. § c) pontja és 138. § (5) bekezdés c)
pontja szerinti adatszolgáltatással érintett
nyilvántartási számláinak megnyitása a kezelő
szerv rendelkezésére álló adatai alapján.
Az állami adóhatóság adatszolgáltatását követően
szükség esetén módosítani kell.
2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
Pénzügyi számvitel könyvviteli számláit legkésőbb
a rendező mérleg alapján, annak elkészítését
követő munkanapon kell megnyitni. (IV.1., VII.1.
vagy IX.1.)
A könyvviteli számlák megnyitásáig bekövetkezett
gazdasági események hatását az új Áhsz.
rendelkezései szerinti időközönként, a könyvviteli
számlák
száma
szerint
vezetett
nyilvántartásokban kell elszámolni.
A könyvviteli számlák megnyitása után a
nyilvántartások szerinti forgalmat kell a
megnyitott könyvviteli számlákon könyvelni.
2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos rendezési feladatok
költségvetési szervet megillető pénzeszközök esetén
(249-es
államháztartási
szervezeteknél
illetve
Kincstárnál):
A könyvviteli számlák megnyitását
T 34 – K 491 és T 491 – K 368 követően
az idegen pénzeszközök közül haladéktalanul át kell vezetni –
és ezzel azonos összegű bevételt elszámolni – a
költségvetési pénzeszközök könyvviteli számláira azon
idegen pénzeszközöket, melyek az új Áhsz. szerint idegen
pénzeszközként nem tarthatók nyilván.
Az átvezetés és a bevétel elszámolása:
Költségvetési számvitel T 09(2) – K 0041 és T 005 – K 09(3)
Pénzügyi számvitel T 368 – K 34 és T 32/33 – K 9
2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos rendezési feladatok
költségvetési szervet nem megillető pénzeszközök
esetén (249-es államháztartási szervezeteknél illetve
Kincstárnál):
A könyvviteli számlák megnyitását
T 34 – K 491 és T 491 – K 368 követően
az idegen pénzeszközök közül haladéktalanul át kell vezetni –
és ezzel azonos összegű kötelezettség jellegű sajátos
elszámolást nyilvántartásba venni – a költségvetési
pénzeszközök könyvviteli számláira azon idegen
pénzeszközöket, melyek az új Áhsz. szerint idegen
pénzeszközként nem tarthatók nyilván.
Az átvezetés elszámolása pénzügyi számvitel szerint:
T 368 – K 34 és T 32/33 – K 367
2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
A rendező mérlegben az aktív és passzív
pénzügyi elszámolásokról az előlegek közé
átvezetett összegeket a 2013. december 31én hatályos szabályok szerinti időpontban kell
a 2014. évi folyó könyvelésben a
mérlegszámlák közül kivezetni és a
költségvetési számvitelben kiadásként, illetve
bevételként elszámolni. Pl.
3926. Utólag finanszírozott nemzetközi
támogatási programok átfutó kiadásai –
jóváhagyott elszámoláskor a támogatás
jóváírásakor.
2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai
A
2014. évben a B813. Maradvány
igénybevétele rovaton a nyitómérleg alapján
31-33. Pénzeszközök számlacsoportokban
megnyitott könyvviteli számlák összevont
egyenlege korrigálva a
365.-367.
sajátos
elszámolások
könyvviteli
számlák
összevont
egyenlegével
számított összeget kell elszámolni.
RENDEZŐ, TECHNIKAI
TÉTELEK ELSZÁMOLÁSA
1. 2013. évi beszámoló összeállítása
Az éves költségvetési beszámoló összeállítása a
2013. december 31-én hatályos szabályok
szerint:
• év végi feladatok;
• könyvviteli zárás, főkönyvi számlák
lezárása, záró főkönyvi kivonat elkészítése;
• éves beszámoló garnitúra kitöltése;
2. Rendező, technikai tételek
A rendező mérleg elkészítését megelőzően a
2013. évi beszámoló mérlegében szereplő
értékadatokat rendező, technikai tételek
elszámolásával módosítani kell.(Rendelet 3.§)
• Vissza kell nyitni a könyvekben az eszközök
és források főkönyvi számláit, mert
• a rendező, technikai tételeket a 2013. évi
főkönyvi számlákon kell elszámolni, azok
záró egyenlegéből kiindulva.
2. Rendező, technikai tételek
• A rendező, technikai tételek nem képezik
részét sem a 2013. évi, sem a 2014. évi
folyó könyvelésnek.
• A rendező, technikai tételek könyvelése
során azoknak a 2013. évi főkönyvi
számláknak az egyenlege megszűnik,
amelyeknek megfeleltetésére az új Áhsz.
szerint nincs mód.
2. Rendező, technikai tételek
a) Saját tőke és Tartalék mérlegtételek
rendezése (Rendelet 4. §):
41. és 42. számlacsoport főkönyvi számláinak
egyenlegét
a
4922.
Egyéb
mérlegrendezési számlára
• államháztartás szervezetei és
• nemzetgazdasági
elszámolások
tekintetében
át kell vezetni.
2. Rendező, technikai tételek
b) Rendező technikai tételeket (Rendelet 4.
§):
4922. Egyéb mérlegrendezési
számlával szemben
a
• államháztartás szervezetei és
• nemzetgazdasági
elszámolások
tekintetében
kell elszámolni.
2. Rendező, technikai tételek
c) Rendező technikai tételeket (Rendelet 4. §):
• a tulajdonosi joggyakorló szervezetek és
• a Nemzeti Földalap a rábízott állami
földvagyonnal kapcsolatos elszámolások
tekintetében
annak tartalmának megfelelően
II. RÁBÍZOTT VAGYON TŐKEVÁLTOZÁSA, vagy
III. EREDMÉNYTARTALÉK
mérlegsorhoz tartozó, számlarendjükben
kijelölt főkönyvi számlákon kell elszámolni.
2. Rendező, technikai tételek
d) Rendező technikai tételek során ki kell
vezetni (Rendelet 5. § (1)):
• az alapítás-átszervezés aktivált értékét,
• a kísérleti fejlesztés aktivált értékét,
• a közvetített szolgáltatások értékét, és
• a támogatási program előlegek és az
előfinanszírozás miatti követeléseket, és
kötelezettségeket (03. és 04. nyilvántartási
számlákon nyilvántartásba vétel),
• az előbbi követelésekre elszámolt értékvesztést.
2. Rendező, technikai tételek
d) Rendező technikai tételek során ki kell vezetni
(Rendelet 5. § (1)):
CSAK
• az üzleti vagy cégértéket:
a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezeteknél és
a Nemzeti Földalap a rábízott állami földvagyonnal
kapcsolatos elszámolásoknál
• a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorlónál azon
eszközök
bruttó
értékét,
értékcsökkenését,
értékhelyesbítését, amely eszközre államháztartáson
belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesített, az
ezzel kapcsolatos tartalékokat és kötelezettségeket,
2. Rendező, technikai tételek
e) Rendező technikai tételek során be kell
emelni (Rendelet 5. § (2)):
A rendező technikai tételek során be kell emelni a
könyvelésbe azokat a követeléseket és
kötelezettségeket, amelyeket a 2013. évi
szabályok alapján nem könyveltek, azonban az új
Áhsz. szerint a mérlegben szerepeltetni kell.
Pl. rehabilitációs hozzájárulás, kamat fizetési
kötelezettségek, kamat követelések, közhatalmi
bevételekkel kapcsolatos követelések stb.
3. Rendező mérlegek elkészítése
A
rendező,
követően
technikai
tételek
könyvelését
 a rendező tételeket is tartalmazó főkönyvi
(könyvviteli) számlák egyenleg adatai
alapján
 ki kell tölteni a rendező mérleg 2013. évre
vonatkozó adatait,
 majd azokat a Rendelet 1.-4. mellékletei
szerint
kell átrendeznie a 2014. évi mérlegsorokra.
3. Rendező mérlegek elkészítése
Az átrendezést
- Mérlegsoronként;
= Mérlegsorhoz tartozó főkönyvi
számlánként;
 Főkönyvi
számlához
tartozó analitika alapján
kell végrehajtani.
I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés
aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés
aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Immateriális javakra
adott előlegek
6. Immateriális javak
értékhelyesbítése
• KIVEZETÉS
• KIVEZETÉS
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
• ÁTVEZETÉS
Követelések/Adott előleg
3. Immateriális javak
értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések és
felszerelések
3. Járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott
előlegek
7. Állami készletek,
tartalékok
8. Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése
1. Ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések,
felszerelések, járművek
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
• ÁTVEZETÉS
Követelések/Adott előleg
• ÁTVEZETÉS
Készletek/Egyéb készletek
5. Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
2. Tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír
1. Tartós részesedések
2. Tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
3. Tartósan adott kölcsön
ÁTVEZETÉS
Követelés/költségvetési évet
követően esedékes
ÁTVEZETÉS
Pénzeszközök/Hosszú lejáratú
betétek
ÁTVEZETÉS
Követelés/költségvetési évet
követően esedékes
4. Hosszú lejáratú betétek
5. Egyéb hosszú lejáratú
követelések
6. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése
3. Befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe
adott eszközök
1.
Üzemeltetésre, kezelésre
átadott eszközök
2.
3.
Koncesszióba adott eszközök
Vagyonkezelésbe adott
eszközök
(a rendező, technikai tételek
után megmaradt állomány)
Vagyonkezelésbe vett
eszközök
Üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott,
illetve vagyonkezelésbe vett
eszközök értékhelyesbítése
(a rendező, technikai tételek
után megmaradt állomány)
4.
5.
ÁTVEZETÉS
Immateriális javak, tárgyi
eszközök, készletek
1. Koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott
eszközök
ÁTVEZETÉS
Immateriális javak, tárgyi
eszközök, készletek
2. Koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott
eszközök értékhelyesbítése
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés
és félkész termékek
3. Növendék-, hízó és
egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk, betétdíjas
göngyölegek,
közvetített
szolgáltatások
6. Követelés fejében
átvett eszközök,
készletek
1.Vásárolt készletek
2.Átsorolt, követelés
fejében átvett
készletek
3.Egyéb készletek
4. Befejezetlen termelés,
félkész termékek,
késztermékek
KIVEZETÉS
5. Növendék-, hízó és
egyéb állatok
II. Követelések
1. Követelések
áruszállításból,
szolgáltatásból (vevők)
2. Adósok
3. Rövid lejáratú adott
kölcsönök
4. Egyéb követelések
D. Követelések
I. Költségvetési évben és
II. Költségvetési évet követően
esedékes követelések
- működési célú támogatások
bevételeire államháztartáson
belülről
- felhalmozási célú
támogatások bevételeire
államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételre
- működési bevételre
- felhalmozási bevételre
- működési célú átvett
pénzeszközre
- felhalmozási célú átvett
pénzeszközre
- finanszírozási bevételekre
III. Követelés jellegű sajátos
elszámolások
II. Követelések
Egyéb követelésekből
-
támogatási
előlegek
program
KIVEZETÉS
-
előfinanszírozás
követelések
miatti
KIVEZETÉS
-
Visszapótlási
követelés
vagyonkezelésbe
adás
miatt
ÁTVEZETNI
Követelések/Követelés
jellegű sajátos
elszámolások
III. Értékpapírok
1. Forgatási célú
részesedés
1. Nem tartós
részesedések
2. Forgatási célú
hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapír
2. Forgatási célú
hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1. Pénztárak, csekkek,
betétkönyvek
2. Költségvetési
pénzforgalmi számlák
3. Elszámolási számlák
4. Idegen pénzeszközök
C) Pénzeszközök
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek,
betétkönyvek
III. Forintszámlák
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
1. Költségvetési aktív
függő elszámolások
(3911.)
ÁTVEZETNI
Követelések/Adott
előlegek
A bizonyítottan a nem
az államháztartás
szervezetét terhelő
kifizetés
Az ezen kívüli függő
kiadások
KIVEZETÉS
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
2. Költségvetési aktív
átfutó elszámolások
3921. Személyi juttatásokkal
kapcsolatos átfutó kiadások
3922. Munkavállalókkal
kapcsolatos átfutó kiadások
3923. Megelőlegezett
társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások
3924. Utólagos elszámolásra
kiadott előlegek átfutó
kiadásai
3925. Szállítóknak (beruházási
előlegek kivételével) adott
előlegek
3926. Utólag finanszírozott
nemzetközi támogatási
programok átfutó kiadásai
ÁTVEZETNI
- Egyéb sajátos
eszközoldali
elszámolások
- Követelés jellegű
sajátos
elszámolások
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
2. Költségvetési aktív
átfutó elszámolások
3929. Egyéb átfutó
kiadások
395. Fejezeti előirányzatfelhasználási keret
elosztás átfutó kiadásai
396. Megtérítendő
ellátások elszámolása
számla
398. Nemzetközi
támogatásokhoz
kapcsolódó
költségvetési átfutó
kiadások
NEM KELL ÁTRENDEZNI
ÁTVEZETNI
- Követelés jellegű
sajátos elszámolások
- Követelések
4. SAJÁT TŐKE, TARTALÉKOK
megállapítása a rendező mérlegben
A 4922. Egyéb mérlegrendezési számla egyenlegének
átvezetése
a
249-es
államháztartási
szervezeteknél illetve kincstárnál:
a rendező mérleg (1. és 2. melléklet) alapján
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK és
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
mérlegcsoportba átsorolandó eszközök
bruttó, bekerülési értékének összege
T 4922. Egyéb mérlegrendezési számla –
K 4111. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje
4. SAJÁT TŐKE, TARTALÉKOK
megállapítása a rendező mérlegben
A
4922. Egyéb mérlegrendezési számla
egyenlegének
átvezetése
a
249-es
államháztartási
szervezeteknél
illetve
kincstárnál:
a rendező mérleg (1. és 2. melléklet) alapján
a 31-33. PÉNZESZKÖZÖK számlacsoportban
nyilvántartott eszközök
Bruttó értékének összege
T 4922. Egyéb mérlegrendezési számla –
K 4211. Költségvetési tartalék elszámolása
4. SAJÁT TŐKE, TARTALÉKOK
megállapítása a rendező mérlegben
A
4922. Egyéb mérlegrendezési számla
egyenlegének
átvezetése
a
249-es
államháztartási
szervezeteknél
illetve
kincstárnál:
a rendező mérleg (1. és 2. melléklet) alapján
a rendező mérlegben az eszközök
értékhelyesbítésének összegét
T 4922. Egyéb mérlegrendezési számla –
K 4171. Kezelésbe vett eszközök értékelési
tartaléka
4. SAJÁT TŐKE, TARTALÉKOK
megállapítása a rendező mérlegben
A
4922. Egyéb mérlegrendezési számla
egyenlegének
átvezetése
a
249-es
államháztartási
szervezeteknél
illetve
kincstárnál:
a fennmaradó egyenlegét, annak előjelétől
függően át kell vezetni:
T 4922. Egyéb mérlegrendezési számla –
K 4121. Előző évek kezelt tőkeváltozásai
Vagy
T 4121. Előző évek kezelt tőkeváltozásai –
4922. Egyéb mérlegrendezési számla
D) SAJÁT TŐKE
I. Tartós tőke
1.Kezelésbe vett eszközök
tartós tőkéje
2.Saját tulajdonban lévő
eszközök tartós tőkéje
II. Tőkeváltozások
1.Kezelésbe vett eszközök
tőkeváltozása
2.Saját tulajdonban lévő
eszközök tőkeváltozása
III. Értékelési tartalék
1.Kezelésbe vett eszközök
értékelési tartaléka
2.Saját tulajdonban lévő
eszközök
értékelési
tartaléka
G) SAJÁT TŐKE
I. Nemzeti vagyon
induláskori értéke
II. Nemzeti vagyon
változásai
III. Egyéb eszközök
induláskori értéke és
változásai
IV. Felhalmozott
eredmény
V. Eszközök
értékhelyesbítésének
forrása
VI. Mérleg szerinti
eredmény
D) Saját tőke - I. Tartós tőke
1. Kezelésbe
vett
eszközök
tartós
tőkéje (4111.)
2. Saját tulajdonban
lévő eszközök tartós
tőkéje
(a
rendező,
technikai
tételek
elszámolása után
nem
maradhat
egyenlege, így nem
kell átrendezni)
I.Nemzeti
vagyon
induláskori
értéke
D) Saját tőke - II. Tőkeváltozások
1. Kezelésbe
vett
eszközök
tőkeváltozása (4121)
2. Saját
tulajdonban
lévő
eszközök
tőkeváltozása
(a rendező, technikai
tételek elszámolása
után nem maradhat
egyenlege, így nem
kell átrendezni)
IV. Felhalmozott
eredmény
D) Saját tőke - III. Értékelési tartalék
1. Kezelésbe
vett
eszközök
értékelési
tartaléka (4171)
2. Saját tulajdonban
lévő
eszközök
értékelési
tartaléka
(a rendező, technikai tételek
elszámolása
után
nem
maradhat egyenlege, így
nem kell átrendezni)
V. Eszközök
értékhelyesbítésének
forrása
E) Tartalékok
E) TARTALÉKOK
I. Költségvetési tartalékok
1. Költségvetési tartalék
elszámolása
2. Költségvetési
pénzmaradvány
3. Költségvetési kiadási
megtakarítás
4. Költségvetési bevételi
lemaradás
5. Előirányzat-maradvány
II. Vállalkozási tartalékok
1. Vállalkozási tartalék
elszámolása
2. Vállalkozási maradvány
3. Vállalkozási kiadási
megtakarítás
4. Vállalkozási bevételi
lemaradás
Nincs
2014-ben
ilyen
mérlegsor!
E) Tartalékok
I. Költségvetési
tartalékok
1.
Költségvetési
tartalék
elszámolása
(4211)
III. Egyéb
eszközök
induláskori
értéke és
változásai
E) Tartalékok
I. Költségvetési
tartalékok
2. Költségvetési
pénzmaradvány
3. Költségvetési
kiadási
megtakarítás
4. Költségvetési
bevételi
lemaradás
5. Előirányzatmaradvány
a rendező, technikai
tételek elszámolása
után nem maradhat
egyenlege, így nem
kell átrendezni
E) Tartalékok
II. Vállalkozási
tartalékok
1. Vállalkozási
tartalék
elszámolása
2. Vállalkozási
maradvány
3. Vállalkozási
kiadási
megtakarítás
4. Vállalkozási
bevételi
lemaradás
a rendező, technikai
tételek elszámolása
után nem maradhat
egyenlege, így nem
kell átrendezni
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
Hosszú lejáratra kapott
kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési
hitelek
Működési célú hosszú
lejáratú hitelek
Pénzügyi lízing miatti
kötelezettség
Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek
H) Kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek
- személyi juttatásokra
- munkaadókat terhelő járulékokra és
szociális hozzájárulási adóra
- dologi kiadásokra
- ellátottak pénzbeli juttatásaira
- egyéb működési célú kiadásokra
- működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztésére
államháztartáson belülre
- beruházásokra
- felújításokra
- egyéb felhalmozási célú kiadásokra
- felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztésére
államháztartáson belülre
- finanszírozási kiadásokra
F) KÖTELEZETTSÉGEK
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Rövid lejáratú tartozások
kötvénykibocsátásból
4. Kötelezettségek áruszállításból
és szolgáltatásból (szállítók)
5. Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek
- támogatási program
előlege miatti kötelezettségek
- előfinanszírozás miatti
kötelezettségek
(a rendező, technikai tételek
elszámolása
után
nem
maradhat egyenlege, így nem
kell átrendezni)
H) Kötelezettségek
I.
Költségvetési évben
esedékes
kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően
esedékes
kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos
elszámolások
1.Kapott előlegek
3. Vagyonkezelésbe vett
eszközökkel kapcsolatos
visszapótlási kötelezettség
elszámolása
III. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások
1. Költségvetési passzív függő
elszámolások
4811. Költségvetési intézményi
függő bevételek
(a
rendező,
technikai
tételek elszámolása után
nem maradhat egyenlege,
így nem kell átrendezni)
4812.
Helyi
adóbeszedési
számlával kapcsolatos függő
bevételek
4813.
Egyéb
adóbeszedési
számlákkal
kapcsolatos
függő bevételek
H)
Kötelezettségek
III. Kötelezettség
jellegű sajátos
elszámolások
1. Kapott
előlegek
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
2. Költségvetési passzív átfutó
elszámolások
4821. Költségvetési átfutó
bevételek
4822. Utólagos elszámolások
átfutó bevételei
4823. Költségvetési egyéb
bevételek beszedési
számlával kapcsolatos
átfutó bevételek (csak helyi
önkormányzatok)
4824. Költségvetés letéti
bevételei
4825. Továbbadási céllal
kapott átfutó bevételek
H) Kötelezettségek
III. Kötelezettség
jellegű sajátos
elszámolások
1. Kapott előlegek
KIVEZETÉS
NINCS EGYENLEGE
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
2. Költségvetési passzív
átfutó elszámolások
4826. Vevőtől kapott előlegek
bevételei
48281. Közhatalmi
tevékenység átfutó
bevételei
48282. Egyéb megosztott
átfutó bevételek
4829. Költségvetési egyéb
átfutó bevételek (a
rendező, technikai tételek
elszámolása után nem
maradhat egyenlege, így
nem kell átrendezni)
H) Kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű
sajátos elszámolások
1. Kapott előlegek
3. Más által
beszedett
bevételek
elszámolása
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3. Költségvetési passzív
kiegyenlítő elszámolások
4831. Elszámolási és
III. Forintszámlák
pénzforgalmi számlák
közötti átvezetések
IV. Devizaszámlák
4832. Helyiadó-beszedési
számlák közötti átvezetések
4835. Önkormányzati
támogatások rendező
KIVEZETÉS
költségvetési kiegyenlítő
III. Kötelezettség
bevételi átvezetési számla
jellegű sajátos
484. Adóhatóságokkal
elszámolások
kapcsolatos elszámolási
számla (Tb. Kezelő szervek
1. Kapott előlegek
és NAV közötti
elszámolások)
C) Pénzeszközök
III. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások
4. Költségvetésen I)
kívüli passzív
pénzügyi
elszámolások
Egyéb sajátos
forrásoldali
elszámolások
NYITÓMÉRLEG ÉS NYITÓ
FŐKÖNYVI KIVONAT
ELKÉSZÍTÉSE
NYITÓMÉRLEG ÖSSZEÁLLÍTÁSA
•
•
•
•
1. melléklet összegei,
2. melléklet összegei,
3. melléklet összegei,
4. melléklet összegei,
2014. évi NYITÓMÉRLEG
Mérleg Előző időszak oszlop
FORINTBAN
(új Áhsz. 5. melléklet)
NYITÓ FŐKÖNYVI KIVONAT
2014. évi NYITÓMÉRLEG
Előző időszak oszlop, Ft-ban
(új Áhsz. 5. melléklet)
KÖNYVVITELI SZÁMLÁK
MEGNYITÁSA
2014. NYITÓ FŐKÖNYVI KIVONAT
ÖSSZEÁLLÍTÁSA
ÖSSZEFOGLALÁS
Nyitómérleg
összeállítása
2013. évi
beszámoló
előkészítése
és
összeállítása
Rendező
technikai
tételek
elszámolása
Rendező
mérleg
idő
SEGÉDANYAGOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014.
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/kozpo
nti_koltsegvetesi_szamvitel_2014._%28era%29
 Esettanulmány a Rendező mérleg
elkészítéséhez,
 2014. évi űrlapok elemi költségvetéshez és
éves költségvetési beszámolóhoz,
 Megfeleltetések,
 Előadások diasorai.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents