a) VÝDAVKY DOMÁCNOSTÍ

Report
PRI VÝPOČTE HDP VÝDAVKOVOU METÓDOU
SPOČÍTAVAME
VŠETKY VÝDAVKY VŠETKÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTOV SPOJENÉ S
NÁKUPOM FINÁLNYCH TOVAROV A SLUŽIEB – NA MYSLI MÁME:
a) VÝDAVKY DOMÁCNOSTÍ ;– nákup T a S = osobné spotrebné výdavky – C;
b) VÝDAVKY SÚKROMNÝCH FIRIEM NA ÚZEMÍ DANEJ KRAJINY NA NÁKUP
INVESTÍCIÍ A SLUŽIEB = hrubé súkromné domáce investície – Ig;
c) VÝDAVKY ŠTÁTU (VLÁDY) NA NÁKUP SPOTREBNÝCH TOVAROV, INVESTÍCIÍ A
SLUŽIEB – G;
- nepatrí sem 1-stranný pohyb peňazí zo ŠR smerom k obyvateľstvu v podobe rôznych sociálnych
dávok, ( napr.: sociálne štipendiá, invalidné, sirotské, vdovské dôchodky a pod.), tiež úroky zo štátneho
dlhu; toto sú len TRANSFERY;
d) VÝDAVKY SUBJEKTOV V ZAHRANIČÍ V SÚVISLOSTI S NÁKUPOM OD NÁS EXPORTOVANÝCH T a S Z
DANEJ KRAJINY, KDE HDP POČÍTAME
ZNÍŽENÉ O VÝDAVKY DOMÁCICH SUBJEKTOV SPOJENÉ S NÁKUPOM T a S IMPORTOVANÝCH DO
KRAJINY, V KTOREJ HDP VYČÍSĽUJEME. V PODSTATE IDE O ROZDIEL MEDZI EXPORTOM A IMPORTOM
HDP = C + Ig + G+ (EX-IM)
INVESTÍCIE vystupujú v 2 formách:
Investície do hmotného kapitálu – obytné domy, výrobné zariadenia,
1.
dopravné prostriedky, infraštruktúra + zásoby; a
2.
v nehmotnej podobe - rozvoj vedy, výskumu, školstva,zdravotníctva a pod.
Ľudský kapitál (HUMAN CAPITAL) - rozsah odborných vedomostí a zručností
stelesnených v pracovnej sile v danej krajine = endosomatické zručnosti a informácie;
HDP je suma finálnych produktov a služieb, z toho vyplýva, že
pri jeho výpočte, ale aj vysvetľovaní makroekonomických súvislostí majú investície hmotnú
podobu, tzn., že
- investičné výdavky zvyšujú reálny fyzický kapitál,
- ide vlastne o prírastok kapitálových statkov za posledný rok.
Vo finančnej terminológii má pojem investície iný obsah – finančné investície = nákup
cenných papierov;
HRUBÉ DOMÁCE INVESTÍCIE TVORIA
1. ČISTÉ INVESTÍCIE – AK NOVÝ SÚSTRUH KÚPIME -FINANCUJEME ZO ZISKU
2. OBNOVOVACIE INVESTÍCIE – AK NÁHRADNÝ SÚSTRUH KÚPIME - FINANCUJEME
Z AMORTIZAČNÉHO FONDU
AMORTIZÁCIA = HODNOTA O KTORÚ SA POČAS ROKA ZNÍŽILA HODNOTA
FIXNÝCH KAPITÁLOVÝCH STATKOV A ZÁROVEŇ SA V TEJTO VÝŠKE NAHROMADILI
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V AMORTIZAČNOM FONDE, URČENOM NA ZAKÚPENIE
POTREBNÝCH OBNOVOVACÍCH INVESTÍCIÍ;
POTREBUJEME VEDIEŤ TIETO KATEGÓRIE ROZLIŠOVAŤ
TAK AKO ROZLIŠUJEME
HDP – HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT A
NDP - ČISTÝ DOMÁCI PRODUKT (NET DOMESTIC PRODUCT)
NDP - ČISTÝ DOMÁCI PRODUKT ČDP (NET DOMESTIC
PRODUCT)
HDP OBSAHUJE AJ VÝDAVKY NA NÁKUP HRUBÝCH DOMÁCICH INVESTÍCIÍ Ig
ČDP OBSAHUJE len VÝDAVKY NA NÁKUP ČISTÝCH INVESTÍCIÍ
Ig = čisté + obnovovacie investície
In = čisté investície - financujú sa zo zisku
HDP = C + Ig + G+ (EX-IM)
ČDP = C + In + G+ (EX-IM)
ČDP = HDP – OBNOVOVACIE INVESTÍCIE
ČDP = HDP – AMORTIZÁCIA ( MŔTVA, STELESNENÁ PRÁCA)
OKREM VÝDAVKOVEJ = PRODUKTOVEJ, SPOTREBNEJ, TOVAROVEJ METÓDY VÝPOČTU
HDP A ČDP POZNÁME EŠTE AJ DÔCHODKOVÚ = NÁKLADOVÚ METÓDU
DÔCHODKOVÁ , NÁKLADOVÁ METÓDA
VÝPOČTU HDP A ČDP
TO ČO JE PRE JEDEN EKONOMICKÝ SUBJEKT VÝDAVOK TO JE PRE INÝ SUBJEKT DÔCHODOK = PRÍJEM;
MZDA JE PRE PODNIKATEĽA NÁKLAD A PRE ROBOTNÍKA DÔCHODOK;
AK SPOČÍTAME VŠETKY NEZDANENÉ DÔCHODKY PRIJATÉ VŠETKÝMI
EKONOMICKÝMI SUBJEKTMI ZA 1 ROK, MALI BY SME DOSTAŤ TAKÚ ISTÚ VÝŠKU
HDP AKO POUŽITÍM VÝDAVKOVEJ METÓDY
TEDA PLATÍ, ŽE
AK ZAHRNIEME ZISK DO NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK, POTOM SA CELKOVÉ TRŽBY
MUSIA ROVNAŤ CELKOVÝM NÁKLADOM.
HDP = MZDY A PLATY ZAMESTNANCOV + ČISTÉ ÚROKY + ZISKY
KORPORÁCIÍ + DÔCHODKY INDIVIDUÁLNYCH PODNIKATEĽOV+
NEPRIAME DANE + AMORTIZÁCIA
DÔCHODKOVÁ , NÁKLADOVÁ METÓDA VÝPOČTU HDP A ČDP
HDP
mzdy a platy zamestnancov
čisté úroky
zisky korporácií
dôchodky individuálnych podnikateľov
nepriame dane
amortizácia
ČISTÉ ÚROKY = ROZDIEL MEDZI TÝMI ÚROKMI, KTORÉ DOMÁCNOSTI DOSTÁVAJÚ A TÝMI,
KTORÉ PLATIA;
NEPRIAME DANE = DO ROKU 1993 DAŇ Z OBRATU PO 1. 1. 1993 DPH.
PLATÍ JU SPOTREBITEĽ = DAŇOVNÍK,
ODVÁDZA JU PREDÁVAJÚCI = PLATITEĽ;
DPH JE DÔCHODKOM ŠTÁTU;
AMORTIZÁCIA = PENIAZE NA AMORTIZAČNOM FONDE PREDSTAVUJÚ AKÝSI DÔCHODOK
PODNIKATEĽA, JE TO NÁVRAT JEDNORAZOVO VLOŽENÝCH PROSTRIEDKOV, JEHO NÁKLAD NA
KAPITÁL;
CENA = NAKÚPENÉ MEDZIPRODUKTY +
AMORTIZÁCIA+
MZDY +
ZISK +
NEPRIAMA DAŇ
V CENE JE TEDA AJ ČASŤ AMORTIZÁCIE, KTORÚ ZAPLATÍ KUPUJÚCI
PREDÁVAJÚCEMU
NÁRODNÝ PRODUKT
Národný produkt
Pri HDP nie je dôležité, kto vlastní VF použité pri jeho tvorbe,
tvorbe statkov.
Pri HDP sa uplatňuje územný princíp.
GNP – GROSS NATIONAL PRODUCT
HNP – HRUBÝ NÁRODNÝ PRODUKT – je celkový objem produkcie
danej krajiny za určité časové obdobie vyrobený národnými
faktormi. Je jedno či sú doma alebo v zahraničí.
K exportu ešte prirátame aj dôchodky (platby),
ktoré plynú do krajiny výpočtu,
tým obyvateľom, ktorí vlastnia a používajú VF v zahraničí
- uložené peniaze v zahraničných bankách – úroky idú
domov;
- účastiny – dividendy;
K importu musíme pripočítať (od ostatných položiek HDP
odpočítať) platby do zahraničia, ak vlastníkom VF v krajine
výpočtu je cudzí štátny občan.
Príklad: VOLKSWAGEN
NÁRODNÝ,
0SOBNÝ
a DISPONIBILNÝ
DÔCHODOK
NÁRODNÝ DÔCHODOK - ND
NATIONAL INCOME – NI
predstavuje celkové dôchodky výrobcov a vlastníkov výrobných
faktorov ( VF = pôda, práca, kapitál ) použitých na výrobu v
priebehu roka, čiže mzdy, renty, čisté úroky, zisky korporácií, a
dôchodky individuálnych podnikateľov ( tak ako pri dôchodkovej
metóde výpočtu HDP.
Do ND nezapočítavame – NEPRIAME DANE ani
- AMORTIZÁCIU;
ND = HDP- AMORTIZÁCIA – NEPRIAME DANE;
ND = ČDP – NEPRIAME DANE
ND > OD ; ( OSOBNÝ DÔCHODOK )
ND > PI ; PI (PERSONAL INCOM )
OSOBNÝ DÔCHODOK - OD
OD = ND – 1. a) PRÍSPEVKY DO SOC: FONDOV,
POISŤOVNÍ
b) NEROZDELENÉ ZISKY KORPORÁCIÍ
c) DAŇ ZO ZISKU
d) ČISTÉ ÚROKOVÉ PLATBY
SUBJEKTOV MIMO DOMÁCNOSTÍ
+ 2. TRANSFERY pripočítať
DISPONIBILNÝ DÔCHODOK = OD – OSOBNÉ DANE
DD obyvatelia použijú na nákup T a S a na úrokové platby, zvyšok
sú úspory domácností.
Čistý ekonomický blahobyt
NEW NET ECONOMIC WELFARE – nová ekonomická kategória
HDP nepresnosti – ťažko sa získavajú potrebné údaje.
Do HDP sa nezapočítavajú napr. služby žien, ale i mužov v
domácnostiach, ani tieňová ekonomika, neobsahuje ani kvalitu
trávenia voľného času, stav – poškodenie životného prostredia.
NEW rastie pomalšie ako HDP.
Nominálne a reálne ekonomické veličiny
Ak sa zmenia ceny T a S potom sa zmenia aj veličiny, ktoré počítame
pomocou cien T a S.
..ak ceny vzrastú 2 x potom HDP je 2x vyšší ale len nominálne, nie
reálne;
Nominálne veličiny prevedieme na reálne hodnoty napríklad cestou
ich zníženia o známe % inflácie!
Ak HDP vzrástol o 14% a miera inflácie je 5% tak reálny rast HDP je
9%.
Maximálny produkt = HRANICA PRODUKČNÝCH
MOŽNOSTÍ
MEDZERA PRODUKTU sú T a S nevyrobené, lebo neboli využité
VF-y.
POTENCIÁLNY PRODUKT je taký, ktorý možno vyrobiť pri plnom
využití VF-ov, bez toho, aby sme vyvolali v NH nárast cien VF-ov a
následne aj nárast cien T a S

similar documents