Tudásmenedzsment

Report
Szervezetfejlesztési Program
ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001
Budapest, Károlyi-Csekonics Rezidencia
2013. június 18-19.
Munkacsoport: 5.
Előadó: Hajnal Virág
Nemzetpolitikai Államtitkárság
Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztály
Pályázattechnikai
kérdések
 Pályázat megjelenésének időpontja: várhatóan június 21-ig
 A MAG Zrt. és az NFÜ közös pályázattechnikai eligazítást tart a
megjelenést követően, ennek időpontjáról hirdetést tesznek
közzé.
 A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén:
 elszámoltathatósági, pénzügyi kérdésekben a MAG Zrt.
munkatársai,
 a szakmai kérdésekben a KIM projektvezetése áll
rendelkezésre.
 A módszertanok bevezetését egy 15 főből álló szakmai
tanácsadói csapat segíti 2013. szeptemberétől. A Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatalban dolgozó tanácsadókat a nyertes
pályázók ingyenesen vehetik igénybe. (erről bővebb tájékoztató
szeptember elején lesz)
1. A tudásmenedzsment módszertan tárgya:
fogalmi keretek közös értelmezése
A szervezetfejlesztés célja
• belső hatékonyság növelése;
• a szervezet működésének javítása, optimalizálása.
Illeszkedő specifikus cél:
• a szervezeti tudás kiaknázásának;
• a szervezetfejlesztés motorjának számító szervezeti kultúra kialakításának
hatékonyabbá tétele.
Módszertan tárgya:
• a tudásmenedzsment mint a szervezet szellemi javai kiaknázásának eszköze;
• az egyes tudásmenedzsment eszközök hatása a szervezet működésére;
• a tudásalapú megközelítésen alapuló szervezeti kultúra jelentősége.
1. A tudásmenedzsment módszertan tárgya:
fogalmi keretek közös értelmezése
Tudás
kontextusba rendezett
értelmezett adatok, amelynek
jelentése van
önmagukban nincs jelentésük
belőlük kell az
információkat kinyerni
Információ
az információból keletkezik
akkor válik az információ tudássá, amikor
felhasználják
az információt birtoklónál cselekvési
kényszert okoz
az információ így szükségszerűen
kiegészül az emberi készségekkel,
tapasztalattal, értékekkel.
Adat
Jel
összefüggés
nélküli adatelemek
összességükben
jelkészletet alkotnak
1. A tudásmenedzsment módszertan tárgya:
fogalmi keretek közös értelmezése
Személyes tudás
differenciálása
•
Tacit tudás
•
Explicit tudás
egy ember személyes tudása
tapasztalat útján szerez
személyiségével formálja
nehezen kommunikálható
nehezen leírható
formálisan nem könnyen átadható
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
formalizálható
dokumentálható
kommunikálható
gond nélkül átadható
A tudás szintjei
egyéni
szervezeti
1. A tudásmenedzsment módszertan tárgya:
fogalmi keretek közös értelmezése
A tudásmenedzsment
alapfolyamata
A tudásmenedzsment
célja, irányai
tudás azonosítása
a tudás
felismerése
és
megosztása
tudás szervezése
tudás fejlesztése
tudás megőrzése
tudás felhasználása
az egyéni
tudás
szervezeti
tudássá
konvertálása
a tacit
tudás
explicitté
tétele
2. A tudásmenedzsment módszertan
tartalma, felépítése
1. A módszertan célja és a tudásmenedzsment
elméleti hátterének áttekintése
2. Jogi háttér
3. A módszertan bemutatása
4. A módszertan alkalmazásának sikertényezői és buktatóinak
összefoglalása
5. Mellékletek
3. A módszertan végrehajtásának menete
I. szakasz:
A szervezet érettségi szintjének meghatározása
a tudásmenedzsment területén
II. szakasz:
A tudás architektúra létrehozása
III. szakasz:
A tudás tárolása
IV. szakasz:
Tudás megosztása
V. szakasz:
Tudás alkalmazása/felhasználása
4. A módszertan végrehajtásának menete
A módszertani fejezet felépítése
Lépés rövid
leírása
Végrehajtásért
felelős
Kötelező vagy
javasolt elem
Érintettek
Támogató
eszközök
4. A módszertan végrehajtásának menete
2. ábra: Tudásmenedzsment célok levezetése a szervezeti célokból
Tudásmenedzsment célok
Tudás belső
hasznosulása
Célok (példák)
Példa a célok megvalósítására
- alkalmazotti ismeretek
megosztásának növelése
- a szervezet meglévő elektronikus
adatbázisaiból kinyerhető tudás
megosztása
- csapat munka ösztönzése a meglévő
tudás átadására
- a szervezet meglévő elektronikus
adatbázisaiból kinyerhető tudás
rendszerezése, megosztása,
megosztás formáinak kidolgozása
Tudás külső
hasznosulása
- intézményen belüli szakértői tudás
külső hasznosítása
- intézmények közötti együttműködés
(pl.: részvétel Twinning
projektekben)
- tudás hasznosítása saját bevétel
generálása érdekében
4. A módszertan végrehajtásának menete
I. szakasz:
A szervezet érettségi szintjének meghatározása
a tudásmenedzsment területén
II. szakasz:
A tudás architektúra létrehozása
III. szakasz:
A tudás tárolása
IV. szakasz:
Tudás megosztása
V. szakasz:
Tudás alkalmazása/felhasználása
4. A módszertan végrehajtásának menete
I. szakasz
1. módszertani lépés: tudásmenedzsment munkacsoport
felállítása, szakmai koordinátor kijelölése
Lépés rövid
leírása
Végrehajtásért
felelős
Tudásmenedzsme
nt munkacsoport
felállítása,
szakmai
koordinátor
kijelölése
Szervezet
vezetője vagy az
általa kijelölt
személy
(lehetőség szerint
másik vezető)
Kötelező vagy
javasolt elem
Kötelező
Támogató
eszközök
Érintettek
Szervezet
vezetője,
felsővezetők,
illetve
szervezetben
dolgozók
-
4. A módszertan végrehajtásának menete
I. szakasz
2. módszertani lépés: az egyén és a szervezet szintjén a tudás
és tudásmenedzsment fogalmának definiálása
Lépés rövid
leírása
Végrehajtásért
felelős
Az egyén és a
Szakmai
szervezet szintjén a koordinátor/
tudás és
tudásmenedzsment
fogalmának
definiálása
tudásmenedzsmen
t munkacsoport
Típusa
Kötelező
Érintettek
Támogató eszközök
Szervezet
vezetője,
- 1. számú melléklet:
Strukturált interjú
szervezetben
dolgozók
- 2. számú melléklet:
Tudásmenedzsment
kérdőív
- Mentális térkép
- Tudásmenedzsment
folyamatok térképe
4. A módszertan végrehajtásának menete
I. szakasz
3. módszertani lépés: a szervezetnél már létező tudás
beazonosítása (tacit és explicit)
Lépés rövid leírása
Kiemelt
tudásbirtokosok
Végrehajtásért
felelős
Típusa
Érintettek
Támogató eszközök
Munkacsoport
kijelölt tagja
Javasolt
szervezetben
dolgozók
Tudásmenedzsment
kérdőív (2. melléklet)
Munkacsoport
kijelölt tagja
Kötelező
szervezetben
dolgozók
Szervezeti tudásvagyont
felmérő táblázat (3.
számú melléklet)
feltérképezése
(tudástérkép)
Szervezeti
tudásvagyon
felmérése
4. A módszertan végrehajtásának menete
I. szakasz
4. módszertani lépés: a szervezetnél már működő
tudásmenedzsment folyamatok beazonosítása
Lépés rövid leírása
Tudásmenedzsment
folyamatok
beazonosítása
Végrehajtásért
felelős
Szakmai
koordinátor
Kötelező
vagy javasolt
elem
Kötelező
Érintettek
Szervezet
vezetője, szakmai
koordinátor
Támogató
eszközök
Helyzetértékelő
sablon (3. ábra)
4. A módszertan végrehajtásának menete
I. szakasz:
A szervezet érettségi szintjének meghatározása
a tudásmenedzsment területén
II. szakasz:
A tudás architektúra létrehozása
III. szakasz:
A tudás tárolása
IV. szakasz:
Tudás megosztása
V. szakasz:
Tudás alkalmazása/felhasználása
4. A módszertan végrehajtásának menete
II. szakasz
5. módszertani lépés: a szervezeti tudásmenedzsment céljának
meghatározása a szervezet stratégiai célkitűzéseivel
összhangban
Lépés rövid leírása
Végrehajtásér
t felelős
A szervezeti
tudásmenedzsment
Szakmai
koordinátor
céljának
meghatározása a
szervezet stratégiai
célkitűzéseivel
összhangban
Kötelező
vagy
javasolt
elem
Kötelező
Érintettek
Támogató eszközök
A szervezet
vezetője,
Problémafa
Célfa
szakmai
koordinátor
Tudásmenedzsment
célok levezetése a
szervezeti célokból
(2. ábra)
4. A módszertan végrehajtásának menete
II. szakasz
6. módszertani lépés: a meghatározott tudásmenedzsment cél
eléréséhez szükséges tudásfolyamatok meghatározása és
kialakítása
Lépés rövid leírása
Végrehajtásér
t felelős
A meghatározott
Szakmai
tudásmenedzsment
cél eléréséhez
szükséges
tudásfolyamatok
meghatározása és
kialakítása
koordinátor
Kötelező
vagy
javasolt
elem
Kötelező
Érintettek
Támogató
eszközök
Szakmai
Helyzetértékelő
koordinátor
/munkacsoport
kijelölt tagja
sablon (4. ábra)
4. A módszertan végrehajtásának menete
II. szakasz
7. módszertani lépés: a tudásmenedzsment célok szervezeti
egységre történő lebontása
Lépés rövid leírása
Végrehajtásért
felelős
A tudásmenedzsment
célok szervezeti
Szakmai
koordinátor,
egységre történő
lebontása
szervezeti
egységek
munkacsoport
tagjai
Kötelező
vagy javasolt
elem
Kötelező
Érintettek
Támogató
eszközök
Szakmai
koordinátor,
2. számú ábra,
5. és 6.
szervezeti egységek
tudásmenedzsment
felelősei
módszertani
lépés támogató
eszközei
4. A módszertan végrehajtásának menete
II. szakasz
8. módszertani lépés: szervezeti tudáskultúra megalapozása
Lépés rövid leírása
Szervezeti
tudáskultúra
megalapozása
Végrehajtásér
t felelős
Szakmai
koordinátor,
munkacsoport
tagjai
Kötelező
vagy javasolt
elem
Kötelező
Érintettek
Szervezet
Támogató
eszközök
Tréning
4. A módszertan végrehajtásának menete
I. szakasz:
A szervezet érettségi szintjének meghatározása
a tudásmenedzsment területén
II. szakasz:
A tudás architektúra létrehozása
III. szakasz:
A tudás tárolása
IV. szakasz:
Tudás megosztása
V. szakasz:
Tudás alkalmazása/felhasználása
4. A fejlesztés végrehajtásának menete
III. szakasz
9. módszertani lépés: a tudásmegosztó folyamatokhoz
szükséges informatikai háttér megoldások meghatározása és
kialakítása
Lépés rövid leírása
A tudásmegosztó
folyamatokhoz
szükséges informatikai
háttér megoldások
meghatározása és
kialakítása
Pl.:dokumentumkezelő
rendszer kialakítása,
szervezeti közösségi
portál kialakítása
Végrehajtás
ért felelős
Szervezet
vezetője
Kötelező
vagy
javasolt
elem
Javasolt
Támogató
Érintettek
Szervezet vezetője,
szakmai
koordinátor,
szervezet
munkatársai
eszközök
-
4. A fejlesztés végrehajtásának menete
III. szakasz
10. módszertani lépés: a szervezet munkatársai
ismereteinek/képességeinek/szakterületi tapasztalatainak
összesítése
Lépés rövid
leírása
A szervezet
munkatársai
ismereteinek/képe
sségeinek/szakter
ületi
tapasztalatainak
összesítése
Végrehajtásért
felelős
Munkacsoport
Háttérintézmény
kijelölt
munkatársa
Kötelező
vagy
javasolt
elem
Kötelező
Érintettek
Szervezet
munkatársai
Támogató eszközök
Szervezeti ábra
A szervezet munkatársainak tudására
vonatkozó adatok (4. számú melléklet)
A szervezeti egységek szervezeti
tudásvagyonára vonatkozó adatok (5.
számú melléklet)
A szervezethez tartozó
háttérintézményekre vonatkozó adatok
(6. számú melléklet)
Szervezeti eljárások (6. ábra)
Szervezeti eljárásokhoz kapcsolódó
mellékletek
4. A módszertan végrehajtásának menete
I. szakasz:
A szervezet érettségi szintjének meghatározása
a tudásmenedzsment területén
II. szakasz:
A tudás architektúra létrehozása
III. szakasz:
A tudás tárolása
IV. szakasz:
Tudás megosztása
V. szakasz:
Tudás alkalmazása/felhasználása
4. A módszertan végrehajtásának menete
IV. szakasz
11. módszertani lépés: formális tudásmegosztási folyamatok
kialakítása
Lépés rövid leírása
Formális
tudásmegosztási
folyamatok
kialakítása
Végrehajtásért
felelős
Szakmai
koordinátor,
munkacsoport
tagjai
Kötelező
vagy javasolt
elem
Kötelező
Érintettek
Szervezetben
dolgozók,
munkacsoport
Támogató
eszközök
Hírlevél
Tematikus
műhelymunka
4. A módszertan végrehajtásának menete
IV. szakasz
12. módszertani lépés: informális tudásmegosztási folyamatok
kialakítása
Lépés rövid leírása
Informális
tudásmegosztási
folyamatok
kialakítása
Végrehajtásért
felelős
Szervezet
dolgozói
Kötelező
vagy javasolt
Érintettek
elem
Javasolt
Szervezet dolgozói
Támogató
eszközök
Informális
találkozások
Kötetlen
beszélgetések
4. A módszertan végrehajtásának menete
IV. szakasz
13. módszertani lépés: értékteremtő, hatékonyságnövelő
tudásmegosztó folyamatok meghatározása
Lépés rövid leírása
Végrehajtásért
felelős
Kötelező
vagy
javasolt
Érintettek
Támogató eszközök
elem
Értékteremtő,
hatékonyságnövelő
tudásmegosztó
folyamatok
meghatározása
Szakmai
koordinátor,
munkacsoport/
tudásmenedzsment
kulcsszereplői
Javasolt
Szervezetben
dolgozók
Tudásmenedzsment
kérdőív
4. A módszertan végrehajtásának menete
I. szakasz:
A szervezet érettségi szintjének meghatározása
a tudásmenedzsment területén
II. szakasz:
A tudás architektúra létrehozása
III. szakasz:
A tudás tárolása
IV. szakasz:
Tudás megosztása
V. szakasz:
Tudás alkalmazása/felhasználása
4. A módszertan végrehajtásának menete
V. szakasz
14. módszertani lépés: a tudásmegosztó folyamatok gyakorlati
alkalmazása
Lépés rövid leírása
A tudásmegosztó
folyamatok
gyakorlati
alkalmazása
Kötelező
Végrehajtásért
vagy javasolt
felelős
elem
Szervezet
munkatársai
Kötelező
Támogató
eszközök
Érintettek
Szervezet
munkatársai
-
4. A módszertan végrehajtásának menete
V. szakasz
15. módszertani lépés: a tudásmegosztás eredményességének
mérése
Végrehajtásért
felelős
Kötelező
vagy javasolt
elem
A tudásmegosztás
eredményességének
mérése
Munkacsoport
Kötelező
Szervezet vezetője
Munkacsoport
Helyzetértékelési
sablon (TÉNYTERV_EREDMÉ
NY)
Folyamatos
Munkacsoport
Javasolt
Szervezet dolgozói
Hírlevél
Lépés rövid leírása
visszacsatolás
Érintettek
Támogató
eszközök
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents