Ikimokyklinio ir prie*mokyklinio am*iaus vaik* geb*jim

Report
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų gebėjimų ugdymo
pavyzdžių taikymo patirtis
Metodinė diena ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių būrelių pirmininkams
Ida Juraitienė
Ugdymo plėtotės centras
2013-09-04
KLAUSIMAI
• Kaip atsirenkate ugdymo turinį ir jį pritaikote vaiko
individualių gebėjimų ugdymui?
• Kaip į ugdomąją veiklą integruojate vaikų pasiūlytas
mintis ir idėjas? Kaip tai pavyksta padaryti
praktiškai?
• Kodėl svarbu atsižvelgti į vaikų polinkius
planuojant tam tikrą veiklą? Kaip tai veikia vaikų
pasiekimus?
• Kaip manote, kokia nauda ir prasmė stebėti vaikų
pasiekimus kasdienės veiklos metu?
AKTYVUS VAIKO DALYVAVIMAS
Akcentai
Praktika
Visų ugdymo proceso dalyvių (vaiko, tėvų Patirtis
(globėjų), pedagogų ir kitų specialistų Pastebėjimai ir keitimasis informacija
sąveika
Klausimų kėlimas ir sprendimų ieškojimas
Bendradarbiavimas
Ugdymosi aplinkos
Vaiko patirtis, poreikiai
Emocinė aplinka (pozityvi, skatinanti)
Ugdymosi metodai (džiuginantys,
stiprinantys pasitikėjimą, skatinantys
tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti, kurti, būti
iniciatyviam, nebijoti klysti...)
Vaiko balsas
Vaikas pats aktyvus savo žinojimo ir
kultūros kūrėjas (kelia idėjas, siūlo, tariasi
ir tokiu būdu pats modeliuoja savo
ugdymąsi)
Ugdymas siejamas su vaikų patirtimi, tai
kas yra aktualu, įdomu, tokiu būdu ugdymas
vaikui tampa prasmingumas.
Ugdymo turinys parenkamas :
 Pagal vaikų amžių, suplanuotą metinę veiklą, atsižvelgiant į vaiko
poreikius, prigimtinius gebėjimus.
 Pagal ugdymo plane numatytą veiklą ir užduotis pritaikant
kiekvienam vaikui atskirai ar grupelei; parenkant sudėtingesnes ir
paprastesnes užduotis, kad vaikai galėtų pasirinkti ir džiaugtis
sėkme.
 Atsižvelgiant į vaiko stebėjimus, analizuojant vaiko pasiekimų
aprašus, kiekvienam vaikui individualiai parenkami metodai,
aplinka, priemonės.
 Pagal išsikeltus ugdymo tikslus.
 Orientuojantis į ugdymo programą, numatytas temas,
individualizuojant užduotis.
Pedagogų nuomonė
Kaip atsirenkate ugdymo turinį ir jį pritaikote vaiko
individualių gebėjimų ugdymui?
 Ugdymo turinį padiktuoja pati vaikų veikla.
 Stebint vaikus ir stengiantis rasti tai, kas jiems aktualu,
įdomu.
 Siekiama, kad ugdymo turinys pažadintų vaiko norą veikti,
motyvuotų jį domėtis aplinka, tai kas nauja.
 Pagal ugdytinių pomėgius, pagal tai, kas jiems sekasi.
 Remiantis kalendorinėmis šventėmis, metų laikais,
atsižvelgiant į vaikų pageidavimus, poreikius, atsineštus
daiktus ir kt.
 Pagal vaiko poreikius ir interesus.
Pedagogų nuomonė
Kaip atsirenkate ugdymo turinį ir jį pritaikote vaiko
individualių gebėjimų ugdymui?
 Vaikų idėjos integruojamos spontaniškai, pritaikant jas taip, kad
vaikai priimtų jas betarpiškai.
 Vaiko pasiūlytą idėją stengiamasi įgyvendinti tuoj pat, čia ir dabar.
Jei įgyvendinimui trūksta priemonių, prie idėjos grįžtama kitą dieną.
 Praktiškai įgyvendinamos ne visos vaikų idėjos, kadangi pritrūksta
laiko, priemonių ar kitų galimybių (grupėje daug vaikų, netinkama
aplinka...).
 Vaikų pasiūlytoms idėjoms įgyvendinti pasitelkiami “namų darbai”,
kuriuos atlikti vaikams padeda tėveliai.
 Savaitės pabaigoje su vaikais aptariant kitos savaitės temą,
įsiklausoma į vaikų nuomones.
 Vaikai išsako savo mintis, pasiūlymus ryto rato metu.adiktuojpati
vaikų veikla.
Pedagogų nuomonė
Kaip į ugdomąją veiklą integruojate vaikų pasiūlytas mintis
ir idėjas? Kaip tai pavyksta padaryti praktiškai?
 Iš vaikų pasiūlytų minčių, idėjų atpažįstama, kas jiems
aktualiausia, kas domina, nes tai skatina norą pažinti,
įgyti naujų gebėjimų.
 Vaikų idėjos, fantazijos, išsakytos per pokalbius ar ryto
rato metu, fiksuojamos, kaupiamos vaikų idėjų banke,
įtraukiamos į ugdymo planą.
 Taikomos “stebuklo minutės”, vaikams tai labai patinka.
 Praktiškai tai ne visuomet pavyksta, kadangi daug vaikų
daug idėjų. Idėjos atrenkamos, su vaikais tariamasi,
vyksta netgi derybos, kurias idėjas įgyvendinti.
Pedagogų nuomonė
Kaip į ugdomąją veiklą integruojate vaikų pasiūlytas mintis
ir idėjas? Kaip tai pavyksta padaryti praktiškai?
Kaip į ugdomąją veiklą integruojate vaikų pasiūlytas mintis
ir idėjas? Kaip tai pavyksta padaryti praktiškai?
 Stengiamasi vaikų idėjas įgyvendinti kasdien, tariamasi ir su
vaikais, ir su tėvais.
 Vaikų idėjos turi didelę įtaką planuojant veiklą. Veikla tampa
turiningesnė ir labiau atitinka vaikų interesus.
 Inspiruotos veiklos metu vaikai pasiūlo idėjos. Jos
pateikiamos visiems ir, jei pavyksta, įgyvendinamos.
 Vaikų idėjos integruojamos žaidimų, eksperimentų ir kt.
veiklų metu.
Pedagogų nuomonė
 Auklėtoja turi būti sumani ir kūrybinga, kad gebėtų pritaikyti
vaikų idėjas.
 Svarbu, kad vaikai suprastų, norėtų veikti kartu, suvoktų
aplinką per savo asmeninį patyrimą. Pasiekimų augimas
atsispindi vaikų elgesyje, bendraujant.
 Didėja vaikų ugdymosi motyvacija, veikla jiems tampa įdomi.
Vaikų gebėjimai ir tempas skirtingi, todėl veikla
diferencijuojama pagal vaiko galias.
 Gabūs vaikai labai nori pasirodyti ir būti įvertinti, todėl juos
svarbu paskatinti.
 Mažiau drąsiems, aktyviems vaikams parenkamos užduotis,
kuriose jie gali pasijusti pasitikintys, svarbūs. Pvz., jei vaikui
patinka skaičiuoti, jis toje veikloje pasiekia gerų rezultatų, ta
veikla jį džiugina.
Pedagogų nuomonė
Kodėl svarbu atsižvelgti į vaikų polinkius planuojant tam tikrą
veiklą? Kaip tai veikia vaikų pasiekimus?
 Svarbu į veiklos planavimą įtraukti ir vaikus, jų siūlomas idėjas,
mintis, tuomet jie tampa aktyvesni, stiprėja jų motyvacija,
savarankiškumas, gerėja pasiekimai.
 Jei vaikui pateikiama informacija yra susijusi su jo pomėgiais,
tuomet vaiką lengva sudominti, vaikui tokia veikla patinka, jis noriai
jos imsis.
 Vaikai yra individualybės, labai skirtingi, tad norint ugdyti kiekvieną
pagal jo poreikius, pedagogui reikia padirbėti, o tai nėra lengva.
Tačiau, jei pavyksta, vaikų pasiekimai sparčiai auga.
 Vaikai mieliau renkasi tą veiklą, kuri jiems patinka, vaikui taip yra
įdomiau, o pedagogo uždavinys - pakreipti tą veiklą reikiama linkme.
Pedagogų nuomonė
Kodėl svarbu atsižvelgti į vaikų polinkius planuojant tam tikrą
veiklą? Kaip tai veikia vaikų pasiekimus?
 Svarbu tam, kad vaikai noriai įsijungtų į veiklą, tuomet
geros emocijos ir darbingumas.
 Kai vaikai skatinami domėtis, ieškoti naujos informacijos,
auga ir jų pasiekimai.
 Patys vaikai būna aktyvesni ugdymo proceso dalyviai, jei
veikla jiems įdomi.
 Vaikai geriausiai atsiskleidžia veikloje, kurią jie mėgsta.
 Kai vaikui įdomu, ugdymas tampa daug efektyvesnis,
vaikas ugdo(si) tarsi savaime.
Pedagogų nuomonė
Kodėl svarbu atsižvelgti į vaikų polinkius planuojant tam tikrą
veiklą? Kaip tai veikia vaikų pasiekimus?
 Stebint vaiką galima nusimatyti ugdymo(si) tikslus ir
juos įgyvendinti.
 Vaikų pasiekimų vertinimas labai svarbus patiems
vaikams.
 Pastebima kiekvieno vaiko daroma pažanga, jo
individualumas, gebėjimai.
 Stebėjimas padeda pažinti, įvertinti vaiko pasiekimus.
 Vaiko pasiekimus stebėti reikėtų kartą per savaitę,
dažniau sudėtinga. Per savaitę susiformuoja tikslas
ateičiai.
Pedagogų nuomonė
Kaip manote, kokia nauda ir prasmė stebėti vaikų pasiekimus
kasdienės veiklos metu?
 Stebėjimas padeda matyti vaikų pasiekimų augimą.
 Prasminga, nes nuosekliau matomas vaiko tobulėjimas.
 Žinoma prasminga, nes taip išryškėja tikrieji vaiko
gebėjimai, susidaro tikresnis vaizdas.
 Prasminga, bet tai padaryti kiekvienos veiklos metu nėra
realu, nes vaikų daug, nėra atskiro laiko fiksuoti, užrašyti.
Pedagogų nuomonė
Kaip manote, kokia nauda ir prasmė stebėti vaikų pasiekimus
kasdienės veiklos metu?
• Pateiktos susistemintos ugdomosios veiklos idėjos labai
naudingos pedagogams ir jauniems ir turintiems jau patirtį.
• Tai puikūs veiklų pavyzdžiai, kuriuos kiekvienas pedagogas
gali kūrybingai panaudoti vaikų fizinio aktyvumo,
komunikavimo, meniniams ir kt. gebėjimams ugdyti. Svarbu,
kad ugdymas būtų grindžiamas perimamumo ir tęstinumo
principais.
• Nebūtina siūlomas veiklos idėjas vykdyti paraidžiui. Galima ir
reikia siūlomos veiklos pavyzdį pritaikyti prie savo darželio
vietos, gatvės.
• Svarbu vaikus sudominti stebėjimu.
• Labai svarbu paties pedagogo nusiteikimas, susidomėjimas
idėja, gebėjimas tą idėją vystyti ir įgyvendinti iki galo.
Pabaigoje būtina su vaikais veiklą aptarti ir pasidžiaugti
rezultatu.
Pedagogų nuomonė
Pastebėjimai
Vaikų darbų pavyzdžiai
Vaikų darbų pavyzdžiai
Vaikų darbų pavyzdžiai
AČIŪ UŽ DĖMESĮ
[email protected]

similar documents