zarasų rajono savivaldybės patirtis organizuojant mokinių pavėžėjimą

Report
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius
2014-04-07
1. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse,
neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas – savivaldybės
savarankiškoji funkcija (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 7 dalis).
2. Mokiniai į atitinkamą ugdymo programą vykdančią mokyklą vadovaujantis Lietuvos
Respublikos transporto lengvatų įstatymu vežami visuomeniniu transportu mokinio
pažymėjime nurodytu maršrutu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Į mokyklą ir
atgal privalo būti vežami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos
gyvenantys mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo
programas (ŠĮ 36 str. 1 d.).
3. Mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo
ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs
gatvėje), vežimą į mokyklą ir atgal organizuoja valstybinės ir savivaldybės mokyklos
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), kitų mokyklų
– savininkas (dalyvių susirinkimas) savo nustatyta tvarka ir atvejais (ŠĮ 36 str. 2 d.).
4. Savivaldybės vykdomoji institucija įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad kiekvienas
jos teritorijoje gyvenantis mokinys būtų vežamas į mokyklą ir atgal, pagal šio įstatymo
36 straipsnio 1 ir 2 dalis organizuoja nemokamą mokinių vežimą į mokyklas (Švietimo
įstatymo 58 str. 2 d.9 p).






6 straipsnis. Važiavimo išlaidų kompensavimas mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams
bei kitais atvejais
1. Savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo ir vaikų globos įstaigos, savo nustatyta tvarka
kompensuoja visas važiavimo išlaidas:
1) kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–
12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo
įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą
iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais,
reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši
lengvata taikoma ir ne darbo dienomis; priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių
pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą
vykdančios mokyklos;
2) vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo lavinimo mokyklų ir
profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio
pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais,
tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo
laivais ir keltais;
3) vaikų globos namuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime
nurodytu maršrutu vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais.
2. Savivaldybių tarybos savo nustatyta tvarka gali kompensuoti važiavimo išlaidas ir kitais
atvejais.
Transporto lengvatų įstatymas 6 str.
Tikslas – padidinti savivaldybėse vykdomos mokyklų tinklo pertvarkos
veiksmingumą.
Uždaviniai – padėti savivaldybių institucijoms užtikrinti mokinių
pavėžėjimą į mokyklas:
1. kaimuose, miesteliuose didesniu kaip 3 kilometrų atstumu nuo
mokyklos gyvenančių mokinių, kurie turi pakeisti ar yra pakeitę mokyklą
dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar struktūrinės pertvarkos;
2. mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys
atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl
didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje).
3. ikimokyklinio amžiaus vaikų, kuriems nustatytas privalomas
ikimokyklinis ugdymas.
2012-06-08 ŠMM įsakymas Nr. V-955
1.
2.
2010-09-24 Zarasų rajono savivaldybės
tarybos sprendimas Nr. T- 160 „Dėl
mokinių vežiojimo organizavimo ir
išlaidų
kompensavimo
tvarkos
patvirtinimo“
2011-05-26 Zarasų rajono savivaldybės
tarybos sprendimas Nr. T-50 „Dėl
pavedimo teikti mokinių pavėžėjimo
paslaugas”
2010 m. rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo
16 mikroautobusų, iš jų 14 mokyklinių (+2 Sporto
centras, +1 Švietimo centras)
2010 m. bendrojo ugdymo mokyklų autobusų
eksploatacinės išlaidos sudarė 397255 Lt (466677
Lt su Švietimo centru ir sporto mokykla)
2010 m. transporto priemonių eksploatavimo
intensyvumas (km)
Vidutinė rida
24735
27302
Vidutinė rida kitoms reikmėms
26127
22720
17865
17032
13432
13080
9800
6542
7460
9046
3626
865
2010 m. transporto priemonių 1 dienos eksploatavimo
(vežimo į mokyklas) intensyvumas (km)
140
104
61
149
103
106
93
2010 m. transporto išlaidos (Lt)
61609
58542
61180
43654
44883
32858
27433
Ąžuolo
Santarvė
Širvio
Antazavės
Dusetų
Salako
Turmanto
137078
2008 m.
149665
2009 m.
164881
2010 m.
1 KM VIDUTINĖ KAINA ĮSTAIGOJE, LT/KM
2009 m.
2010
1.39
1.31
1.26
1.27
1.26
1.21
1.2
1.14
1.14
1.11
1.01
0.99
1
0.86
0.84
ĄŽUOLO
SANTARVĖS
ŠIRVIO
1.12
ANTAZAVĖS
DUSETŲ
SALAKO
TURMANTO
VIDUTINIŠKAI
Perduota UAB „Zarasų autobusai” pagal panaudos
sutartį 13 Mokyklinių autobusų, iš kurių 3
neeksploatuojami
2.
Nustatyti pavėžėjimo įkainiai:
mokinių pavėžėjimo į mokyklas ir atgal,
neformaliojo ugdymo renginius, egzaminų centrus ir kt.
- 1,30 Lt (be PVM) už 1 ridos kilometrą;
už autobuso stovėjimą kelionės rajono
teritorijoje metu (važiuojant į neformaliojo ugdymo
renginius, egzaminų centrus ir kt.) - 7,50 Lt (be PVM)
už 1 val.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2000 m. gamybos –
(nebeeksploatuojami)
2001 m. (nebeeksploatuojamas)
2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. -
2vnt.
1vnt.
1
1
1
1
2
2
1
1
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais
išlaidos (Lt)
2012 m.
387396
355784
57723
46081
Į mokyklas
Į renginius
2013 m.
1 DIENOS VIDUTINĖ RIDA (km)
1456
1436
1389
1343
2010 m.
2011 m.
2012 m.
2013 m.
Mokinių pavėžėjimo išlaidų
dinamika (Lt)
904789
882544
873826
2010 m.
2012 m.
2013 m.
Dyzelino kainų dinamika
4.53
4.63
4.49
4.02
3.29
2010 m.
2011 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.
Mokinių pavėžėjimo kaštų ir kuro kainų
dinamika (%)
išlaidos
kuras
37.7
0
2010 m.
36.5
2.5
-1
2012 m.
2013 m.
Mokinių pavėžėjimo būdai
Maršrutiniu transportu
Mokykliniais autobusais
489
449
323
310
11
2012-2013 m.m.
15
2013-2014 m.m.
Privačiu transportu

1. UAB „Zarasų autobusai”
◦ Mokykliniai autobusai (mokinių sąrašai)
◦ Maršrutiniai autobusai (mokinių sąrašai)
2. UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija”
(vienkartiniai važiavimo bilietai)
3. UAB „Utenos autobusų parkas” (vienkartiniai važiavimo
bilietai)
4. UAB „Kautra” (vienkartiniai važiavimo bilietai)
5. UAB „Rokiškio autobusų parkas” (metiniai važiavimo
bilietas)
6.
7.
8.
9.
UAB „Meteoritas” (vienkartiniai važiavimo bilietai)
Dusetų K.Būgos gimnazija (mokinių sąrašai)
Zarasų „Lakštingalos” mokykla (mokinių sąrašai)
Tėvai
2013 m. 1 km vidutinė kaina
(Lt/km)
2.18
1.62
Lakštingalos
Dusetų
1.56
Sporto
1.573
Autobusų
parkas
Geltonojo
autobuso gavimo
metai
Gautų autobusų
skaičius
Vietų skaičius
autobuse
MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ PANAUDOJIMAS 2000-2014 METAI
Pagal panaudos sutartį buvo
priskirtas autobusas jo gavimo
metais?
1
2
3
4
2000
1
24
Dusetų vid.m.
UAB „Zarasų autobusai"
2000
1
15
Zarasų 'Ąžuolo" gimnazijai
UAB „Zarasų autobusai"
2001
1
19
Zarasų Pauliaus Širvio vid.m.
UAB „Zarasų autobusai"
2002
1
19
Antazavės vid.m.
UAB „Zarasų autobusai"
2003
1
19
Suvieko pag.m.
UAB „Zarasų autobusai"
2004
1
19
Lupenkos pag.m.
UAB „Zarasų autobusai"
2005
1
19
Utenos vaikų socialinės
paramos ir ugdymo centrui
Dusetų K.Būgos gimn.
2005
1
19
Zarasų „Santarvės" vid. m.
UAB „Zarasų autobusai"
2006
2006
1
1
19
19
Degučių pagr. m.
Salako pagr. m.
UAB „Zarasų autobusai"
UAB „Zarasų autobusai"
2007
1
19
Antazavės J.Gruodžio vid. m.
UAB „Zarasų autobusai"
2007
2008
2009
1
1
1
19
19
19
Dusetų K. Būgos gimn.
Zarasų P.Širvio pagr. m.
Salako pagr. m.
UAB „Zarasų autobusai"
UAB „Zarasų autobusai"
UAB „Zarasų autobusai"
2011
1
19
Zarasų mokyklai-darželiui
„Lakštingala"
Zarasų „Lakštingalos"
mokyklai
Pagal panaudos sutartį
dabar priskirtas autobusas
5
Zarasų rajonas
Pastabos
6
2011-05-26 Zarasų rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr.T-50 autobusai
perduoti pagal panaudos sutartį. nebeeksploatuojami
2011-05-26 Zarasų rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr.T-50 autobusai
perduoti pagal panaudos sutartį
dėl reorganizacijos Dusetų spec. ugdymo skyrius tapo
Dusetų K. Būgos gimnazijos skyriumi. Autobusas
naudojamas specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams pavežti.
2011-05-26 Zarasų rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr.T-50 autobusai
perduoti pagal panaudos sutartį
nuo 2012-09-01 keitėsi mokyklos
pavadinimas. Autobusas naudojamas specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniams pavežti.



Iki 2014-04-20 apsvarsto klausimą dėl Mokyklinių autobusų tolimesnio
naudojimo ir atsako į šiuos klausimus:
Ar mokyklos bendruomenę tenkina dabartinė mokinių vežiojimo tvarka į
mokyklas ir atgal bei į neformaliojo ugdymo renginius, egzaminų centrus ir
kt. Jei netenkina, ką siūlytumėte keisti?
Ar tikslinga Mokyklinius autobusus perduoti mokykloms. Jei tikslinga tai:
◦ Kiek reikia mokyklinių autobusų mokyklai užtikrinti mokinių
pavėžėjimą laiku į mokyklą ir atgal?
◦ Kokia lėšų suma metams būtų reikalinga mokyklai užtikrinti mokinių
pavėžėjimą į mokyklą ir atgal bei į neformaliojo ugdymo renginius,
egzaminų centrus ir kt.?
◦ Kaip bus užtikrintas mokinių pavėžėjimas į mokyklą ir atgal sugedus
Mokykliniam autobusui?
◦ Kaip bus organizuojamas mokinių nuvežimas į respublikines olimpiadas
ir konkursus?
2014-03-17 raštas Nr.(27)3-661

similar documents