2a._installationer_-_varmeanlaeg

Report
Installationer
Varmeanlæg
Program
8.30
9.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.45
13.15
13.45
14.30
14.45
15.15
16.00
Velkomst og introduktion
Varmeanlæg
Pause
Varmeanlæg
Varmefordelingsanlæg
Frokost
Varmefordelingsanlæg
Intelligent energistyring
Ventilationsanlæg
Pause
Ventilationsanlæg
Varmt vand
Slut for i dag
Indhold i dette indlæg
•
•
•
•
•
•
Fjernvarme
Olie og gaskedler
Elvarme (supplerende varme)
Varmepumper
Biobrændsel
Solvarme
Miljø
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger
Hadsund (flis)
Nordjyllandsværket
(kul)
Brædstrup
(solvarme)
Fjernvarme
•
•
•
•
Priser
Fremløbstemperatur
Afkøling
Varmetab i fjernvarmerør
Eksempel på samlet udgifter til fjernvarme
Kilde: www.energitilsynet.dk
Eksempel på fast og variabel priser
Hvad er udgiften til opvarmning, hvis en bolig på
150 m2 bruger 20.000 kWh fjernvarme om året?
Eksempel på fast og variabel priser
Hvad er udgiften til opvarmning, hvis der bruges 20.000 kWh i et hus på 150 m2 ?
0,563 kr./kWh x 20.000 kWh + 2.250 kr. + 40 kr./m2 x 100 m2 + 12,50 x 50m2 = 18.135 kr.
Variabel pris
11.260 kr.
Fast afgift
6.875 kr.
Eksempel på tilslutningspriser
Tilslutningsafgiften varierer (meget) fra værk til værk
• Kan forhandles…
• Fjernvarmeinstallation: 15.000 – 25.000 kr.
• Yderlige udgifter til bl.a. pumpe, veksler m.m.
Fremløbstemperatur
• Høj fremløbstemperatur – varierer i forholdt til boligens
placering på fjernvarmeværkets rørstrækning
• Varmetab i rørstrækningen (påvirker de varmeprisen)
Afkøling
• Afkøling er vigtigt (mindst 25 - 35 °C afkøling)
• Bonus og/eller ’bøde’ i forhold til afkøling (direkte
afregnes med forbrugeren)
• Dårligere drift på værket (indirekte afregning med
forbrugeren)
Fjernvarme, skitse tegning
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger
Direkte eller indirekte fjernvarme
Direkte fjernvarme
• Fjernvarmevandet fra gaden føres helt ind i husets
radiatorer
• Risiko for stor vandskade, hvis et rør bliver utæt
Indirekte fjernvarme
• En fjernvarmeveksler overfører vandet til husets eget
vandbårne system
• Typisk er der også en cirkulationspumpe
• Vandskader bliver ikke så store
Nogle fjernvarmeværker stiller krav om en indirekte løsning
Gas og oliekedler
• Nemt i hverdagen
• Giver varme nok i ældre huse,
mulighed for høj fremløbstemperatur
• Høj olie- og gaspris
• Høj CO2 belastning, især olie
• Skorstensfejning
• Ingen krav om eftersyn og måling –
men stadig en god ide….
Oliekedel, skitse tegning
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger
Kondenserende kedler
• Gas og oliekedler med høj virkningsgrad – typisk 95 100%
• Forbrænding = varme + CO2 + vanddamp
• Ved ikke kondenserende kedel udnyttes ‘kun’ varme
(røggassen ledes bort i skorsten)
• Kondenserende kedler udnytter også energien i
vanddampen
Kondenserende kedler
• Forbedring af klimaskærm
• Ændring af varmefordelingsanlæg
(Større varmeflader / lavtemperatur)
• Kan man ‘regne’ med den
kondenserende effekt?
• Løber der vand ned i afløb, når kedlen
kører
Olie og gas kedler, krav til virkningsgrader
• Oliekedler 93% ved fuldlast og 98% ved dellast
• Gaskedler 96% ved fuldlast og 105% ved 30% dellast
• Kravene betyder, at der kun må installeres
kondenserende kedler
• Kravene gælder både ved nye bygninger
og ved udskiftning
Udfasning af kedler i nybyggeri
• Fra 1. januar 2013 må der ikke installeres oliefyr i nye
huse, med mindre der ikke er egnede alternativer til
rådighed
• Gaskedler må normalt etableres hvor gasrør er udlagt i
gaden, tjek ved kommunen
• Læs evt. detaljerne om reglerne i bygningsreglementet
Bygningsreglement kapitel 8.5.1.1 stk. 5 til 8
Udfasning i eksisterende bygninger
• Fra 1. januar 2016 må der ikke installeres oliefyr i
eksisterende huse i områder med fjernvarme eller
naturgas som alternativ
• Et ældre gasfyr godt må udskiftes med et nyt, da der ikke
er sat tid på udfasning af gaskedler i eksisterende huse
• Læs evt. detaljerne om reglerne i bygningsreglementet.
Bygningsreglement kapitel 8.5.1.1 stk. 5 til 8
Sløjfning af olietanke
En forældet tank, er en oplagt anledning til udskiftning af
hele varmeforsyningen
Kilde: www.mst.dk
Opgave 1
Et hus på 150 m2 der er opvarmet med et ældre oliefyr, har
årlige udgifter på 30.000 kr. om året til olie
Hvor mange liter olie bruges ved en pris på 12 kr./liter?
30.000 kr. / 12 kr./liter = 2.500 liter olie
Virkningsgraden på oliefyret er vurderet til 72 % og
brændværdien i olie er 10 kWh/liter
Hvad er husets varmebehov inkl. varmt brugsvand?
2.500 liter x 10 kWh/liter x 0,72 = 18.000 kWh
Elvarme
• Nemt i hverdagen
• Billigt at installere
• Den dyreste opvarmning
• Dog har el-opvarmede huse en mindre elpris/afgift på
forbrug over 4.000 kWh (gælder også varmepumper)
• Problemer med indeklima (støv, brandfare)
Elvarmeforbud
• Der må ikke konverters fra vandbårne radiatorer til elvarme
i et eksisterende huse hvis der er centralvarme, i områder
med naturgas eller fjernvarme
• Elvarme må dog godt anvendes som supplerende
opvarmning i yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede
lokaler
• Lavenergihuse og sommerhuse må godt have elvarme
• Find flere detaljer på Energistyrelsens hjemmeside - søg
på elvarmeforbud
Supplerende energi til el-opvarmede huse
• Luft/luft varmepumpe, brændeovn eller en træpilleovn
• Hvis man bruger meget varmt vand, vil et solvarmeanlæg
også være en god ide
Jordvarme og luft/vand varmepumpe
•
•
•
•
•
Lav temperaturanlæg
Kræver et godt isoleret og tæt hus
Jordvarmen kræver plads til slangerne
Luft/vand varmepumpe har krav til støj for udedelen
Passer sig selv
Opgave 2
Boligen har et varmebehov på 18.000 kWh, og der ønskes
installeret en varmepumpe med normeffektfaktor på 3,0
Hvad er det årlige elforbrug til opvarmning?
18.000 kWh / 3 = 6.000 kWh (el)
Med en elpris på er er 1,70 kr./kWh, hvor stor er den årlige
udgiften til varme?
6.000 kWh x 1,70 kr. kWh = 10.200 kr.
Hvad er den årlige besparelse ved at konverter fra oliefyret
til en varmepumpe?
30.000 kr. – 10.200 kr. = 19.800 kr.
Andre udgifter: fx. skorstensfejer, eftersyn mv. er ikke medregnet
Kedler til biobrændsel
•
•
•
•
Træpiller, fastbrændsel, halm, osv.
Høj temperaturanlæg
Kræver plads og opbevaring
Kræver arbejde, bestilling, påfyldning, rensning, aske,
mv. – om end stor variation i forhold til type/mærke.
• Kan suppleres med solvarme
Opgave 3
Boligen har et varmebehov på 18.000 kWh, og der ønskes
installeret et pillefyr med en virkningsgrad på 85 %.
Træpiller har en brændværdi på 4,9 kWh/kg.
Hvad er det årlige forbrug af træpiller?
18.000 kWh / 0,85 / 4,9 kWh/kg = 4.322 kg træpiller
Med en pris på træpiller på 2,30 kr./kg, hvor stor er den
årlige udgiften til varme?
4.322 kWh x 2,30 kr./kg = 9.941 kr.
Hvad er den årlige besparelse ved at konverter fra oliefyret
til et pillefyr?
30.000 kr. – 9.941 kr. = 20.059 kr.
Andre udgifter: fx. skorstensfejer, eftersyn mv. er ikke medregnet
Solvarme til varmt vand
• Godt sammen med gas- og oliekedler og elvarme, pga. høj
energipris
• Godt sammen med biobrændsel så kedlen kan slukkes om
sommeren
• Typisk ikke rentabelt sammen med fjernvarme og varmepumper, pga. lav energipris
Brændeovn
• Brændeovne er generelt bedst på
landet, hvor der er afstand til naboer,
så røgen ikke bliver generende
• I byen bør brændeovnen bruges
mindst muligt fx til hygge. I kan evt.
spørge ind til, om det vil være bedre at
fjerne den
• Der diskuteres pt. om der skal afgifter
på brug af brænde eller skorstene,
men intet er afklaret endnu
Sammenligning af priser
Opgave 4 - forudsætninger
En bolig på 150 m2 fra 1927 bliver opvarmet med en ældre
gaskedel. Der er et årligt gasforbrug på 2.550 m3.
Den eksisterende gaskedel har en virkningsgrad på 75 % og
et elforbrug på 500 kWh.
Familien ønsker at få installeret en nyt kondenserende fyr,
med en virkningsgrad på 102 %. Den nye kedel har et
elforbrug på 200 kWh.
Der regnes med en gaspris på 9,5 kr./m3 og en elpris på 2,1
kr., derudover skal der medregnes en udgift på 1.750 kr. til
eftersyn og skorstensfejer.
Omregningsfaktor 1 m3 svare til 11 kWh.
Opgave 4 - brug energiløsningerne
Hvad er de årlige omkostninger til den eksisterende
gaskedel?
Hvad bliver de årlige omkostninger til den nye gaskedel?
Hvad er besparelsen ved at udskifte gaskedlen?
Hvad er den årlige CO2 udledning ved den eksisterende
gaskedel?
Hvad er den årlige CO2 udledning ved den nye gaskedel?
Hvad er den årlige CO2 besparelse ved at udskifte
gaskedlen?
Hvilke andre forhold er vigtige at overveje?
Spørgsmål?

similar documents