Velfærdsstaten

Report
Råd til velfærd?
Velfærdspolitiske problemstillinger
anno 2011 – muligheder og
udfordringer
Hvad kommer forløbet til at handle
om?
• Politik – Tilbagetrækningsreform, efterløn,
dagpenge…
• Økonomi – finansiering, offentlige udgifter og
indtægter…
• Sociologi – Livsverden, systemverden…
• Metode – vi skal lave vores eget spørgeskema
om velfærd…
Definitioner
•
•
•
•
Velfærdsstaten handler:
om sikring mellem samfundets borgere
om omfordeling mellem samfundets borgere
om omfordeling af materielle ressourcer og
livsvilkår
”Omfordeling”
• Mellem rige og fattige
• Fordeling til syge og invalide uanset økonomisk status
• Indkomstudjævning henover et livsforløb
Velfærdsmodeller
• Teoretisk grundlag: Gøsta Esping-Andersen:
”The Three Worlds of Welfare Capitalism”
• Idealtypemodel: fremhæver bestemte træk
ved de tre modeller:
• Den residuale model
• Socialforsikringsmodellen (den kooperative model)
• Den universelle model
• I virkeligheden vil intet lands velfærdsstat holde sig
100% indenfor én af de tre modeller
Den residuale model
• ”resi” = rest på latin  dvs. de offentlige
velfærdsydelser gælder kun for den ”rest” der
ikke kan klare sig selv
• For at få en ydelse skal man dokumentere, at man
har et behov – de offentlige ydelser er målrettede
• Alle andre end ”rest-gruppen” skal købe
ydelserne
• Værdier: markedet, konkurrence, privatisering,
brugerbetaling = liberalisme
Socialforsikringsmodellen
• Velfærdsordninger er knyttet til arbejdsmarkedet
(obligatoriske forsikringsordninger) – en form for
skat der er øremærket til bestemte udgifter for
bestemte grupper
• Ydelserne er præstationsgraduerede og
segregerede: Jo højere løn, jo længere
beskæftigelse – jo højere ydelse
• Værdier: lagdeling, traditionelle familiemønstre =
konservatisme
Den universelle model
• Individuelt baserede ydelser
• Ydelserne er universelle: ens for alle i samme
situation
• Dækkende ydelser: højt/tilstrækkeligt
ydelsesniveau
• Alle ydelser er skattefinansieret
• Værdier: social tryghed, lighed, Robin Hoodprincippet, socialisme/socialdemokratisme
2 teoretiske argumenter for den
universelle velfærdsmodel
• Det demokratiske argument/medborgerskab:
– fuldgyldigt medborgerskab opnås vha:
• civile rettigheder (ytringsfrihed, fri ejendomsret m.m)
• Politiske rettigheder (lige og almindelige valgret)
• Lige sociale rettigheder (man stigmatiseres ikke ved at
modtage sociale ydelser)
• Kønsperspektivet:
– Ydelserne er knyttet til individet og ikke familien,
sikrer lighed mellem kønnene. Sikrer en høj
kvindelig erhvervsfrekvens
Velfærdstrekanten
Opgaver:
• Brainstorm: På hvilke områder er I i kontakt
med velfærdsstaten?
• Diskuter hvor i modellen (forrige side) I vil
placere Danmark
• Brainstorm: Hvilke udfordringer den danske
velfærdsstat står overfor?

similar documents