Konsep dan Pelaksanaan PBS Dalam Transformasi Pentaksiran

Report
KOLOKIUM
PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
INSTITUT AMINUDDIN BAKI
2012
KEPIMPINAN PENTAKSIRAN HOLISTIK MEMACU
MODAL INSAN KREATIF DAN INOVASI
KONSEP DAN PELAKSANAAN PBS
DALAM TRANSFORMASI PENTAKSIRAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN
19 SEPTEMBER 2012
LATAR BELAKANG PENTAKSIRAN
• Penubuhan Lembaga Peperiksaan (LP) pada
3 Mei 1956 mengendalikan peperiksaan
bagi pihak UCLES
• Tiada perubahan besar dalam sistem
peperiksaan kecuali yang melibatkan
bahasa pengantar, kandungan kurikulum,
bilangan calon, pemberian sijil dan
pelaporan.
4
IMPAK PEPERIKSAAN (POSITIF)
1. Guru akan mengajar bersungguh-sungguh bagi memastikan
murid-murid mendapat keputusan cemerlang di samping
sentiasa bersemangat, berdaya saing dan jati diri yang tinggi.
2. Hubungan, kerjasama dan tolong menolong antara murid
dipertingkatkan demi menepati sasaran untuk mencapai
kecemerlangan
3. Guru-guru dan pengetua sekolah mahu keputusan yang terbaik
agar sekolah dilabel sebagai sekolah terbaik
4. Keputusan cemerlang memberi kepuasan kepada murid,
keluarga, guru-guru dan pihak sekolah.
5. Murid dan ibu bapa dapat membuat penilaian pencapaian
kendiri
Kajian Aspirasi Pentaksiran Kebangsaan
IMPAK PEPERIKSAAN (NEGATIF)
1. Memberi penekanan kepada peperiksaan berpusat
2. Sekolah berusaha untuk mencapai kecemerlangan untuk
mendapat personal glory, pusat tusyen pula lakukan untuk
tingkatkan reputasi bagi menarik pelanggan
3. Tekanan terhadap kuantiti A, bilangan A menjadi ukuran
kecemerlangan murid. Hanya murid yang cemerlang dalam
peperiksaan disanjung dan dapat imbuhan berganda
4. Sekolah menyediakan murid untuk menghadapi peperiksaan,
bukan menyediakan murid untuk ilmu. Bersekolah
disamaertikan dengan belajar untuk menghadapi peperiksaan.
Kajian Aspirasi Pentaksiran Kebangsaan
7
IMPAK PEPERIKSAAN (NEGATIF)
"I feel emotively towards the testing industry as I
would towards any other merchant of death. I feel
that way because of what they do to kids. They
have not murdered every child, just 20% of them.
Testing has distorted their ambitions and distorted
their careers”.
Profesor Jim Tognolini (2006)
TRANSFORMASI PENTAKSIRAN
Mengapa perlu melaksanakan transformasi?
Transformasi diadakan untuk:
mempertingkat kebermaknaan pentaksiran,
menyertai kedinamikan pendidikan,
memperjelas prinsip,
mengotakan janji dan keputusan.
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah lebih memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
dan negara.
MISI KPM
Menghasilkan sistem pendidikan yang
bertaraf dunia dari segi kualiti bagi
memperkembangkan potensi individu
sepenuhnya dan mencapai aspirasi
negara Malaysia (Misi Nasional)
COMPANY LOGO
LATAR BELAKANG
20 Jun 2010
14 Mei 2009
18 SEPT 2008
4 OGOS 2008
2005 – 2006
•International
Colloquium
September 2005
•Kuala Lumpur
International
Conference On
Assessment (KLICA)
“Memperkasa PBS
Humanising
Assessment”
Mesyuarat JKP
meluluskan
cadangan PBS
dalam
transformasi
pentaksiran
Mesyuarat JPP
meluluskan
pelaksanaan
SPPK dengan
melaksanakan
projek rintis ke
atas 500 sekolah
terlebih dahulu.
Mesyuarat
Susulan Jemaah
Menteri Bil.
3/2009 telah
bersetuju SPPK
dilaksanakan
Pengumuman YAB
Menteri Pelajaran
KPM
mencadangkan
kemungkinan
pemansuhan UPSR
dan PMR
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras
strategik PIPP (2006 – 2010) ;
• Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan)
• Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan
Institusi Pendidikan)
12
LATAR BELAKANG
24 Sept 2010
18 Ogos 2010
27 Julai 2010
19 Julai 2010
20 Jun 2010
13
LATAR BELAKANG
KELULUSAN
17 Dis 2010
PENTAKSIRAN
Pentaksiran dalam pendidikan di Malaysia
ialah proses mendapatkan maklumat
tentang perkembangan individu serta
keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran dalam pembangunan dan
pembentukan modal insan.
COMPANY LOGO
MEMANTAPKAN SISTEM
Peperiksaan
Berpusat
Pentaksiran
Holistik
16
PEPERIKSAAN - PENTAKSIRAN
PENTAKSIRAN
PEPERIKSAAN
17
Sistem Pentaksiran
Pendidikan Kebangsaan
PEPERIKSAAN
PUSAT
PENTAKSIRAN
BERASASKAN
SEKOLAH
(PBS)
KOMPONEN PBS
COMPANY LOGO
PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor
oleh guru di sekolah. Pentaksiran
Sekolah dilaksana dalam bentuk
pentaksiran formatif yang dijalankan
seiring dengan proses pengajaran dan
pembelajaran dan pentaksiran sumatif
di akhir unit pembelajaran, semester
atau tahun.
PENTAKSIRAN
Formatif
Apabila makanan sedang
dimasak, tukang masak
melaksanakan
pentaksiran formatif
Sumatif
Apabila makanan telah
dihidang, tetamu atau
hakim melaksanakan
pentaksiran sumatif
PERANAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
1
2
Memperbaiki
kelemahan/
masalah
murid dalam
pembelajaran.
3
Meningkatkan
keyakinan
murid untuk
belajar .
Murid belajar
cara belajar
(learn how to
learn)
4
Mengubahsuai
strategi
pengajaran
untuk
memenuhi
perbezaan
individu
CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH
1
Holistik
2
Sepadu
3
Seimbang
4
Fleksibel
5
Merujuk Standard
6
Sebahagian Proses P&P
CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH
5
Merujuk Standard Prestasi
Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana
murid tahu, faham dan boleh buat atau telah
menguasai apa yang dipelajari berdasarkan
pernyataan standard prestasi yang ditetapkan
mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang
dihasratkan dalam dokumen
6
kurikulum
PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH
MULA
Pemulihan
Belum mencapai
tahap penguasaan
Telah mencapai
tahap penguasaan
Proses Pembentukan
Assessment for learning
What
Proses Merumuskan
What
Assessment of learning
Di hujung sesuatu
unit pembelajaran
Sepanjang P & P
Untuk memperbaiki
pembelajaran murid
Why
Pelbagai
kaedah pentaksiran
How
Pentaksiran
FORMATIF
Merujuk standard
prestasi
Pentaksiran
SUMATIF
Untuk mendapatkan
Why maklumat
perkembangan murid
How
QA
QA
Report
Pelaporan verbal / bertulis
boleh diberi bila –bila masa
Pelbagai
kaedah pentaksiran
Merujuk standard
prestasi
Report
Pelaporan kuantitatif / kumulatif
boleh diberi di hujung setiap
semester / tahunan
PENTAKSIRAN PUSAT
Pentaksiran yang dirancang, dibina oleh LP
(instrumen dan garis panduan dari LP)
dan
dilaksanakan oleh sekolah
(ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di
sekolah )
KOMPONEN PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan &
Kokurikulum (PAJSK)
SEGAK
SUKAN
KOKURIKULUM
BMI
• Body Mass Index
(BMI)
• Merekodkan
tentang
ketinggian dan
berat badan bagi
menentukan
tahap jisim
badan.
Ekstra Kurikulum
•Standard
Kecergasan Fizikal
Kebangsaan
(SEGAK)
Mengukur tahap
kecergasan
Penyertaan,
penglibatan dan
pencapaian Sukan
dan Permainan
di peringkat
sekolah, daerah,
negeri, negara dan
antarabangsa
Penyertaan,
penglibatan dan
pencapaian
Kelab, Persatuan,
Unit Beruniform di
peringkat sekolah,
daerah, negeri,
negara dan
antarabangsa
Penyertaan dan
penglibatan secara
sukarela di sekolah
/di luar sekolah/
Luar Negara/
Dalam Negara
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
Mengukur kebolehan semula jadi (innate
ability) dan kebolehan yang diperoleh
(acquired ability)
• Tidak berjadual,
• Dicadangkan
kepada semua
murid
PENTAKSIRAN
PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD
• Aptitud Umum
• Aptitud Khusus
Mengenal pasti kecenderungan,
kekuatan/kelemahan, minat,
bakat dan kesediaan bagi
menyediakan situasi
pengajaran dan pembelajaran
yang terbaik dan mewujudkan
suasana pembelajaran yang
aktif dan berkesan
Tidak berasaskan kurikulum dan
pengajaran pembelajaran
INVENTORI
PERSONALITI
 LP sediakan item /
instrumen dan manual
yang komprehensif
 Penskoran secara
dikotomus,
polikotomus, kadaran
pilihan
 Pelaporan secara
deskriptif dan individu
• Tidak berjadual
• Tidak diwajibkan untuk
semua murid
Mendapatkan maklumat
tentang ciri-ciri perilaku unik
dan stabil yang ada pada setiap
individu untuk membimbing
murid membentuk personaliti
yang seimbang dan membantu
guru menggunakan strategi
pengajaran dan pembelajaran
yang sesuai
29
PENJAMINAN KUALITI
Pemastian
pelaksanaan
pentaksiran
mengikut
prosedur
Membantu,
memudahcara
& membimbing
pelaksanaan
pentaksiran
Keseragaman
pemberian skor
berdasarkan
standard
prestasi
Memastikan
kekuatan &
keberkesanan
instrumen
pentaksiran
SEKIAN

similar documents