KÖZMEGHALLGATÁS 2015. 02. 12.

Report
Tájékoztató a 2014. év gazdálkodásáról
és a 2015. év tervezetéről
Lengyel György
polgármester
2014. év – a pályázatok éve
2013. évről átnyúló pályázatok:
 Pusztaközponti Olvasókör épületének felújítása,
 Egészségfejlesztés pályázat
 Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
eszközbeszerzése,
2014. év:
 Tanyagondnoki szolgálathoz kisbusz beszerzése,
 Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár külső felújítása,
2014. év – a pályázatok éve
 Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok
támogatása:

Egészségház felújítása,

Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
mosdójának felújítása,

Petőfi utcai járdaszakasz felújítása.
 Nyári gyermekétkeztetés (melegétkeztetés)
 Szociális tűzifa (83 család),
 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
 Kamerarendszer
2014. év – Fejleszté-sek,
beruházások, támogatások
 Hivatal mosdójának felújítása,
 Hótolólap beszerzése,
 Egészségház: defibrillátor, EKG beszerzése, vérvétel
 Informatikai fejlesztés, számítógépek beszerzése,
 Parkoló kialakítása,
 Telekvásárlás – temető bővítése,
 Házi segítségnyújtás,
 Civil szervezetek támogatása
Közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatás alakulása
50000
40000
30000
20000
Közfoglalkoztatot
t órák száma
10000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2014-től START Közmunkaprogram,
4-6-8 órás foglalkoztatás,
volt PV bázis
Közfoglalkoztatás
 START: 2014. 05.01 - 2015.02. 28-ig támogatás 18.301.000 Ft:
 bér, anyagköltség, szerszámok, munkaruha, eszközök:
pótkocsi, rázóasztal, betonkeverő
 Egyéb közfoglalkoztatás: 2013.11.01-2015.03.31-ig 34 fő
bérének 100%-os, 12 fő bérének 85%-os támogatása,
568.000 Ft dologi támogatás
 2013-ban 3 fő, 2014-ben 5 fő helyezkedett el a munkapiacon,
 Közfoglalkoztatott bérek alakulása:
2013
2014
2015
Bruttó bér
75.500
77.300
79.155
Nettó bér
49.452
50.631
51.846
Oktatás
 Nyári gyermekétkeztetés (hideg étel),
 Nyári gyermektábor támogatása,
 Iskolások, óvodások támogatásáról szóló helyi
rendelet,
 Iskolai/óvodai programok utazási költségeinek
biztosítása,
 Játszóterek felülvizsgálata
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Született gyermekek száma
2000-2014
14
12
10
8
6
Gyermekszám
4
2
0
2014. évi költségvetés
Bevételek
ezer Ft
Kiadások
ezer Ft
Műk. célú tám. áh-on belül
71 702
Személyi juttatások
64 130
Felhalm-i célú tám. áh-on belül
47 949
Munkaadót terh. jár. és szoc. adó
15 116
Közhatalmi bevételek
87 915
Dologi kiadások
58 382
Működési bevételek
12 271
Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 442
Műk. célú átvett pénzeszközök
621
Egyéb működési célú kiadások
10 974
Felhalm. célú átvett pénzeszk.
476
Beruházások
30 705
Finaszírozási bevételek
39 761
Felújítások
53 433
Egyéb felhalm. célú kiadások
1 560
Bevételek mindösszesen
260 695 Kiadások mindösszesen
243 742
2015. évi költségvetés
Bevételek
ezer Ft Kiadások
ezer Ft
Műk. célú tám. áh-on belül
59 174
Személyi juttatások
80 414
Felhalm-i célú tám. áh-on belül
26 366
Munkaadót terh. jár. és szoc. adó 18 059
Közhatalmi bevételek
93 670
Dologi kiadások
49 736
Működési bevételek
7 690
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 246
Műk. célú átvett pénzeszközök
200
Egyéb működési célú kiadások
30 349
Felhalm. célú átvett pénzeszk.
500
Beruházások
6 456
Finaszírozási bevételek
21 417
Felújítások
6 620
Egyéb felhalm. célú kiadások
13 137
Bevételek mindösszesen
209 017 Kiadások mindösszesen
209 017
2015. évi tervezett bevételek
 Működési célú támogatás államháztartáson belül
 Normatív
állami támogatások, OEP-től átvett
pénzeszköz, közfoglalkoztatás
 Előirányzat: 59.174. 000 Ft
 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül
 Ivóvízminőség-javító
programhoz BMU EU önerő alap
 Közhatalmi bevételek
 Helyi
adóbevételek
(IPA, kommunális, telek), gépjárműadó 40%-a
 Termőföld bérbeadásából származó bevételek,
 Előirányzat: 93.670.000 Ft
2015. évi tervezett bevételek
 Működési bevételek
 Művelődési
Ház bevétel (terembérlet, rendezvény),
földhaszonbérlet, intézményi ellátási díj, lakbér
 Előirányzat: 7.690.000 Ft
 Felhalmozási- és működési célú átvett pénzeszközök
 Lakáshoz
jutás támogatása, szociális kölcsön
 Előirányzat: 700.000 Ft
2015. évi tervezett bevételek
 EU forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok
 Művelődési Ház felújítása
 Előirányzat: 14.609.000Ft
 Pénzforgalom nélküli bevétel –előző évi
pénzmaradvány
 Előirányzat: 21. 417. 000 Ft
2015. évi kiadások tervezete
 Működési kiadások
Személyi jellegű kiadások,
Dologi kiadások
(közüzemi díjak, volt PV bázis, virágosítás,
kerítésfestés, javítás, karbantartás, számítógépfejlesztés, vérvételi szék, 2015. évi falunap,
üzemanyag felhasználás)
Előirányzat: 148.209.000 Ft
2015. évi kiadások tervezete
 Ellátottak pénzbeli juttatása
 Szociális
ellátórendszer
 Előirányzat: 4.246.000 Ft
 Működési célú átadott pénzeszközök
 Közös
hivatal működtetése,
 Kistérségi feladatok,
 Köztemető
 Bursa Hungarica, civil szervezetek támogatása
 Előirányzat: 16.075.000 Ft
2015. évi kiadások tervezete
 Felhalmozási kiadások
 Felújítások: Művelődési Ház konyhája, járdaszakaszok
felújítása, települési ivóvízhálózat rekonstrukciója
 Beruházások: Szőlősi kerület útalap, parkoló lefedése,
gallyaprító gép beszerzése, számítástechnikai eszközök,
kamerarendszer
 Egyéb felhasználási célú kiadás: BMU ivóvíz, lakáshoz
jutás támogatása
 Előirányzat: 26.213.000 Ft
Aktualitások
 Ebösszeírás,
 Szemétszállítás,
 Ifijúsági Szálló,
 Edzőterem kialakítása,
 Köztemető,
 Orvosi ügyelet,
 Civil szervezetek,
 Szőlősi kerület ivóvízhálózat,
 Kerékpárút,
 Energetikai fejlesztések és szennyvíz
Orosházi kistérségre jutó források
TOP
Település
Lakosságszám
Ft
Békéssámson
2514
132 169 800
Csanádapáca
2750
144 757 400
Csorvás
5268
273 780 300
Gádoros
3974
207 695 400
Gerendás
1379
72 378 700
Kardoskút
915
47 203 500
Nagyszénás
5274
276 927 200
Orosháza
29 973
1 567 156 200
Pusztaföldvár
1895
97 553 900
Tótkomlós
6257
327 277 600
Összesen
60 199
3 146 900 000
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents