Szakalkalmazotti értekezlet

Report
Szakalkalmazotti
értekezlet
2014. április 23.
Bognár László
1.
Pedagógus minősítési rendszer

JOGSZABÁLYOK:





Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. §.
2013. évi CXXXVII. törvény „A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény módosításáról”
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet „A pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról.”
99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról
Államtitkársági közlemény a 2015. évre vonatkozó ped.
minősítés keretszámairól és a minősítési tervbe történő
felvétel különös feltételeiről
Pedagógus minősítési rendszer
GYAKORNOKOK ELŐMENETELE PED. 1-BE
a.
2013.
szept.
1-je
után
keletkeztetett
munkaviszonynál az intézményvezető rögzíti a 2015. évi
minősítési eljárásba
b. 2013. szept. 1-je előtt keletkezett munkaviszonynál:
- Kjt. és annak végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X.8.) Korm. rend. (3 év gyakornoki idő!) alapján
- a gyakornok kérelmére a 326/2013. és
annak módosítása (99/2014. 11. §) alapján
c. TÁMOP-3.1.5./12 és TÁMOP-3.1.15. projektben részt
vevőknél OH tanúsítvány kiállítása esetén a köv. év jan 1-jén
(99/2014. 12. § alapján)
Pedagógus minősítési rendszer
PED. 1. ELŐMENETELE PED. 2-BE
a. Gyorsított (rendkívüli) eljárás: ped. szakvizsga és
legalább 14 év szakmai gyakorlat esetén, ha a portfólió
feltöltése 2014. ápr. 30-ig megtörténik 2015. jan. 1-jétől
(minősítés 2015-jan. 1. – 2018. dec. 31. között!) - 326/2013.
Korm. r. 36. § alapján
b. Jelentkezés a 2015. évi minősítési eljárásba
- ped. szakvizsga és legalább 8 év szakmai
gyakorlat, illetve legalább 30 év szakmai gyakorlat esetén –
államtitkári közlemény és a 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
alapján 2014. ápr. 30-ig (int. vez. a jelentkezést május 10-éig
rögzíti)
- ped. 1. besorolásban lévő legalább 6 év
szakmai gyakorlattal rendelkező ped. kezdeményezheti a
minősítési eljárásban történő részvételét - 326/2013. Korm. r. 3.
§ alapján
A portfólió feltöltésének határideje: nov. 30. (99/2014. 4.§)
Pedagógus minősítési rendszer
PED. 1. ELŐMENETELE MESTERPEDAGÓGUSNAK









gyorsított (rendkívüli) eljárás (326/2013. Korm. r. 36. § és
99/2014. 11.§)
legalább 14 (15) év szakmai gyakorlat
pedagógus szakvizsga
(Országos szakértői névjegyzék vagy Országos érettségi
vizsgaelnöki névjegyzék)
OH által meghirdetett pályázat (ped. személyiségre és a
jogszabályok ismeretére irányuló tesztek kitöltése)
teljes portfólió feltöltése 2014. ápr. 30-ig
képzésen való sikeres részvétel
2014. áprilisban 1000 fő, 2014 nyarán 4000 fő
2015-től szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása (int. és
ped. minősítési eljárások, tanfelügyeleti rendszer keretein
belül)
Pedagógus minősítési rendszer
Az előrelépés feltételei
a. Meglévő szakmai gyakorlat (elválhat a közalkalmazotti
jogviszonytól!)
- elfogadható: pedagógus munkakör; ped. szakértői,
ped. előadó munkakör; óraadói megbízásra szóló polgári jogi
viszony; Európai Iskolában ped. munkakör; pedagógus képzést
folytató
felsőoktatási
intézményben
folytatott
oktatói
tevékenység; miniszter igazolása alapján köznevelés országos
irányításával kapcs. munkakör
- nem beszámítható idő: foglakoztatási jogviszony esetén
a fiz. nélk. szabadság (ide értendő: GYES, GYED) 30 napot
meghaladó időtartama, illetve a ped. munkakörben eltöltött idő,
ha a foglakoztatás nem érte el a munkakörre megállapított heti
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő 25 %-át
(326/2013. Korm. r. 13. §)
b. Pedagógus szakvizsga
277/1997. (XII. 22.) Korm. rend., 41/1999. (X. 13.) OM
rend., 138/1992. (X.8.) Korm. rend., 326/2013. Korm. r.
Pedagógus minősítési rendszer
Díjfizetési kötelezettség
A megismételt, illetve a nem kötelező minősítési eljárás: a kötelező
legkisebb alapbér (minimálbér) 70 %-a (326/2013. 12. §)
Kötelező minősítés:
gyakornok ped. 1-be,
 ped. 1-ből ped. 2-be.
A 2015. évi minősítési eljárásban való részvétel ingyenes.

(OH tájékoztatás)
A pedagógus értékelés elemei (pedagóguskompetenciák)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Szakmai feladatok, szaktárgyi, tantervi tudás
Tevékenységek
tervezése
és
a
megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
A tanulás támogatása
A tanuló személyiségének a fejlesztése, egyéni bánásmód
Közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés
A folyamatok és a tanulók személyiségfejlesztésének
folyamatos értékelése, elemzése
Kommunikáció
és
szakmai
együttműködés,
problémamegoldás
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
(326/2013. 8.§)
Pedagógus minősítési rendszer
A portfólió módosítása:
Ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a köv. tanévre
esik, az azt megelőző tanév végéig lehet(99/2014. 4.§ (9)
Az egyszerűsített portfólió elemei:






Szakmai önéletrajz (űrlap)
Pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása,
dokumentumai
Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása,
dokumentumai
A
pedagógust
foglalkoztató
intézmény
intézményi
környezetének rövid bemutatása
Szakmai életút értékelése
Nevelő-oktató munka dokumentumai



csoportprofil
tematikus terv (reflexióval)
10 óraterv (reflexiókkal)
Pedagógus minősítési rendszer
A teljes portfólió elemei:






Szakmai önéletrajz (űrlap)
Pedagógiai
szakmai
és
egyéb
tevékenységek
bemutatása,
dokumentumai
Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai
A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid
bemutatása
Szakmai életút értékelése
Nevelő-oktató munka dokumentumai








csoportprofil
tematikus terv : a megvalósítás és az értékelés dokumentumai
(reflexiókkal)
10 óraterv (reflexiókkal)
Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglakozás:
csoportprofil, féléves ütemterv reflexióval, 2 foglalkozásterv reflexiókkal
Hospitálási napló reflexióval
Esetleírás
IKT alkalmazása reflexióval
3-5 darab valamelyikből: projektterv, osztályfőnöki munkaterv, publikációs
tevékenység, gyermek/tanulói profil, fejlesztési terv, tanmenet
2.
Aktualitások, időpontok
2014. már. 31.
Pedagógiai program módosítása:

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet
módosítása a 7/2014. (I.17.) Kormányrendelet alapján

kínai
nyelv
oktatásának
bevezetése
a
székhelyintézményben
április 30.
Tankönyvrendelés véglegesítése a könyvtárellátónál
(17/2014. (III.12.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagóguskézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről)
választható taneszközök csökkenése
új határidők
SZMSZ és Házirend módosítása
Aktualitások, időpontok
április 28-29-30.
Általános iskolai beiratkozások
április 30.


Jelentkezés a 2015. évi minősítési eljárásra
A portfólió feltöltésének határideje (rendkívüli eljárásra
jelentkezők számára)
május 2. p. szabadnap
május 12-14.
május 10. szo. munkanap
Nemzeti Pedagógus Kar küldöttválasztás (előtte regisztráció)
www. nemzetipedkar.hu
május 25-ig
Mecsekaljai Iskola ösztönző-rendszerének
kitüntetési javaslatok megtétele


módosítása,
ped. életpálya modell melletti fenntartása
anyagi
fedezet
és
a
kitüntetés
módosítása
a
formájának
Aktualitások, időpontok
május vége – június eleje (Munkaterv szerint)
Osztályozó értekezletek, tanévzáró ünnepélyek, ballagások
Tanévzáró értekezletek:
jún. 18. 10 óra: Jurisics Utcai Iskola
jún. 18-19. : Székhelyintézmény
jún. 20. 9 óra: Köztársaság Téri Iskola
jún. 20. 14 óra: Orfű
jún. 23. 9 óra: Kovács Béla Iskola
június 25. 9 óra: Mecsekaljai Iskola (Kovács Béla Iskola – aula)
Szabadság:
június 26. – aug. 19. (39 nap)
A tankönyvellátással kapcsolatos határidők
ápr. vége: használt és új tankönyvek számának felmérése a
leendő első osztályosoknál
ápr. utolsó munkanapja: tankönyvrendelés véglegesítése,
fenntartói egyetértés beszerzése, ennek feltételei:
rendelkezésre álló iskolára érvényes normatív kereten
belüli rendelés,

érvényes tanulólétszám,

taneszköz listán ajánlott tankönyvek választása
május 31. : a kikölcsönözhető tankönyvek és olvasmányok
jegyzékének közzététele
június 10. : az összes használt és új tankönyv számának felmérése;
a szülők tájékoztatása az ingyenességre való jogosultságról,.

A tankönyvellátással kapcsolatos határidők

június 15. : tájékoztatás a taneszköz számának felméréséről
(nevelőtestület, szülői szervezet, DÖK, fenntartó)

június 17.: az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása,
erről szóló tájékoztatás (szülők, fenntartó)

június 30. : a tankönyvrendelés módosítása (csak annak számát
tekintve, az eredetihez képest max. 15 % eltéréssel);
pedagógus kézikönyvek iránti igény; a normatív
kedvezményben részesülés feltüntetése a rendelésnél

szeptember 5.: pótrendelés
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents