question090357 - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Report
ี้ จงกรอบกำรประเมินผลสว
่ นรำชกำร
ประเด็นคำถำมในกำรประชุมชแ
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2557
ว ันที่ 9 มกรำคม 2557 ณ โรงแรมมิรำเคิล
1
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับ KPI
ั
่ ะด ับกรมทีเ่ กีย
1. ต ัวชวี้ ัดในระด ับกระทรวง เมือ
่ ถ่ำยทอดต ัวชวี้ ัดลงสูร
่ วข้อง มีขอ
้ สงเกตว่
ำควร
่ เดียวก ันก ับในปี 2555 คือ ทุกกรมในกระทรวงเดียวก ันควรร ับผลกำรประเมิน
ใชร้ ะบบเดิมเชน
ร่วมก ัน เพรำะว่ำเป็นกำรทำงำนร่วมก ันของกระทรวง
คำตอบ
หลักการในการจัดทาตัวชวี้ ัดได ้เปลีย
่ นให ้มีการถ่ายทอดตัวชวี้ ัดของระดับกระทรวงไปสูร่ ะดับกรม
เฉพาะกรมทีเ่ กีย
่ วข ้องแล ้วตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับ KPI (ต่อ)
2. กำรกำหนดนำ้ หน ักของต ัวชวี้ ัดในระด ับกรม ทีถ
่ ำ่ ยทอดมำจำกกระทรวง จะกำหนดนำ้ หน ัก
ี้ ด
เท่ำ ไร จำกต ัวอย่ำ งของกระทรวงเกษตรฯ พบว่ำ นำ้ หนก
ั ต ัวชว
ั กระทรวงจะอยูท
่ ี่ 25%
่ เสริมกำรเกษตร ถ่ำยนำ้ หน ักลงไปที่ 20% ในขณะทีน
และมำทีร่ ะด ับกรมสง
่ ำ้ หน ักต ัวชวี้ ัด
ระด บ
ั กระทรวงของกรมชลประทำน มีน ำ
้ หน ก
ั 25% เมือ
่ ถ่ำ ยทอดต วั ช ี้ว ด
ั ไปย งั กรม
ชลประทำน มีนำ้ หน ักอยูท
่ ี่ 25% เหมือนก ัน
คำตอบ
การกาหนดน้ าหนักของตัวชวี้ ด
ั ในระดับกรมขึน
้ อยูก
่ บ
ั ลักษณะและความสาคัญของตัวชวี้ ด
ั ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
การเจรจากับคณะกรรมการระดับกระทรวง ทัง้ นี้ ต ้องมีน้ าหนักไม่น ้อยกว่าน้ าหนักทีถ
่ ก
ู กาหนดใน
ระดับกระทรวง
3
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับ KPI (ต่อ)
3. กรณี ทก
ี่ รมไม่มภ
ี ำรกิจทีเ่ กีย
่ วข้องก ับต ัวชวี้ ัดในระด ับกระทรวงเลย เช่น สำน ักงำนปล ัดกระทรวง
ี้ ด
ไม่ส ำมำรถทีจ
่ ะถ่ำ ยทอดเป็ นต ัวช ว
ั ของกระทรวงไปย ังกรมได้ คงมีแ ต่ภ ำรกิจ เฉพำะของกรม
เท่ ำ น น
ั้ กรณี นี้ คว รจะต้อ งใช ้ ห ล ก
ั กำรเ ดิม เ ช่ น เ ดีย ว ก น
ั กบ
ั เ มื่อ ปี 2556 ที่ใ ห้ ส ำ น ก
ั งำ น
ปล ัดกระทรวงร ับต ัวชวี้ ัดทุกต ัวของกระทรวง
คำตอบ
้ ก การในการจั ด ท าตั ว ช วี้ ั ด ใกล ้เคีย งกั บ ปี 2556 กล่า วคือ ให ้
กรณี ส านั ก งานปลั ด กระทรวง คงใช หลั
สานั กงานปลัดกระทรวงรับตัวชวี้ ัดของกระทรวงทุกตัว ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่วยกากับ ติดตาม และผลักดัน
ยุทธศาสตร์การปฏิบั ต ริ าชการโดยรวมของกระทรวง โดยกาหนดตั วชวี้ ัด : ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
บูรณาการเพือ
่ ขับเคลือ
่ นการปฏิบัตริ าชการโดยรวมของกระทรวง เป็ นการถ่วงน้ าหนักผลคะแนนตัวชวี้ ัด
ของกระทรวงทุกตัว และให ้กาหนดตัวชวี้ ด
ั ระดับกรมเพิม
่ เติมสาหรับสานักงานปลัดกระทรวง
ทัง้ นี้ ในการกาหนดตัวชวี้ ด
ั กระทรวงควรคานึงถึงการถ่ายทอดตัวชวี้ ด
ั ไปยังกรมในสังกัดให ้ครบถ ้วนด ้วย
4
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับ KPI (ต่อ)
4. ระบบกำรรำยงำนผลกำรประเมิน ขอให้เว็ บไซด์สำน ักงำน ก.พ.ร. มีควำมเสถียรในกำรนำ
ข้อมูลเข้ำด้วย
คำตอบ
สานักงาน ก.พ.ร. จะดาเนินการ
ั (cleanreport.opdc.go.th) ให ้มีความเสถียรมากขึน
1. ปรับปรุงแก ้ไขระบบ e-sar ,เว็บคอรัปชน
้
โดยเพิม
่ ความเร็วในการรับสง่ ข ้อมูล (Brandwidth) เพือ
่ อานวยความสะดวกให ้กับสว่ นราชการใน
การรายงานผล
2. จัดระบบการกาหนดระยะเวลาในการนาเข ้าข ้อมูลของแต่ละสว่ นราชการให ้มีระยะเวลาทีเ่ หลือ
่ มกัน
5
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับ KPI (ต่อ)
่ เรือ
5. ขอให้สำน ักงำน ก.พ.ร. อย่ำเอำงำนของหน่วยงำนอืน
่ มำดำเนินกำร เชน
่ ง ควำมโปร่งใส
่ ปปช. ปปท. กพ. เพรำะ สุดท้ำยเมือ
ทีห
่ น่วยงำนอืน
่ ร ับผิดชอบอยูแ
่ ล้ว เชน
่ ก.พ.ร. ร ับมำ
ี่ ง
ดำเนินกำร ก็มอบให้ ก.พ.ร. กรมต้องดำเนินกำร ไม่วำ
่ เรือ
่ งโปร่งใส กำรบริหำรควำมเสย
ควบคุมภำยใน มีจำนวนหลำยเรือ
่ งเกินไป
คำตอบ
กรณีตัวชวี้ ัดความโปร่งใส ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 สานั กงาน ปปช. ขอรับเป็ นเจ ้าภาพตัว ชวี้ ัด
เรื่อ งของความโปร่ ง ใสฯ ในเป็ นการวั ด ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิน งานของ
้
หน่ วยงานภาครั ฐ โดยใชระบบประเมิ
นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยเป็ นการบูรณาการสาระสาคัญการ
สร ้างความโปร่ ง ใส ระหว่า ง ส านั ก งาน ก.พ. ส านั ก งานคณะกรรมการข ้อมูล ข่ า วสาร ส านั ก งาน
ึ ษา กรมสง่ เสริมปกครองท ้องถิน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการการอุดมศก
่ และสานั กงาน
ก.พ.ร เข ้าด ้วยกัน ขณะนี้สานั กงาน ปปช. อยู่ระหว่างการนาเรือ
่ งเสนอคณะรัฐมนตรี ซงึ่ ไม่สามารถ
ดาเนินการได ้ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
6
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับ KPI (ต่อ)
6. ต ัวชวี้ ัดตำมกรอบกำหนดว่ำมีไม่เกิน 5 ต ัวชวี้ ัด แต่เมือ
่ ดูแล้วมีกำรแตกย่อยเป็น 7 ต ัวชวี้ ัด
จำนวนต ัวชวี้ ัดจึงไม่นอ
้ ยลงเลย
คำตอบ
สานักงาน ก.พ.ร. พยายามทีจ
่ ะปรับตัวชวี้ ด
ั ตามภารกิจหลักของกระทรวงให ้ลดลง มีตัวชวี้ ด
ั เท่าที่
จาเป็ นและสามารถวัดผลได ้ภายในปี งบประมาณ ซงึ่ กาหนดไว ้ไม่เกิน 5 ตัวชวี้ ด
ั นอกจากนีไ้ ด ้มี
การปรับลดตัวชวี้ ด
ั ในมิตภ
ิ ายในให ้ลดลง โดยตัดตัวชวี้ ด
ั ต ้นทุนต่อหน่วย ซงึ่ ทุกสว่ นราชการ
ดาเนินการมาหลายปี และมีผลการดาเนินการอยูใ่ นระดับดีอยูแ
่ ล ้ว และตัวชวี้ ด
ั เบิกจ่ายให ้มีจานวน
ทีล
่ ดลง
7
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับ KPI (ต่อ)
7. มีประเด็นฝำกให้ก ับก.พ.ร. ว่ำ กำรทีใ่ ห้กระทรวงร ับเป็นเจ้ำภำพในกำรจ ัดทำต ัวชวี้ ัดใน
ระด ับกรมแล้ว ไม่ควรต้องมีกำรเจรจำก ับคณะกรรมกำรในระด ับกระทรวงอีก ควรต้อง
ปล่อยให้เป็นหน้ำทีข
่ องกระทรวง
คำตอบ
ในหลักการการจัดทาคารับรองฯ สาหรับในปี 2557 นี้ ต ้องการให ้กระทรวงรับเป็ นเจ ้าภาพในการ
ื่ มโยงกับ
ดาเนินการจัดทาคารับรองในระดับกรมเองทัง้ หมด แต่อย่างไรก็ตามในระยะแรกควรมีความเชอ
ก.พ.ร. เนือ
่ งจาก ต ้องมีการดาเนินการจัดสรรเงินรางวัลให ้กับกระทรวงเพือ
่ จ่ายไปยังกรมในสังกัด และ
ต ้องนาคะแนนของทุกสว่ นราชการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
8
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับต ัวชวี้ ัดโปร่งใส
8. เกณฑ์กำรว ัดสำหร ับต ัวชวี้ ัดกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร ควรมีหล ักเกณฑ์
ในกำรให้คะแนนทีง่ ำ
่ ยกว่ำนี้ สมก ับเป็นต ัวชว้ี ัดด้ำนกำรโปร่งใส?
คำตอบ
หลักเกณฑ์ในการกาหนดตัวชวี้ ัดไม่ได ้พิจารณาถึงความยากง่าย แต่ให ้ความสาคัญของ
ตัวชวี้ ด
ั ทีส
่ ามารถสะท ้อนถึงความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการของสว่ นราชการได ้อย่างแท ้จริง
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได ้กาหนดเกณฑ์การวัดความสาเร็จในการสร ้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัตริ าชการ (ตัวชวี้ ัดที่ 7 การสร ้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ) โดยพิจารณา
ครอบคลุมทัง้ การจัดทาแผน และผลการดาเนินงานตามแผน ประกอบกับผลสารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผู ้รับบริการในกระบวนงานทีด
่ าเนินการ
ทัง้ นี้จะให ้ความสาคัญ ในขัน
้ ตอนการจั ดทาแผน ซงึ่ ควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 70 เพื่อ ให ้มั่น ใจว่า จะสามารถปรั บ ปรุง กระบวนงานเพื่อ สร ้างความโปร่ง ใสได ้อย่า ง
ิ ธิภาพ (สาหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนอยู่ระหว่างดาเนินการ และจะจัดชแี้ จง
มีประสท
ให ้สว่ นราชการทราบต่อไป)
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับต ัวชวี้ ัดโปร่งใส (ต่อ)
เกณฑ์กำรว ัดสำหร ับต ัวชวี้ ัดกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร นำ้ หน ักร้อยละ 5 มีด ังนี้
่ นรำชกำรทีท
กรณีท ี่ 1 สว
่ ำข้อตกลงระด ับกำรให้บริกำร
กรณีท ี่ 2 สว่ นรำชกำรทีไ่ ม่ตอ
้ งทำข้อตกลงระด ับกำร
(Service Level Agreement : SLA) (40 กรม)
ให้บริกำร (Service Level Agreement : SLA)
ประกอบด้วย 1 ต ัวชวี้ ัด ได้แก่
(104 กรม)
7.1 ผลกำรสำรวจควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร
(สารวจโดยสานั กงาน ก.พ.ร.)
ระด ับ
คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ประกอบด้วย 3 ต ัวชวี้ ัด
1
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร
ไม่นอ
้ ยกว่ำร้อยละ 65
2
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร
ไม่นอ
้ ยกว่ำร้อยละ 70
3
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร
ไม่นอ
้ ยกว่ำร้อยละ 75
7.2 ระด ับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร
(นำ้ หน ักร้อยละ 1.5)
4
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร
ไม่นอ
้ ยกว่ำร้อยละ 80
7.3 ผลกำรสำรวจควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร
(นำ้ หน ักร้อยละ 2)
5
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร
ไม่นอ
้ ยกว่ำร้อยละ 85
หมายเหตุ สาหรับการวัดแผนและผลการดาเนินการ จะถูก
วัดในตัวชวี้ ด
ั ที่ 2 คุณภาพการให ้บริการ (ตัวชวี้ ด
ั ย่อยที่ 1
และ 2)
7.1 ระด ับควำมสำเร็จในกำรจ ัดทำแผนกำรสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร (นำ้ หน ักร้อยละ 1.5)
(สาหรั บรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
้ี จงให ้สว่ นราชการทราบต่อไป)
และจะจั ดชแ
10
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับต ัวชวี้ ัดโปร่งใส (ต่อ)
9. เครือ
่ งมือในกำรตรวจต ัวชวี้ ัดโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำร เป็นอย่ำงไร มีวธ
ิ ก
ี ำรตรวจอย่ำงไร
่ รือไม่
และหล ักเกณฑ์กำรตรวจว ัดและวิธก
ี ำรจะออกมำทีหล ังใชห
คำตอบ
ตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชงิ รุกของรั ฐบาลในการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด ้านการพั ฒนา
องค์การ สานั กงาน ก.พ.ร. ได ้รับมอบหมายให ้ดาเนินโครงการสร ้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ ซงึ่
ต่อมาตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองข ้อเสนอการเปลีย
่ นแปลงเพือ
่ สร ้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ
เห็นควรให ้สง่ เสริมสว่ นราชการและกาหนดเป็ นตัวชวี้ ด
ั ตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจาปี พ.ศ. 2556
ในตัวชวี้ ัดความสาเร็ จการดาเนินโครงการสร ้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ จึงทาให ้มีการกาหนด
เกณฑ์และการจัดกลุม
่ ข ้อเสนอฯ ในเชงิ คุณภาพ (P1-P4) ภายหลังจากทีม
่ ก
ี ารสง่ เสริมให ้สว่ นราชการจัดทา
ข ้อเสนอฯ ไปแล ้ว
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการต่อเนื่องในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้มก
ี ารกาหนดหลักเกณฑ์ และ
ั เจนมากขึน
ี้ จงกรอบแนวทาง
แนวทางดาเนินการ เครือ
่ งมือการสนั บสนุนสว่ นราชการทีช
่ ด
้ ตามทีไ่ ด ้มีการชแ
ี้ จงหลักเกณฑ์และปฏิทน
ตัวชวี้ ด
ั ความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการไปแล ้ว และเตรียมจัดชแ
ิ การดาเนินงาน
เพือ
่ ให ้สว่ นราชการสามารถนาไปกาหนดทิศทางได ้ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
11
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับต ัวชวี้ ัดโปร่งใส (ต่อ)
่ นรำชกำรทีไ่ ม่ม ี SLA มีเครือ
10. กำรสำรวจควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ัติรำชกำรสำหร ับสว
่ งมือ
และวิธก
ี ำรว ัดอย่ำงไร เพรำะส่วนรำชกำรทีม
่ ภ
ี ำรกิจด้ำนส งั คม เช่น ก.สำธำรณสุขมีง ำน
ึ่ จะแตกต่ำงก ับส่ว นรำชกำรทีม
บริกำรผูป
้ ่ วย ซง
่ ก
ี ำรว ัดควำมโปร่งใสในกำรให้ใบอนุญำต
ั
่ นรำชกำร
ประกอบธุรกิจ จึงมีขอ
้ สงเกตว่
ำเครือ
่ งมือทีใ่ ชว้ ัดควรจะต้องสอดคล้องก ับบริบทของสว
ั
ทีม
่ ค
ี วำมแตกต่ำงก ันในเชงิ เศรษฐกิจและสงคม
คำตอบ
แบบสารวจความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการได ้คานึงถึงบริบทของกระบวนงานตามภารกิจของ
ส่วนราชการที่แตกต่างกั น โดยประกอบด ้วยข ้อค าถามไม่เกิน 10 ค าถาม ครอบคลุมในด ้านความ
ื่ ถือ ไว ้วางใจ และด ้านการคอร์รัปชั่น ซ งึ่ สามารถวัดได ้ทั ง้ กลุ่มกระทรวงด ้าน
โปร่งใส ด ้านความเชอ
ความมั่นคง ด ้านเศรษฐกิจ และด ้านสงั คม
ทัง้ นี้คาถามมีการสารวจและวัดความเห็นจากประชาชนผู ้รับบริการในกระบวนงานทีส
่ ว่ นราชการ
ดาเนินการสร ้างความโปร่งใสโดยตรง
12
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับต ัวชวี้ ัด SLA
่ นรำชกำรทำแผนลดขนตอนของกรมที
11. เรือ
่ งต ัวชวี้ ัด SLA บอกให้สว
ั้
ม
่ งี ำนบริกำร กรมลด
ขนตอนมำนำนแล้
ั้
ว จนไม่สำมำรถลดได้อก
ี และย ังกำหนดให้ทำแผนให้ปร ับปรุงให้ลดอีก
ลดสุดๆ ได้แค่น ี้ ควำมโปร่งใสในข้อทีส
่ อง คือถ้ำม ันมีแผน มีกระบวนกำรดำเนินงำน ลด
จนสุดๆ จนเกิดเป้ำไปแล้ว
คำตอบ
การลดขัน
้ ตอน เป็ นแนวทางหนึง่ ของการปรับปรุงบริการ ทีส
่ านักงาน ก.พ.ร. ยกเป็ นตัวอย่าง
ในการปรับปรุงกระบวนงานบริการตามตัวชวี้ ด
ั SLA นั่นหมายความว่า ยังมีแนวทางอีกมากใน
่ นาระบบเทคโนโลยีมาชว่ ย การออกแบบระบบงานใหม่ การพัฒนา
การปรับปรุงบริการ เชน
บุคลากรผู ้ให ้บริการ เป็ นต ้น ดังนัน
้ หากหน่วยงานไม่สามารถลดขัน
้ ตอนการให ้บริการได ้แล ้ว
หน่วยงานสามารถเลือกแนวทางอืน
่ ๆ เพือ
่ นามาดาเนินการปรับปรุงบริการได ้ตามความ
เหมาะสมและสอดคล ้องกับบริบทขององค์กร
13
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับต ัวชวี้ ัด SLA (ต่อ)
่ นรำชกำรทำแผนลดขนตอนของกรมที
11. เรือ
่ งต ัวชวี้ ัด SLA บอกให้สว
ั้
ม
่ งี ำนบริกำร กรมลด
ขนตอนมำนำนแล้
ั้
ว จนไม่สำมำรถลดได้อก
ี และย ังกำหนดให้ทำแผนให้ปร ับปรุงให้ลดอีก
ลดสุดๆ ได้แค่น ี้ ควำมโปร่งใสในข้อทีส
่ อง คือถ้ำม ันมีแผน มีกระบวนกำรดำเนินงำน ลด
จนสุดๆ ม ันเกิดเป้ำไปแล้ว
คำตอบ
สาหรั บตัวชวี้ ัดความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ เกณฑ์การวัดประเมินผลจะมีการปรั บจาก
เกณฑ์ของปี ทีแ
่ ล ้ว ซงึ่ วัดผลสาเร็ จของการดาเนินงานตามตัวชวี้ ัดหลักทีส
่ ว่ นราชการกาหนดตาม
ข ้อเสนอการเปลีย
่ นแปลงเพือ
่ สร ้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ เทียบกับค่าเป้ าหมาย (ต่ากว่า
เท่ากับ หรือมากกว่า)
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 การวัดผลการดาเนินงานตามแผนสร ้างความโปร่งใสในการปฏิบัต ิ
ราชการนั น
้ จะพิจารณาเกณฑ์ทส
ี่ ามารถวัดผลความสาเร็จและสะท ้อนความโปร่งใสในกระบวนงาน
ได ้อย่างแท ้จริง สอดคล ้องตามแผนฯ ทีส
่ ว่ นราชการกาหนด ซงึ่ อยูร่ ะหว่างกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ี้ จงให ้สว่ นราชการทราบต่อไป
และชแ
14
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับต ัวชวี้ ัด SLA (ต่อ)
12. เรือ
่ งกำรว ัด SLA ตำมเกณฑ์ว ัดใน 3 ต ัวชวี้ ัดย่อย ซงึ่ หนึง่ ในต ัวชวี้ ัดนน
ั้ คือเรือ
่ งกำรประเมิน
่ นรำชกำรดำเนินกำรว ัดทุกปี อยูแ
ควำมพึงพอใจงำนบริกำรทีบ
่ ังค ับให้ทก
ุ สว
่ ล้ว มีนำ้ หน ัก 10
คะแนน ตำมทีบ
่ อกว่ำ 104 กรมไม่ตอ
้ งว ัด SLA
ั
่ รือไม่ ไม่ตอ
่ รือไม่ และ
ตงข้
ั้ อสงเกตว่
ำ ทงั้ 104 กรมไม่มงี ำนบริกำรใชห
้ งทำ PMQA ใชห
่ รือไม่ ทำไมไม่ยกนำ้ หน ัก 10 % ของ SLA ไปอยูใ่ นมิตด
ไม่ตอ
้ งประเมินควำมพึงพอใจใชห
ิ ำ้ น
ิ ธิผล
ประสท
คำตอบ
ี้ จงดังนี้
ตามประเด็นข ้อสงั เกต ขอเรียนชแ
- 104 กรมมีงานบริการ แต่เป็ นงานบริการทีไ่ ม่อยูใ่ นเงือ
่ นไขการคัดเลือกมาดาเนินการ SLA
- การทา PMQA เป็ นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์การ เพือ
่ ให ้องค์กร
ิ ธิภาพสูง ดังนัน
เป็ นองค์กรทีม
่ ป
ี ระสท
้ จึงเป็ นเรือ
่ งทีท
่ ก
ุ สว่ นราชการควรดาเนินการอย่างต่อเนือ
่ ง
้
-104 กรมยังคงต ้องประเมินความพึงพอใจ แม ้ไม่ได ้ถูกนามาใชในการประเมิ
นผลตามตัวชวี้ ด
ั
้
แต่สว่ นราชการสามารถนามาใชในการปรั
บปรุงองค์กรได ้
ิ ธิผลอยูแ
- สว่ นราชการทีไ่ ม่มต
ี ัวชวี้ ด
ั SLA จะยกน้ าหนัก ร ้อยละ 10 ไปอยูใ่ นมิตด
ิ ้านประสท
่ ล ้ว
15
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับต ัวชวี้ ัด SLA (ต่อ)
่ นรำชกำร
13. เกณฑ์กำรว ัดต ัวชวี้ ัดเรือ
่ ง SLA ขอร้องว่ำอย่ำทำเหมือนเกณฑ์ต ัวชวี้ ัดเรือ
่ งควำมโปร่งใส ทีใ่ ห้สว
่ น
จ ัดท ำแผนก่อนแล้ว เกณฑ์คอ
่ ยออก แล้วมำบอกว่ำแผนของส ่วนรำชกำร ไม่ด ี แบบนีไ้ ม่ยุตธ
ิ รรมสำหร ับสว
ี้ จงหล ักเกณฑ์ SLA ตงแต่
้ ังดีมก
รำชกำร เรียนทุกครงในทุ
ั้
กเวที ก.พ.ร ย ังนิง่ เหมือนเดิม ปี นีย
ี ำรชแ
ั้
ตน
้ ยอมร ับ
ได้ กำรมีคลินก
ิ ให้คำปรึกษำดำเนินกำรมำหลำยปี แต่ไม่ได้อะไรเท่ำไร จริงๆ ก.พ.ร.ใหญ่ ต้องลงดูรำยละเอียด
ลึกกว่ำนน
ั้
หำก ก.พ.ร.ใหญ่ อยำกให้ หน่วยงำน 40 หน่วยงำน ทำงำนได้ดท
ี ส
ี่ ุด อยำกให้ทำง ก.พ.ร.ใหญ่ เหนือ
่ ยนิดหนึง่
ลงมำดูก ับหน่วยงำนลึกๆ เลย ดีไหม หน่วยงำนจะได้รว
ู้ ธ
ิ ท
ี ำก ันว่ำ ก.พ.ร.ใหญ่ อยำกได้อะไร ก.พ.ร.น้อยก็ อยำก
่ นทีด
เป็นสว
่ เี หมือนก ัน แต่กำรทำงำนทีผ
่ ำ
่ นมำดูเหมือนว่ำ ก.พ.ร.น้อยคิดเองทำเอง แล้ว ก.พ.ร.ใหญ่ เป็นคน
ั เจน ก็ ข อว่ำ เริม
ิ ใจ ก.พ.ร.น้อ ยคิด เองอำจจะไม่ช ด
ต ัดส น
่ ต้น แผนจะท ำอย่ำ งไรทีจ
่ ะท ำให้แ ผนดีแ ละก็ ถู ก ใจ
ก.พ.ร.ใหญ่
เข้ำใจว่ำ ก.พ.ร.ใหญ่ วำงแผนมอบมรดกคงเป็นแผนยุทธศำสตร์ของสำน ักงำน ก.พ.ร. ให้มก
ี ำรถ่ำยโอนภำรกิจ
เพรำะ ก.พ.ร.ใหญ่ก็คงพยำยำมสปริท งำนออกเพือ
่ ให้นอ
้ ยทีส
่ ด
ุ ก็ ทรำบว่ำอ ัตรำกำล ัง ก.พ.ร. เองก็ มไี ม่มำกพอ
แต่อย่ำลืมว่ำ ก.พ.ร.น้อย ทำรุณกว่ำ คนน้อยมำก
คำตอบ
ิ ธิภาพมากขึน
สานักงาน ก.พ.ร. จะนาความเห็นไปปรับปรุงกระบวนการทางานให ้มีประสท
้
ตามทีไ่ ด ้เสนอแนะ
16
ประเด็นคำถำมทีเ่ กีย
่ วก ับอ ัตรำกำล ัง
14. สำน ักงำน ก.พ.ร. ได้ช่วยผล ักด ันให้ ก.พ.ร. กรม เป็นระด ับ 9 อยำกให้สำน ักงำน ก.พ.ร.
หำรือก ับส ำนก
ั งำน ก.พ. เรือ
่ งกำรกำหนดกรอบอ ัตรำกำล งั ว่ำ ก.พ.ร. กรม ควรมีกรอบ
อต
ั รำก ำล งั ว่ ำ ควรเป็ นเท่ ำ ไร ขณะนี้ ก.พ.ร กรม มีป ระมำณ 2 คน หำกอ ต
ั รำก ำล งั
้ อยำกให้
น้อ ยจะร บ
ั งำนที่ ก.พ.ร. มอบมำให้ด ำเนิน กำรได้อ ย่ำ งไร ภำระงำนมีม ำกขึน
่ นรำชกำร
ก.พ.ร.สำรวจอ ัตรำกำล ัง ก.พ.ร. กรมของทุกสว
คำตอบ
สานักงาน ก.พ.ร. อยูร่ ะหว่างดาเนินการสารวจกรอบอัตรากาลังของ ก.พ.ร. ในแต่ละกระทรวง
และจะได ้หารือกับสานักงาน ก.พ. ต่อไป
17

similar documents