2020. ver.21012015

Report
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
2014. - 2020.
Davorka Hajduković, univ.spec.pol.
siječanj 2015.
ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA EU
Zajednička poljoprivredna politika podrazumijeva skupinu pravila i
mehanizama koji reguliraju proizvodnju, prodaju i promet
poljoprivrednih proizvoda u EU.
PROVEDBA KROZ DVA STUPA:
1. IZRAVNA PLAĆANJA I TRŽIŠNE
INTERVENCIJE
2. RURALNI RAZVOJ
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori
ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni
razvoj (usvojena u prosincu 2013.)
CILJEVI
CILJ 1. Konkurentna i
održiva poljoprivredna
proizvodnja integrirana u
EU okvire.
CILJ 2. Razvijeno ruralno
gospodarstvo s trendom
CILJ 3. Održivo korištenje
povećanja zaposlenosti,
proizvodnja visokokvalitetne raspoloživih prirodnih potencijala u
funkciji osiguravanja ruralnih
hrane, razvoj
područja kao sigurnog i privlačnog
nepoljoprivrednih
mjesta za život i rad.
gospodarskih aktivnosti u
ruralnim područjima.
Strategija
ruralnog
razvoja
Republike
Hrvatske
tri
dugoročna
strateška
cilja
PRIORITET 1
Promicanje znanja i
inovacija u
poljoprivredi,
šumarstvu i ruralnim
područjima
PRIORITET 2
Povećanje održivosti poljoprivrednih
gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta
poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama,
promovirajući pri tome i inovacijske
poljoprivredne tehnologije, kao i održivo
upravljanje šumama
PRIORITET 3
Promicanje organiziranja lanca prehrane,
uključujući preradu i trženje poljoprivrednih
proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje
rizicima u poljoprivredi
PRIORITET 4
Obnavljanje, očuvanje
i poboljšanje
ekosustava vezanih uz
poljoprivredu i
šumarstvo
PRIORITET 5
PRIORITET 6
Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka
prema klimatski elastičnom gospodarstvu s
niskom razinom ugljika u poljoprivrednom,
prehrambenom i šumarskom sektoru
Promicanje socijalne
uključenosti, smanjenje
siromaštva i gospodarski
razvoj u ruralnim
područjima
Uredba
ruralnog
razvoja
EU
1305/13
definira
šest
prioriteta
PRIORITET 1
Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i
ruralnim područjima
MJERA 1 - PRENOŠENJE ZNANJA I
AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
MJERA 2 - SAVJETODAVNE SLUŽBE,
SLUŽBE ZA
UPRAVLJANJE PG I POMOĆ PG
MJERA 16 – SURADNJA
MJERA 1 - PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanja vještina
OPERACIJE:
 Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti, ekološki
uzgoj
 Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike
 Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike
 Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe
Korisnici: Ministarstvo poljoprivrede putem Savjetodavne službe (in-house), privatne i javne institucije koje nude
usluge strukovnog osposobljavanja (ovisno o operaciji)
1.2. Potpora za demonstracijske i informativne aktivnosti
OPERACIJE:
 Demonstracijske aktivnosti
Korisnici: privatne i javne institucije
Intenzitet potpore:

do 100% ukupnih prihvatljivih troškova
MJERA 2 - SAVJETODAVNE SLUŽBE, SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PG
I POMOĆ PG
2.1. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga
OPERACIJE:
 Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti i ekološki uzgoj
 Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 Savjetovanje za šumarska gospodarstva
 Savjetovanje za mlade poljoprivrednike
Korisnici: Ministarstvo poljoprivrede putem Savjetodavne službe (in-house),
Intenzitet potpore:

do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, max 1.500 € po savjetu

usluge savjetovanja limitirane na 2 unutar 3 godine
MJERA 16 – SURADNJA
16.1. Potpora za uspostavu i rad operativnih skupina unutar EIP-a za poljoprivrednu
produktivnost i održivost
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 10.000 € - 250.000 €
Korisnici: nove operativne skupine iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora
16.2. Potpora za pilot projekte i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 € - 300.000 €
Korisnici: udruge proizvođača, proizvođačke organizacije i zadruge iz poljoprivrednog, prehrambenog i šumarskog
sektora
16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju među subjektima u lancu opskrbe radi
uspostave i razvoja kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta i za promotivne aktivnosti u
lokalnom kontekstu povezane s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 10.000 € - 50.000 €
Korisnici: pravne osobe iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog
sektora i njihova udruženja, proizvođačke grupe i organizacije, LAG-ovi,
ostale pravne osobe uključene u kratke lance opskrbe
PRIORITET 2
Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti
svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama, promovirajući
pri tome i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i održivo
upravljanje šumama
MJERA 1: PRENOŠENJE ZNANJA I
AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
MJERA 2: SAVJETODAVNE SLUŽBE,
SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PG
I POMOĆ PG
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU
IMOVINU
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH
GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
MJERA 16 – SURADNJA
MJERA 18 – FINANCIRANJE DOPUNSKIH
NACIONALNIH
IZRAVNIH PLAĆANJA ZA REPUBLIKU
HRVATSKU
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
TIPOVI OPERACIJA:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Korisnici:
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o
poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja
u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke
grupe/organizacije
4.1.2. – sve fizičke i pravne osobe su prihvatljive neovisno o ekonomskoj veličini
4.1.3. – proizvođačke grupe/organizacije nisu prihvatljive
Intenzitet potpore:
 do 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
 do 75% iznosa prihvatljivog ulaganja - za ulaganja povezana s
Nitratnom Direktivom 91/676/EEC
PČELARI
Nacionalni pčelarski
program
Uvećanje za 20%:
 za mlade poljoprivrednike koji su tijekom 5 godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu. postavljeni kao
nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 za zajednička ulaganja,
 za ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim
ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe)
 za ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 za ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe) i ekološkom poljoprivredom
(članak 29. Uredbe)
Maksimalni intenzitet potpore NE smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova
Visina potpore:
 min. 5.000 €/projekt - max. 2 mil. €/projekt (1 mil. €/projekt za ulaganja u mehanizaciju)
 3 mil. €/projekt - za ulaganja u sektore:
- svinjogojstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centara i/ili
- peradarstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica i/ili
- govedarstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili za tov junadi i/ili
- voća i povrća - za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada
 5 mil. €/projekt - za zajedničke projekte
 U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz povećanje okolišne učinkovitosti (npr. izgradnja laguna) i
korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 mil. €/projekt.
 broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen
 isti korisnik može podnijeti jedan Zahtjev za potporu unutar iste operacije tijekom jednog natječaja.
OPĆI UVJETI (izdvojeno)




ulaganja - poljoprivredni proizvodi iz Priloga I. Pravilnika osim proizvoda ribarstva
korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku
podnošenja Zahtjeva za potporu.
korisnici u teškoćama nisu prihvatljivi kao korisnici (stečaj, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacije)
korisnik na početku ulaganja, mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću
sukladno slijedećim kriterijima:
a) za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt:
 nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno
zaposlenih u obrtu ima završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja
(formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 PRR) ili srednju školu ili
fakultet iz odgovarajućeg područja ili je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u trajanju od
najmanje 3. godine.
b) za pravne osobe:
 najmanje jedan stalno zaposleni ima završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz
odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere
1 PRR) ili srednju školu ili fakultet iz odgovarajućeg područja ili je upisan u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava u trajanju od najmanje 3. godine.
c) mladi poljoprivrednik:

završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje
provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 PRR) ili srednju školu ili fakultet iz odgovarajućeg
područja ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 3 godine.
Kao odgovarajuće područje, ovisno o ulaganju, podrazumijeva se poljoprivreda, veterina, prerada hrane.
POSEBNI UVJETI (izdvojeno)

OIE - proizvedena električna i toplinska energija - podmirenje potrošnje električne i toplinske energije tog
gospodarstva (dopušta se prodaja viškova u okviru vlastite godišnje proizvodnje)
- postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije koje koristi obnovljive izvore energije na
poljoprivrednom gospodarstvu
a) instalirana snaga - manja ili jednaka priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva te
b) planirana godišnja proizvodnja toplinske i električne energije postrojenja - manja ili jednaka godišnjoj
potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.

Zajednički projekt - ulaganja provedena od strane 2 ili više korisnika u podmjeri 4.1.
Predmet ulaganje koriste svi korisnici zajedničkog projekta te korisnici koji sklapaju
Ugovor o poslovnoj suradnji kojim definiraju jednog korisnika koji će biti podnositelj
Zahtjeva za potporu u ime njih. Jedan korisnik ne može koristiti više od 70 posto predmeta zajedničkog
projekta.

poslovni plan - obvezan za zajedničke projekte, kao i za sve projekte čija je vrijednost
ukupno prihvatljivih troškova veća od (preko) 200.000 kuna


opći troškovi - do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 posto od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja
(bez općih troškova) ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 posto od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja
(bez općih troškova), ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u
iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga članka i gornje granice od 10
posto od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)
ulaganje u kupnju zemljišta i/ili objekata radi realizacije projekta i opći troškovi - max. 15 posto vrijednosti
ukupno prihvatljivih troškova (opći troškovi - max. 5 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez
općih troškova)



Po završetku projekta, korisnik je dužan najmanje narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za
koju je ostvario potporu.
4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih
proizvoda
OPERACIJE:
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Korisnici: fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda
iz Dodatka 1 Ugovora o EU ili pamuka, osim proizvoda ribarstva
Intenzitet potpore:
 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
Uvećanje za 20%:
 ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 ulaganja koja provode proizvođačke organizacije
VINOGR
ADARI
Nacionalni
program pomoći
sektoru vina
 min. 10.000 €/projekt - max. 3 mil. €/projekt
 5 mil. €/za ulaganja u sektore:
- mesa - građenje i/ili opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za preradu mesa s pripadajućom
unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
- mlijeka - građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i
unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko.
 ulaganja samo u operacije vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 mil. €/projekt.
Maksimalni intenzitet potpore NE smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova
OPĆI UVJETI (izdvojeno)





ulaganja - poljoprivredni proizvodi iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva
rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. ovoga Pravilnika - osim proizvoda ribarstva.
objekt za preradu mora biti registriran/odobren za obavljanje prerađivačke djelatnosti na kraju ulaganja.
korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku
podnošenja Zahtjeva za potporu.
korisnici u teškoćama nisu prihvatljivi kao korisnici (stečaj, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacije)
POSEBNI UVJETI (izdvojeno)
 OIE - proizvedena električna i toplinska energija - podmirenje potrošnje električne i toplinske energije tog
gospodarstva (dopušta se prodaja viškova u okviru vlastite godišnje proizvodnje)
- postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije koje koristi obnovljive izvore energije na
poljoprivrednom gospodarstvu
a) instalirana snaga - manja ili jednaka priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva te
b) planirana godišnja proizvodnja toplinske i električne energije postrojenja - manja ili jednaka godišnjoj
potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.
 korisnik je dužan izraditi poslovni plan ukoliko vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od
200.000 kuna
 opći troškovi - do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (max. 5% ukoliko je u projekt
uključena kupnja zemljišta i/ili objekata)
 troškovi kupnje zemljišta i/ili objekata – do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
UKUPNO: max 15% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
Po završetku projekta, korisnik je dužan najmanje narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za
koju je ostvario potporu.
Primjeri:
Poduzetnik planira ulagati u podizanje farme svinja uz ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta
za stajski gnoj, ima manje od 40 godina, a prema projektu, ukupna vrijednost radova iznos 3 milijuna eura
i od toga se svi radovi nalaze u Listi prihvatljivih troškova.
Odgovor :
Poduzetnik će provesti ulaganje kroz dvije operacije i to 4.1.1. i 4.1.2. unutar podmjere 4.1. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 3
mil.€
Ukupno prihvatljivi troškovi za operaciju 4.1.1. su 2 mil. €.
Osnovni povrat sredstava 50%, uvećan za dodatnih 20 postotnih bodova zato što je mladi poljoprivrednik = povrat 70 % za prihvatljive
troškove iz operacije 4..1.1., ukupni povrat sredstava je 1.4 mil. €.
Ukupno prihvatljivi troškovi za operaciju 4.1.2. su 1 mil €.
Osnovni povrat sredstava za ulaganja iz operacije 4.1.2. je 75% uvećan za dodatnih 20 postotnih bodova jer je mladi poljoprivrednik =
90% za ukupno prihvatljive troškove iz operacije 4.1.2., ukupni povrat sredstava je 900.000 €.
Za projekt ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova u iznosu od 3 mil eura, povrat sredstava je u iznosu od 2.3 mil. €.
Poduzetnik planira podizanje novog višegodišnjeg nasada, ekološki je proizvođač i nalazi se na području s
prirodnim ograničenjima. Ukupna vrijednost radova iznos 500.000 € i od toga se svi radovi nalaze u Listi
prihvatljivih troškova.
Odgovor:
Poduzetnik će provesti ulaganje kroz operaciju 4..1.1. unutar podmjere 4.1..
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 500.000 €.
Osnovni povrat sredstava od 50 % uvećan za dodatnih 20 postotnih bodova zato što je ekološki proizvođač i 20 postotnih bodova zato
što je mjesto ulaganja na području s prirodnim ograničenjem.
Ukupno je povrat u iznosu od 90 % te povrat sredstava iznosi od 450.000€.
Poduzetnik planira ulagati u rekonstrukciju i opremanje objekta za preradu voća i na objekt
želi postaviti solarni sustav, ukupna vrijednost radova iznos 1 milijuna eura i od toga se svi
radovi nalaze u Listi prihvatljivih troškova.
Odgovor:
Poduzetnik će provesti ulaganje kroz operacije 4.2.1 i 4.2.2. unutar podmjere 4.2..
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 1.000.000 eura.
Osnovni povrat sredstava od 50 %, bez dodatnog povećanja postotnih bodova.
Ukupan je povrat u iznosu od 50%, povrat sredstava iznosi 500.000 €.
4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i
prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
OPERACIJE:
4.3.1. Korištenje vode u poljoprivredi
Intenzitet potpore:
 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 150.000 € - 15 mil.€/projekt
4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta
Intenzitet potpore:
 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 150.000 € - 3 mil. €/projekt
4.3.3. Uređenje šumske infrastrukture
Intenzitet potpore:
 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 10.000 € - 1 mil. €/projekt
4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih
ciljeva
OPERACIJE:
4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
Intenzitet potpore:
 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 1.500 € - 150.000 €
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I
POSLOVANJA
6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
Korisnici: osobe koje su u trenutku podnošenja prijave starije od 18 i mlađe od 40 godina, posjeduju
odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i prvi put postavljene kao odgovorna osoba
(nositelj/upravitelj) poljoprivrednog gospodarstva
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 25.000 € - 50.000 € - isplata u 2 rate unutar 5 godina
6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u rangu mikro i malih
poslovnih subjekata, te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 € - isplata u 2 rate unutar 5 godina
6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Korisnici: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 €
6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u rangu mikro i malih
poslovnih subjekata, te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Intenzitet potpore: do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, 3.500 € - 200.000 € (de minimis)
Primjeri:
Podmjera 6.2. - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
OPG bi proširilo svoje djelatnost i bavilo se pružanjem turističkih usluga. Njihova ponuda ruralnog
turizma bila bi ponuda zdrave i raznovrsne hrane i pića, uglavnom proizvedene na obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu. Traže sredstva potpore za gradnju kušaonice vina.
Potpora se može ostvariti kroz podmjeru 6.2 „Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom području“ sa
iznosom potpore od 50.000 EUR. Uvjet za dodjelu potpore je podnošenje poslovnog plana u kojem se opisuju
aktivnosti i ciljevi koje OPG želi postići što je u ovom primjeru gradnja kušaonice. Isplata potpore je u dvije
rate. Zadnja rata se isplaćuje nakon provjere da li su ispunjeni postavljeni ciljevi i provedene aktivnosti. Na
kraju provedenih aktivnosti OPG mora priložiti dokaz o registraciji nove djelatnosti.
Podmjera 6.3. - Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
OPG upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, bavi se uzgojem goveda u sustavu krava – tele a
godišnja vrijednost je 2.000 SO. Planira investirati u rekonstrukciju objekta za držanje i kupnju zemljišta
za proizvodnju krme sa ukupnim iznosom ulaganja od 100.000 HRK.
Ulaganje je prihvatljivo u okviru podmjere 6.3. Potpora za mala poljoprivredna gospodarstva sa iznosom
potpore od 15.000 EUR. Uvjet za dodjelu potpore je podnošenje poslovnog plana u kojem se opisuju aktivnosti i
ciljevi koje poljoprivredno gospodarstvo želi postići. Isplata potpore je u dvije rate. Zadnja rata se isplaćuje
nakon provjere da li su ispunjeni postavljeni ciljevi i provedene aktivnosti.
MJERA 18 – FINANCIRANJE DOPUNSKIH NACIONALNIH
IZRAVNIH PLAĆANJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
Intenzitet potpore: 2014. – 2016. - 139.875.000 €
Korisnici: poljoprivrednici prihvatljivi za ostvarivanje dopunskih izravnih plaćanja sukladno članku 19. Uredbe EU
br. 1307/2013.
PRIORITET 3
Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i
trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje
rizicima u poljoprivredi
MJERA 1: PRENOŠENJE ZNANJA I
AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
MJERA 3: PROGRAMI KVALITETE ZA
POLJOPRIVREDNE
PROIZVODE I HRANU
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU
IMOVINU
MJERA 9 - USPOSTAVLJANJE SKUPINA I
ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA
MJERA 16 – SURADNJA
MJERA 17 – UPRAVLJANJE RIZICIMA
MJERA 5 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG
POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I
KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA
MJERA 3: PROGRAMI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE
PROIZVODE I HRANU
3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete
OPERACIJE:
 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Korisnici: poljoprivredna gospodarstva registrirana sukladno Zakonu o poljoprivredi i uključena u:
- EU ili nacionalni sustav kvalitete
- udruge ekoloških poljoprivrednika čiji su članovi uključeni u sustav ekološkog uzgoja
Intenzitet potpore:

do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, max. 3.000 € godišnje po gospodarstvu, max. 5 godina
3.2. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode proizvođačke grupe na
domaćem tržištu
OPERACIJE:
 Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja
Korisnici: proizvođačke grupe (udruženja) koje sudjeluju u EU i nacionalnim sustavima kvalitete, udruge ekoloških
poljoprivrednika čiji su članovi uključeni u sustav ekološkog uzgoja
Intenzitet potpore:

do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, max. 30.000 € godišnje, do max. 100.000 € u programskom razdoblju
po proizv.grupi/udruženju
MJERA 5 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG
POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I
KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE
ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim
događajima
OPERACIJE:
5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi
 sanacija poljoprivrednog zemljišta,
 građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,
 popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,
 nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,
 nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,
 opći troškovi u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (i
sudski vještak),
 označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna (do 100 €)
5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta
Korisnici: Jedinice regionalne samouprave (županije) na području onečišćenim minama
Intenzitet potpore:
 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova
MJERA 9 - USPOSTAVLJANJE SKUPINA I ORGANIZACIJA
PROIZVOĐAČA
9.1. Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru
Korisnici: proizvođačke skupine ili organizacije iz svih sektora poljoprivrede ili šumarstva u rangu malih i srednjih
poduzeća, priznate ili u postupku priznavanja od 01.01.2014. godine do 31.12.2020. godine od strane ministarstva
nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo.
Intenzitet potpore: Potpora je ograničena na maksimalno 10 % vrijednosti
godišnje utržene proizvodnje, a ne može prelaziti 100.000 EUR godišnje
bez obzira na stvarni obračun moguće potpore (isplata jednom u
programskom razdoblju).
MJERA 17 – UPRAVLJANJE RIZICIMA
17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Intenzitet potpore: do 65% godišnje police osiguranja,
max. 75.000 €/po korisniku godišnje
Korisnici: aktivni poljoprivrednici sukladno definiciji aktivnog poljoprivrednika u članku 9. Uredbe (EU) o
izravnim plaćanjima br. 1307/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine
PRIORITET 4
Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz
poljoprivredu i šumarstvo
MJERA 1: PRENOŠENJE ZNANJA I
AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
MJERA 2: SAVJETODAVNE SLUŽBE,
SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PG
I POMOĆ PG
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU
IMOVINU
MJERA 8 - ULAGANJA U RAZVOJ
ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE
ISPLATIVOSTI ŠUMA
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I
KLIMATSKI UVJETI
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
MJERA 13 - PLAĆANJA PODRUČJIMA S
PRIRODNIM ILI OSTALIM POSEBNIM
OGRANIČENJIMA
MJERA 8 - ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I
POBOLJŠANJE ISPLATIVOSTI ŠUMA
8.5. Ulaganja u svrhu poboljšanja otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
OPERACIJE:
8.5.1. Prevođenje degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 5.000 € - 700.000 €
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje odgovarajuće infrastrukture
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, do 100.000 € ?
Korisnici: privatni i javni šumoposjednici, udruge privatnih šumoposjednika te
javni pravni subjekti koji gospodare državnim šumama i šumskim zemljištima prema Zakonu o šumama
8.6. Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
OPERACIJE:
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima
Korisnici: privatni šumoposjednici, udruge privatnih šumoposjednika, obrti, trgovačka društva, mikro, mala i
srednja poduzeća licencirani za radove u šumarstvu
Intenzitet potpore: do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, 5.000 € - 700.000 €
8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u primarnoj preradi drva
Korisnici: privatni šumoposjednici, udruge privatnih šumoposjednika, obrti, trgovačka društva,
mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva
Intenzitet potpore: do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, 10.000 € - 2.500.000 €
8.6.3. Promocija drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
Korisnici: privatni šumoposjednici, udruge privatnih šumoposjednika, obrti, trgovačka društva, mikro, mala i
srednja poduzeća, jedinice lokalne i regionalne samouprave i njihova udruženja
Intenzitet potpore: do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, 5.000 € - 30.000 €
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI
10.1. Plaćanje za poljoprivredno-okolišne i klimatske obveze
OPERACIJE:
10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za
oranične jednogodišnje kulture
10. 1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
10. 1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
10. 1.4. Pilot mjera za zaštitu ptice kosca (Crex crex)
10. 1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
10. 1.6. Uspostava poljskih traka
10. 1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
10. 1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
10. 1.9. Integrirana proizvodnja
POTPORA - godišnje plaćanje
X €/ha
X €/ha
nizine X €/ha, gorsko-planinsko područje X €/ha,
Mediteran X €/ha
X €/ha
X/ha ovisno o vrsti leptira
cvjetne trake X €/ha, travne trake X €/ha
X €/ha
X €/ha
ratarske kulture X €/ha, voćnjaci X €/ha, vinogradi X €/ha,
povrćarstvo X €/ha
Operacije – 1. očuvanje terasa, 2. očuvanje suhozida, 3. očuvanje živica – prihvatljiva unutar mjere M04.
Ulaganje u fizičku imovinu podmjera 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih
i klimatskih ciljeva.
Korisnici: Poljoprivrednici, skupine poljoprivrednika i ostali korisnici poljoprivrednog zemljišta.
10.2. Potpora očuvanju genetskih resursa u poljoprivredi
OPERACIJE:
10.2.1. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po uvjetnom grlu – X €, ovisno o pasmini
10.2.2. Očuvanje ugroženih izvornih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po jedinici površine – X €/ha, ovisno o kulturi
10.2.3. Očuvanje, razvoj i održivo korištenje genetskih resursa u poljoprivredi
Intenzitet potpore: Iznos će biti naknadno definiran, isplata je temeljem provedenih aktivnosti.
Korisnici: Poljoprivredna gospodarstva i udruženja poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi.
Zajedničke obveze za sve operacije unutar mjere 10:
 edukacija korisnika o mjeri 10 „POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI”
 petogodišnje razdoblje za provođenje mjere
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke
poljoprivredne prakse i metode
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po jedinici
površine – X + 20% = X €/ha, ovisno o kulturi
11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po jedinici površine – X €/ha, ovisno o kulturi
Korisnici: poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno
članku 9 Uredbe 1307/2013.
Zajedničke obveze za sve podmjere unutar mjere 11:
 edukacija korisnika o mjeri 11 „EKOLOŠKI UZGOJ”
 petogodišnje razdoblje za provođenje mjere
MJERA 13 - PLAĆANJA PODRUČJIMA S PRIRODNIM ILI
OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA
OPERACIJE:
13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po ha korištene poljoprivredne površine - X €/ha
13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po ha korištene poljoprivredne površine - X €/ha
13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po ha korištene poljoprivredne površine - X €/ha
Korisnici: aktivni poljoprivrednici sukladno definiciji aktivnog poljoprivrednika u članku 9. Uredbe (EU) o
izravnim plaćanjima br. 1307/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine koji provode
poljoprivrednu aktivnost na području JLS definiranom kao područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima
PRIORITET 5
Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom
gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom,
prehrambenom i šumarskom sektoru
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU
IMOVINU
MJERA 8 - ULAGANJA U RAZVOJ
ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE
ISPLATIVOSTI ŠUMA
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I
KLIMATSKI UVJETI
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
PRIORITET 6
Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i
gospodarski razvoj u ruralnim područjima
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH
GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA
SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
MJERA 8 - ULAGANJA U RAZVOJ
ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE
ISPLATIVOSTI ŠUMA
MJERA 19 – LEADER (CLLD)
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA
7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i
njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete
Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti
OPERACIJE:
7.1.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima
Korisnici: - općine
- gradovi do 10.000 stanovnika
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 10.000 € -70.000 €
Ulaganja: izrada odnosno izmjene i dopune 1. Prostorni plan uređenja JLS
2. Strateškog razvojnog plana JLS
3. Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.
7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući
ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
OPERACIJE:
7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Korisnici: javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje (u naseljima do 2.000 stanovnika)
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 30.000 € -1.000.000 €
7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
Korisnici: jedinice lokalne samouprave (u naseljima do 5.000 stanovnika)
Intenzitet potpore: do 100%? ukupnih prihvatljivih troškova, 30.000 € -1.000.000 €
7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu
OPERACIJE:
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo
Korisnici: jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih
postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija), udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se
bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove)
i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim
ulaganjem, lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa (u naseljima do 5.000 stanovnika)
Intenzitet potpore: do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje u projekte koji se nalaze u JLS s IR
većim od 100 % prosjeka RH; do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje u projekte koji se nalaze u JLS
s IR od 75 % do manje od 100 % prosjeka RH; do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje u projekte
koji se nalaze u JLS s IR manje od 75 % prosjeka RH, visina potpore 15.000 € - 1.000.000 €
Ulaganja: vatrogasni dom i spremište, društveni dom/ kulturni centar, planinarski dom i sklonište, turističko
informativni centra, dječje igralište, sportska građevina, objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom,
nadstrešnica i dr.), rekreacijska zone na rijekama i jezerima, biciklistička staze i traka, tematski put i park,
objekti za predškolski odgoj i obrazovanje (dječji vrtić), javne zelene površine (park i sl.), pješačka staza, pješačka
zona, otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste), groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine),
tržnica, javna prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stuba i prolaz).
Primjeri:
Podmjera 7.1. Izrada planova za razvoj jedinice lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima
Može li se unutar podmjere 7.1 financirati izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine? Ako DA, može li se već sada
potpisati Ugovor sa tvrtkom koja će izraditi navedeni dokument, znači potpisao bi se ugovor prije raspisivanja natječaja za
podmjeru 7.1?
Odgovor:
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine su prihvatljivo ulaganje. Prilikom prijave na natječaj treba priložiti odluku
općinskog vijeća o izradi/izmjene i dopune prostornog plana. Ugovor sa odabranom tvrtkom koja će izraditi navedeni dokument se
ne može sklopiti prije raspisivanja natječaja. Ukoliko usluga izrade prostornog plana prelazi preko 200.000 HRK općina je u obvezi
prije sklapanja Ugovora sa odabranom tvrtkom provesti proceduru javne nabave.
Potpora iznosi od 10.000 € do 70.000 €.
Da li je prihvatljiva izrada ili izmjena Urbanističkog plana uređenja?
Odgovor:
Izrada ili izmjena Urbanističkog plana uređenja nije prihvatljiva u okviru podmjere 7.1..
Podmjera 7.2. Ulaganja u izgradnju, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male
infrastrukture , tip operacije – Nerazvrstane ceste
Grad koji ima 26.700 stanovnika prema popisu iz 2011. Ima potrebu za izgradnjom
nerazvrstane ceste koja se nalazi u naselju koje ima 4.200 stanovnika.
Odgovor:
Navedeno ulaganje je prihvatljivo u sklopu podmjere 7.2..Unutar ove mjere sve jedinice lokalne
samouprave u RH mogu ulagati u nerazvrstane ceste ali samo za ulaganja u naseljima do 5.000
stanovnika. U ovom primjeru izgradnja nerazvrstane ceste je prihvatljiva, uz uvjet da je
naznačena u općem aktu - Odluci o nerazvrstanim cestama grada ili općine.
Prihvatljivi troškovi ulaganja financiraju se u iznosu od 30.000 € do 1.000.000 €.
MJERA 19 – LEADER (CLLD)
19.1. Pripremna pomoć
Korisnici: lokalna akcijska grupa (LAG)
Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, do 100.000 €
19.2. Provedba operacija unutar CLLD (eng. Community Led Local Development) strategije
Korisnici: odabrani LAG, ali i nosioci projekta na području LAG-a koji su podnijeli prijavu LAG-u za odabir i
sufinanciranje projekta
Intenzitet potpore: ovisno o odabranom projektu, do 3.000.000 EUR-a
19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a
Korisnici: odabrani LAG
Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, do 100.000 EUR-a
19.4. Tekući troškovi i animacija
Korisnici: odabrani LAG
Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, do 25% od ukupno dodijeljenog iznosa za lokalnu
razvojnu strategiju;
U KASNIJOJ FAZI PROVEDBE PROGRAMA
MJERE:
 UZAJAMNI FONDOVI U SLUČAJU NEPOVOLJNIH KLIMATSKIH PRILIKA,
BOLESTI ŽIVOTINJA I BILJAKA, NAJEZDE NAMETNIKA TE U SLUČAJU
OKOLIŠNIH INCIDENATA
 DOBROBIT ŽIVOTINJA
 NATURA 2000
FINANCIJSKI PLAN 2014. – 2020. (u
EUR)
Godina
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014 - 2020
Omotnica za II. stup (EU) 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 2.325.172.500,00
fleksibilnost 15%
49.825.125,00 49.825.125,00 49.825.125,00
49.825.125,00 49.825.125,00 49.825.125,00 298.950.750,00
RDP allocation (EU) za RR 332.167.500,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 2.026.221.750,00
prosjek RH doprinos za RR 50.886.083,78 50.886.083,78 50.886.083,78 50.886.083,78
50.886.083,78 50.886.083,78 50.886.083,78 356.202.586,44
ukupno (EU+RH) za RR 383.053.583,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 2.382.424.336,44
MJERE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
UDIO OD UKUPNE ALOKACIJE (%)
IZNOS EU (€)
1.
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
28
667.529.411,76
2.
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH
GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
11
265.882.352,94
3.
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA
10.9
262.928.104,58
4.
MJERA 13 - PLAĆANJA PODRUČJIMA S PRIRODNIM I
OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA
10.7
255.521.000,00
PODUZETE AKTIVNOSTI


PROGRAM RURALNOG RAZVOJA POSLAN U EK – 16. SRPNJA 2014. GODINE
ZAPRIMILI KOMENTARE 22. LISTOPADA 2014. GODINE
AKTIVNOSTI KOJE SLIJEDE






DORADA SUKLADNO KOMENTARIMA
USUGLAŠAVNJE STAVOVA NA TJEDNIM VIDEOKONFERENCIJAMA S
PREDSTAVNICIMA EK
ODOBRENJE OD STRANE EK
IZRADA PROVEDBENIH PRAVILNIKA
PROVEDBA PROGRAMA
OBJAVA NATJEČAJA
NAJAVA NATJEČAJA – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA ZA RH
U RAZDOBLJU 2014. – 2020.
MJERA 5 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA
NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM
DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog
elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
Podmjera 4.1. - Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
Podmjera 4.2. - Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
LISTOPAD
NN 118/14,
STUDENI
NN 130/14
30. siječnja
2015.
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
Podmjera 7.1. - Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih
temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke
prirodne vrijednosti
MJERA 17 - UPRAVLJANJE RIZICIMA
Podmjera 17.1. - Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
MJERA 19 - LEADER (CLLD)
Podmjera 19.1. - Pripremna pomoć
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
Podmjera 7.2. - Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u
obnovljive izvore energije i uštedu energije
Podmjera 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
MJERA 5 - Podmjera 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta
1. kvartal
2015.
PITANJA
HVALA NA PAŽNJI!
www.mps.hr
[email protected]
01/6106 – 908

similar documents