25 op - Tampereen yliopisto

Report
Orientoivat opinnot, osa II
Opintojen suunnittelu ja HOPS
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
27.11.2012
Heli Tontti
KAKSIOSAINEN HOPS
HOPS:lla on kaksi päätehtävää osana opintojen ohjausta:
1. Väline oppimiselle ja akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamiselle (“avoin”)
2. Väline opintojen jäsentämiselle ja aikatauluttamiselle (“suljettu”)
Mitä opintoja minun tulee
suorittaa valmistuakseni?
Mitä valinnaisia opintoja valitsen?
2.
Mitä aion opiskella ja
missä aikataulussa?
Mitkä ovat tavoitteeni
yliopisto-pintojen suhteen?
1.
Mitä haluan oppia,
miksi, miten?
Haluanko hankkia kansainvälisiä kokemuksia?
Miten aikataulutan kieliopinnot?
Miten opin parhaiten?
1.
Mitä haluan
oppia, miksi,
miten?
• Mikä minua kiinnostaa?
• Mitä tavoitteita minulla on tulevaisuudelle ja millaisia opiskeluvalintoja
teen, jotta tavoitteeni voisivat toteutua?
• Miten opin parhaiten? Saanko energiaa vuorovaikutuksesta muiden
kanssa (ryhmätyöt) vai itsenäisestä työskentelystä (esseet, tentit)?
• Millä muilla tavoilla kuin opinnoilla voin kehittää asiantuntemustani tai
esimerkiksi valmiuksia kansainvälisyyteen (toiminta luottamustehtävissä,
vaihto-opinnot, harjoittelu…)
• Mitä puutteita ja vahvuuksia minulla on opiskelijana? Miten saan itsestäni
irti tavoittelemani tuloksen?
2.
Mitä aion
opiskella ja
missä
aikataulussa?
• Opinto-opas ja opetusohjelma keskeisiä välineitä - lue rinnakkain
- opas sisältää ”vaihtoehtoisia opintopolkuja”, ja suoritettavat
opinnot vaihtelevat sen mukaan, mitkä opintosuunnat opiskelijaa
kiinnostavat
- erilaisiin vaatimuksiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin, jotta
opintojen suorittaminen sujuu joustavasti
- suositus on, että opiskelija suorittaa opintoja silmällä pitäen kahden
opintosuunnan opintoja
- Seuraa myös JKK:n ja kauppatieteiden tutkinto-ohjelman
ajankohtaista-palstoja!
2.
Mitä aion
opiskella ja
missä
aikataulussa?
• Oman suuntautumisalan ja tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot ja
valinnaiset opinnot
– ns. pakollisten opintojen suorittaminen on tärkeää, mutta oman osaamisen karttumisen
takia myös valinnaisilla opinnoilla on iso merkitys, ja ne tukevat osaamisen karttumista
myös oman suuntautumisalan opinnoissa
– valinnaisten opintojen suorittamiselle on paljon vaihtoehtoja oman tutkintoohjelmankin ulkopuolella:
•
•
•
•
•
•
JKK:n teemakokonaisuudet (strategian kehittäminen, Asian Studies, osuustoiminta…)
JKK:n muiden tutkinto-ohjelmien tarjonta (kasvatustiede, pelitutkimus, sosiaalipsykologia…)
Tampereen yliopiston muiden yksiköiden opetus
JOO-opinnot muissa suomalaisissa korkeakouluissa (2. vuosi, hakuajat)
Vaihto-opinnot ulkomaisissa yliopistoissa
Kieliopinnot (Kielikeskus tai Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö)
Tutustu tarjontaan netissä, kysele vanhemmilta opiskelijoilta tai keskustele valinnoista
opintokoordinaattorin/opettajien kanssa!
Kieliopinnot
-
KTK-tutkinnossa suoritetaan 4 op 1. vierasta kieltä (englanti/saksa), 4 op ruotsia, 4
op 2. vierasta kieltä (venäjä, espanja, ranska, saksa…) sekä 3 op suomea
yhteensä 15 op
-
-
Englanti suositellaan suoritettavaksi 1. vuonna (syksy/kevät)
Ruotsi 2. vuonna (syksy/kevät)
2. vieraan kielen opinnot on hyvä aloittaa 2. vuonna, etenkin jos aloittaa kielen alkeista (alkeiskurssit
eivät käy tutkinnon kielikursseiksi)
KTM-tutkinnossa suoritetaan 4 op syventävää englantia/saksaa, puheviestinnän
kurssi 2 op sekä 4 op toista vierasta kieltä, yhteensä 10 op
KTM-tutkinnon kieliopinnot voi hyvin aloittaa jo kandivaiheessa
HUOM! Kauppatieteilijä suorittaa kauppatieteilijöille suunnatut kieliopintojaksot
(poikkeus: toinen vieras kieli, jos ei saksa)
4 op
4 op
4 op
3 op
+
4 op
4 op
2 op
Yht. 25 op
Maisteriopintoihin
suuntautuminen
-
2 opintosuuntavaihtoehtoa ensisijaisuusjärjestyksessä
ilmoittautuminen tapahtuu laskennallisen 2. vuoden keväällä
-
-
jos johonkin opintosuuntaan on ylikysyntää, ratkaisevat kriteeriopinnot
-
-
kun koossa on vähintään 80 opintopistettä, joiden tulee sisältää vähintään ensisijaiseksi
opintosuunnakseen ilmoittamansa opintosuunnan kriteeriopinnot kokonaisuudessaan (20 op) sekä
tutkinto-ohjelman perusopinnot (25 op)
opintopistemäärä x arvosana
lisää tietoa opintosuuntien kriteeriopinnoista ja siirtymisestä
kandidaattiohjelmasta maisteriopintoihin löydät täältä:
http://www.uta.fi/jkk/kat/siirtyminen.html
-
tarkat aikataulut kevään 2013 osalta päivitetään vuoden alussa näille
sivuille
Essi Esimerkki
Taloustiede
Laskentatoimi
Perusopinnot: (Taloustieteen perusteet) ja 5 muuta
peruskurssia, 25 op
Aineopinnot: Taloustieteen teoriaopinnot, 25 op +
Johdatus empiiriseen taloustieteeseen, 20 op + 1
opintojakso Taloustieteen erikoisaloja -moduulista,
yhteensä väh. 45 op
Menetelmäopinnot: Laskennalliset valmiudet -moduuli,
15 op
Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op
+ Valinnaisia opintoja 75 op
Perusopinnot: (Yksi laskentatoimen peruskurssi) ja 5
muuta peruskurssia, 25 op
Aineopinnot: Johdon laskentatoimi ja
Tilinpäätösraportointi -moduulit (Rahoituksen moduuli
valinnainen), 50 op
Menetelmäopinnot: Laskennalliset valmiudet -moduuli,
10 op
Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op
+ Valinnaisia opintoja 75 op
*kriteeriopinnot: Johdon laskentatoimen jatkokurssi
*kriteeriopinnot: Laskennalliset valmiudet 10 op ja Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin
kokonaisuudesta kaksi opintojaksoa (parhaat arvosanat) jatkokurssi 10 op (yhteensä 20 op)
10 op sekä Mikrotalousteoria 10 op (yhteensä 20 op)

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI
Erkki Esimerkki
Markkinointi
Vastuullinen liiketoiminta
Perusopinnot: (Moniulotteinen markkinointi) ja 5 muuta
peruskurssia, 25 op
Aineopinnot: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli,
25 op
Menetelmäopinnot: Tieteentekemisen valmiudet –
moduuli, MTTP1-2, yhteensä 20 op
Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op
+ Valinnaisia opintoja 90 op
Perusopinnot: (Business Ethics) ja
5 muuta peruskurssia, 25 op
Aineopinnot: Vastuullinen liiketoiminta –moduuli, 15 op
+ Yritysjuridiikan perusteet + Riskienhallinta, 25 op
Menetelmäopinnot: Tieteentekemisen valmiudet +
MTTP1, 15 op
Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op
(Lisäksi 1 vapaavalintainen kauppatieteiden tutkintoohjelman suuntaava moduuli, 20 op)
+ Valinnaisia opintoja 95 op
*kriteeriopinnot: Markkinointiin suuntaavat opinnot kokonaisuus, pois lukien perusopintojakso
(yhteensä 20 op)

*kriteeriopinnot: Opintojaksot Corporate Responsibility
and Accounting 5 op, Vastuullisuus eri
liiketoimintamalleissa 5 op, Yritysjuridiikan perusteet 5op
sekä Riskienhallinta 5 op (yhteensä 20 op)
KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI
HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA
(HOPS) & OHJAUS
•
Marras-joulukuu
YLEINEN HOPS-TILAISUUS
» käydään läpi hopsauksen aikataulu, lomakkeet ja ohjeet. Keskustellaan syksyn
aikana heränneiden kysymysten pohjalta.
•
Tammi-helmikuu
OPISKELIJAT POHTIVAT ITSENÄISESTI SUUNNITELMIAAN
» HOPS-lomakkeet löytyvät netistä. Opiskelijat pohtivat hops-lomakkeen avoimia
kysymyksiä.
•
Helmi-maaliskuu
TUTOROPETTAJIEN RYHMISSÄ KESKUSTELLAAN HOPS:N POHJALTA
» tarkoituksena, että opiskelijat saavat ideoita toisiltaan ja opettajalta
•
Maalis-toukokuu
OPISKELIJAT TÄYTTÄVÄT KESKUSTELUJEN JÄLKEEN TOISENKIN HOPS-LOMAKKEEN JA
PALAUTTAVAT SEN 30.4.2013 MENNESSÄ MOODLEN KAUTTA
» palautuneiden lomakkeiden pohjalta opiskelijoille viedään merkintä orientoivista
opinnoista
•
Syksy 2013
OPINTOSUUNNAT JÄRJESTÄVÄT OMAT INFOTILAISUUTENSA
» opiskelija osallistuu ainakin kahteen tilaisuuteen

similar documents