Horizontalni-temata-Lenka

Report
HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
Ing. Lenka Kyrianová
24. září 2013
Obsah
OBSAH :
• Úvod
• Cíl horizontálních témat
• Rovné příležitosti
• Udržitelný rozvoj
• Horizontální témata – obecně, dokumentace
• Zásada plnění HT
• Nenaplnění HT
• Příklady enviromentálních kritérií a jejich naplnění
• Příklady kritérií RP a jejich naplnění
• Souhrn
• Přehled zkratek
Úvod
• Horizontální témata jsou průřezové oblasti všech ROP
• Nařízení EK č. 1083/2006 definuje
HT
ROVNÉ
PŘÍLEŽITOSTI (RP)
UDRŽITELNÝ
ROZVOJ (UR)
• EU považuje HT za zásadní politiku a princip
• ČR považuje HT za strategické téma
Cíl horizontálních témat
Cíl HT
Začlenit HT do projektové činnosti a přispět
• ke zlepšení stavu životního prostředí
resp. ke zlepšení situace v oblasti RP
• vyšší kvalita projektů
Žadatel se zavazuje již v žádosti o dotaci, že projekt nemá
prokazatelně negativní vliv na HT.
Rovné příležitosti
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Princip: potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy,
etnického původu, náboženského vyznání, světového
názoru, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.
RP se vztahují i na znevýhodněné skupiny – imigranti,
azylanti, osoby s nízkou kvalifikací, propuštění vězni atp.
NEGATIVNÍ VLIV NA RP NENÍ PŘÍPUSTNÝ
Udržitelný rozvoj
UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Obecně: dosahování rovnováhy mezi ekonomickou,
sociální a enviromentální oblastí (soulad člověka s
přírodou).
V rámci ROP SZ – oblast enviromentální, tj. ochrana a
zlepšování kvality životního prostředí
KRITÉRIA
kvantifikovatelná
nekvantifikovatelná
(bodovaná při hodnocení projektu)
Kvantifikace (množství) enviromentálního kritéria musí být
doloženo :
• v žádosti o dotaci (studie proveditelnosti)
• smysluplně popsány aktivity, kterými dojde k naplnění a
udržení enviromentálních kritérií
NEGATIVNÍ VLIV PROJEKTŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NENÍ PŘÍPUSTNÝ
Horizontální témata - obecně, dokumentace
• HT se zadávají již v žádosti Benefit 7
• Naplňování a dopad je sledován při realizaci a je
předmětem kontroly
Dokumentace :
• Externí metodický pokyn č. 62 - Příloha č. 2
Průvodce horizontálními tématy = PPŽ Příloha č.
12
UPOZORNĚNÍ :
Již při výběru kritéria v rámci žádosti Benefit 7 je nutné
zvážit
JAK NAPLNÍM A DOLOŽÍM PLNĚNÍ DANÉHO
KRITÉRIA
V rámci prováděných kontrol projektu (realizace,
udržitelnost ) je naplnění kritérií kontrolováno a
požadováno doložení jejich naplnění.
Zásada plnění HT
• PŘÍJEMCE MUSÍ NAPLNĚNÍ HT PROKÁZAT
NEJPOZDĚJI V ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ
ZPRÁVĚ
• NAPLNĚNÁ KRITÉRIA MUSÍ BÝT UDRŽENA PO
CELOU DOBU UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
Popis naplněného kritéria v závěrečné monitorovací
zprávě v rámci uskutečněných opatření se vztahuje pro:
VÝSTUP projektu
NE k projektovému týmu
Nenaplnění HT
REALIZACE PROJEKTU :
Pokud příjemce v rámci realizace či udržitelnosti projektu
nenaplní HT, ke kterým se zavázal
Udržitelný rozvoj
porušení smluvních podmínek
1. Proplacená dotace – porušení rozpočtové kázně
2. Před proplacením dotace – krácení způsobilých výdajů
dle rozsahu nenaplnění kritéria
Příklady enviromentálních kritérií a jejich naplnění
Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy
zelených ploch v sídlech?
• Celkovou rozlohu příjemce změří pomocí geodetického
zaměření lokality, výstupem je zákres
na podkladě
katastrální mapy v PD – návaznost na indikátor Plocha nově
založené nebo rekonstruované veřejné v sídlech (ha) – K
Zahrnuje projekt využívání recyklátů?
• Počet tun recyklátů využitých v rámci projektu (recyklát =
drcení a třídění stavebního odpadu), (t) - K
a rodičů, dětské koutky, podpora péče aj.
Příklady kritérií RP a jejich naplnění
Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s
dětmi (zohlednění potřeb dětí a rodičů)
• prezentace umístění dětských hřišť, typy pro výlety,
propagace naučných stezek, informace o kulturních
akcích, obecně možnosti trávení volného času –
pořádání divadelních představení, besedy, kroužky,
společné akce, tématické programy, hrací prvky pro
děti
.
Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory
• možnost
navštěvování
vybudovaných,
příp.
zrekonstruovaných prostor, možnost navštěvování
procházkových tras, informace o turistických cílech s
docházkovou vzdáleností, evidence seniorů - evidence
věku, bezbariérové přístupy, vyhrazená parkovací místa,
speciální vzdělávací programy, pořádání akcí pro seniory
V rámci projektu budou vytvořeny vhodné
podmínky pro sladění pracovního a osobního
života
• pružná pracovní doba, vytvoření podmínek pro práci z
domova, možnost částečných úvazků, pracovní
schůzky v pracovní době, vybudování firemní
mateřské školky
Projekt obsahuje vybudování zařízení pro
zlepšení pohybu osob se sníženou orientací
• informační tabule v Braillově písmu, vodící pruhy,
značení na chodnících před komunikací, hlásiče
Projekt obsahuje vybudování zařízení pro
zlepšení pohybu osob se sníženou
mobilitou
• bezbariérové
autobusy
přístupy,
výtahy,
Projekt přispěje ke zvýšení
sociálně patologických jevů
• aktivity pro mládež
nízkopodlažní
prevence
Realizace projektu je konzultována se
zástupci specifických cílových skupin a
vstupy
projektu
vyhovují
potřebám
takových skupin
• konzultace s organizacemi zastupující např.
zdravotně postižené, seniory, lidé bez domova
Publicita projektu a oslovení cílových skupin
reflektuje princip rovných příležitostí a specifické
potřeby cílových skupin
• informace na webových stránkách, vícejazyčné verze,
informování reflektující odlišnost cílových skupin (mužský
a ženský rod), místní noviny, časopisy, noviny přístupné v
infocentrech, úřadech práce, lékaře, apod.
Souhrn
HT se zadávají při vyplňování žádosti o dotaci
Důkladně promyslet , zda nabízená kritéria lze splnit
Naplňování a dopad je sledován při realizaci projektu a je
předmětem kontroly
Nepodceňujte HT, i když se Vám jeví banální.
Přehled zkratek
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
HT
ROP
EU
ČR
RP
UR
ROP SZ
ŽP
PPŽ
horizontální témata
Regionální operační program
Evropská Unie
Česká republika
rovné příležitosti
udržitelný rozvoj
Regionální operační program Severozápad
životní prostředí
příručka pro žadatele

similar documents