Ivana Olecká, Kateřina Ivanová

Report
JE CESTA OD REPRESE K
PREVENCI POSTIŽENÍ CESTOU
K VĚTŠÍ SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI?
Ivana Olecká, Kateřina Ivanová
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Základní otázka



Společenská odpovědnost = moderní a
diskutované téma
Proč? – vykročila společnost novým
(společensky odpovědným) směrem?
Je současná společnost etičtější než
společnosti předchozí, nebo si jen našla jinou
cestu, jak prosazovat staré zájmy?
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Fenomén postižení



postižení znamená v první řadě vybočení
z normy
dodržování norem zajišťuje stabilitu a kontinuitu
společnosti a dodává světu řád čitelný pro jeho
aktéry
společnost má tendenci vylučovat členy, kteří
nesplňují požadavky normy
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Fenomén postižení



kult zdraví a mládí x postižený člověk
postižení je třeba vnímat nejen jako somatický
problém, ale také jako psychický a sociální stav
největší překážku v zapojení do společenského
života nepředstavují tělesné vady, ale předivo
mýtů, obav a nedorozumění, které s nimi
společnost spojuje (srov. Murphy 2001, str. 95)
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Kritika pokusů o periodizaci přístupů
k postiženým jedincům


veškeré snahy o periodizaci přístupů
k postiženým jedincům v historii lidstva jsou již
ze své podstaty zjednodušující a zkreslující
pravou podstatu věci
dějiny postižení jsou dějinami ambivalentních
postojů
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Sovákova periodizace
(1983, str. 56)
1.
Stádium represivní
2.
Stádium zotročování
3.
Stádium charitativní
4.
Stádium renesančního humanismu
5.
Stádium rehabilitační
6.
Stádium socializační
7.
Stádium prevenční
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Pravěk




chybí písemné záznamy
nálezy těl dospělých lidí s tělesnou vadou – šance
na přežití pro postižené existovala.
nálezy rituálních pohřbů a figurálních plastik se
zobrazeným postižení – výjimečné postavení
nelze zcela vyloučit fakt, že společnost se těchto
jedinců zbavovala – ať už jako malých dětí nebo
později jako dospělých jedinců
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Starověk


doklady z antiky spíše ukazují k represivním
tendencím – Platón, Aristotelés
zákoníky mezopotamské a zákoník Solónův tyto
na první pohled jednoznačné tendence poněkud
nabourávají
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Mezopotámie



zákoník akkadského vladaře Lipit-Ištara (1934 –
1924 př. n. l.)
„Jestliže něčí první manželka ztratila zrak nebo
ochrnula, neopustí dům; vezme-li si její manžel
druhou ženu, bude živit (svou) pozdější ženu i
(svou) první ženu“
Chammurapiho zákoník formuluje řadu tělesných
trestů pro různá provinění vůči svobodným
občanům doslova dle pravidla oko za oko, zub za
zub
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Starověké Řecko


Plútarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů
ve Spartě otec neměl právo rozhodnout o životě
svého dítěte, ale odnášel je k nejstarším
krajanům, kteří posuzovali jeho zdraví. Slabé a
nevzhledné dítě bylo nařízeno odnést a vhodit do
propasti v pohoří Táygetos
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Platón a Aristotelés




příklon k eugenetice
plodit své potomky mají rodiče jen ve správném
věku
doporučeno děti s vadou odkládat
řád mravu podle Aristotela zakazuje odkládat
novorozeňata a proto je třeba ustavit počet dítek,
a pokud rodiče tento počet překročí, má se plod
vyhnat dříve, než začne pociťovat (Politika
1335b20)
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Středověk



své hodnoty a postoje odvozuje z
hodnot křesťanských, zformulovaných v Bibli
ve Starém zákoně je postižení člověka vnímáno
jako Boží trest
v Novém zákoně jsou formulovány základní
hodnoty lásky člověka k člověku a milosrdenství
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Novověk
Infanticidum



Constitutio Criminalis Carolina (1532): – tvrdě
trestáno smrtí provinilé matky –
v zákoníku Ferdinandea (1656) pak byl trest
zmírněn – byl nahrazen stětím
polehčující okolnosti: usmrcené dítě bylo „proti
povaze a tvaru lidskému“
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
20. století


10. 12. 1948 vyhlášena Všeobecná deklarace
lidských práv: „Všichni lidé rodí se svobodní a
sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni
rozumem a svědomím a mají spolu jednat v
duchu bratrství“
Evropská sociální charta z roku 1961 v části I.,
článku 15 výslovně zmiňuje právo na zaměstnání
osob se zdravotním postižením
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Další dokumenty





1971 Deklarace práv mentálně postižených (OSN)
1975 Deklarace práv zdravotně postižených osob
1981 – mezinárodní rok zdravotně postižených (OSN)
1989 Úmluva o právech dítěte čl. 23: „Duševně nebo
tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života
v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících
sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti.“
Dále zaručuje „Právo postiženého dítěte na zvláštní péči, v
závislosti na rozsahu existujících zdrojů podporují a zabezpečují
oprávněnému dítěti a osobám, které se o ně starají,
požadovanou pomoc odpovídající stavu dítěte a situaci rodičů
nebo jiných osob, které o dítě pečují.“
28. října 1993 Standardní pravidla pro vyrovnání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Shrnutí




antická společnost je v dnešním kontextu
obecně odsuzována za usmrcování postižených
dětí po jejich narození
současná společnost od těchto praktik zcela
neupustila
vyspělost lékařské vědy umožnila zbavovat se
postižených jedinců v období předcházející
jejich narození
postižené děti již nejsou shazovány ze skály
Táygetos, jejich právo na rovnocenný přístup
však stále není absolutní
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Závěr



práva členů diskriminovaných skupin se prosazují
velmi stěží a pomalu
uvolnění omezení pro menšinové skupiny jsou
vždy doprovázeny obavami o omezení členů
většinové společnosti
v tom tkví jeden z hlavních důvodů, proč je
prosazování práv menšin tak složité
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Závěr


periodizace neodpovídají skutečnému vývoji
fenoménů, ale jsou jen pouhým pokusem o
zjednodušený popis velmi komplikovaných jevů
pouze poctivý a vědecky hodnotově neutrální
způsob zkoumání nás může dovést k rozuzlení
otázky, zda je skutečně současná společnost
na cestě k větší či menší společenské
odpovědnosti – toť ovšem výzva k běhu na
dlouhou trať
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
DĚKUJI ZA POZORNOST
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.

similar documents