Prezentacja 2

Report
DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU
REGIONALNEGO S.A. WSPOMAGAJĄCE
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
KONFERENCJA
INNOWACYJNOŚĆ MOTOREM NAPĘDOWYM
LUBUSKIEGO BIZNESU
Hanna Nowicka
Prezes Zarządu
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Mierzęcin 16.06.2011
CELE I ZADANIA ARR S.A.
Prowadzenie działań wspomagających rozwój regionu
poprzez:
1. Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw
(programy pomocowe ze środków unijnych i budżetowych),
2. Działania informacyjne i promocyjne (organizacja szkoleń,
konferencji, warsztatów dla przedsiębiorców i samorządów,
punkty informacyjne),
3. Lubuski Fundusz Pożyczkowy,
4. Promocję walorów gospodarczych i inwestycyjnych
regionu,
5. Specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorstw
i samorządów.
SIEĆ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH W WOJ. LUBUSKIM
Regionalny Punkt Konsultacyjny
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Sulechowska 1, Zielona Góra
tel. 68 329 78 43
Lokalny Punkt Konsultacyjny
Wojewódzki Zakład
Doskonalenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 95
Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 40 09
Lokalny Punkt Konsultacyjny
Organizacja Pracodawców
Ziemi Lubuskiej
ul. Boh. Westerplatte 23
Zielona Góra
tel. 68 327 18 81
Regionalny Punkt Konsultacyjny
Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.2
PO IG Zielona Góra
Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1
PO IG, Gorzów Wlkp.
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA (POIG)
ARR S.A. pełni rolę Regionalnej Instytucji
Finansującej, zajmującej się obsługą 7 działań
w ramach PO IG
DZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA
4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie
w zakresie wzornictwa przemysłowego”
4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym”
1.4 – 4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie
wdrożeń wyników prac B+R”
6.1 „Paszport do eksportu”
8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej”
8.2 „Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu
B2B”
Działanie 4.2 STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI B+R
PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ WSPARCIE W ZAKRESIE
WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
Rodzaje kwalifikowanych projektów:
•
wsparcie na zwiększenie potencjału badawczorozwojowego: projekty polegające na rozwoju działalności
badawczo-rozwojowej (w zakresie badań przemysłowych i prac
rozwojowych), w szczególności w celu przekształcenia
przedsiębiorcy w centrum badawczo – rozwojowe.
•
wsparcie w zakresie wzornictwa: projekty polegające na
opracowaniu wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożeniu
go do produkcji.
Działanie 4.2 STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI B+R
PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ WSPARCIE W ZAKRESIE
WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
Przykłady:
•
DreamPen Producent Art. Piśmienniczych Dariusz Libera –
wdrożenie do produkcji nowych wzorów długopisów
Dotacja 877 500 tysięcy zł (dofinansowanie 70%)
•
SECO/WARWICK S. A. - Opracowanie, uruchomienie i
wdrożenie centrum implementacji CAB do specyfiki przemysłu
HVAC
Dotacja 1.4 mln zł (dofinansowanie 50%)
Działanie 4.4 NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM
POTENCJALE INNOWACYJNYM
Rodzaje kwalifikowanych projektów:
• Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem
nowych rozwiązań technologicznych, produktowych,
usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania
technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie
nie dłużej niż 3 lata).
• Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla
realizacji projektów inwestycyjnych.
Działanie 4.4 NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM
POTENCJALE INNOWACYJNYM
Przykłady:
•
Zakład Produkcji Opakowań KARTON PAK S.A. - Wdrożenie
innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych
Dotacja 12 mln zł (dofinansowanie 60%)
•
LZMO S.A. – Wdrożenie innowacyjnej technologii wkładów
kominowych
Dotacja 8,39 mln zł (dofinansowanie 70%)
Działanie 1.4 - 4.1 WSPARCIE NA PRACE BADAWCZE
I ROZWOJOWE ORAZ WDROŻENIE WYNIKÓW TYCH
BADAŃ
Rodzaje kwalifikowanych projektów:
Projekty, które obejmują prowadzenie badań
przemysłowych i prac rozwojowych oraz późniejsze
praktyczne zastosowanie wyników badań w działalności
gospodarczej przedsiębiorcy.
Działanie 1.4 - 4.1 WSPARCIE NA PRACE BADAWCZE
I ROZWOJOWE ORAZ WDROŻENIE WYNIKÓW TYCH
BADAŃ
Wartość dofinansowania:
• na badania przemysłowe 50% - 70%
• na prace rozwojowe 25% - 45%
W zależności od statusu mikro, mali, średni i inni przedsiębiorcy
Maksymalna kwota dofinansowania 50 mln euro
Działanie 1.4 - 4.1 WSPARCIE NA PRACE BADAWCZE
I ROZWOJOWE ORAZ WDROŻENIE WYNIKÓW TYCH
BADAŃ
Przykłady:
•
Stream Soft Z. Jastrzębski, C. Miadziołko, D. Chojnacki,
J. Szaferski Spółka Jawna – prace rozwojowe nad stworzeniem
systemu ERP nowej generacji
Dotacja 1,9 mln zł (dofinansowanie 45%)
•
Vitrosilicon Spółka Akcyjna – opracowanie innowacyjnej
technologii produkcji opakowań szklanych z zastosowaniem
cienkowarstwowych powłok o charakterze nanostrukturalnym
Dotacja 7,8 mln zł (dofinansowanie 50%)
Działanie 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU
Projekty kwalifikowane:
Projekty mające na celu wejście na nowe rynki
i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do
zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne
w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty
promujące polską markę na rynkach zagranicznych.
Działanie 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU
I etap – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu
• Wartość dofinansowania 80%
• Kwota dofinansowania max. 10 tysięcy złotych
II etap - Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu
• Wartość dofinansowania 50%
• Kwota dofinansowania max. 200 tysięcy złotych
Działanie 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU
Przykłady:
•
I etap: Poltops Sp. z o.o. - Rozwój eksportu towarów i
półproduktów wełnianych na rynkach Rosji
Dotacja 10 tys. zł (dofinansowanie 80%)
•
II etap: LUG Light Factory Sp. z o. o. - Wdrożenie planu rozwoju
w LUG Light Factory Sp. z o.o.
Dotacja 177 tys. zł (dofinansowanie 50%)
Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI
ELEKTRONICZNEJ
Projekty kwalifikowane:
Projekty mające na celu świadczenie usług drogą
elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie
produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych
usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do
wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie
i aktualizacja usług cyfrowych.
Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI
ELEKTRONICZNEJ
• Kwota dofinansowania 20 000 - 700 000 złotych
• Wartość dofinansowania 70%
• Wartość dofinansowania 80% dla Wnioskodawców poniżej 27
roku życia
• Mikro- i mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność
maksymalnie 1 rok
Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI
ELEKTRONICZNEJ
Przykłady:
•
SMS Central Marcin Kapustka - Serwis do budowania mobilnych
społeczności w oparciu o komunikację SMS
Dotacja 477 572,50 tys. zł (dofinansowanie 85%)
•
BrainSoft Sp. z o. o. - E-awizo - pewna usługa odbioru wiadomości
Dotacja 737 460 tys. zł (dofinansowanie 85%)
Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI
ELEKTRONICZNEJ
Działanie 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA
ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B
Projekty kwalifikowane:
Przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym
(informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą
do realizacji procesów biznesowych w formie
elektronicznej,
obejmujących
trzy
lub
więcej
przedsiębiorstw.
Działanie 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA
ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B
Wartość dofinansowania od 20 000 do 2 mln zł, max 70%
na nową inwestycję (pomoc regionalna)
• 50% usługi doradcze i eksperckie
• 85% informacja o udziale finansowym środków UE
zabezpieczenie realizacji umowy, rachunek
bankowy/subkonto (pomoc de minimis)
• max 55% szkolenia specjalistyczne pracowników
Mikro- , mali i średni przedsiębiorcy
Działanie 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA
ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B
Przykłady:
•
Centrum Materiałów Budowlanych Arnold Kryściak –
Nowoczesny system B2B - inteligentne centrum logistycznomagazynowe
Dotacja 864 472 tysięcy złotych (dofinansowanie 70%)
•
Impeks Marek Jabłoński Spółka Jawna – wdrożenie
nowoczesnego systemu B2B do współpracy z partnerami
biznesowymi
Dotacja 528 250 tysięcy złotych (dofinansowanie 50%)
Stan wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka w województwie lubuskim na dzień
31 maja 2011r.
• działanie 4.4 podpisano 12 umów na kwotę
172 900 101,14 PLN,
• działanie 6.1 podpisano 34 umowy na kwotę
1 636 058,84 PLN,
• działanie 8.1 podpisano 37 umów na kwotę
23 545 835, 23 PLN,
• działanie 8.2 podpisano 16 umów na kwotę
7 178 709,18 PLN,
• działanie 1.4-4.1 podpisano 11 umów na kwotę 25 997 720,94 PLN,
• działanie 4.2 podpisano 4 umowy na kwotę
5 582 050,00 PLN.
Razem w ramach POIG podpisano 114 umów
na kwotę 236 023 344, 77 PLN.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
DreamPen
Werner Janikowo Sp. z o. o.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
LZMO S.A.
Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY
• Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające
siedzibę (osoby fizyczne - miejsce zamieszkania) na terenie RP
i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego
przedsiębiorcy zgodnie z Rozporządzeniem KE 800/2008 oraz
posiadające zdolność kredytową.
• Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji
technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej
technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii
stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na
jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych
towarów, procesów lub usług.
Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY
• Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna
stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego,
udzielonego przez bank komercyjny.
• Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25%
kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej
z kredytu technologicznego.
• Intensywność pomocy w województwie lubuskim:
 70% mikro i małe przedsiębiorstwa
 60% średnie przedsiębiorstwa
Działanie 5.1 WSPIERANIE ROZWOJU POWIĄZAŃ
KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU
PONADREGIONALNYM
Budżet: 104 300 000 EUR
Dofinansowanie:
• I etap wczesna faza rozwoju powiązań kooperacyjnych
o profilu technologicznym lub przemysłowym
• II etap faza rozwoju powiązań kooperacyjnych na celu
przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze
innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.
Działanie 5.1 WSPIERANIE ROZWOJU POWIĄZAŃ
KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU
PONADREGIONALNYM
Wartość dofinansowania:
• Wczesna faza rozwoju powiązania - do 2 milionów złotych
• Faza rozwoju powiązania kooperacyjnego:
- 20 milionów złotych na wydatki inwestycyjne,
- 5 milionów złotych na badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
- 400 tysięcy złotych na doradztwo,
- 1 milion złotych na wydatki na szkolenia,
- 600 tysięcy złotych w części dotyczącej współpracy międzynarodowej
powiązania.
Poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych.
Harmonogram konkursów POIG na 2011r.
Działanie 1.4
• od 29 sierpnia do 30 września
Działanie 6.1
• od 20 czerwca do 8 lipca
• od 17 października do 4 listopada
Działanie 5.1
• od 19 września do 30 listopada
Harmonogram konkursów POIG na 2011r.
Działanie 8.1
•
konkurs na 2011r. został zamknięty 3 czerwca
Działanie 8.2
•
od 3 października do 28 października
Działanie 4.4
•
konkursy wstrzymane z uwagi na wyczerpanie alokacji, możliwe
ogłoszenie konkursu pod warunkiem realokacji środków
Działanie 4.2
•
konkursy wstrzymane, możliwe ogłoszenie po przesunięciu
alokacji środków
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Spotkanie dla Beneficjentów działania 8.2 PO IG
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Spotkanie dla Beneficjentów działania 8.1 PO IG
LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY
- WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI LUBUSKICH
PRZEDSIĘBIORCÓW POPRZEZ UDZIELANIE
POŻYCZEK
Lubuski Fundusz Pożyczkowy
• Utworzony został z inicjatywy Samorządu Województwa
Lubuskiego w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
jako kolejny element wsparcia dla małych przedsiębiorstw
naszego regionu.
• Fundusz rozpoczął działalność z kapitałem 3 700 000 PLN.
• LFP jest nadzorowany przez Radę Lubuskiego Funduszu
Pożyczkowego, składająca się z przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego i Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Rok 2009
•
Fundusz został dokapitalizowany na kwotę 10.000.000
PLN, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego - Priorytet II Stymulowanie wzrostu
inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału
innowacyjnego, działanie 2.5 „Rozwój regionalnych
i lokalnych instytucji otoczenia biznesu”. „Projekt” jest
w trakcie realizacji – to znaczy, są pieniądze na wypłaty
pożyczek przedsiębiorcom.
•
Oraz na kwotę 2 mln zł dla Powiatu Nowosolskiego
z PARP (współpraca z OPZL w zakresie promocji).
Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturach
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest integralną
częścią systemu wsparcia MŚP i jest bardzo dobrze
przygotowany do finansowania przedsiębiorców.
Fundusz posiada:
• akredytację Krajowego Systemu Usług
• certyfikat ISO
Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Udzielił łącznie 283 pożyczek na kwotę 22 433 000 PLN
Oprocentowanie jest stałe w całym okresie trwania pożyczki
i na dzień dzisiejszy w skali rocznej wynosi:
• dla przedsiębiorców działających ponad rok od 5,26%
• dla przedsiębiorców działających do roku od 8,26%
• pożyczki na cele inwestycyjne i obrotowe
• do max. 400 tys. na 1 cel na 7 lat
Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Seminarium „Finansowe wsparcie przedsiębiorców w regionie - Lubuski Fundusz
Pożyczkowy działający w strukturach ARR S.A.”
Opinie Przedsiębiorców
Pani Monika Włodarczyk
Główna Księgowa KELMAN-MEBLE
„Firma prowadzi działalność od 18 lat.
Pierwszy raz z Lubuskiego Funduszu
Pożyczkowego
korzystała kilka lat temu.
Jasne warunki, brak ukrytych opłat i szybkie
przekazanie pieniędzy skłoniło nas do wzięcia
dwóch kolejnych pożyczek inwestycyjnych,
dzięki którym rozbudowaliśmy i
wyremontowaliśmy salon sprzedaży”.
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Centrum Obsługi Inwestora - Partner Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Partnerzy:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski
w Zielonej Górze
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
Współpraca Centrum Obsługi Inwestora
z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych
(PAIiIZ) oraz KSSSE
1. Przygotowanie ofert typu greenfield lub brownfield z terenu
Województwa Lubuskiego na potrzeby i obsługę projektów
inwestycyjnych.
2. Przygotowanie danych statystycznych oraz informacji
o potencjale gospodarczym Województwa Lubuskiego.
3. Prowadzenie bazy zawierającej ponad 100 ofert inwestycyjnych
Województwa Lubuskiego dostępnej na stronie internetowej
www.coi-lubuskie.pl w zakładce bazy danych.
4. Bieżące uzupełnianie i aktualizacja oferty w j. polskim
i angielskim.
5. Bieżąca wymiana informacji i ofert z KSSSE, współorganizacja
misji gospodarczych.
Obsługa projektów inwestorów zagranicznych
poszukujących działek inwestycyjnych
lub obiektów/hal produkcyjnych
COI opracowuje średnio 100 zapytań informacyjnoofertowych rocznie nadesłanych m.in. z:
- USA, Niemiec, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Korei Pd.,
Szwecji, Kanady, Chin i innych krajów.
Najczęściej występujące w 2010r. zapytania dotyczyły
możliwości inwestycyjnych sektorów: chemicznego,
motoryzacyjnego, metalowego, spożywczego, elektronicznego,
odlewniczego, budowlanego.
Obsługa projektów inwestorów zagranicznych
poszukujących działek inwestycyjnych
lub obiektów/hal produkcyjnych
Samodzielny projekt Centrum Obsługi Inwestora zakończony
inwestycją to projekt kanadyjskiej firmy MAR-Tech Holdings Poland
Sp. z o.o. z branży chemicznej.
Drugim zakończonym projektem jest inwestycja szwedzkiej firmy
CALVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wartość inwestycji to
blisko 30 mln złotych, 20 mln złotych firma otrzyma z UE. Szwedzka
firma będzie produkować specjalny topnik spawalniczy. Fabryka
zatrudniać będzie blisko 50 pracowników.
Lubuskie COI zostało w 2010r. Certyfikowanym Partnerem
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Działalność nowopowstałego Centrum Obsługi
Eksportera i Inwestora – projekt Ministerstwa
Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego
• Dostęp przedsiębiorców do kompleksowych, wysokiej jakości
i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie planowania,
organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami
Polski (usługa „pro-eksport”).
• Zwiększanie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez
ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do
informacji na temat podejmowania działalności gospodarczej
w Polsce i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, w tym
zachętach inwestycyjnych (usługa informacyjna „pro-biz”).
Współpraca istniejącego Lubuskiego Centrum
Obsługi Inwestora (LCOI) z nowopowstającym
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
ZAPYTANIE
INWESTOR
CENTRUM
OBSŁUGI
INWESTORÓW I
EKSPORTERÓW
ODPOWIEDŹ
WSPÓŁPRACA
LUBUSKIE
CENTRUM
OBSŁUGI
INWESTORA/
KSSSE
DANE
BAZA
DANYCH
BADANIA
RYNKOWE
Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Konkurs „Grunt na Medal 2010”
COI współorganizowało IV edycję konkursu „Grunt na Medal 2010”
mającego wyłonić najlepiej przygotowaną działkę pod inwestycje
przemysłowe. Laureatem w Województwie Lubuskim została gmina
Witnica i jej Witnicka Strefa Przemysłowa.
Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Projekt JOSEFIN
• Realizowany w ramach
Europejskiej Współpracy
Terytorialnej 2007-2013
• Cel 3: Współpraca
transnarodowa
(Transnational Cooperation)
(INTERREG IV B)
Korzyści płynące z JOSEFIN dla MŚP
• Wsparcie finansowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw
• Obniżenie ryzyka inwestycji dla danego przedsiębiorstwa
Seminarium projektowe w Berlinie – InvestitionsBank Berlin
PROJEKT
„PONADREGIONALNA SIEĆ ANIOŁÓW
BIZNESU – INNOWACJA”
Cele projektu
Cel główny - stworzenie dynamicznych sieci inwestorów
kapitałowych powiązanych ze sobą relacjami
ponadregionalnymi
Cele pośrednie
• upowszechnienie wiedzy na temat zewnętrznych
źródeł finansowania
• pokrycie luki kapitałowej w Polsce
• aktywizacja rynku inwestorów prywatnych
• inicjowanie działalności innowacyjnej MŚP oraz
wsparcie ich w początkowych etapach wzrostu
Korzyści z uczestnictwa w PSAB-I dla Aniołów Biznesu
• Szansa na alokację swoich zasobów finansowych oraz
intelektualnych w innowacyjne przedsięwzięcia, które będą
w stanie zapewnić Aniołom odpowiednie warunki do rozwoju ich
zainteresowań biznesowych oraz oczekiwań finansowych.
Działania w ramach projektu
Konferencje, szkolenia, warsztaty, doradztwo dla firm
„Sukces zaczyna się od pomysłu. Anioły Biznesu
w Lubuskim”.
Podsumowanie
Działania ARR S.A. przynoszą efektywny wymiar
w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz
wszelkich działań proinnowacyjnych.
Współpracujemy bardzo aktywnie z naszymi
partnerami.
Rozszerzamy działalność o nowe projekty ważne
dla wspierania przedsiębiorczości
w Województwie Lubuskim.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Hanna Nowicka
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
tel. 68 329 78 42
fax. 68 329 78 40
e-mail: [email protected]
www.region.zgora.pl

similar documents