IDE

Report
A 2015. évi általános
felsőoktatási felvételi eljárásról
Stéger Csilla
főosztályvezető
OH Felsőoktatási Főosztály
Vörösmarty Mihály Gimnázium
2015.02.03.
A szereplők
EMMI
Jelentkező
Oktatási
Hivatal
Egyetem /
Főiskola
EDUCATIO
A felvételi eljárás menetrendje
Felvételi tájékoztató
megjelenésének napja
www.felvi.hu oldalon
Jogorvoslatok
benyújtásának
határideje
12.23.
02.15. Jelentkezési határidő
Jelentkezés
02.23. hitelesítésének
08.20.
határideje
Besorolási döntés
publikálásának 08.05.
határideje a felvi.hu-n
07.09.
Dokumentumok hiánypótlásának határideje
07.23.
Ponthatárok
megállapítása
A 2015. évi általános eljárás
Részletszabályok a 423/2012. (XII. 29.) felsőoktatási felvételi
kormányrendeletben, mely módosult a 335/2014. kr. által
2014.XII.18-án.
Felsőoktatási felvételi tájékoztató (EMMI, OH, Educatio)
-érettségizetteknek,
- diplomásoknak
EGYBEN, CSAK ONLINE VERZIÓBAN,
KÖNYV NEM LESZ!
2014. december 23 óta a www.felvi.hu-n,
2015. január 31-ig www.felvi.hu (hivatalos kiegészítés, online
beépül, egy dátum-jelzéssel).
Amit tudni kell
- Öt helyre lehet jelentkezni – ugyanazon
szakon
mindkét
finanszírozási
forma
megjelölése egy jelentkezési helynek számít.
- Az osztatlan kétszakos tanárképzés egy
jelentkezési helynek számít.
- Rangsort kell felállítani, amely később még
egyszer módosítható.
- Egy adott időpontban, a ponthatárok és a
szakos kapacitásszámok alapján történik a
döntés.
VÁLTOZÁSOK
• A felsőfokú végzettséggel már rendelkező jelentkezők oklevél
alapján történő pontszámításának központi szabályozása.
• Az eljárás során a hiánypótlás kiterjesztése a középiskolai
eredményekre.
• A duális képzésre történő felvétel módjának kidolgozás alatt
álló szabályozása - erről részletes információ legkésőbb 2015.
január 31-ig.
• 41 szakon a ponthatár előre bejelentett és magasabb a
minimumnál. Aki e ponthatárt eléri, az államilag támogatott,
akinek kevesebb pontja lesz, az csak önköltséges hallgató lehet.
E szakok esetén a várható ponthatárok a felvételi
tájékoztatóban megtalálhatók!
• A jogszabályi minimumpont változások.
Pontszámítás
Minimum (jogszabályi) ponthatár
alapképzésben
esetén
és
osztatlan
mesterképzés
min. 280 pont
felsőoktatási szakképzés esetén
min. 240 pont
mesterképzés esetén
min. 50 pont
Jogszabályi minimum pontszám alatt a jelentkező
nem sorolható be. Alapképzés, valamint osztatlan
mesterképzés esetén a jogszabályi minimumpontszámba a tavalyi pontszámításhoz képest az
emelt szintű érettségi mellett, a nyelvvizsga-,
illetve az OKJ-többletpontok is beleszámítanak.
Pontszámítás – alap- és osztatlan képzés
Max. 400+100 pont
a)
b)
c)
tanulmányi pont
(max: 200 pont)
érettségi pont
(max: 200 pont)
felsőoktatási
oklevél
+
érettségi pont
(max: 200 pont)
x2 +
többletpontok
(max: 100 pont)
+
többletpontok
(max: 100 pont)
+
többletpontok
(max: 100 pont)
Pontszámítás – felsőoktatási szakképzés
Max. 400+100 pont
a)
b)
tanulmányi pont
(max: 200 pont)
érettségi pont
(max: 200 pont)
c)
tanulmányi pont
(max: 200 pont
d)
felsőoktatási
oklevél
+
érettségi pont
(max: 200 pont)
x2 +
x2 +
+
többletpontok
(max: 100 pont)
többletpontok
(max: 100 pont)
többletpontok
(max: 100 pont)
+
többletpontok
(max: 100 pont)
Ha a FOI nem határozza
meg, hogy mely érettségi
vizsgatárgyakból kell
érettségi pontot számolni,
akkor a jelentkező által
igazolt, érettségi
bizonyítványban,
tanúsítványban lévő
érettségi eredmények
közül a két legjobb
eredményből történik az
érettségi pontok
megállapítása.
Pontszámítás – egyéb A/O/F
1) A művészet és a művészetközvetítés képzési terület
szakjaira jelentkezők részére gyakorlati vizsga
szervezhető. A gyakorlati vizsgán maximálisan 200 pont
szerezhető. (Ezt duplázzák, többletpont nem kapható!)
2) Osztatlan
közismereti
tanárképzés
esetében,
amennyiben egyik, vagy mindkét szakképzettségre
történő felvétel felvétele gyakorlati vizsga teljesítése, a
felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása
nélkül kell meghatározni.
Pontszámítás – mesterképzés
A felsőoktatási intézmény saját hatáskörben
dönt!
Max. 100 pont
Az előnyben részesítés: 1-10 pont
A felvételi követelményeket és a rangsorolás
módját
a
felsőoktatási
intézmény
a
szabályzatában határozza meg.
Többletpont
nyelvtudás alapján (legalább B2 komplex) – kivéve
művészeti képzési területen, a művészetközvetítés képzési
területen : maximum 40 pont (B2 komplex: 28 pont; C1
komplex: 40 pont),
emelt szintű érettségi: min. 45%-os eredmény,
amennyiben annak százalékos eredményéből történik az
érettségi pont számítása: vizsgatárgyanként 50 pont,
maximum 100 pont,
előnyben részesítés okán (hátrányos helyzetű, vagy
fogyatékossággal élő, vagy gyermekét gondozó): maximum
40 pont.
Képzési területenként eltérő módon adható tanulmányi/szakmai-/művészeti- vagy sportverseny eredményért,
valamint OKJ-s szakképesítésért.
Emelt szintű érettségi követelmények
Képzési terület Emelt
Szakok
szintű
érettségi követelmények
Agrár
állatorvos - 2 emelt szinten,
erdőmérnök - 1 választott emelt szinten,
Bölcsészettudomány
minden szakon - 1 választott emelt szinten,
Jogi
jogász osztatlan – 1 választott emelt szinten,
Gazdaságtudományok
alkalmazott közgazdaságtan - matematika emelt szinten,
gazdaságelemzés - matematika emelt szinten,
Műszaki
építész - 1 választott emelt szinten,
energetikai mérnöki - 1 választott emelt szinten,
építészmérnöki – 1 választott emelt szinten
Orvostudomány
általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – 2 emelt szinten,
Társadalomtudomány
minden szakon - 1 választott emelt szinten,
Pedagógusképzés
egyes szakpárokon (bölcsészettudomány) 1 emelt szinten.
Sporttudomány
testnevelő-edző alapképzési szakon testnevelés emelt szintű
érettségi kötelező
Vagyis - Ki nyerhet felvételt?
 aki legalább egy jelentkezési helyre a határidőig érvényes
jelentkezést nyújtott be, befizette az eljárási díjat;
 továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik;
 pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum
pontszámot;
 jelentkezési helyeinek egyikén eléri (az intézményi kapacitások
korlátozottsága miatt) a minimálisnál magasabban kialakuló
pontszámot (ponthatárt);
 megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek
(pl. egyes szakokon alkalmassági vizsga teljesítése, orvosi
alkalmasság, egyéb előírt szakképesítéssel vagy
szakképzettséggel).
Az állami ösztöndíj
Állami ösztöndíjas:
• állami ösztöndíjas besorolás,
• NINCS állami ösztöndíj szerződés!
• az állam fizeti a képzés költségeit.
Ösztöndíjas konstrukció:
• a képzési idő másfélszerese alatt
oklevél szerzés,
– Ha nem visszafizeti a képzési költség
felét,
• az oklevél szerzést követő 20 évben a
képzési idő egyszereséig hazai
munkavégzés,
– Ha nem visszafizeti a képzési költség
kamatokkal növelt egészét.
Példák:
1. Mérnök (ANA/ALA): képzési
idő = 3,5 év, oklevélszerzési
határ = 5 év, ha a valós
tanulmányi idő = 4 év, akkor
hazai munkavégzés = 4 év,
2. Bölcsész (ANA/ALA): képzési
és tanulmányi idő = 3 év,
hazai munkavégzés = 3 év
3. Orvosképzés (ONA): képzési
idő = 6 év,
oklevélszerzési határ
=9
év,
ösztöndíjas tanulmányi idő =
7 év,
hazai munkavégzés = 7 év
www.felvi.hu
tájékoztatás, jelentkezés és ügyintézés
Felvételi
tájékoztató
Ügyintézés
www.felvi.hu
Státuszlap
E-felvételi
Besorolási
döntés
Jelentkezési határidő:
0
2.
1
5.
www.felvi.hu
Hitelesítés: 02.23-ig!

similar documents