CENTRUM BALNEOREKREACYJNE

Report
CENTRUM
BALNEOREKREACYJNE
W JAWORZU
GMINA JAWORZE
CENTRUM
BALNEOREKREACYJNE
W JAWORZU
GMINA JAWORZE

powierzchnia: 21,32 km2

mieszkańcy: ~7.000

istnieje od 1285 roku

samodzielność: 1991

współpraca z 10 gminami
w Czechach, 5 gminami
na Słowacji, 1 gminą
na Węgrzech, 1 gminą
w Holandii
GMINA JAWORZE

gmina wiejska w południowej części
województwa śląskiego, w
południowo-zachodniej części
powiecie bielskim, na granicy
z powiatem cieszyńskim

położona w krainie historycznej
Śląska Cieszyńskiego i przynależy
do Euroregionu Śląsk Cieszyński

położona w obrębie Pogórza
Cieszyńskiego u północnego progu
Beskidu Śląskiego w rozgałęzieniu
ułożonych południkowo ramion
górskich łączących się w masywie
Błotnego (917 m n.p.m.) znanego
jako Błatnia.
POTENCJAŁ
POŁOŻENIA
•
aglomeracja śląska
(ok. 3 mln
mieszkańców)
•
Kraków (800 tys.)
•
Bielsko-Biała
(175 tys.)
•
miejscowości
położone w bliskich
odległościach
w Czechach
i na Słowacji
WIELOWIEKOWE
TRADYCJE UZDROWISKOWE
KILKA FAKTÓW Z HISTORII


XVIII/XIX w. – klimat, przyroda, żętyca, konkurencja
cenowa
II połowa XIX wieku – rozpoczęcie starań o uzyskanie
statusu kurortu/uzdrowiska dla Jaworza - 11 czerwca 1862
– Śląski Urząd Krajowy wydaje patent ws. otwarcia kurortu






budowa domów zdrojowych, restauracji zdrojowej etc.
urządzenie parku zdrojowego
założenie urzędu pocztowo-telegraficznego, uruchomienie apteki
budowa oświetlenia ulicznego
szczyt popularności: Wincenty Pol, Maria Konopnicka, Jan
Karłowicz, Maria Dąbrowska, Julian Tuwim, Melchior
Wańowicz, Julian Tuwim, Zofia Kossak-Szczucka, Józef
Londzin
utrata praw uzdrowiskowych w I połowie XX wieku
TURYSTYKA
KLUCZEM ROZWOJU

Budowa kompleksu balneorekreacyjnego
w gminie Jaworze w oparciu występujące na tym
terenie wody lecznicze

wody chlorkowo-sodowo-wapniowe, bromkowe,
jodkowe, żelaziste, manganowe – uznane za lecznicze
na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uznania
wód mineralnych i peloidów za lecznicze (M.P. z dnia 10
marca 1979 r Nr 6 poz. 48 z późn. zmian.)
PROJEKT: CENTRUM
BALNEOREKREACYJNE W JAWORZU
•
•
•
•
gmina Jaworze leży w na terenie, na którym
zlokalizowano występowanie złóż wód termalnych
stwierdzony skład wód termalnych występujących
w okolicach Jaworza umożliwia ich wykorzystanie
w balneologii
kompleks balneorekreacyjne doskonale wpisuje się
w turystyczny charakter gminy Jaworze i regionu w
którym ona się znajduje
rozwój gminy (rozumianej jako jednostka samorządu
terytorialnego oraz jako wspólnota samorządowa
mieszkańców)
PROJEKT: CENTRUM
BALNEOREKREACYJNE W JAWORZU
Zgodnie z tezami zawartymi w sporządzonej przez Instytut Geologii
w Warszawie dokumentacji geologicznej oficjalnie potwierdzono, że
występujące tutaj złoża mineralnych wód podziemnych z formacji
miocen-dewon mają wielkie znaczenie dla celów leczniczych.
Według opracowania naukowego, o którym mowa wyżej, źródła wód
solankowych w Jaworzu charakteryzują się następującymi cechami:
PROJEKT: CENTRUM
BALNEOREKREACYJNE W JAWORZU
Zgodnie z orzeczeniem z 1980 roku „Woda z odwiertu Jaworze IG-2 (…)
zawiera 106,1 g/dm3 składników stałych. Wśród anionów przeważa jon
chlorkowy Cl – 99,58% miliwali. Wśród kationówprzeważa jon sodowy Na+
66,63 % miliwali oraz jon wapniowy Ca2+ 21,52 % miliwali. Ponadto woda
zawiera 313,02 mg/dm3 bromków, 13,61 mg/dm3 jodków, 39,16 mg/dm3
żelaza, 3,8 mg/dm3 manganu oraz 34,86 mg/dm3 kwasu metaborowego.
Temperatura woda wynosi T= 23°C. Na tej podstawie ww. wodę należy
scharakteryzować jako 10,61% wodę hipotermalną chlorkowo-sodowowapniową, bromkową, jodkową, żelazistą, manganową, borową.” Wody
te, uznane za lecznicze, umożliwiają leczenie schorzeń gastrycznych,
laryngologicznych i pulmonologicznych.
Wszelkie działania przedsiębrane w gminie winny być podporządkowane
realizacji nadrzędnej misji, zdefiniowanej w Strategii Rozwoju Gminy
Jaworze z 2000 roku jako: „uzdrowiskowa gmina Jaworze jest
rezydencjonalną perłą podnóża Beskidów, nawiązując do swego
dziedzictwa kulturowego, zintegrowaną aktywnością mieszkańców i
władz samorządowych poprzez partnerstwo publiczno-prywatne tworzy
warunki poprawy jakości życia obcych i przyszłych pokoleń.”
OPIS HYDROLOGICZNY I BALNEOLOGICZNY






zmineralizowane wody mogą być wykorzystywane w balneologii do
zabiegów leczniczych, w rekreacji do ogrzewania basenów kąpielowych
i kąpieli leczniczych oraz jako mineralne wody pitne.
w studium określono możliwości pozyskiwania energii geotermalnej oraz
wykorzystania wód termalnych z poszczególnych poziomów
wodonośnych w planowanym Centrum balneorekreacyjnym
wskazano możliwość pozyskiwania w rejonie Jaworza wód termalnych
z poziomu mioceńskiego lub dewońskiego.
stwierdzono, że w utworach miocenu występują wody termalne typu ClNa-Ca-Br-J-Fe-Mn o mineralizacji około 110g/dm3. Założono, że z
piaskowców dębowieckich miocenu autochtonicznego można będzie
uzyskać wydajność około 1m3/h i temperaturze złożowej około 300C.
w utworach węglanowych dewonu stwierdzono występowanie wód
termalnych typu Cl-Na-Ca-Br-JFe-Mn o mineralizacji około 140g/dm3 i
temperaturze 500C.
z otworu Jaworze IG-2 z utworów węglanowych dewonu założono
uzyskanie wydajności (po wykonanych zabiegach rekonstrukcyjnych)
około 15m3/h, a z otworu geotermalnego nowo wykonanego uzyskanie
wydajności około 30 m3/h.
LOKALIZACJA OTWORÓW W GMINIE JAWORZE
WSTĘPNY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA
CENTRUM BALNEOREKREACYJNE W JAWORZU

Gmina Jaworze jest właścicielem
prawa użytkowania wieczystego
działki o powierzchni 5,3412 ha, na
której docelowo ma zostać
zlokalizowany kompleks
balneologiczno-rekreacyjny
działający w oparciu o eksploatację
złóż wód geotermalnych, których
występowanie stwierdzono na
terenie miejscowości w latach 70tych i 80-tych ub. wieku. Zgodnie
z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego, o
czym mowa niżej, obszar ten
przeznaczony jest pod usługi z
zakresu zdrowia i rekreacji – budowę
centrum balneologicznego
WSTĘPNY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA



W terenie tym ustalono m.in.:
lokalizację obiektów i urządzeń kompleksu turystycznorekreacyjnego (obiektów hotelarskich, gastronomicznych,
kąpielisk, basenów otwartych i krytych, obiektów
sportowych i innych temu podobnych), a także dróg
dojazdowych, parkingów, chodników, urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej, zespołów zieleni oraz obiektów
małej architektury.
Zgodnie z wstępną koncepcją funkcjonalno-przestrzenną na
ww. terenie ma powstać kompleks geotermalny, łączący
funkcje ośrodka leczniczego, rehabilitacyjnego i
rekreacyjnego
Koncepcja zakłada powstanie ośrodka oferującego obiekty
zamknięte oraz obiekty otwarte. Jednakowoż głównym
elementem budowy kompleksu są i będą baseny termalne
(kryte i otwarte) wraz z niezbędnym zapleczem.
WSTĘPNY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA



Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 1225/8 zlokalizowana jest w
centralnej części miejscowości Jaworze po zachodniej stronie drogi gminnej ul.
Zdrojowej w drugiej jej linii naprzeciwko centrum administracyjnego gminy tj.
Urzędu Gminy Jaworze, u podnóża wzgórza Goruszka.
Działka ta jest niezabudowana, nieogrodzona, pokryta roślinnością trawiastą oraz
pojedynczymi drzewami i krzewami o konfiguracji płaskiej ma kształt regularnego
prostokąta – dłuższymi bokami graniczy z podobnymi działkami niezabudowanymi
(od wschodu i zachodu), krótszymi bokami przylega do ul. Folwarcznej od północy i
do drogi dojazdowej (dz. Nr 3102) od południa. Wjazd na nieruchomość od drogi
gminnej – ul. Folwarcznej (wstępnie utwardzonej). Nieruchomość posiada dobry
dostęp do komunikacji publicznej (dogodna odległość od przystanków PKS,
odległość od PKP).
Działka jest gotowa do uzbrojenia i posiada bezpośredni dostęp do następującej
infrastruktury technicznej:
• sieć wodociągowa
- odległość 90 mb
• sieć telefoniczna
- odległość 80 mb
• sieć gazyfikacyjna
- odległość 90 mb
• sieć kanalizacyjna
- odległość 150 mb
• przez działkę przebiega napowietrzna linia elektryczna średniego napięcia.
WSTĘPNY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA
- LOKALIZACJA
WSTĘPNY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
•
Zgodnie z „założeniami dla projektu geotermalnego w
Jaworzu” na terenie, o którym mowa wyżej, możliwa jest
lokalizacja następujących obiektów (propozycja
zagospodarowania):
•
•
•
•
•
•
•
zespołu basenowo-saunowego obejmującego zespół co najmniej
kilku basenów termalnych krytych o powierzchni lustra wody ok.
1150 m2 oraz kilku basenów termalnych otwartych o powierzchni
lustra wody ok. 1700 m2 –składającego się z obiektów
wykorzystujących wody podziemne, jak i obiekty tradycyjne,
zespołu gabinetów SPA&Wellness,
zespołu hotelowego w standardzie czterogwiazdkowym (****) z
co najmniej 250 łóżkami,
kompleksu szkoleniowo-konferencyjnego
kompleksu gastronomiczno-rozrywkowego obsługującego zespół
basenowy, hotel i kompleks konferencyjny obejmujący obiekty
restauracyjne, bary itp.,
terenów zielonych – np. ścieżki spacerowe, tereny sportowe,
rekreacyjne,
parkingów (w tym podziemnych).
DIAGNOZA
ADMINISTRACYJNO-PRAWNA



Planowane przedsięwzięcie dotyczy dwóch istniejących
odwiertów Jaworze IG-1 o głębokości 1525 m i Jaworze IG-2 o
głębokości 1650 m
uzyskanie koncesji na rozpoznawanie i poszukiwanie wód
termalnych - ustawa z 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i
górnicze
wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie wód termalnych,
poza wymaganiami przewidzianymi w opisanym art. 18 prawa
geologicznego i górniczego, powinien określać złoże kopaliny lub
jego część, która ma być przedmiotem wydobycia, wielkość i
sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, stopień zamierzonego
wykorzystania zasobów złoża w tym kopalin towarzyszących i
współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak
również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego
oraz ich granic.
DIAGNOZA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA



Udzielona koncesja jest dokumentem stanowiącym podstawę do
prowadzenia działalności związanej z wykorzystaniem wód termalnych.
Określa w szczególności rodzaj i sposób prowadzenia działalności objętej
koncesją, przestrzeń, w granicach której ma być prowadzona ta
działalność, okres ważności koncesji ze wskazaniem terminu rozpoczęcia
działalności, inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej
koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i
ochrony środowiska.
Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin (w tym wód
termalnych) poza wymienionymi wymaganiami powinna określać: cel,
zakres, rodzaj i harmonogram prac geologicznych oraz wymaganą
dokładność rozpoznania geologicznego.
Według ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, koncesja na wydobywanie
wód termalnych, powinna ponadto wyznaczyć granice obszaru i terenu
górniczego oraz określać zasoby złoża możliwe do wydobycia, a także
minimalny stopień ich wykorzystania. Minister środowiska może odmówić
udzielenia koncesji, jeżeli np. zamierzona działalność narusza wymagania
ochrony środowiska bądź uniemożliwia wykorzystanie z określonych
nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem.
DIAGNOZA ORGANIZACYJNO-INSTYTUCJONALNA
Podstawę prawną realizacji przedsięwzięcia we wspomnianej formule określa Ustawa z
dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z dnia 5 lutego
2009 r.) – tzw. Ustawa o PPP.
Zaletami takiego wariantu są:
•
•
•
•
•
•
•
możliwość sfinansowania przedsięwzięcia
wielokrotnie przewyższającego roczny budżet
gminy,
pozyskanie operatora mającego doświadczenie w
realizacji i eksploatacji tego typu przedsięwzięć
perspektywa dochodów dla gminy z tytułu
podatków lokalnych,
zapewnienie dochodów na odtworzenie majątku
(odpisy amortyzacyjne),
duże prawdopodobieństwo pozyskania środków
publicznych na realizacje przedsięwzięcia
brak problemów związanych z rozliczeniem
podatku VAT,
możliwość wpływania gminy na zakres
realizowanego przedsięwzięcia w całym okresie
jego funkcjonowania.
Wadą takiej formuły jest:
1. ryzyko finansowe związane z prowadzeniem
działalności o charakterze komercyjnym.
DIAGNOZA ORGANIZACYJNO-INSTYTUCJONALNA
Z uwagi na fakt, że gmina dysponuje unikalnym w okolicy (z punktu widzenia walorów
technicznych, krajobrazowych i formalno-prawnych) terenem przewidzianym do realizacji
inwestycji; istnieje prawna możliwość wydzierżawienia prawa użytkowania wieczystego tego
gruntu.
` Podstawą prawna realizacji takiej procedury jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. nr 261 z 204 r. ze zmianami) oraz rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 z 2004 r.).Zaletami przedstawionego wariantu są:
•
•
•
•
•
•
Możliwość sfinansowania przedsięwzięcia
wielokrotnie przewyższającego roczny budżet
gminy,
Pozyskanie operatora mającego doświadczenie w
realizacji i eksploatacji tego typu przedsięwzięć
Perspektywa dochodów dla gminy z tytułu
podatków lokalnych,
Zapewnienie dochodów na odtworzenie majątku
(odpisy amortyzacyjne),
Brak problemów związanych z rozliczeniem
podatku VAT,
Brak ryzyka finansowego związanego z
prowadzeniem działalności o charakterze
komercyjnym.
Wady takiej formuły to:
1. Ograniczona możliwość wpływu na kształt i sposób
funkcjonowania przedsięwzięcia
2. Ograniczone możliwości pozyskania środków
publicznych na realizację przedsięwzięcia.
MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia podzielić można pod kątem pozyskania środków
zewnętrznych na 2 obszary:

poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie złoża wód termalnych

budowa kompleksu geotermalnego
Pomoc może być udzielana w formie: dotacji, pożyczek preferencyjnych, preferencyjnych
kredytów bankowych, dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub
preferencyjnych kredytów bankowych oraz częściowych umorzeń pożyczek
preferencyjnych.
Wsparcie finansowe z NFOŚiGW realizowane jest poprzez Program Priorytetowy:
Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych oraz jego kontynuację w ramach
Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów
wysokosprawnej kogeneracji. Programy te będą wdrażane do końca 2013 roku.
W ramach programu możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć na poziomie do 50 %
kosztów kwalifikowanych z możliwością podniesienia tego pułapu o 10 % w przypadku
średnich przedsiębiorstw i 20 % w przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw.
Również WFOŚiGW w Katowicach w ramach swoich priorytetów przewiduje możliwość
uzyskania pomocy finansowej na część zakresu przewidzianego do realizacji
Perspektywa 2014-2020
WNIOSKI
& REKOMENDACJE
WNIOSKI I REKOMENDACJE
W ZAKRESIE TECHNICZNYM

Zakres przedsięwzięcia wpisuje się w strategię rozwoju regionu oraz gminy Jaworze

Lokalizacja przedsięwzięcia jest optymalna zarówno z punktu widzenia dostępu do złóż wód
termalnych, możliwości komunikacyjnych jak i sąsiedztwa z dużymi aglomeracjami.

Realizacja pełnego zakresu pozwoli na funkcjonowanie obiektu w pełnym zakresie w
okresach całorocznych (bez względu na warunki atmosferyczne).
WNIOSKI I REKOMENDACJE
W ZAKRESIE ADMINISTRACYJNO-PRAWNYM
W celu realizacji zamierzeń niezbędnym jest:

Ostateczna akceptacja instytucjonalnej formuły przedsięwzięcia oraz jej wdrożenie
(pozyskanie inwestora, utworzenie spółki)

Ostateczne uregulowanie sytuacji formalno-prawnej nieruchomości (działki, odwierty)

Pozyskanie dokumentów uprawniających do eksploatacji złóż wód termalnych (w tym min.
decyzja środowiskowa, koncesja)

Określenie montażu finansowego przedsięwzięcia (z zaangażowaniem środków
publicznych).
WNIOSKI I REKOMENDACJE
W ZAKRESIE ORGANIZACYJNO-INSTYTUCJONALNYM

Preferowanym modelem instytucjonalnym przedsięwzięcia jest utworzenie spółki prawa
handlowego z udziałem inwestora branżowego mającego doświadczenie w realizacji i
eksploatacji obiektów o podobnej specyfice.

Ewentualne zaangażowanie gminy Jaworze w realizacje przedsięwzięcia winno się odbyć
po szczegółowej analizie możliwych ryzyk realizacji takiego wariantu.
WNIOSKI I REKOMENDACJE
W ZAKRESIE FINANSOWYM

Analiza finansowa przedsięwzięcia wykonana na podstawie wstępnych założeń
potwierdziła opłacalność przedsięwzięcia.

Pozyskanie środków publicznych poprawi finansową efektywność przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie bardzo korzystnie na wysokość przyszłych dochodów
gminy Jaworze z tytułu podatków lokalnych i innych.
LITERATURA





„Odnawialne źródła energii i możliwości ich wykorzystania na
obszarze nieprzemysłowym województwa śląskiego”
Opracowanie: PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi na
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Wstępna koncepcja wykorzystania wód geotermalnych dla celów
balneologiczno-rekreacyjnych w Jaworzu
Opracowanie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Założenia do programu wykorzystania energii geotermalnej w
wybranych obszarach województwa śląskiego
Opracowanie: Tadeusz Adamski, Jerzy Ziora – Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Jaworze kompleks geotermalny – docelowe założenia dla projektu
geotermalnego w Jaworzu
Materiały Urzędu Gminy Jaworze, w tym pochodzące ze strony
internetowej: www.jaworze.pl
URZĄD GMINY JAWORZE
ul. Zdrojowa 82
43-384 Jaworze
tel. (+48) 33 817 21 95; 817 25 34; 817 28 13
fax + 48 33 817 28 71
e-mail: [email protected]
Serwis internetowy Jaworze|Online
www.jaworze.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
URZĄD GMINY JAWORZE
ul. Zdrojowa 82
43-384 Jaworze
tel. (+48) 33 817 21 95; 817 25 34; 817 28 13
fax + 48 33 817 28 71
e-mail: s[email protected]
Serwis internetowy Jaworze|Online
www.jaworze.pl

similar documents