Antonín Kozák (ředitel Městské veterinární správy v Praze)

Report
Veterinární dozor nad prodejem živočišných produktů na
trzích, tržnicích včetně farmářských a vánočních trhů
A.Kozák
Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných
produktů na trzích, tržnicích
• V tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými
orgány povolen prodej živočišných produktů,
lze prodávat jen zdravotně nezávadné
živočišné produkty, které splňují požadavky
stanovené v § 18 zákona č. 166/1999 Sb, o
veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.
• Živočišné produkty s prošlým datem
použitelnosti jsou považovány za zdravotně
závadné.
Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných
produktů na trzích, tržnicích
• Kdo nabízí živočišné produkty k prodeji je povinen
• skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a
za podmínek, které umožňují uchovat jejich
zdravotní nezávadnost a jakost,
• vyloučit přímý styk potravin nebo surovin
s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní
nezávadnost a jakost potravin,
• uchovávat potraviny a suroviny při teplotách
stanovených vyhláškou nebo deklarovaných
výrobcem.
Základní veterinární požadavky na živočišné produkty
( § 18 veterinárního zákona )
(1)Živočišné produkty musí
a) odpovídat požadavkům na jejich výrobu, zpracování, skladování,
přepravu a uvádění do oběhu, stanoveným tímto zákonem,
zvláštními právními předpisy a předpisy Evropských společenství,
b) být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví
lidí a zvířat,
c) vyhovovat mikrobiologickým kritériím a nesmí obsahovat rezidua
a kontaminující látky v množstvích, která představují nebezpečí pro
zdraví lidí,
d) být označeny stanoveným způsobem.
Základní veterinární požadavky na živočišné produkty
( § 18 veterinárního zákona )
(2) Živočišné produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě, musí
být získány ze zvířat, která
a) splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu právními
předpisy,
b) nepocházejí z hospodářství, podniku, území nebo části území, které
podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, jež
se vztahují na daná zvířata a jejich produkty.
c) nebyla poražena, jde-li o maso a masné výrobky, v podniku, v němž
během procesu porážení a výroby byla přítomna zvířata nakažená
nebo podezřelá z nákazy.
d) jsou v souladu, jde-li o vodní živočichy a živočichy pocházející z
akvakultury, s požadavky stanovenými právním předpisem.
Základní veterinární požadavky na živočišné produkty
( § 18 veterinárního zákona )
• Živočišné produkty, u nichž vznikly důvodné
pochybnosti o dodržení povinností nebo požadavků na
zajištění jejich zdravotní nezávadnosti, a potraviny
živočišného původu, jež byly z tohoto důvodu vráceny z
obchodní sítě, mohou být používány nebo dále
zpracovávány jen se souhlasem krajské veterinární
správy a za podmínek jí stanovených.
• Potraviny živočišného původu, které jsou zdravotně
nezávadné, se posuzují jako poživatelné, popřípadě
poživatelné po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším
zpracování. Potraviny živočišného původu, které
neodpovídají požadavkům zdravotní nezávadnosti, se
posuzují jako nepoživatelné.
DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA
FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
• Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě
schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno a příslušná
krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebylli
vydán formou nařízení obce.
1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu,
které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen
registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:
• maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být
oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo
při teplotě maximálně 4 °C. Maso musí být čitelně označeno
nápisem „Maso není veterinární vyšetřeno – určeno po tepelné
úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“
DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA
FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
• syrové mléko a smetanu pomocí prodejního
automatu (automat musí být registrován u KVS)
• čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením
jména a adresy chovatele v maximálním množství
60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli
• včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném
kraji jako trh, označené jménem, příjmením a
adresou chovatele a u medu druhem a
množstvím
• živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí
být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem)
DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA
FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
•
•
•
•
•
•
•
2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v
hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa
3. Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby
jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a
registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je
udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu
kontrolovat
7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře
4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře
3 °C pro vnitřnosti
5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota)
4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené
0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu)
Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.
DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA
FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
4. Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici
viditelná informace o jejím názvu, množství a datu
použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti.
Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit
původ produktů.
5. Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné.
6. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je
nepřípustné.
7. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu
chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým
vlivem klimatických podmínek.
DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA
FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
8. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do
styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat
nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby
používané pro přepravu potravin musí být udržovány v
čistotě a v dobrém stavu.
9. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat
požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při
prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k
dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.
10. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se
nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby
nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat
přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.
Kontrola na trzích a tržištích ČR
• Rozmach farmářských trhů v roce 2011
• Kontroly pouze na FT pořádaných na
registrovaných tržištích a v tržnicích
• Počet akcí: 666 na 221 tržištích
• Počet akcí se závadou 74
• Sankce 326 000 Kč
– Nejčastější závady: teplota, zboží neznámého
původu, značení, nedostatečná ochrana zboží před
znečištěním.
Kontroly Farmářských trhů
MěVS v Praze SVS
Počet kontrol FT do 30. 11. 2012
62
Počet zjištěných závad
76
Nejčastější závady
• Nedodržování teplotního řetězce (např. vejce +23°C, masné
výrobky +13,5°C, +12,5°C, slanina +20,6°C).
• Chyby ve značení výrobků (např. uváděno tvrzení jako domácí
špekáčky, domácí tlačenka, domácí sekaná apod. Označení
„domácí“ je totiž v rozporu s § 4, vyhlášky č. 113/2005 Sb. a
je tudíž nepřípustné.
• Chybí doklady o původu zboží (§ 11 odst. písm. c) zákona č.
110/1997 Sb.).
• Výrobky nebyly chráněny před vlivy vnějšího prostředí (prach,
nečistoty, volně žijící zvířata,přímé sluneční záření apod.)
Nejčastější závady
• Obecně neuspokojivá hygiena prodeje (přívod
pitné vody, sanitace pracovních pomůcek,
pracovní oděvy apod.)
• Zjištěn prodej přímo dovezených živ. produktů
z jiného členského státu EU=místo určení, bez
předchozího nahlášení.
• Skladování vratných obalů ? Ty slouží po
skončení jako opětovný primární obal
neprodaných výrobků.
Veterinární podmínky sezónního prodeje živých ryb
• Prodejní místo k této činnosti musí splňovat tyto
základní hygienické požadavky vybavení:
– Prodejní pult s omyvatelnou, dobře čistitelnou
pracovní deskou s vyvýšenými okraji a odpadním
otvorem, váhy.
– Dostatečně velké kádě na úchovu živých ryb se
zabezpečeným neustálým přívodem zdravotně
nezávadné vody a jejím odtokem, popř. zajistit úchovu
ryb ve vodě obohacené kyslíkem. Při použití aeračního
zařízení musí být voda v nádrži vyměněna alespoň
jednou denně. V kádích a příručních nádržích musí být
voda čistá o teplotě 0 ° až 10 °C, kádě nesmí být
přeplněny.
Množství ryb v kádích
• Poměr hmotnosti živých tržních ryb a množství
vody (hustota obsádky) v kádích a příručních
nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve
vodě v závislosti na teplotě vody, je:
Kapr v kg na 1 000 litrů vody
Teplota vody ve ˚C
Hmotnost ryb v kg
Nejnižší % nasycení kyslíkem
0–5
1 200
40
5 – 10
1 000 a méně
40
Veterinární podmínky sezónního prodeje živých ryb
– Prodejní místo musí být umístěno tak, aby byl zajištěn co
nejkratší odtok odpadních vod do kanalizace a nedocházelo k
roztékání odpadní vody při manipulaci s živými rybami.
– Nepropustné uzavíratelné a označené nádoby na pevné Vedlejší
živočišné produkty (dále jen VŽP). Nádoby na vnitřnosti, žábry,
šupiny, střeva, ploutve apod. budou označené nápisem „VŽP 3.
kategorie“ a „Není určeno pro lidskou spotřebu“ Nádoby na
uhynulé ryby budou označené VŽP 2. kategorie a „Není určeno k
výživě zvířat“.
– Likvidaci VŽP zajistit dle nařízení Rady (ES) 1069/2009. Odvoz
VŽP musí být zajištěn smluvně osobou, která má povolení k
výkonu veterinární asanační činnosti, a provázen vyplněným
obchodním dokladem (v příloze). Jedna kopie bude uchovávána
u prodejce.
Veterinární podmínky sezónního prodeje živých ryb
• Prodávající musí být vybaveni ochrannými pracovními
pomůckami (gumovými zástěrami, holínkami a rukavicemi)
a vlastnit platný zdravotní průkaz.
• V každém prodejním místě musí být pro kontrolní orgány k
dispozici: veterinární podmínky pro sezónní prodej živých
ryb vydané MěVS v Praze pro danou sezónu včetně příloh,
povolení pro zábor místa a služeb s tím souvisejících od
příslušného obvodního úřadu a doklady o původu ryb
(místo posledního sádkování).
• Živé tržní ryby se musí přepravovat ve vhodných
přepravních nádobách a zařízeních ve vodě. Nakládání,
vlastní přeprava a vykládání musí být prováděno tak, aby
nedocházelo k poranění ryb.
Veterinární podmínky sezónního prodeje živých ryb
• Během prodejní činnosti musí být prováděn
průběžný úklid, po ukončení prodeje celkový úklid
prodejního místa.
• Při zacházení s živou rybou a jejím následném
zabíjení musí být dodržovány požadavky zákona č.
246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 382/2004
Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení,
utrácení nebo jiném usmrcování, zejména z
důrazem na § 6 - péče o ryby před usmrcením.
Je zakázáno !!!
•
•
•
•
•
zbavovat živé ryby šupin nebo ploutví
vsouvat rybám prsty pod skřele do žaber
vtlačovat prsty do očnic
násilně vytlačovat jikry nebo mlíčí
omračovat a vykrvovat ryby jiným způsobem než
je uvedeno výše
• uplatňovat předsudek píchání nože do krajiny
ocasní jako způsob usmrcování ryb
• zabíjení ryb do zásoby
• znečišťovat stanoviště krví a rybím odpadem.
V každém prodejním místě musí být pro kontrolní
orgány k dispozici:
• zásady pro sezónní prodej živých ryb vydané
MěVS v Praze pro danou sezónu
• povolení pro zábor místa a služeb s tím
souvisejících od příslušného obvodního
úřadu
• doklady o původu ryb ( místo posledního
sádkování )
• obchodní doklad(y) o odvozu VŽP
k neškodnému odstranění.
Děkuji za pozornost

similar documents