Érettségi és felvételi eljárás 2015-ben

Report
ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI
ELJÁRÁS
2015 TAVASZÁN
AZ ÉRETTSÉGI ELJÁRÁS MENETRENDJE
Jelentkezés az érettségire: 2015. február 15-ig.
 Az emelt szintű érettségikre a behívók 2015.
áprilisának második felében vehetők át az
iskolában.
 Írásbeli vizsgák: május 4-től 26-ig.
 Emelt szintű szóbelik: június 4-től 11-ig.
 Középszintű szóbelik: június 16-tól 26-ig.

ÉRETTSÉGI TÁRGYAK
Kötelező tárgyak:
- magyar nyelv és irodalom,
- matematika (célnyelven is lehet),
- történelem
- idegen nyelv
Az ötödik tárgy választható, de a felsőoktatási
intézmény meghatározhatja, hogy adott képzési
területeken mit kér.
A VIZSGÁK MENETE
(ÍRÁSBELI VIZSGÁK)
Középszinten itt írnak minden tárgyból. A vizsga
megkezdése előtt fél órával kell megjelenni. A
használható segédeszközökről tájékoztatót kap
minden érettségiző.
Emelt szinten a Kormányhivatal szervezi a vizsgát,
a vizsgázó a behívóval és személyes okmánnyal
igazolja magát. Minden tárgyból ugyanabban az
időpontban tartják a különböző szintű vizsgákat.
A VIZSGÁK MENETE
(SZÓBELI VIZSGÁK)
Emelt szinten behívóval mennek vizsgázni, egy
napon egy tárgyból lesz vizsga. 20 perc a felelet
ideje, amire legalább 30 percet készülhetnek. A
vizsga eredményét a középszintű vizsgák idején
tudják meg a vizsgázók.
Középszinten minden tárgyból egy napon
vizsgáznak (a testnevelés gyakorlati vizsga
kivétel). Az eredményeket az adott bizottság
munkájának zárásakor tudják meg.
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az adott vizsgával kapcsolatban pontos
tájékoztatást kap a vizsgázó a jogorvoslati
lehetőségekről.
 Az írásbeli munkákat egy adott időpontban
tekinthetik meg a vizsgázók, és észrevételt
tehetnek meghatározott módon írásban
benyújtva a megtekintéstől számítva egy
munkanapon belül.
 A szóbeli vizsgáknál jogszabálysértésre
vonatkozó fellebbezés nyújtható csak be, az
eredménnyel kapcsolatban nincs lehetőség
kérelem beadására.

SPECIALITÁSOK
A nemzetiség nyelvén tanulók két tárgyból
célnyelven kell, hogy érettségizzenek.
 A két tanítási nyelvű képzésben tanulók a
célnyelven kívül két másik tárgyból célnyelven
kell, hogy érettségizzenek.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETRENDJE
A felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem
rögzítésének határideje az E-felvételiben
2015. február 15.
 E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének vagy
Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítésének
határideje 2015. február 23.
 A jelentkező valamennyi jelentkezésével kapcsolatos
folyamatos online tájékoztatása az E-felvételi
ügyintézés szolgáltatásában 2015. április 28-tól
 Általános hiánypótlási tájékoztatás megküldése – a
besorolási döntést megelőző 35. napig 2015. június 16ig

A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETRENDJE






Hiánypótlásra felszólítás – a besorolási döntést megelőző 28.
napig 2015. június 23-ig
A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett
dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának,
továbbá az adatmódosításnak és az egyszeri
sorrendmódosításnak a határideje 2015. július 9.
Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése 2015.
július 23.
Besorolási határozat közlése az E-felvételiben, valamint erről
értesítő e-mail kiküldése legkésőbb 2015. augusztus 5-ig.
Felvételi határozat közlése (felsőoktatási intézmények)2015.
július 23-tól folyamatosan
Fellebbezés határideje: a besorolási döntés – a honlap
megszemélyesített részén történt – közlésétől számított 15
napon belül legkésőbb 2015. augusztus 24-ig.
A FELVÉTELI ELJÁRÁS
Az E-felvételi felületén az adatokat webes
felületen kell rögzíteni. Az E-felvételit honlapon
történt regisztráció után lehet használni.
 Fontos, hogy rendszeresen figyeljék a 2015.
évi általános felsőoktatási felvételi eljárás
alatt a jelentkezés során megadott e-mail
postafiókjukat, hiszen oda érkeznek
hivatalos értesítések, felszólítások,
tájékoztatások!

E-felvételinél itt kell megjelölni, hogy a
jelentkező milyen képzési szintre, milyen
munkarend szerinti képzésre és milyen
finanszírozási formára jelentkezik.
 A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi
eljárásban legfeljebb 5 (öt) jelentkezési hely jelölhető
meg.
 A jelentkezési sorrend lényege az, hogy a jelentkező
preferencia-sorrendjét tükrözze. A sorrend
kialakításakor azt tartsa szem előtt, hogy olyan
jelentkezési hely kerüljön az első helyre, ahová
legjobban szeretne bekerülni, és olyan az utolsó
helyre, ahová szintén szeretne bekerülni, de a
megjelöltek közül azt szeretné legkevésbé.

ŰRLAPOK KITÖLTÉSE
Az E-felvételi során a jelentkező a különböző
adatcsoportoknak megfelelő űrlapokon rögzíti a szükséges
adatokat.
 Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények
rögzítése az űrlapokon, ezeket a megfelelő dokumentumok
másolatával – a felületre feltöltve vagy postai úton
benyújtva – igazolni is szükséges! Mivel a jelentkező
egyéni döntése lehet, hogy pontszámítását milyen
dokumentumok alapján kezdeményezi, ezen igazolásokra
nincs hiánypótlási felszólítás. Az érintett igazolások
benyújtásának határideje 2015. július 9. Fontos továbbá,
hogy ezzel összhangban a dokumentumfeltöltő felület csak
a feltöltések sikerességének tényét igazolja vissza, azt nem
jelzi, hogy a jelentkező megfelelő dokumentumot küldött
be az adott kategóriában.

ELJÁRÁSI DÍJAK



Az e-jelentkezőnek egy összegben kell befizetnie az
eljárási díjat folyószámláról történő banki átutalás
formájában, vagy amennyiben rendelkezésére áll
megfelelő bankkártya (pl. dombornyomott vagy
virtuális bankkártya), akkor internetes
tranzakcióval.
A rendszer a rögzített jelentkezési helyek
alapján a fizetendő díjat automatikusan
kiszámolja, és azt megjeleníti. Az eljárási díjakkal és
azok befizetésével kapcsolatos részletes tudnivalók
az Eljárási díjak c. fejezetben olvashatók.
Figyelem! Csak ezen a két módon fizethetik be az
eljárási díjat. Az eljárási díj befizetésének, illetve a
tranzakció indításának határideje – folyószámláról
történő banki átutalással és bankkártyás fizetés
esetén is – megegyezik a jelentkezési
határidővel, tehát 2015. február 15.
HITELESÍTÉS
A jelentkezőknek a webes űrlapok kitöltése, illetve az eljárási díjak
befizetése után hitelesíteniük kell jelentkezésüket, e nélkül a
jelentkezés érvénytelen! A hitelesítésre két lehetőség van:
- ügyfélkapus regisztráció
- Amennyiben a jelentkező nem él az Ügyfélkapun keresztül történő
hitelesítési lehetőséggel, akkor az űrlapok kitöltése – adatainak
ellenőrzése és mentése – után ki kell nyomtatnia a felületről az ún.
hitelesítő adatlapot (amely többek között tartalmazza a személyes
adatokat, a jelentkezési helyeket a megadott sorrendben, amennyiben a
jelentkező az eljárási díjról szóló számlához más befizető nevet és címet
adott meg, akkor azt a nevet és címet) és azt aláírásával hitelesítve –
célszerűen ajánlott küldeményként – postáznia kell a következő
címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. A jelentkező
jelentkezési szándéka a hitelesítés után válik érvényessé.
 Amennyiben a jelentkező hitelesíti jelentkezését, és utána a
jelentkezési határidő előtt még módosít adataiban vagy
dokumentumot tölt fel, akkor újra kell hitelesítenie, tehát javasolt
a hitelesítést akkor megtennie, ha már biztos abban, hogy nem kíván
módosításokat tenni. (Javasoljuk, hogy az utolsó verziós hitelesítést 2015.
február 15. és 23. között tegye meg.)
 Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő
adatlap postára adásának határideje: 2015. február 23.

MIT ÉS HOGYAN KELL CSATOLNI A
JELENTKEZÉSHEZ?
A jelentkezéshez csatolnia kell valamennyi, a
benyújtáskor már rendelkezésre álló
dokumentummásolatot, amelyek a sikeres
jelentkezéshez szükségesek. Amennyiben valamilyen
dokumentum a jelentkezési határidőig még nem
áll rendelkezésre, akkor az legkésőbb 2015. július 9ig pótolható! A külföldi középiskolában érettségiző
jelentkező, kérelmére, hiánypótlását ettől eltérő
határidővel, de legfeljebb a besorolási döntést megelőző
8. napig teheti meg.
 A dokumentumok benyújtására az E-felvételibe
való feltöltéssel vagy postai úton az Oktatási
Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. címre küldve
kerülhet sor!

MIKOR ÉRVÉNYES A JELENTKEZÉS?






A jelentkezés – a határidőre történő benyújtás
mellett – akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező
teljesíti az alábbi feltételeket:
a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásnak
megfelelő, erre a célra kialakított elektronikus
felületen nyújtotta be jelentkezését,
a jelentkezési határidőig – igazolhatóan – befizette a
2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás
során megjelölt jelentkezési helyeknek megfelelő
összegű eljárási díjat,
E-felvételiben a rögzített adatokat a megadott módon
hitelesítette és aláírva beküldte az Oktatási Hivatal
postacímére (1380 Budapest, Pf. 1190.) vagy
Ügyfélkapun keresztül hitelesített.
Figyelem! A nem hitelesített elektronikus jelentkezés a
felsőoktatási felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezet!
Figyelem! A határidő után benyújtott jelentkezés
semmilyen indokkal nem fogadható el! Igazolási
kérelem kizárólag a fellebbezési eljárásban nyújtható be.
PONTSZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK
a) a tanulmányi pontok és az érettségi
pontok összege, hozzáadva a többletpontokat,
vagy
b) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva
a többletpontokat.
TÖBBLETPONTOK




A különböző jogcímeken elért többletpontok összege
legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a
jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak
az összege ezt meghaladná. A felvételi kormányrendelet
alapján adható többletpontokat két csoportra lehet osztani:
jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok,
képzési területenként adható többletpontok.
Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre
vonatkozó jogosultságát A benyújtandó dokumentumokról c.
fejezetben foglaltaknak megfelelően, külön felszólítás
nélkül a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, vagy
amennyiben az igazoló dokumentum azt követően áll
rendelkezésére, legkésőbb 2015. július 9-éig igazolja.
A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt
az eredményt többször értékelni: amennyiben a
jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen
is jogosult lenne többletpontra, a számára
legkedvezőbbet veszik figyelembe.
A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL






Ahhoz, hogy a jelentkező a felsőoktatási felvételi
eljárásban eredményesen vegyen részt és a
jogszabályban meghatározott pontokat, többletpontokat
megkapja, a megfelelő szintű végzettséget és az adott
jogcímre való jogosultságot megfelelően igazolnia
kell.
A dokumentumok a felsőoktatási felvételi eljárás
szempontjából az alábbi csoportokba sorolhatók:
a jelentkezéshez kötelezően benyújtandó
dokumentumok,
a pontszámításhoz szükséges dokumentumok,
a többletpontokat igazoló dokumentumok,
a felsőoktatási felvételi eljárás intézményspecifikus
dokumentumai,
a felsőoktatási felvételi eljárás járulékos dokumentumai.
INFORMÁCIÓS
CSATORNÁINK,ELÉRHETŐSÉGEINK
Iskolánk honlapján naprakész információk
vannak : www.leoweypecs.hu.
 www.felvi.hu
 Személyes konzultációra is lehetőség van, erre
időpontot egyeztetni a következő címen lehet:
[email protected]

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents