multimedialni_vychova_pro_2st_20

Report
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Název DUM: Mýty a stereotypy v médiích
Název sady DUM
Multimediální výchova pro 6. – 9. ročník ZŠ
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_18_S1-20
Vzdělávací oblast
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor
Multimediální výchova
Ročník
9.
Autor, datum vytvoření
Mgr. Zbyněk Šostý, 2013
Doporučená ICT a pomůcky
Dataprojektor, PC, popř. interakt. tabule
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Anotace a doporučení:
DUM řeší problematiku stereotypu a předsudků v běžném životě.
Umožňuje pomocí základních pojmů, fotografií, videí (hypertextové
odkazy) pochopit a následně formou příkladů si ověřit znalost dané
problematiky.
Stereotyp - předsudky

Média ovlivňují naše názory a postoje, i
když si to mnohdy neuvědomujeme.
Člověk, který dané tématice nerozumí,
nebo nemá s ní vlastní zkušenost, mnohdy
přejímá názor z médií a vytváří si
nesprávnou a neobjektivní představu.

Stereotyp

Stereotyp je zevšeobecňující mínění o
skupinách nebo objektech.

Jde o šablonovitý způsob vnímání,
posuzování a hodnocení toho, k čemu se
vztahuje.

Není výsledkem přímé zkušenosti, je
přebírán a udržuje se tradic.

Stereotypy mají kategoriální povahu, která
vyjadřuje přisuzování určitých charakteristik lidem
na základě jejich skupinového členství.

Pokud je jednou osoba identifikována jako patřící
k jisté skupině, automaticky, prostřednictvím
stereotypu, jí bývají přisuzovány všechny vlastnosti
této skupiny a aktivizuje se tak i předsudek.

Tento automatizmus je podkladem stereotypu.

Člověk pak zachází s informací tak, jako by byla
reálná.
Úkol
Vysvětli následující definice
stereotypu:
a)
Jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec
chování a myšlení.
b)
Je to opakovaný a neměnný vzorec.
c)
Naučený a přesně koordinovaný soubor
pohybů.
Stereotypy ve zpravodajství
Stereotypy ve zpravodajství

Týkají se samotného výběru zpráv, které v daném
médiu dostanou prostor.

Zástupci různých menšin se mohou ve
zpravodajství vyskytovat méně často, než jaké je
jejich procentuální zastoupení v populaci.

Média mají také omezené prostředky pro
získávání informací, soustředí se tedy jen na místa
a osoby, kde je pravděpodobnost výskytu nových,
zajímavých a důležitých informací, nejvyšší.
Příklady stereotypů ve
zpravodajství
Stereotyp
se vyskytuje často i v zobrazování míst a
událostí, nejčastěji u tzv. ilustračních záběrů
se objevují typické symboly
 houfy fanoušků s vlajkami jako předzvěst
fotbalového utkání,
 pohled na budovu Poslanecké sněmovny,
 záběr na Pražský hrad…
Stereotyp a reklama
Důkazem výskytu stereotypů v reklamě
mohou být četné reklamy zobrazující
ženy (pasivní role):
 při domácích pracích,
 starání se o děti,
 v reklamách na kosmetiku a oděvy.
Muži jsou naopak aktivní:
 sportují,
 baví se s kamarády,
 vysvětlují ostatním,
 jsou ve vedoucích funkcích,
 rozhodují, organizují apod.
Nepoučení diváci reklam mohou nabýt
dojmu, že se jedná o zobrazení věcí
tak, jak jsou.
Pokud přijme obraz v reklamě jako
reálný, je o krok blíž k vytvoření
stereotypní představy ve své mysli.
Stereotypy v reklamě –
praktická cvičení
Vedle mužských stereotypů, postavených na
symbolice síly a moci, se v reklamě neméně
často užívají stereotypy ženské.
Úkol:
Prohlédni si videa a vysvětli stereotypy týkající se
mužů a žen.
Video 1
Video 2
Stereotypy v reklamě
Úkol:
Prohlédni si videa a sděl, který stereotyp je v nich
využit.
a) Video 1
b) Video 2
c) Video 3
d) Foto 1
Rozhodni, které výrobky nebo produkty
jsou propagovány v reklamách kde se
objevuje stereotyp:

Obraz ženy matky, která se stará co nejpečlivěji o
své děti.

Záměrem tohoto typu reklamy je především
přilákat k nabízenému produktu mužský zájem.

Stereotyp femme fatale je užíván v reklamách,
jejichž záměrem je přilákat především pozornost
ženy a vzbudit v ní touhu po nabízeném výrobku,
který obsahuje ono nepochopitelné tajemství
ženské krásy.

Z hlediska postojů, které z předsudků
vycházejí, můžeme některé předsudky
považovat za pozitivní, jiné za negativní.
Takto uvažujeme zejména o předsudcích
vůči určitým osobám, lidským skupinám,
rasám, kulturním a společenským institucím
a podobně.
Jaké jsou negativní stereotypy
neboli předsudky?
Mají záporný charakter a mnohdy jsou
nepřátelsky laděny.
 Z pohledu příslušníka určité skupiny, která
je obětí těchto předsudků, bývají tyto
poznámky vnímány jako urážky, osočování
či nadávky.
 Předsudky jsou východiskem všech forem
diskriminačního jednání

Stereotypy a předsudky existují
vůči různým typům skupin
tyto skupiny jsou vymezeny na základě:
 etnicity, národnosti (video Francie) či rasy
 věku (video – důchodci) nebo pohlaví
 náboženství
 profesní skupiny
 fyzického vzhledu či postižení/handicapu
 sexuální orientace
 ekonomické situace, jazyka/dialektu, či lokální
příslušnosti.
Stereotypy národnostní
Američané jsou bohatí, úspěšní a
pracovití.
 Každý cizinec (turista) je bohatý.
 Černoši mají smysl pro rytmus.
 Židé mají smysl pro obchod.
 Němci mají rádi pořádek.
 Rusové hodně pijí.
 Co Čech, to muzikant.

Fyzická atraktivita
Fyzická atraktivnost
má pozitivní vliv na
hodnocení osoby.
◦ Tento vliv je však
nejsilnější na počátku
kontaktu či vztahu.
◦ Čím více člověk získá
informací o dané osobě,
tím se vliv fyzické
atraktivity snižuje
Věkové stereotypy
V Západní kultuře kladen velký důraz na
mládí.
Věková diskriminace - zaměstnání.
x
Stereotyp –
pozitivní hodnocení
fyzicky atraktivních lidí
Fyzicky atraktivnější lidi jsou posuzováni
ostatními jako společenštější, úspěšnější,
přesvědčivější, šťastnější a zajímavější.
Předsudek

Předsudek je zakořeněný úsudek či
názor, který není založen na spolehlivém
poznání, ale na pouhém mínění
či předpokladu.

Obvykle vychází z neoprávněného
zobecnění nebo jiného zjednodušení
zkušenosti.
Úkoly a otázky





Uveď příklady stereotypů?
Jak mohou stereotypy ovlivnit jedince,
skupiny?
S jakými stereotypy se setkáváme
v každodenním životě?
Jak se podle jejich názoru mohou lišit mýty a
stereotypy v jednotlivých zemích Evropy?
Jsou stereotypy médii vytvářeny, nebo jen
média ukazují stereotypy existující ve
společnosti?
Jak redukovat předsudky?
1)
2)
3)
4)
5)
Zúčastnění musí mít rovnoprávné postavení.
Musí mít příležitost k osobnímu kontaktu.
Je nutný kontakt s nestereotypními jedinci
(to nás nutí s nimi jednat jako se
svéprávnými, neopakovatelnými osobnostmi).
Kontakt mezi skupinami musí být
podporován společností.
Měla by existovat příležitost ke spolupráci.
Jaký předsudek se vztahuje k
následujícím osobám?
a na závěr
1.
Vysvětli pojem pozitivní a negativní
stereotyp ve vztahu k mezilidským
vztahům a uvede konkrétní příklady.
2.
Které stereotypy a předsudky
nalezneš ve svém okolí?
3.
Ve zpravodajství vyhledej příklady
předsudků a diskriminačního jednání.
Pamatuj
Spoléhání na stereotypy místo
na přímého vnímání dané
osoby může vést k trapným
sociálním situacím a
problémům v komunikaci.
Zdroje informací

Kliparty – galerie Microsoft Office 2010

similar documents