DUM č.12 - Tdř

Report
Název školy
Střední odborná škola Luhačovice
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0370
Autor
Ing. Lubomír Kacálek
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
VY_32_INOVACE_TDŘ0512Vady dřeva I. – vady tvaru kmene
Stupeň a typ vzdělání
Střední odborné vzdělání
Vzdělávací obor
Design a zpracování dřeva
Tematický okruh
Technologie dřeva
Druh učebního materiálu
Výukový materiál, prezentace
Cílová skupina
Žáci II. ročníku
Anotace
Deformace kmenu stromu růstové a všechny ostatní vlivy na jeho růst.
Klíčová slova
Křivost, sbíhavost, zploštění kmene, rozdvojení kmene apod.
Datum
13.4.2013
www.zlinskedumy.cz
Vady dřeva I.
 Vady tvaru kmene - bývají způsobeny výhradně vnějšími
vlivy a faktory. Jsou to například půdní podmínky,
členitost terénu, hustota porostu, vítr, zeměpisná poloha a
orientace na světovou stranu. Výjimečně to způsobuje
člověk svým zásahem. V růstu stromu se to projevuje
jistou abnormalitou a odchylkou od normálního růstu,
snižuje to výtěžnost dřeva a také kvalitu suroviny.
www.zlinskedumy.cz
Vady dřeva I. - rozdělení
- křivost (jednoduchá, dvojitá – esovitá)
- sbíhavost
- boulovitost
- zbytnění oddenku
- kořenové náběhy
- vidličnatost (dvojitý kmen, „dvoják“)
- excentrický růst (zploštění kmene)
- točivost kmene
Křivost kmene
 Je to odchylka růstu kmene od jeho podélné osy. Křivě rostlé
kmeny produkují následně řezivo se sníženými mechanickými
vlastnostmi, neboť se při jeho výrobě přeřezávají vlákna.
 Křivost jednoduchá – jednosměrná na jednu stranu
 Křivost dvojitá – esovitá je vychýlení na dvě strany
www.zlinskedumy.cz
Sbíhavost kmene
 Kmen stromu se označuje jako sbíhavý, je-li úbytek průměru
kmene na 1 metr délky více než 1,5cm. Tato vada často vzniká u
rychle rostoucích dřevin a také u samostatně rostoucích dřevin –
má optimální světelné podmínky pro rychlý primární růst. Řezivo
z takového stromu má menší pevnost v ohybu z důvodu
přeřezaných vláken.
www.zlinskedumy.cz
Boulovitost a nádory
 Tato vada souvisí s vytvářením suků v kmeni. Boule na kmenu
jsou zárůsty pod nimi ležících suků. Suky jsou pozůstatky větví.
Tyto boule mohou být napadené houbovou chorobou.
S boulovitostí souvisí také nádorovitost – rakovinové bujení
vyvolané většinou houbami. Vada snižuje výtěžnost i kvalitu
suroviny. V místě boule bývá hustší dřevo.
www.zlinskedumy.cz
Zbytnění oddenku
 Jde o vzácnější vadu hlavně u jehličnatých dřevin, jež se
vyznačuje výrazným zvětšením průměru kmene v oddenkové
části. Bývá to způsobeno změnou klimatických a půdních
podmínek. Tato vada snižuje výtěžnost dřeva a dochází i k
tvarovým změnám u řeziva z důvodu odklonu dřevních vláken a
nerovnoměrného rozložení podílů dřeva v letokruhu.
www.zlinskedumy.cz
Kořenové náběhy
 Růstová vada kmene se vyznačuje vrůstáním kořenů do
oddenkové části kmene a tím se mění okrouhlý tvar kmene. Ten
se může zvlnit po obvodě a vytvoří tkz. žebra, jsou nejčastěji
viditelné u dřeviny habru. Celkově tato vada snižuje výtěžnost
kulatiny. Nachází se u dřevin, jež rostou na svazích nebo
nezpevněných a bahnitých půdách.
www.zlinskedumy.cz
Vidličnatost – rozdvojení kmene
• Vzniká srůstem dvou kmenů, které rostou blízko sebe – odírají se a pak se
spojí kambium a začne růst jeden kmen. Tento kmen má pak dvě dřeně.
Rozdvojení kmene se počítá u kmene jen do 1,5m nad zemí. Ve středové části
má zarostlou kůru. Vidličnatost vzniká tak, že se vrcholový terminální pupen
ulomí (padající větví, sněhem apod.) a pak dva vedlejší pupeny přebírají jeho
funkci takže větve vyrůstají vidlicovitě a tvoří dva kmeny. Využití při výrobě
dýh s tzv. pyramidální texturou.
www.zlinskedumy.cz
Excentrický růst – zploštění kmene
 U této vady je dřeň mimo střed průřezu kmene. Osa kmene je vychýlena
směrem k obvodu kmene. Dochází na jedné straně k zahuštění letokruhů a na
protější straně naopak široké letokruhy. 5ezivo se při zpracování výrazně
deformuje a je nestabilní. Na dřevinách se tato vady vyskytuje hlavně při růstu
ve svazích a návětrných stranách porostů. Může vznikat i jednostranném
namáháním stromu, např. váhou sněhu a větví.
www.zlinskedumy.cz
Točitost kmene
 Tato vada se projevuje odklonem dřevních vláken od podélné osy
a to ve spirálově zatočeném směru, buď doleva nebo doprava.
Viditelná je tato vada již při pohledu na kmen a jeho kůru.
Nejčastěji se vyskytuje u dřevin kaštan, ovocných dřevin hlavně
u trnky. Toto dřevo se velmi kroutí a následně nepravidelně bortí
a nedrží tvar.
www.zlinskedumy.cz
Kontrolní test
1.
2.
3.
4.
5.
Sbíhavost kmene je když?
a) se průměr stromu zvětší o 1/2
b) se průměr stromu zvětší o 1/3
c) se průměr stromu změní o víc jak 1,5cm na 1m délky
Co způsobuje boulovitost u kmene?
a) houbovitá choroba
b) mráz
c) ptáci
Proč vrůstají kořeny do kmene nad povrchem země - náběhy?
a) z důvodu rychlého růstu
b) je to genetická vada
c) z důvodu zpevnění stromu v nestabilní půdě
Při jaké výšce kmene nad zemí se bavíme o rozdvojení kmene - dvoják?
a) 2,5m nad zemí
b) výška nerozhoduje
c) do 1,5m nad zemí
Při zploštění kmene dochází v kmeni?
a) k posunutí osy kmene ke kraji
b) k naklonění celého kmene
c) k rozštěpení kmene
Odpovědi: 1c, 2 a,3 c,4 c,5a
www.zlinskedumy.cz

similar documents