Dział 94(438)

Report
Anna Marsula
Pracownia UKD – Instytut Bibliograficzny BN
XV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD
Warszawa, 13 września 2013 r.
94(438) Historia Polski

 Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym
wydaniem Tablic skróconych UKD (wydanie 2016 r.)
 MRF licence for pre-publication work (2012/2014)
 2014 r. zakup licencji na wydanie tablic
 Opracowywany jest sposób prezentacji symboli –
chodzi o to, by wybrać jak najwięcej symboli
(użyteczność, zapotrzebowanie bibliotek, symbole
rozwinięte jako przykłady)
94(438) Historia Polski

 Jaki powinien być stopień szczegółowości
rozbudowy historii Polski?
 Extensions and Corrections to the UDC no 30 z 2008 r.
 II wyd. pełne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
(1998), zawierające tablice pełne działu głównego 9
Archeologia. Prehistoria. Badania biograficzne i pokrewne.
Geografia. Historia
94(438) Historia Polski

 94(438)”…/0960”
Od prehistorii do wczesnego średniowiecza.
Prasłowiańskie początki. Przybycie plemion
słowiańskich, do 960 r.
 Alternatywne poddziały analityczne,
dopuszczalne, jeśli konieczne jest stosowanie
krótszych symboli klasyfikacyjnych:
 94(438).01
94(438) Historia Polski

 94(438)”0960/1386”
Dynastia Piastów. Dynastia Andegawenów, 960-1386
 Tablice pełne – przykłady rozbudowy
przez zastosowanie odpowiednich poddziałów
wspólnych czasu, np.:
94(438)”1333/1370” Kazimierz Wielki, 1333-1370
 94(438).02
94(438) Historia Polski

 94(438)”1386/1572”
Dynastia Jagiellonów, 1386-1572
 Tablice pełne, np.:
94(438)”1410.07.15” Zwycięstwo wojsk
polsko-litewsko-ruskich nad Krzyżakami w bitwie
pod Grunwaldem
 94(438).03
94(438) Historia Polski

 94(438)”1569/1795”
Unia Lubelska. Rzeczpospolita Obojga Narodów
(Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo
Litewskie):
 94(438)”1573/1763”
Królowie elekcyjni, 1573-1763
 94(438)”1764/1795”
Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego.
I rozbiór Polski, 1772 r. (Rosja, Prusy i Austria).
II rozbiór Polski, 1793 r. (Rosja, Prusy).
III rozbiór Polski, 1795 r. (Rosja, Prusy i Austria)
94(438) Historia Polski

 94(438)”1572/1763”
Bezkrólewie, 1572-1573. Królowie elekcyjni
do Sasów włącznie, 1573-1763
 94(438).04
 94(438)”1764/1795”
Stanisław August Poniatowski, 1764-1795.
Polska w okresie rozbiorów, 1772-1795
 94(438).06
94(438) Historia Polski

 94(438)”1795/1918”
Polska pod zaborami. Zabór rosyjski, pruski
i austriacki, 1795-1918
 94(438)”1830/1831”
Powstanie listopadowe, 1830-1831
 94(438)”1863/1864”
Powstanie styczniowe i jego następstwa, 1863-1864
94(438) Historia Polski

 94(438).07
Polska pod zaborami, 1795-1918
 94(438).071 Zabór rosyjski
 94(438).072 Zabór pruski
 94(438).073 Zabór austriacki
94(438) Historia Polski

 94(438)”1914/1918”
I wojna światowa, 1914-1918
 94(438).078
 94(438)”1918/…”
Historia Polski od 1918 r.
 94(438).08
94(438) Historia Polski

 94(438)”1918/1939”
Odrodzenie Polski. II Rzeczpospolita.
Okres międzywojenny, 1918-1939
 94(438).081
 94(438)”1919/1921”
Wojna polsko-radziecka (wojna polsko-bolszewicka),
1919-1921
 94(438)”1930/1935” Wielki kryzys gospodarczy,
1930-1935
94(438) Historia Polski

 94(438)"1939/1945”
II wojna światowa. Okupacja niemiecka
(Obóz hitlerowski Auschwitz-Birkenau, Stutthof).
Okupacja radziecka. Ruch oporu.
Polskie Państwo Podziemne. Armia Krajowa.
Rząd Polski na Uchodźstwie, 1939-1945
 94(438).082
94(438) Historia Polski

 94(438)”1939”
Pakt Ribbentrop-Mołotow (pakt o nieagresji
pomiędzy III Rzeszą i ZSRR). Najazd niemiecki.
Inwazja radziecka. Rozbiór Polski pomiędzy
Stalinem i Hitlerem. Rząd Polski na Uchodźstwie.
Kampania wrześniowa, 1939 r.
 94(438).082.3
Udział Polski i Polaków w wojnie na Zachodzie.
Rząd emigracyjny (władze na uchodźstwie)
94(438) Historia Polski

 94(438)”1939.09” Wrzesień 1939 r.
 94(438)”1939.09.01” Najazd niemiecki na Polskę.
1.IX. 1939 r.
 94(438)”1939.09.17” Wkroczenie wojsk radzieckich
do Polski, 17.IX.1939 r.
 94(438).082.1 Wrzesień 1939 r.
94(438) Historia Polski

 94(438)”1940” Zbrodnia katyńska, 1940 r.
 94(438).082.5 Działania radzieckie (stalinowskie)
przeciw Polsce i obywatelom polskim m. in.
wkroczenie wojsk radzieckich do Polski, 17.IX. 1939 r.
Internowania, deportacje, więzienia, obozy pracy,
łagry, Katyń
94(438) Historia Polski

 94(438)”1944”
Powstanie warszawskie, 1944 r.
 94(438)”1944.08.01/1944.10.02” Powstanie warszawskie,
1.VIII.1944-2.X.1944
 94(438).218 Powstanie warszawskie
94(438) Historia Polski

 94(438)”1945/1989”
Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)
 94(438).083
 94(438)”1980” Utworzenie Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”, 1980 r.
94(438) Historia Polski

 94(438)”1981/1983”
Stan wojenny w Polsce, 1981-1983
 94(438)”1981.12.13” Wprowadzenie stanu
wojennego, 13.XII.1981 r.
 94(438)”1983.07.22” Zniesienie stanu wojennego,
22.VII.1983 r.
94(438) Historia Polski

 94(438)”1989/…”
Rzeczpospolita Polska (RP)
 94(438).084
94(438) Historia Polski

 Pytanie:
 Jak klasyfikować historię Polski?
 Obecnie stosowane są alternatywne poddziały
analityczne + odpowiednie poddziały wspólne
czasu do zapisu bitew, ruchów społecznych, wojen
i innych ważnych wydarzeń historycznych
94(438) Historia Polski

 Bitwy
 Chojnice 1454, Świecino 1462 / Bernard Nowaczyk. Warszawa, cop. 2012.
Bitwa 1454 r. pod Chojnicami
Bitwa 1462 r. pod Świecinem
94(438).03"1454”
94(438).03"1462”
→
→
94(438)”1454”
94(438)”1462”
94(438)”14”???
94(438) Historia Polski
 Ruchy społeczne

 Wydarzenia roku 1976 w Polsce północno-wschodniej
/ Jarosław Schabieński, Krzysztof Sychowicz. –
Suwałki, 2010
Wydarzenia 1976 r. w Polsce
Białystok (woj. podlaskie ; okręg)|y1956-1989 r.
Łomża (woj. podlaskie ; okręg)|y1956-1989 r.
Suwałki (woj. podlaskie ; okręg)|y1956-1989 r.
94(438).083"1976”
→
94(438)”1976”
94(438)”19”???
94(438) Historia Polski

 Wojny
 Obrona Jasnej Góry / Bogusław Michalec. – Kraków,
cop. 2009.
Wojna 1655-1660 r. polsko-szwedzka
Częstochowa (woj. śląskie)|xJasna Góra|y17 w.
Wydawnictwa dla dzieci
94(438).04"1655/1660” →
(02.053.2)
94(438)”1655/1660”
94(438)”16”???
94(438) Historia Polski

 Ważne wydarzenia historyczne
 Smoleńsk 10 kwietnia 2010 / Piotr Kraśko. –
Warszawa, cop. 2010.
Katastrofa smoleńska (2010)
Publicystyka polska|y21 w.
94(438).084"2010”
656.7.08
→
94(438)”2010”
94(438)”20”???
Liczę na Państwa współpracę oraz cenne uwagi.
[email protected]

similar documents