Aktivnosti sanitarne inspekcije s aspekta ulaska u EU, Ivo Afrić

Report
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Uprava za sanitarnu inspekciju
Pomoćnik ministra:
mr. Ivo Afrić,dipl.iur.
• Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i
prehrambenim enzimima
• Zakon o kontaminantima
• Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, te
hrani obogaćenoj nutrijentima
• Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih
zemalja
• Zakon o predmetima opće uporabe
• Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe
(očekuje se nova Uredba na razini EU – novi Zakon o
primjeni Uredbe)
• Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s
hranom (NN 25/08)
• Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog Parlamenta i
Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove
hrane (NN 18/13)
• Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13)
• Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga
Parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski
modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003
Europskoga Parlamenta i Vijeća od 22.rujna 2003. godine o
sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i
sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski
modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje direktiva
2001/18/EZ (NN28/13)
• Pravilnik o dodacima prehrani
• Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u
proizvodnji hrane, te tvari čije je korištenje u hrani zabranjeno
• Pravilnik o uvrštavanju u program monitoringa hrane kojoj su
dodani vitamini, minerali i druge tvari, te hrani sa
prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
• Pravilnik o postupku notifikacije enzima
• Pravilnik oparametre za provjeru sukladnosti, vrste i opseg
analiza uzoraka u svrhu ispitivanja parametara za provjeru
sukladnosti, učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku
potrošnju u sklopu redovitog i revizijskog monitoringa, kao i
metode laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti
vode za ljudsku potrošnju
• Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijeskim uvjetima za
vodoopskrbne objekte
Ministarstvo zdravlja u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede
priprema niže navedene zakone koji su temelj za provedbu
sustava sigurnosti hrane i provedbu službene kontrole:
• Zakon kojim se osigurava provedba Uredbe 178/2002 o općim
principima propisa o hrani
• Zakon kojim će se osigurati provedba Uredbe 852/2004 o higijeni
hrane i Uredbe o 2073/2006 o mikrobiološkim kriterijima
• Zakon kojim se osigurava provedba Uredbe 882/2004 o
službenim kontrolama
 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (nacionalno
zakonodavstvo)
 sanitarne iskaznice
 “higijenski minimum” – u planu je izmjena programa higijenskog
minimuma i usklađivanje s “higijenskim paketom”
6
EU Uredbe
Odluka
Direktiva
Zakoni o provedbi
Uredbi
HRANA/GOTOV PROIZVOD
Zakoni o pojedinim
Područjima
(vezanim za hranu)
EU – vodiči
Nacionalni vodiči
Smjernice
Nacionalni pravilnici
Sadržajno značajne promjene samo u onom zakonodavstvu
gdje je došlo do promjena na EU razini (zdravstvene tvrdnje, sve
veći zahtjevi za uvoz hrane neživotinjskog porijekla iz trećih
zemalja)
 Uvođenje novih procedura (obavezna najava pošiljaka za
hranu povećanog rizika, notifikacija enzima)
 Ostale promjene uglavnom su formalno –pravne, bez
povećavanja zahtjeva za subjekte
 Nema utjecaja na provedbu službene kontrole
 Novitet: Uredbe na hrvatskom će se objavljivati na stranicama
EUR-LEXA, a zakoni o provedbi Uredbi na stranicama Narodnih
novina (oboje obvezujuća primjena)

8
Redovito praćenje:
 svih informacija na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja
www.miz.hr, www.zdravlje.hr
 javnih rasprava vezano za nove propise
 novo objavljenih zakona i provedbenih propisa u
Narodnim novinama
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx
Službenom listu Europske unije EURLEX
http://eur-lex.europa.eu
9
U cilju redovitog informiranja subjekta u poslovanju s hranom o
njihovim obvezama, kao i o aktivnostima koje poduzimaju
nadležna tijela Ministarstvo zdravlja redovito provoditi slijedeće
aktivnosti:
• Sudjeluje kao predavač na kongresima, seminarima, radionicama
- od početka godine predstavnici MIZ-a sudjelovali na više od 10
• Procjenjuje sektorske vodiče o dobroj praksi i primjeni HACCP-a
(do sada su procijenjena 6 vodiča i u tijeku je procjena Vodiča
namijenjenog za dječje vrtiće)
• Ažurira novosti na web stanicama ministarstva
• Organizira pojedinačne sastanke sa subjektima u poslovanju s
hranom u cilju rješavanja specifične problematike
MANDATNE
KAZNE
PREKRŠAJI
% RJEŠENJA U
ODNOSU NA
NADZOR
RIJEŠENJA
UKUPNO
UKUPNO
NADZORI
OSTALI
NADZORI
IZVRŠENJE
RJEŠENJA
NADZOR PO
PRIJAVI
CJELOVITI
NADZOR
VRSTA OBJEKTA
UGOSTITELJSTVO
SKUPINA - RESTORANI
2 138
169
426
413
3 146
1 152
36,62%
145
775
SKUPINA -BAROVI
2 571
213
520
561
3 865
1 267
32,78%
197
626
HOTELI
253
13
39
84
389
152
39,07%
14
54
OSTALO - ugost
704
44
147
375
1 270
292
22,99%
13
76
531
77
61
252
921
127
13,79%
10
40
TRGOVINE NA MALO
2656
124
445
430
3 655
951
26,02%
69
295
TRŽNICE Ukupni zbroj
198
11
11
58
278
71
25,54%
3
10
17
16
7
25
65
12
18,46%
1
3
1 308
37
352
160
1 857
762
41,03%
88
406
velika
165
21
25
44
255
79
30,98%
6
27
ostalo
550
29
83
66
728
154
21,15%
7
14
SVEUKUPNO
11 091
754
2 116
2 468
16 429
5 019
30,55%
553
2326
%
67,51%
4,59%
12,88%
15,02%
MALOPRODAJA
SUPERMARKETI
VELEPRODAJA I SKLADIŠTA
PROIZVODNJA
mala i srednja
3,37%
%
NEISPRAVNIH
NEISPRAVNO
ISPRAVNO
UKUPAN
BROJ
UZORAKA
Parametar
Ukupno - benzo-piren
10
10
0
Ukupno - bjelančevine
5
5
0
Ukupno - gluten
48
48
0
Ukupno - histamin
41
37
4
9,76%
Ukupno - kofein
12
10
2
16,67%
699
648
51
7,30%
Ukupno - mikotoksini
66
66
0
Ukupno - nitrati
19
19
0
Ukupno - ostalo
10
7
3
30,00%
489
488
1
0,20%
18
18
0
156
152
4
Ukupno bojila
34
34
0
Ukupno konzervansi
96
95
1
1,04%
9
6
3
33,33%
52
52
0
1 764
1 695
69
Ukupno - mikobiologija
Ukupno - pesticidi
Ukupno - sladila
Ukupno - teški metali
Ukupno sibutramin
Minerane i izvorske vode
UKUPNO
2,56%
3,91%
%
UKUPNO
%
UGOSTITELJST
VO
%
PEKARE
%
SLASTIČARNE
%
TRGOVINE
BROJ OBJEKATA
OBUHVAĆEN AKCIJOM
902
ISPUNJENI SVI ZAHTJEVI
HIGIJENE
477
52,88%
172
37,64%
284
30,05%
314
47,15%
1247
42,03%
ISPUNJENI PREDUVJETI
614
68,07%
259
56,67%
356
37,67%
378
56,76%
1607
54,16%
ZAPOČEO UVOĐENJE
HACCP-a
297
457
945
198
666
489
2970
269
1253
VLASTITI HACCP
74,81%
64,66%
61,38%
60,49%
69,72%
HACCP PO VODIČU
25,19%
35,34%
38,62%
39,51%
39,28%
NIJE ZAPOČEO S
HACCP -om
128
14,19%
87
19,04%
172
18,20%
83
12,46%
470
15,84%
• Veliki proizvođači ispunjavaju zahtjeve higijene i uspostave
HACCP-a
• Srednji manji objekti ispunjavaju preduvjete koji imaju značajan
utjecaj na hranu
• Nedostaci u preduvjetima uglavnom se posljedica
• Objekti koji imaju HACCP ne provode ga u potpunosti
• Ne redovitog održavanja strukturalnih zahtjeva
• Nakon provedenih akcija sanitarne inspekcije u 2012. godini
ostvaren cilj i intenzivirana je implementacija HACCP-a
17
• Nastavak započetih akcija u 2012 – kontrola izvršenja rješenja
(HACCP i preduvjeti)
• Dosadašnji rezultati službenih kontrola u 2013 pokazuju da
ostvaren cilj i intenzivirana je implementacija HACCP-a od
strane subjekta
• ODRŽAVANJE OBJEKATA I USPOSTAVLJENIH SUSTAVA
SAMOKONTROLE
• JAČANJE PROVEDEBE PLANOVA INTERNE KONTROLE
18
Predstavnici Ministarstva zdravlja sudjeluj u radnim skupinama
Europske Komisije u slijedećim područjima:
• Prehrambeni aditivi
• Arome
• Enzimi
• Zdravstvene tvrdnje
• Kontaminanti
• Uvozne kontrole hrane
• FCM – predmeti u neposrednom dodiru s hranom
• GMO
• Nova hrana
 Izrada prijedloga propisa (uredbe, direktive, odluke…)
 Zahtjevi industrije (npr. zahtjevi za odobravanje uporabe
novih aditiva, aroma, i sl.)
 Zahtjevi MS/EK (na temelju novih znanstvenih činjenica,
procjene rizika, itd.)
 Interpretacija i tumačenje propisa
 Priprema vodiča (npr. vodič za kategorizaciju hrane
sukladno Uredbi 1333/2008 o prehrambenim aditivima,
„carry-over”princip, i sl.)
 Ostalo (npr. sustav monitoringa aditiva, aroma, i sl.)
Izuzetno je važna inicijativa i uključivanje industrije u cilju ostvarivanja
vlastitih ciljeva i legalnog stavljanja vlastitih proizvoda na tržište RH i EU
• Uključivanje SPH
–Podnošenje zahtjeva sukladno propisanim procedurama
•Pojedinačni zahtjevi industrije
•Zajednički zahtjevi (npr. udruženja)
• Primjer: rasprava u radnoj skupini EK o dodavanju aditiva u mesne pripravke
(npr. ćevapi, pljeskavice, svježe kobasice)
–MZ preko HGK tražilo od mesne industrije da se uključi oko problematike
dodavanja pojedinih aditiva (ne odobrenih)
•2012. - slab odaziv industrije
•2013. – u tijeku

similar documents