Projekt firmy Tonetic

Report
Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
– w świetle Urzędu
Komunikacji Elektronicznej
Kielce, 23.05.2012
1/43
Rola UKE w PO IG
Działanie 8.4, realizacja czynności technicznych
w ramach porozumienia UKE-WWPE:
• Inwentaryzacja obszarów wsparcia finansowego;
• Proces oceny wniosków o dofinansowanie –
wydawanie opinii technicznych i ekonomicznych;
• Kontrola projektów – wykonywanie pomiarów
przepływności łączy, minimalna przepływność
2 Mb/s;
Działanie 8.3, współpraca z JST w zakresie realizacji
projektów sieci szerokopasmowych;
2
PO IG 8.4 inwentaryzacja obszarów wsparcia
http://poig84.uke.gov.pl/
3
Proces oceny wniosków
Ocena merytoryczna zawartości wniosków;
• Analiza obszaru realizacji inwestycji;
• Analiza zaproponowanego rozwiązania
technicznego;
• Analiza kosztów realizacji projektu:
• koszty budowy i eksploatacji;
• okres utrzymania projektu;
4
Technologia w naborach PO IG 8.4
•
2009
WiFi 5,4 GHz/pasmo chronione;
•
2010
WiFi 5,4 GHz/FTTH
•
2011
FTTH/WiFi 5,4, sieci mieszane
•
2012
?FTTH?
5
Założenia Działania 8.4 PO IG
• infrastruktura sieci dostępowej o przepływności
minimalnej 2 Mb/s do Internetu;
• minimalna liczba podłączanych podmiotów ─ 40;
• trwałość projektu ─ 3 lata (5 lat);
• beneficjenci: mały, mikro, średni przedsiębiorca,
organizacja non profit;
6
Kontrola projektów PO IG
Czy kontroli ze strony UKE należy się bać?
NIE
Czy kontrola może mieć dla projektu
konsekwencje i jakie…?
TAK…
Jak należy podejść do kontroli ze strony
UKE?
Przygotować się
7
Kontrola projektów – zakres czynności
1. Wniosek konkursowy;
2. Weryfikacja postępu realizacji zadania
inwestycyjnego;
3. Weryfikacja dokumentów technicznych projektu;
4. Weryfikacja dokumentów organizacyjnych;
5. Kontrola inwestycji w terenie;
6. Pomiary parametrów transmisyjnych w terenie –
system wnioskodawcy;
7. Pomiary parametrów transmisyjnych w terenie –
system pomiarowy UKE;
8. Analiza otrzymanych wyników;
9. Raport kontrolny dla WWPE;
8
Kontrola projektów – zakres czynności
Część „biurowa”:
• Weryfikacja wskaźników projektu;
• ilość podłączonych klientów – umowy;
• ilość zrealizowanych elem. Infrastruktury np. BS;
• ilość zakupionych urządzeń pomiarowych itp.;
• Dokumentacja inwestycyjna operatora:
• mapa obszaru projektu;
• punkt styku do operatora usługi hurtowej;
• schemat funkcjonalny sieci;
• Dokumentacja odbiorowa elementów infrastruktury;
• Dokumentacja odbiorowa łączy abonenckich;
• Statystyki ruchowe operatora;
9
Kontrola projektów – zakres czynności
Część „terenowa”:
•
•
•
wizyta w serwerowni/punkcie styku do sieci
operatora hurtowego;
pomiary kontrolne łączy abonenckich;
wykonanie dokumentacji fotograficznej;
Promocja projektu – naklejki PO IG.
Część „biurowa” + „terenowa” = Raport z kontroli
10
Parametry jakościowe w sieciach IP
11
Metody pomiaru – sieci dostępowe
12
Metody pomiaru
• połączenie do strony pomiarowej (www);
• transfer plików z serwerów ftp;
• pomiary automatyczne z wykorzystaniem sond
pomiarowych PM5 Instytutu Łączności;
• analiza statystyk wewnętrznych systemu;
• pomiary za pomocą zestawu urządzeń pomiarowych
wg RFC 2544;
• pomiary wg EtherSAM ITU-T Y.156sam;
13
Metody pomiaru – testery sprzętowe
sieć
dostępowa
• pomiar w systemie nadajnik – odbiornik;
• pomiar w oparciu o zalecenia RFC 2544;
• możliwość rozbudowy systemu – dodatkowe karty
pomiarowe np. optyczne;
• pomiar w oparciu o zalecenia EtherSAM, ITU-T
Y.156;
14
Metody pomiaru – strony www
http://www.speedtest.net
http://www.measurementlab.net
15
Metody pomiaru – pomiary sprzętowe
16
ITU-T Y.1564 EtherSAM
17
ITU-T Y.1564 EtherSAM
18
Wymagania pomiarowe
• port na routerze brzegowym ISP;
• zewnętrzny adres IP;
• mierzone łącze musi być symetryczne;
• 2/2, 4/4, 10/10;
• asysta ze strony administratora systemu;
19
Pomiary – problemy „organizacyjne”
• wola współpracy ze strony Beneficjenta przy
działaniach kontrolnych;
• rozległy obszar geograficzny realizacji projektu ─
często kilkanaście gmin;
• lokalizacja urządzeń sieciowych w trudnodostępnych
miejscach – np. szafki zewnętrzne na masztach lub
dachach budynków;
• brak zgody użytkownika końcowego na wykonanie
pomiarów testowych;
20
Metody pomiaru – statystyki systemowe 1/2
21
Metody pomiaru – statystyki systemowe 2/2
• analiza parametrów ruchowych w głównych punktach
transmisyjnych sieci;
• dane oparte o rzeczywisty ruch generowany przez
użytkowników końcowych;
• możliwość szybkiej reakcji na potencjalne problemy;
• możliwość określenia „godzin szczytu”;
• możliwość analizy zapotrzebowania na pasmo
dostępowe;
• system Beneficjenta musi być wyposażony
w odpowiednie oprogramowanie;
22
Kontrola, dobre praktyki
•
•
•
•
Kompletna, aktualna dokumentacja projektu;
Testy odbiorów elementów infrastruktury;
Paszportyzacja elementów sieci telekomunikacyjnej;
Statystyki systemowe;
23
Kontrola, dobre praktyki
UKE
• Telefoniczne ustalenie terminu kontroli;
• Potwierdzenie drogą elektroniczną;
• Informacja o zespole kontrolnym;
ISP
• Przygotowanie dostępu do elementów infrastruktury;
• Powiadomienie abonentów;
• Czas;
24
Ważne dokumenty organizacyjne
Prawo Budowlane
• Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie;
• Umowa z właścicielem obiektów infrastruktury;
• Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na
cele budowlane;
Prawo Telekomunikacyjne
• Pozwolenie radiowe/rezerwacja częstotliwości;
Inne wymagane prawem dokumenty
25
Problemy realizacyjne PO IG 8.4
• Brak wytycznych i instrukcji do przygotowania
dokumentacji;
• Brak możliwości konsultacji;
• Długi czas oceny wniosków;
• Zmiany w zakresie dokumentacji formalnej –
przedłużenie procedury konkursowej;
• Harmonogram Finansowo-Rzeczowy -> płatności;
• Częste zmiany dokumentacji rozliczeniowej;
• Dokumenty na CITO;
26
Proponowane usprawnienia
• rozszerzenie możliwości ePUAP;
• możliwość elektronicznej weryfikacji dokumentów
rozliczeniowych;
• kontrola na etapie prowadzenia inwestycji;
• koordynacja zadań 8.4 z budową regionalnych
sieci szerokopasmowych;
• zalecenie stworzenia dokumentacji
powykonawczej
27
Nowe działania UKE
www.Polskaszerokopasmowa.pl
Subportal POIG
• Forum;
• Panel eksperta;
• Czat;
• Dokumenty formalno-prawne;
• Porady;
• Promocja zrealizowanych projektów;
28
Nowe działania UKE
Certyfikat Prezesa UKE
• konkurs zamknięty dla projektów PO IG 8.4;
• najciekawsze projekty;
• sprawna organizacja procesu inwestycyjnego;
• wyróżnienie;
• promocja ISP i projektu
29
Jak realizować sieci szerokopasmowe?
Odważnie
Rozważnie
Wspólnie
POIG 8.4 + POIG 8.3 + RPO + RPW
PROW
30
Projekt firmy Tonetic
• Ilość klientów:
• Technologia:
200 użytkowników końcowych;
system radiowy 5,4 GHz;
39 stacji bazowych
• Obszar:
Woj. Warmińsko-Mazurskie
Tereny podmiejskie
o zróżnicowanej topologii
i warunkach geograficznych
31
Projekt firmy Tonetic
32
Projekt firmy Tonetic
33
Projekt firmy Tonetic
•
•
•
•
Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb;
Sieć z usługową perspektywą rozwoju;
Dedykowane usługi szerokopasmowe dla biznesu;
Plany rozwoju nowych serwisów sieciowych;
• Wsparcie inicjatyw lokalnych;
• Realizacja zadania w kontekście regionalnej sieci
szerokopasmowej;
• Współpraca z lokalną społecznością;
34
Projekt firmy Dersen
• Ilość klientów:
• Technologia:
• Obszar:
600 użytkowników końcowych;
GPON + radiodostęp;
Woj. Dolnośląskie
Tereny wiejskie o zróżnicowanej
rzeźbie i warunkach
geograficznych, lasy, PGRy;
• Radiodostęp -> sieć GPON, w trakcie plac
projektowych
35
Projekt firmy Dersen
36
Projekt firmy Dersen
37
Projekt firmy Dersen
•
•
•
•
•
•
Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb;
Sieć z dużą perspektywą rozwoju;
Dedykowane usługi szerokopasmowe;
Plany rozwoju nowych usług sieciowych;
Wsparcie inicjatyw lokalnych;
Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności;
• Budowanie cyfrowych kompetencji – projekt
edukacyjny (ZSE Bolesławiec);
• Wiejska świetlica terapeutyczna;
38
Projekt firmy Online s.c.
• Ilość klientów:
• Technologia:
• Obszar:
• Radiodostęp -
50 użytkowników końcowych;
3 wieże, stacje bazowe
WiFi 5,4 GHz;
Woj. Śląskie/Świętokrzyskie
Tereny wiejskie o zróżnicowanej
topologii i warunkach
geograficznych
wykorzystanie istniejącej
infrastruktury
39
Projekt firmy Online s.c.
40
Projekt firmy Online s.c.
41
Projekt firmy Online s.c.
•
•
•
•
Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb;
Niska siła nabywcza;
Plany rozwoju nowych usług sieciowych;
Współpraca z lokalną społecznością;
• Sieć z dużą perspektywą rozwoju ale chwilowo bez
możliwości;
• Bardzo duże zapotrzebowanie na sieć szkieletową
PO RPW;
42
Dziękuję za uwagę
Artur Więcek
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Rozwoju Infrastruktury
e: [email protected]
t: +48 (22) 5349 570
f: +48 (22) 5349 151
43

similar documents