Franchising

Report
Franchising
Bc. Daniel Vančura
Co je franchising?
Franchising – co to je?
• Franchising je cestou k samostatnému
podnikání a samostatné podnikání je
předpokladem pro velmi dobré příjmy
• nejčastěji si při vyslovení slova franchising
vybavíme rychlá občerstvení – McDonalds,
přitom to nejsou jediné společnosti působící na
principu franchisingu
• Franchising je ověřenou metodou vydělávání
peněz, která se používá v mnoha oborech
Franchising – co to je?
• Samostatné slovo franchising znamená „býti
svobodným“
• V tomto smyslu nabízí svobodu ve vedení,
spravování a řízení vlastní firmy
• Ve franchisingu odpovědnost držitele
franchisové licence spočívá v podřízení se
podmínkám uzavřeným ve smlouvě tím, kdo
franchisovou licenci poskytuje
• On je vlastníkem značky zboží a obchodní
značky franchisové sítě
Franchising – co to je?
• Odběratel licence franchisant může počítat ze
strany poskytovatele franchisora se systémovou
a systematickou péčí – se školeními pro sebe i
svůj tým, na marketingové kampaně podporující
prodej či na know-how
• Za tuto pomoc franchisant předává franchisorovi
vstupní poplatek za udělení licence a potom v
průběhu celé dony trvání kontaktu – převádí ve
prospěch poskytovatele určité procento svých
příjmů
Franchising – co to je?
• Tyto peníze využívají majitelé franchisové sítě
ve prospěch celého systému, slouží
odběratelům licence – na marketingové
výzkumy, vývoj nových produktů a různé
kampaně
Základní principy franchisingové spolupráce:
• 1. Franchisor je vlastníkem a značky ochranné
známky a značky franchisingové sítě
• 2. Franchisor sám otestoval podnikatelský
záměr a prokázal jeho rentabilitu
Franchising – co to je?
• 3. Franchisant vede podnik pod jménem
franchisora jako nezávislý podnikatel – jeho
výdělkem je zisk vytvořený při této činnosti
• 4. Franchisant financuje podstatnou část
investice do otevření podniku a nákupu zboží
• 5. Franchisant je vlastníkem majetku v podniku
• 6. Franchisor předává franchisantovi znalosti o
tom, jak správně podnikat
• 7. Franchisant hradí licenční poplatky a platí za
know-how
Franchising – co to je?
• 8. Franchisant určuje ceny výrobků a služeb ve
svém podniku
• 9. Pravidla pro spolupráci franchisora a
franchisanta upravuje franchisingová smlouva
Rozvoj franchisingu v ČR
• Franchising se v ČR začal rozvíjet po roce 1989
• O začátku franchisingu se dá hovořit na počátku
roku 1991
• Mezi nejstarší franchisingové sítě působící na
našem trhu patří McDonalds, Pilsner Urquel a
OBI
• Dnes funguje na našem trhu kolem 100
franchisingových systémů
Rozvoj franchisingu v ČR
• Nejvíce franchisingových společností je z oblasti
restaurací, kaváren, čajoven a rychlého
občerstvení – FastFood
• Velkou skupinou tvoří také systémy z oboru
bydlení a hobby
Důležitá data českého franchisingu:
• 1991 – na český trh vstupuje první
franchisingový řetězec - McDonalds
Rozvoj franchisingu v ČR
• 1993 – založena Česká asociace franchisingu
• 2002 – v Praze se uskutečnila první větší
konference a franchisingu – Franchising Forum
2002
• 2004 – ČAF vydává publikaci o vývoji
franchisingu v ČR
Franchisingový paket
• Franchisingová licence, stanový základ
franchisingového systému
Standartní franchisingový paket tvoří:
• Ochranná známka
• Know-how
• Operační manuál
• Služby poskytované franchisorem ve prospěch
franchisantů
• Platby ve prospěch franchisora
Základní pojmy franchisingu
• Franchising je termín druhu licenční smlouvy
• Franchisa – licence opravňující franchisanta k
provozování odbytové koncepce franchisora
vlastním jménem na vlastní účet
• Franchisor – franchisový poskytovatel,
poskytovatel franchisy
• Franchisant – franchisový příjemce, nabyvatel
franchisy
Základní pojmy franchisingu
• Franchisová smlouva – dlouhodobá smlouva
upravující základní vztahy mezi franchisorem a
franchisantem
• Franchisový balíček – souhrn práv, znalostí a
dalších plněný poskytovaných franchisorem
umožňující provozovat franchisu
• Franchisoví poplatky – platby, které platí
franchisant franchisorovi za licenci a služby
Základní pojmy franchisingu
• Franchisová síť – propojení franchisora a všech
franchisantů
• Master-franchisa – franchisová licence na území
cizího státu
• Master-franchisor – vlastník franchisového
konceptu udělující franchisu do zahraničí
• Master-franchisant – tuzemský držitel
franchisové licence udělované zahraničním
franchisorem
Historie franchisingu
• V dějinách není dodnes přesně jasné, kdo, kdy a
komu prodal první licenci k podnikání
• Kořeny slova „franchise“ sahají na počátek
druhého tisíciletí
• V 19. století se poskytovatelé licencí zaměřovali
především k řemeslnickým cejchům
Druhy franchisingu
Rozdělení franchisingu podle:
1. Druhu činnosti
- Distribuční franchising
- Franchising služeb
- Výrobní franchising
- Smíšený franchising
Druhy franchisingu
2. Druhu know-how předávaného franchisantovi:
- franchising distribuce produktu (product distribution
franchising)
- franchising formulace podniku (business format
franchising)
3. Organizace systému:
- bezprostřední franchising
- Mnohonásobný franchising
- Master franchising
- Regionální zastoupení
Výhody franchisingu pro franchisanty
Franchisant, který se připojí k franchisingovému
systému, získá velkou řadu výhod:
1. Známá značka
2. Osvědčená koncepce
3. Podpora franchisora
4. Nápověda pro nezkušené
5. Nižší riziko, vyšší jistota
6. Výhody reklamních a propagačních akcí
7. Lepší podmínky s dodavateli a zásobovateli
Nevýhody franchisingu pro franchisanty
Franchisant, který se připojí k franchisingovému
systému, získá velkou řadu nevýhod:
1. Kontrola ze strany franchisora
2. Poplatky
3. Složitý rozchod
4. Franchisorovy omyly
McDonalds
Informace o franchisorovi
McDonalds ČR. spol s r.o.
Řevnická 170/4
155 21, Praha 5
tel.: 222 007 100
fax: 221 899 370
www.mcdonalds.cz
Kontaktní osoba: Ivo lamich
McDonalds
Informace o franchisovém systému
 McDonalds poskytuje vysoce kvalitní rychlé
občerstvení v příjemném prostředí
 Celý systém je založen na přísném sledování
kvality a dodaných surovin a pracovních postupů
při výrobě
 dalším plusem je rychlý a příjemný servis
 První franchisová restaurace McDonalds v ČR
byla otevřena v roce 1996
McDonalds
 V současnosti existuje v ČR 20 franchisantů Mc
Donalds, kteří tak provozují 60% z celkového
počtu restaurací
 Provozování restaurace MD nabízí franchisantoi
možnost podnikatelské seberealizace
Potrefená husa - Staropramen
Informace o franchisorovi:
Pivovary Staropramen a.s.
Nádražní 84
150 54 Praha 5
tel.: 257 191 679
e-mail: [email protected]
www: www.staropramen.cz
Kontaktní osoba: David Petřík
Potrefená husa - Staropramen
Informace o franchisovém systému
 Koncept značkových restaurací Potrefená husa,
který provozují Pivovary Staropramen, působí v
ČR od roku 1999
 Jedná se o moderní designovou kosmopolitní
restauraci se zaměřením na prodej piva a
kvalitního jídla
 25 provozoven v ČR
 2 provozovny v SK
OBI
Informace o franchisorovi:
OBI Česká republika s.r.o.
Hanusova 18
140 00 PRAHA 4
tel.: 296 576 157
e-mail: [email protected]
www: www.obi.cz
Kontaktní osoba: Pavel Pávek
Počet franchíz v ČR
o v ČR nyní funguje kolem
130 franšízových systémů,
to je nárůst oproti roku
2003 o 46%, kdy jich bylo
jen 90
o zhruba 2/3 se zabývají
službami, zbylá třetina
obchodem
Počet franchíz v ČR
o největší sítě – Brněnka a Fornetti
o Brněnka má 225 provozoven
o Fornetti 190 provozoven
o do konce roku 2010 by mělo být celkem
franšíz až 150
Aktuální stav franchisingu v ČR
 dle průzkumů ČAF existuje asi 130
franchisových společností
 v oblasti služeb jsou zastoupeny – restaurace,
rychlá občerstvení
Aktuální stav franchisingu v ČR
Aktuální stav franchisingu
Financování franchisingu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pro financování franchisingu jsou použitelné
následující finanční zdroje:
bankovní úvěry
půjčky z privátních zdrojů
státní programy podpory pro malé a střední podnikatele
finanční nebo strategický partner
leasing
factoring, forfaiting
dodavatelské úvěry
Venture Capital
strukturální fondy EU
Perspektiva franchisingu v ČR
 franchisingová forma podnikání se uplatňuje
zejména v oblasti malého a středního podnikání
 pro expanzi na nové trhy především zahraniční
se nejvíce uplatňuje tzv. master-franchising
 v ČR se každým rokem zvyšuje poptávka po
tomto způsobu podnikání
Evropská franchisová federace (EFF) - je mezinárodní nezisková asociace,
která reprezentuje národní franchisové
asociace a federace založená v roce
1972.
- jejími členy jsou národní asociace nebo
federace vzniklé v Evropě. Její cíle jsou
vědecké, pedagogické, informační a
etické.
Poslání federace je:
 propagace franchisingu v Evropě
 hájení etiky franchisového podnikání
poskytování služeb členským
asociacím
 koordinace činností národních
franchisových asociací
 podporování vzniku nestranných a
vědeckých studií o franchisingu
Franšízové společnosti v ČR a EU
Připravte se na písemnou práci
KONEC

similar documents