Proces inwestycyjny i czynniki lokalizacji dzia*alno*ci

Report
Proces inwestycyjny i czynniki lokalizacji
działalności gospodarczej
I WARSZTAT LIDERÓW PARTNERSTWA OBSZARU DOLNEJ WISŁY
Zagadnienia





Atrakcyjność inwestycyjna
Rola lokalizacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej
Czynniki lokalizacji
Etapy lokalizacji
Wpływ władz na kształtowanie atrakcyjności
inwestycyjnej
Atrakcyjność inwestycyjna
Czym jest dla inwestora a czym dla lokalnej społeczności?
Atrakcyjność inwestycyjna to dopasowanie
Inwestor
•Stopa zwrotu z inwestycji
•Czynniki produkcji
•Łańcuch wartości dodanej
Lokalizacja
•Renta położenia
•Zasoby do produkcji
•Warunki dla łańcucha
wartości
Produkcja
•Konkurencyjny produkt
•Tani
•Wysokiej jakości
•Wyrafinowany
Łańcuch wartości dodanej
Czynności wspomagające
Infrastruktura
firmy
Gospodarka
zasobami
ludzkimi
Rozwój
techniki
Zaopatrzenie
Logistyka w
sferze
zaopatrzenia
Operacje
Czynności podstawowe
Logistyka w
sferze
dystrybucji
Marketing i
sprzedaż
Czynności
obsługi
Marża
Atrakcyjność inwestycyjna to cecha lokalizacji
Proces
gospodarczy
•Coraz więcej wiedzy i informacji
•Postęp globalizacji
•Bardziej sieciowa i projektowa
gospodarka
•Otwarty i wymagający rynek
pracy
Adekwatność
lokalizacji
•Kapitał ludzki
•Kapitał społeczny
•Edukacja
•Infrastruktura
Wzrost gospodarczy
•Inwestycje
•Miejsca pracy
•Efekty mnożnikowe
•Efekt kuli śnieżnej
Rola lokalizacji w kształtowaniu
przewagi konkurencyjnej
Jak lokalizacja wpływa na łańcuch wartości dodanej?
Zmiana obrazu konkurencji


Dawniej: statyczna rywalizacja w zamkniętej gospodarce
oparta na minimalizacji kosztów i przewadze czynników
produkcji (praca, kapitał) oraz efektów skali.
Nakłady w postaci czynników produkcji mają coraz mniejszą
wartość z powodu:




Zwiększonej i podaży w miarę otwierania się kolejnych krajów na
globalną gospodarkę
Większej sprawności krajowych i międzynarodowych rynków
czynników produkcji
Malejącej roli czynników produkcji w konkurencji
Dzisiaj: Poszukiwanie innowacji i strategicznych różnic

Bliskie powiązania z nabywcami, dostawcami i innymi instytucjami
podnoszą sprawność działania oraz tempo doskonalenia i innowacji
Wpływ lokalizacji na przewagę konkurencyjną


Oddziaływanie na wzrost efektywności (wytworzonej
wartości przypadającej na dzień pracy i na jednostkę
zaangażowanego kapitału lub zasobów fizycznych)
Czynniki produkcji są dostępne – zamożność zależy od
efektywności, z jaką się je wykorzystuje i podnosi ich
poziom w danej lokalizacji
Źródła przewagi konkurencyjnej lokalizacji
Miejscowy kontekst zachęcający do odpowiednich rodzajów inwestycji i
ciągłego podnoszenia poziomu
Nasilona konkurencja pomiędzy miejscowymi rywalami
Jakość i koszt czynników
produkcji (nakładów)
Zasobów
naturalnych
Zasobów ludzkich
Zasobów
kapitałowych
Infrastruktury
materialnej
Infrastruktury
administracyjnej
Infrastruktury
naukowej i
technicznej
Jakość czynników
Specjalizacja czynników
Kontekst strategii i
rywalizacji firm
Warunki czynników
produkcji
(nakładów)
Warunki popytu
Sektory pokrewne i
wspomagające
Wyrafinowani i
wymagający miejscowi
klienci
Potrzeby klientów
wyprzedzające takie, które
pojawią się gdzie indziej
Niezwykły miejscowy
popyt w sektorach
wyspecjalizowanych, które
można obsługiwać w skali
globalnej
Obecność na miejscu zdolnych
dostawców
Obecność konkurencyjnych
pokrewnych sektorów
Paradoks lokalizacji

W gospodarce cechującej się szybkim transportem, dobrą
komunikacją oraz dostępem do globalnych rynków lokalizacja
pozostaje fundamentalnym czynnikiem konkurencji




Wszystko to, w co można zaopatrzyć się na odległość przestaje
stanowić o przewadze konkurencyjnej (w rozwiniętych krajach)
Trwała przewaga konkurencyjna ma charakter lokalny – skupienie
wysoko wyspecjalizowanych umiejętności, instytucji, rywali,
pokrewnych przedsiębiorstw, wyrafinowanych klientów
Sąsiedztwo (geograficzne, kulturowe, instytucjonalne) zapewnia
szczególny dostęp, swoiste stosunki wzajemne, lepszą informację,
silne zachęty oraz inne korzystne czynniki efektywności, które
trudno czerpać z oddalenia
Dzięki globalizacji łatwo uzyskać dostęp do standardowych
nakładów, informacji i technologii. Bardziej zaawansowane wymiary
konkurencji nadal są ograniczone geograficznie
Czynniki lokalizacji
Czym przekonać inwestora?
Czynniki lokalizacji
Twarde
Miękkie

Utożsamiane z cechami mierzalnymi


Odgrywają znaczącą rolę przy
wyborze regionu i skończonej liczby
potencjalnych lokalizacji
Niemierzalne, natury psychologicznej
i socjologicznej

Duże znaczenie przy ostatecznym
wyborze miejsca lokalizacji

Przesłanki podjęcia decyzji:
maksymalizacja korzyści
psychicznych i minimalizacja różnego
rodzaju trudności

Przesłanki podjęcia decyzji:
maksymalizacja popytu,
minimalizacja kosztów
Czynniki twarde i miękkie
Kategorie czynników lokalizacji








Rynek pracy
Infrastruktura działalności gospodarczej
Koszty
Położenie miejsca lokalizacji
Jakość środowiska
Klimat gospodarczy
Opinie na temat danego miejsca
Warunki życia
Rynek pracy

Czynniki twarde


Podaż wykwalifikowanej
siły roboczej
Poziom wynagrodzeń

Czynniki miękkie




Kompetencje
Możliwości pozyskania
pracy i zrobienia kariery
Możliwości kształcenia
Odległość do miejsca pracy
Infrastruktura gospodarcza

Czynniki twarde



Podaż gruntów i biur
Połączenia komunikacyjne
Wewnątrzregionalna sytuacja
komunikacyjna

Czynniki miękkie



Wizerunek miejsca
Jakość i wyobrażenia
decydentów o gruntach i
budynkach
Jakość i wyobrażenia
decydentów o infrastrukturze
Koszty

Czynniki twarde






Cena gruntów i powierzchni
zabudowanych
Lokalne opłaty i podatki
Lokalne subwencje i dodatki
Nakłady na ochronę środowiska i
wywóz śmieci
Zaopatrzenie w energię i wodę
Wynagrodzenia i uposażenia
Położenie miejsca lokalizacji

Czynniki twarde

Osiągalność ważnych
okręgów gospodarczych i
rynków

Czynniki miękkie



Położenie geograficzne
Położenie geopolityczne
Osiągalność innych
atrakcyjnych regionów
Jakość środowiska

Czynniki twarde




Obszary chronione
Czystość powietrza
(produkcja)
Czystość wody (produkcja)
Nakłady na wodę,
deponowanie odpadów,
recykling oraz przyjęte w
tym zakresie standardy

Czynniki miękkie




Klimat, pogoda
Czystość powietrza
(warunki życia)
Jakość wody (warunki
życia)
Wizerunek inwestora
Klimat gospodarczy

Czynniki miękkie



Klimat społeczny
Klimat polityczny
Jakość administracji wspierającej gospodarkę



Promocja i informacja
Obsługa inwestora
Lokalne procedury
Opinie na temat miejsca

Czynniki miękkie




Wizerunek miejsca lokalizacji
Wizerunek regionu pod kątem nowoczesności
Wizerunek regionu w układzie centrum-peryferie
Znaczenie historyczne i kulturowe
Warunki życia




Dostępność terenów zielonych
Atrakcyjny krajobraz
Unikatowa przestrzeń miejska
Kultura
Etapy lokalizacji
Na jakich etapach wpływ ma samorząd?
Proces lokalizacji a jej orientacja



Lokalizacja przymusowa
Lokalizacja związana
Lokalizacja swobodna
Etapy lokalizacji
Wybór grupy państw lub państwa
Czynniki twarde i miękkie
Wybór potencjalnych lokalizacji (długa lista)
Czynniki twarde
Wybór potencjalnych lokalizacji (krótka lista)
Czynniki twarde i miękkie
Wybór ostatecznej lokalizacji
Czynniki miękkie
Wpływ władz na kształtowanie
atrakcyjności inwestycyjnej
W jakich aspektach najefektywniej można poprawić
atrakcyjność?
Wpływ władz samorządowych
Wpływ władz na podnoszenie poziomu gron
Eliminacja barier miejscowej konkurencji
Organizowanie odpowiednich urzędów wokół gron
Podejmowanie wysiłków w celu przyciągania do gron
zagranicznych inwestycji
Skupianie promocji eksportu wokół gron
Kontekst strategii i
rywalizacji firm
Organizowanie
wyspecjalizowanych
programów oświatowych i
szkoleniowych
Organizowanie prac
badawczych w miejscowych
uniwersytetach nad techniką
związaną z gronami
Ulepszanie
wyspecjalizowanego
transportu i innych
elementów infrastruktury
Warunki czynników
produkcji
(nakładów)
Warunki popytu
Sektory pokrewne i
wspomagające
Sponsorowanie forum na którym mogą zbierać się uczestnicy gron
Zachęcanie do działań związanych z gronami, żeby przyciągnąć dostawców i usługodawców
Ustanawianie stref wolnego handlu, parków przemysłowych lub parków dostawców nastawionych na grona
Sprawne tworzenie
skutecznych przepisów
proinnowacyjnych aby:
Ograniczyć
niepewność co do
przepisów
Pobudzać do
szybkiego ich
wprowadzenia w
życie
Zachęcać do
podnoszenia
poziomu
Sponsorowanie
niezależnych jednostek
testujących i certyfikujących
wyroby i usługi grona
Działanie w charakterze
wyrafinowanego nabywcy
produktów grona
Dziękuję za uwagę

similar documents