OPTG_20140303_PMKIK

Report
Az online pénztárgépek
aktualitásai
dr. Funtek Zsolt
KMRAFI Tájékoztatási Főosztály
Jogszabályi háttér
3/2013. (II.15.) NGM rendelet
Új pénztárgép rendelet
13/2013. (III.29.) NGM rendelet
Módosítás
16/2013. (VI.3.) NGM rendelet
Támogatás
25/2013. (VI.28.) NGM rendelet
Módosítás
37/2013. (IX.13.) NGM rendelet
Módosítás
48/2013. (XI.15.) NGM rendelet
Pénztárgépek szabályozása
49/2013. (XI.15.) NGM rendelet
Taxaméterek szabályozása
50/2013. (XI.15.) NGM rendelet
Átállás szabályai
74/2013. (XII.30.) NGM rendelet Adatszolgáltatás árszabályozása
2/2014. (I. 22.) NGM rendelet
Módosítás
3/2014. (I.31.) NGM rendelet
Módosítás
7/2014. (II.14.) NGM rendelet
Módosítás
10/2014. (II.28.) NGM rendelet
Módosítás
Ki kötelezett online pénztárgép használatára?
48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet - Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag
pénztárgéppel tehetnek eleget:
a) a gyógyszertárak,
b) az egyes 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 47.1-47.7 és 47.91 szerinti
kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó
szolgáltatásnyújtást), az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 77.1-77.2 és
77.33 szerinti kölcsönzési és a 95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató
valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:
ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,
bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete,
bemutatóterme,
bc) az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha
termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,
bd) a termelői borkimérés,
be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási
szolgáltatásai tekintetében,
c) az egyes 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti
nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi
értékesítésük tekintetében.
Ki kötelezett online pénztárgép használatára?
Segítségnyújtás a TEÁOR alá történő besoroláshoz:
a. NAV honlap: "Ki kötelezett pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíteni
a nyugtaadási kötelezettséget" című tájékoztató.
b. További besorolási információ: Központi Statisztikai Hivatal
• TEÁOR ’08 dokumentumai (struktúra, tartalmi meghatározások,
fordítókulcs) elérhetők a KSH honlapján: www.ksh.hu
(Osztályozások - TEÁOR).
• KSH Információszolgálata:
telefon: (+36-1) 345-6789,
fax: (+36-1) 345-6788,
e-mail: [email protected]
Ki kötelezett online pénztárgép használatára?
Számlaadás – nyugtaadás kérdésköre
50/2014. (XI.15.) NGM rendelet 9/A. §
A 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 1. számú mellékelte alapján pénztárgép
használatra kötelezett adóalany nyugtaadási kötelezettségének számlaadással
is eleget tehet. [Áfa tv. 166. § (2) bekezdése szerint]
Adatszolgáltatás:
• a kiállított számlák valamennyi adatát,
• a NAV által meghatározott struktúrában,
• naponkénti bontásban,
• naptári hetente, a tárgyhetet követő hét 4. napjáig,
• elektronikus úton.
Bejelentési kötelezettség:
• a tevékenység megkezdésétől számított 5 napon belül,
• a tevékenység megszüntetésétől számított 5 napon belül.
Első alkalommal: 2014. február 28. napját követően kibocsátott számlákról.
Bejelentés - PTGSZLAB nyomtatvány
Adatszolgáltatás - PTGSZLAA nyomtatvány
Határidők
Az új pénztárgépekre való átállás időpontja:
a. Azok számára, akik nyugtaadási kötelezettségüknek
kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget:
• az elektronikus naplóval nem rendelkező
hagyományos pénztárgépek 2013. augusztus 31-ig
használhatók,
• az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos
pénztárgépek 2013. december 31-ig használhatók.
b. Azok számára, akik választásuk szerint használnak a
nyugtaadásra pénztárgépet:
• 2014.
december
31-ig
üzemeltethetnek
hagyományos pénztárgépet.
Átmeneti szabályok
Régi típusú pénztárgép 2013. november 16. utáni használatának
feltételei:
• Üzembe helyezési kód igénylése 2013. szeptember 3. előtt
• Olyan pénztárgépre vonatkozó megrendelés, amely
– Érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkezik,
– Ténylegesen is forgalomba hozható,
– A megrendelést a forgalmazó visszaigazolta.
3 esetkör:
a. Mindhárom kritériumnak megfelel: nincs teendő
b. Van érvényes forgalmazási engedély és a pénztárgép ténylegesen is
forgalomba hozható, de nincs visszaigazolás: visszaigazolás
beszerzése november 25-ig
c. Nincs megrendelés vagy nem a rendeletnek megfelelő
pénztárgépre vonatkozik: megrendelés leadása a NAV honlapján
keresztül
Átmeneti szabályok
Elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek esetén
Határidő: 2013. december 31. (Nincs átmeneti rendelkezés.)
DE! Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely megtiltaná az adóalany
számára, hogy gazdasági tevékenységét online pénztárgép nélkül folytassa.
Elvárható magatartás általánosságban:
•
•
•
•
•
az üzembe helyezési kód igénylése,
a beszerezni kívánt online pénztárgép gyártójának/forgalmazójának kiválasztása,
kapcsolatfelvétel,
forgalmazási engedély megléte esetén megrendelés leadása/szerződés
megkötése,
egyedi igényekhez igazított rendszer kifejlesztése esetén az erre vonatkozó
megrendelés és a gyártói/forgalmazói visszajelzések az engedélyezési
folyamatról, a tervezett ütemezésről,
más, a fentiekkel egyenértékűnek tekinthető, dokumentált magatartás, amely a
kötelezettség határidőben történő teljesítésére irányuló kifejezett és komoly
szándékot alátámasztja.
50.000 forintos támogatás
Támogatásra jogosult:
• Pénztárgép használatra kötelezett adóalany a saját tulajdonában álló és
általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett ptg.
cseréje,
• Pénztárgép használatra nem kötelezett adóalany a saját tulajdonában álló
és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett
ptg. cseréje,
• Felmentéssel rendelkező személy pénztárgép vásárlása.
Feltételek:
• 2011. évi árbevétele legfeljebb 500 millió Ft, vagy tevékenységét 2012.
január 1. után kezdte,
• Adószáma nem törölt és nincs felfüggesztve,
• Nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy kényszertörlési eljárás
alatt,
• Nem rendelkezik 1 millió forintot meghaladó nettó adó- és
vámtartozással,
• Munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében nem rendelkezik 10
ezer forintot meghaladó adótartozással.
50.000 forintos támogatás
Támogatás akkor vehető igénybe, ha
A pénztárgép beüzemelése 2014. január 31-ig megtörténik,
A pénztárgép beüzemelése 2014. február 28-ig megtörténik, és
• támogatás iránti kérelem 2013. december 15-ig,
• elektronikus naplóval nem rendelkező ptg. megrendelése 2013.
október 1-ig,
• Elektronikus naplóval rendelkező ptg. megrendelése 2013. december
31-ig,
• az üzembe helyezést semmilyen módon nem késleltette.
Feltételek fennállásáról a forgalmazó felé nyilatkozni kell!
A017-A018 számon engedélyezett, illetve a Patkós Cassa Kft.-től
rendelt pénztárgépekkel érintettek esetén a beüzemelési
határidő: 2014. április 30. [10/2014. (II.28.) NGM rendelet]
50.000 forintos támogatás
Ha tévedésből a pénztárgép beüzemeléséhez nem a támogatásra jogosító
üzembe helyezési kódot használták fel:
7/2014. (II.14.) NGM rendelet  16/2013. (VI.3.) NGM rendelet 13/C. §
Kérelem benyújtása:
• Ha az eladó a pénztárgépet támogatással nem csökkentett, teljes vételáron
értékesítette, akkor az üzemeltető,
• Ha az eladó a pénztárgépet támogatással csökkentett vételáron értékesítette,
akkor az eladó.
Benyújtandó dokumentumok:
•
•
•
•
NAV honlapjáról letölthető kérelem,
a támogatásra jogosító, fel nem használt üzembe helyezési kódról kiadott igazolás,
a felhasznált üzembe helyezési kódról kiadott igazolás,
az értékesítésről kibocsátott számla.
Kérelem előterjesztésének határideje: 2014. április 30.
„A017-A018” támogatás
A017-A018 számon engedélyezett pénztárgépek esetén.
A támogatás feltétele:
• Nyilatkozattétel a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép beszerzéséhez
kapcsolódó követelés állam javára történő engedményezésről
• Új, engedéllyel rendelkező pénztárgép megrendelése vagy vásárlása
Önállóan (megrendelés nélkül) tehetett nyilatkozatot:
• 2014. február 1-jéig már intézkedtek egy másik, érvényes forgalmazási engedéllyel
rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgép beszerzése, illetve
üzembe helyezése felől, vagy
• 2014. február 1-jét követően, de a rendelési felület informatikai fejlesztését
megelőzően intézkedtek egy másik pénztárgép beszerzése, illetve üzembe
helyezése felől, vagy
• a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép helyett másik pénztárgép
beszerzéséről és üzembe helyezéséről megrendelés leadása nélkül intézkednek.
A nyilatkozattétel határideje: 2014. február 17. (jogvesztő!)
„A017-A018” támogatás
Utólagosan beküldendő dokumentumok (15 napon belül):
• a követelés alapjául szolgáló szerződés (amennyiben a szerződés
módosítására sor került, úgy az eredeti szerződés és a módosítás is),
• a szerződés alapján teljesített kifizetés alapjául szolgáló számla,
• a kifizetés teljesítését igazoló dokumentum.
Támogatás mértéke:
A pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett összeg, de legfeljebb az
újonnan megrendelt pénztárgép vételárának (50.000 Ft támogatástartalommal csökkentett) összege.
Támogatás módja:
• az új megrendelésben megjelölt eladó részére előlegként,
• közvetlenül az üzemeltetőnek, ha az új gép beszerzése és beüzemelése
megrendelés leadása nélkül megtörtént.
„Patkós Cassa Kft.” támogatás
7/2014. (II.14.) NGM rendelet  16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 13/B. §
Támogatásra jogosult:
Aki olyan, az online pénztárgép beszerzésére vonatkozó, a Patkós Cassa Kft.vel – 2013. július 26-át követően – kötött szerződéssel rendelkezik, amely
alapján online pénztárgép üzembe helyezésére nem került sor.
Támogatás igénylése:
• Papír alapon benyújtott, a NAV által rendszeresített nyilatkozat,
• A megrendelést és kifizetést igazoló dokumentumok:
– a Patkós Cassa Kft.-vel kötött szerződés (esetleges módosítás is),
– a szerződés alapján teljesített kifizetés alapjául szolgáló számla,
– a kifizetés teljesítését igazoló dokumentumok.
Támogatás igénylésének határideje: 2014. február 24. (jogvesztő!)
A támogatás összege:
A Patkós Cassa Informatikai Kft. részére kifizetett összeg, de legfeljebb az új
pénztárgép vételára.
Megrendelés módosítása vagy törlése
Módosítás:
• A NAV naponta továbbítja a forgalmazók felé a megrendeléseket, és erről
értesíti az üzemeltetőt.
• Módosításra csak a megrendelés napján, a megrendelés forgalmazó felé
történő továbbításáig van lehetőség.
Törlés:
• Első lépésben fel kell venni a kapcsolatot a forgalmazóval a megrendelés
lemondása érdekében.
• Igazolást kell kiállítani arról, hogy a forgalmazó tudomásul vette a
megrendelés lemondását.
• A NAV-nál írásban kell kérni a megrendelés törlését, fenti igazolás
csatolásával.
Az internetes felületen leadott megrendelés törlésére egy üzembe helyezési
kódhoz kapcsolódóan csak és kizárólag egy esetben van lehetőség.
Adattovábbítás
Hatósági ár (SIM-enként):
• Számítógép alapú pénztárgép esetén: 2500 Ft + ÁFA/hó
• Nem számítógép alapú pénztárgép esetén: 1500 Ft + ÁFA/hó,
Az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:
• NAV adatkapcsolat és adattovábbítás biztosítása,
• SIM rendelkezésre bocsátása,
• Ptg. AEE, SIM és üzemeltető logikai összerendezése és az erre
vonatkozó adatbázis karbantartása,
• NAV-val történő adatkapcsolat titkosítása,
• Szolgáltatás szünetelése vagy korlátozása,
• Ügyfélszolgálat biztosítása az üzemeltető részére,
• Adatkapcsolat hibája esetén technikai segítségnyújtás,
• Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése, módosítása,
megszüntetése.
Pénztárgép üzemeltetése
Üzemeltetés során fennálló kötelezettségek:
• Adatszolgáltatási kötelezettség
• Bejelentési kötelezettség: PTGTAXUZ nyomtatvány
• AEE megőrzési kötelezettség (elévülésig)
• Éves (szervizes) felülvizsgálat
– Nem történt illegális beavatkozás
– Szükség esetén akkumulátor csere
• Napi nyitás és zárás végrehajtása
• Pénztárgépnapló vezetése
Adatközlési kötelezettség
Hagyományos (elektronikus naplóval rendelkező) pénztárgép: az erre
a célra rendszeresített elektronikus űrlap (PTGNAPLO)
felhasználásával elektronikus úton, a tárgyhónapot követő hónap
10. napjáig.
Online pénztárgép: a készülék az Adóügyi Ellenőrző Egység útján „saját
maga”, az adózó közvetlen beavatkozása nélkül, elektronikus
hírközlő hálózaton keresztül.
Pénztárgéphasználatra nem kötelezett adóalany: adatszolgáltatási
kötelezettség kizárólag az online adatkapcsolatra képes, új típusú
pénztárgépek tekintetében terheli – nem online módon, hanem a
pénztárgép AEE-ben tárolt adatait CD/DVD lemezre, illetve az
előzőekkel funkcionalitásában megegyező, egyszer írható optikai
adathordozóra mentve, és havonta, a tárgyhónapot követő hónap
10. napjáig megküldve a székhelye, ennek hiányában telephelye
szerint illetékes állami adóhatóságnak.
PTGTAXUZ nyomtatvány
A pénztárgép-, taxaméter ÜZEMELTETŐK adatszolgáltatásához
• PÉNZTÁRGÉP ÜZEMELTETÉSI HELYÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA
• SZÜNETELTETEM A PÉNZTÁRGÉP HASZNÁLATÁT
• ÚJRA SZERETNÉM HASZNÁLNI A SZÜNETELTETETT
PÉNZTÁRGÉPET
• HASZNÁLATBÓL KIVONÁS új pénztárgép /taxaméter üzembe
helyezése nélkül
• ELVESZTETTEM a pénztárgépemet/taxaméteremet
• ELLOPTÁK a pénztárgépemet/taxaméteremet
• MEGSEMMISÜLT a pénztárgépem/taxaméterem
• MEGTAGADTAM a pénztárgép/taxaméter naplóba tett műszerész
bejegyzés aláírását
• ÉVES ADÓMEMÓRIA-KIÍRÁS
Információk
Köszönöm a figyelmet!

similar documents