การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม iSpring Presenter Master Edition

Report
การสร้างสือ
่ มัลติมเี ดียด้วยโปรแกรม
iSpring Presenter Master Edition
โดย วีรภัทร เกียรติดารง
iSpring Presenter คืออะไร
• โปรแกรม iSpring Presenter คือโปรแกรม
ประเภท PowerPoint Add in เมือ
่ ติดตัง้ ลงไปแล้ว
จะเข้าไปอยูเ่ ป็ นส่วนเพิม
่ ในโปรแกรม
PowerPoint
• สามารถใช้งานได้กบั PowerPoint 2003, 2007
โดยทางานร่วมกับ PowerPoint
ประโยชน์ของ iSpring Presenter
• การสร้างสือ่ E-Learning ทีส่ ามารถใช้ได้ทง้ ั online และ offline
• สามารถแทรกแบบทดสอบได้ และส่งผลคะแนนเข้า Email ของ
ผูส
้ อนได้
• การแปลงไฟล์จาก PowerPoint เป็ น Flash, Executable file
(.EXE), HTML page
• การขโมยเนื้อหา ดัดแปลง แก้ไข ทาได้ยาก
• คุณภาพของไฟล์ทแ
ี่ ปลงแล้วอยูใ่ นระดับดีมาก มีความผิดเพี้ยน
น้อยมากเมือ่ เทียบกับโปรแกรมอืน
่ ๆ
• ขนาดของไฟล์ทแ
ี่ ปลงแล้วมีขนาดเล็กลงมาก
• ใช้งานได้งา่ ย ไม่ซบั ซ้อน
* ในกรณี ทเี่ ป็ นภาษาไทยให้ใช้ Font Microsoft Sans Serif
วิธีการใช้งาน iSpring Presenter
1. สร้างงานนาเสนอ PowerPoint ให้เสร็จสมบูรณ์
เสียก่อน และบันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย
2. ทาการแปลงไฟล์จาก PowerPoint เป็ น Flash
โดยทาตามขัน
้ ตอนดังนี้
1
2
วิธีการใช้งาน iSpring Presenter
1. ชือ
่ งาน
การกาหนดขนาดของไฟล์และความละเอียดของภาพให้ไปที่
Setting กับ Media
2. เลือกทีจ่ ดั เก็บงาน
3. ชือ
่ งาน
4 เลือกแปลงไฟล์เฉพาะ
แผ่นงานทีเ่ ลือก
หรือแปลงทัง้ หมด
5 เลือกแปลงไฟล์
ตามประเภท
ทีต
่ อ
้ งการ
6 เลือกตัว player ทีต
่ อ
้ งการ
7 สร้างผลงาน

similar documents