vezbe 6

Report
INTERNA KONTROLA
VEŽBE 6
 Definišite internu kontrolu
 Objasnite svrhu razmatranja interne kontrole od strane revizora.
 Identifikujte pet komponenti interne kontrole.
 Nabrojte elemente kontrolnog okruženja i objasnite njihov značaj.
 Šta bi revizor trebalo da razmotri, odnosno koja saznanja da
prikupi, kako bi ocenio efektivnost odbora za reviziju?
 Kako razdvajanje evidentiranja i rukovanja sredstvima doprinosi
internoj kontroli?
 Opišite šta procena rizika, kao komponenta interne kontrole,
podrazumeva i kako joj doprinosi? Identifikujte bar četiri faktora
koja rezultiraju u povećanom riziku finansijskog izveštavanja.
 Identifikujte četiri vrste kontrolnih aktivnosti i opišite kako svaka
od njih doprinosi efektivnoj internoj kontroli.
 Jedan od osnovnih koncepata interne kontrole jeste da nijedan službenik
ne bi smeo da rukuje svim aspektima neke transakcije. Pod pretpostavkom
da je top menadžment generalno odobrio neku vrstu transakcije, koliko
najmanje službenika (ili odeljenja) treba da se uključi u pojedinačnu
transakciju tog tipa da bi se uspostavila jaka interna kontrola? Uopšteno
objasnite funkciju svakog od tih službenika.
 Identifikujte pet osnovnih ciljeva računovodstvenog informacionog
sistema.
 Šta su transakcioni ciklusi i zašto je u reviziji poželjan pristup zasnovan
na transakcionim ciklusima?
 Opišite dve vrste monitoringa interne kontrole i za svaku navedite primer.
 Navedite osnovna ograničenja interne kontrole.
 Predložite veći broj postupaka i izvora koje biste mogli da koristite da
biste dobili informacije potrebne da se u revizijskoj radnoj dokumentaciji
opiše interna kontrola.
 Kako revizori svoje poznavanje klijentove interne kontrole dokumentuju u
revizijskoj radnoj dokumentaciji? Prodiskutujte prednosti svake od metoda.
 Razmatranje interne kontrole od strane revizora počinje pribavljanjem
saznanja o internoj kontroli. Koji su sledeći koraci?
 Uporedite koncept planske i revidirane ocene rizika kontrole.
 U kakvim situacijama testovi kontrola predstavljaju efikasne revizijske
postupke?
 U želji da smanji troškove revizije, potencijalni klijent vas obaveštava da su
njegovi zaposleni obuhvaćeni osiguranjem od štete i pronevere od strane
zaposlenih, a zatim traži da u skladu s tom činjenicom ne razmatrate internu
kontrolu. Sastavite logičan odgovor na taj zahtev.
 Revizor planira reviziju u maloj kompaniji, gde je interna kontrola slaba. Sve
poslove u njoj inače obavljaju volonteri koji rade skraćeno radno vreme.
Revizor je odlučio da za sve tvrdnje proceni rizik kontrole na najvišem nivou
i da ni u jednoj oblasti ne ograniči reviziju. Da li on, s obzirom na situaciju,
tokom ovog angažmana može da izbegne razmatranje interne kontrole?
Objasnite svoj odgovor.
 Odgovorite da li je neophodno da revizori obave testove kontrole
ukoliko su, pošto su dovršili opisivanje interne kontrole, utvrdili da u
njoj ne postoje materijalne slabosti. Objasnite svoj odgovor.
 „Svi iskusni revizori osmislili bi potpuno isti program revizije za
određeni revizorski angažman“. Da li se slažete s ovom tvrdnjom?
Objasnite svoj odgovor.
 Šta je pismo menadžmentu? Zašto je ono važno?
 Objasnite klasifikaciju nedostataka u internoj kontroli.
 Kako revizor može da napravi razliku između značajnog nedostatka i
materijalne slabosti interne kontrole? Kako revizor koristi svoje
saznanje o postojanju slabosti u internoj kontroli pri osmišljavanju
direktnih testova salda računa?
 Sa direktorom korporacije „Vista“ razmotrili ste nekoliko materijalnih
slabosti interne kontrole, koje ste primetili tokom revizije. Na
završetku tog razgovora direktor izjavljuje da će lično preduzeti mere i
rešiti navedene probleme, te da stoga nema razloga da na to skrećete
pažnju upravnom odboru. On, kako je objasnio, veruje da upravni
odbor treba da donosi glavne odluke u vezi s politikom korporacije, a
ne da se opterećuje svakodnevnim problemima upravljanja. Kako biste
odgovorili na ovaj predlog? Detaljno objasnite svoj odgovor.
 U sprovođenju revizije, eksterni revizori razmatraju rad interne
revizije. Objasnite razloge za ovo razmatranje.

similar documents