SEVERNI_EVROPA

Report
Severní Evropa
Severní Evropa je severní část evropského
kontinentu.
V různých obdobích byla často rozdílně definována,
v dnešní době je její vymezení ustáleno na:
Severské státy, tzv. nordické :
Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko, Alandy,
Faerské ostrovy, Špicberky a Rusko (Karelská
republika, Republika Komi)
Baltské státy:
Litva, Lotyšsko, a Estonsko
Severní Evropa zabírá téměř osminu rozlohy Evropy,
ale žije tam pouze 3-4 procenta evropské populace.
Celé území Dánska zaujímají nížiny, ze
Skandinávského poloostrova prostupuje pohoří .
Častá jsou jezera, nejvíce ve Finsku a největší je ve
Švédsku.
Island je z většiny kryt ledovcem.
Charakteristické jsou kryogenní tvary (ledovcová
údolí, jezerní plošiny, morény, fjordy).
Tento region s poměrně nízkým zalidněním je
ekonomicky velmi různorodý.
Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko i Island udržely krok
s rozvíjející Evropou, takže dnes patří mezi vyspělé
země Evropy.
Na druhé straně příslušnost k Sovětskému svazu
zapříčinila poměrnou zaostalost Pobaltských
republik.
Severní Evropa je poměrně bohatá na přírodní
suroviny.
Jehličnaté lesy Švédska a Finska poskytují materiál
pro výrobu papíru a stavebnictví, prudké řeky
pohánějí mnoho vodních elektráren a pod hladinou
Severního moře byla objevena
ložiska ropy a zemního plynu.
Nachází se zde také naleziště nerostů a kovů např. železo, měď a cín.
Patří k ekonomicky nejrozvinutějším na světě, s
vysokou životní úrovní, hlavně Švédsko.
Dánsko, Švédsko a Finsko patří do EU a spolu s
Norskem a Islandem do NATO.
Norsko
Státní zřízení: konstituční monarchie v čele s králem.
Rozloha: 323 877 km2
Měna: Euro
Hlavní město: Oslo 740 000 obyvatel
(hospodářské, politické, finanční středisko)
Města: Bergen, Troudheim, Stavanger, Baerum,
Kristiansand.
Správní rozdělení: 18 provincií a hlavní město, 454 obcí,
ostrovy Špicberky a Jan Mayen.
Přístavy: Oslo, Bergen, Narvik, Drammen, Floro, Hammerfest,
Harstad, Haugesund
Obyvatelstvo: 4 330 000, Norové 96,6%, Dánové, Švédi,
Samité (Laponci), Finové.
Náboženství: evangelíci - luteráni 88,8%, katolíci, muslimové.
Úřední jazyk: norština
Přírodní poměry
Přímořský stát v západní části Skandinávského poloostrova.
Má nejčlenitější pobřeží ze všech států Evropy,
velké množství ostrovů a souostroví.
Pobřeží je rozčleněno fjordy – úzké
hluboké zálivy ledovcového původu.
Celou zemí prostupuje Skandinávské pohoří,
nejvyšší hora je Galdhøpiggen (2469 m. n. m.).
Ve Skandinávském pohoří je největší evropský ledovec
Jostedalsbre.
Řeky jsou krátké, vodné, energeticky bohaté,
s velkým spádem, peřejemi a vodopády,
četná jezera ledovcového původu.
Podnebí
Na většině území mírné, oceánské, deštivé,
v horách drsné klima,
na severu je podnebí subarktické a na Špicberkách arktické.
Rostlinstvo
Na jihu jehličnaté lesy a na severu lesotundra a tundra.
Živočišstvo
Ze zástupců zvířat jsou to sob, medvěd, rosomák, vlk, množství ryb a
vodního ptactva.
Přírodní zdroje
Ropa, měď, zemní plyn, pyrity, nikl,železná ruda,
zinek, olovo, ryby, stavební dřevo
Zemědělství
Hlavně živočišná výroba, rybolov, chov ryb, těžba dřeva.
hospodářství silně spjato s mořem - námořní doprava,
rybolov, těžební průmysl.
Průmysl
Těžební (ropa, zemní plyn, rudy kovů), elektrárenství
(99,6 % hydroelektrárny), strojírenství, loďařství,
petrochemie, dřevozpracující průmysl a potravinářství výroba
hliníku a barevných kovů; elektronika, speciální slitiny a přístroje.
Produkce mléčných výrobků, zpracování kožešin a ryb.
Obchodní flotila, tankery.
Švédsko
Státní zřízení: konstituční monarchie v čele s králem
Rozloha: 449964 km2.
Měna: Euro
Hlavní město: Stockholm (obchodní, průmyslové, finanční středisko
státu, sídlo krále a ústředních úřadů)
Města: Göteborg, Malmö, Uppsala
Správní rozdělení: 24 provincií
Přístavy: Gavle, Goteborg, Halmstad, Kalmar, Malmo, Stockholm
Obyvatelstvo: 8 820 000 obyvatel, Švédové (90%), Finové (2,4%)
a Laponci, asi 7% tvoří cizinci většinou z Evropských zemí
Náboženství: protestanti (evangelicko-luteránská švédská církev) 90%.
Úřední jazyk: švédština
Přírodní poměry
Přímořský stát ve východní části Skandinávského poloostrova
při pobřeží Severního a Baltského moře.
Tvoří ho ostrovy Gotland, Öland a řada menších ostrovů v Baltském
moři.
Podél hranic s Norskem probíhá Skandinávské pohoří¨.
Na jihovýchodě jsou to plošiny a nížiny při pobřeží Baltského moře.
Jih Švédska tvoří nížiny a pahorkatiny modelované ledovcovou činností.
Řeky jsou krátké, vodné, energeticky bohaté.
Četná jezera ledovcového původu, z nichž největší jezero je Vänern.
Podnebí
Na jihu mírné, přímořské, směrem k severu přechází
v podnebí chladné s kontinentálními vlivy.
Ve Skandinávském pohoří je drsné horské klima
a na severu je subpolární podnebí.
Rostlinstvo
Na jihu se nachází smíšené lesy, směrem k severu přecházejí
v jehličnaté,.
Na severu státu leží tundra.
Živočišstvo
Ze zástupců zvířat jsou to sob, los, medvěd, rosomák, vlk, liška.
Přírodní zdroje
Rudy olovnatozinkové, měděné a vysoce kvalitní rudy železné,
dřevo,ryby, rašelina, kámen, zlato, stříbro
Zemědělství
Chov prasat, mléčného skotu, kožešinových zvířat, drůbeže, rybolov.
Pěstování obilnin, cukrové řepy, brambor, řepky olejné, luskovin,
zeleniny, ovoce.
Hospodářství
Vysoce rozvinutý průmyslový stát s intenzivním zemědělstvím, členská
země EU.
Průmysl
Těžební (rudy kovů, především kvalitní železné, vývoz železné rudy přes
nezamrzající přístav Narvik), elektrárenství (53% hydroelektrárny),
hutnictví (kvalitní švédská ocel), strojírenství (výroba kuličkových ložisek,
zbraní, osobních a nákladních automobilů - Volvo, Saab),
elektrotechnický, chemický, výroba celulózy a papíru, nábytkářství.
Finsko
Státní zřízení: republika v čele s prezidentem
Rozloha: 338 145 km2.
Měna: Euro
Hlavní město: Helsinki (hospodářské a kulturní středisko státu,
sídlo vlády)
Města: Turku, Tampere
Správní rozdělení: 12 provincií rozdělených na distrikty,
včetně autonomních Alandských ostrovů
Obyvatelstvo: 5110 000, Finové 93,5%, Švédi 5,9%, Laponci.
Náboženství: luteráni 87,8 %, pravoslavní 1,1%
Úřední jazyky: finština, švédština.
Přírodní poměry
Přímořský stát na severu Evropy (Skandinávie).
Obklopují ho Baltské moře, Botnický záliv a Finský záliv.
Nazývá se Suomi, což znamená "země jezer a močálů.
Je šestým nejrozlehlejším státem Evropy.
Nížinatá krajina, bohatá na vodní plochy, dosahuje přes polární kruh.
Výběžky Skandinávského pohoří na severozápadě, nejvyšší hora
Haltiatuuturi 1324 m.
Řeky: Kemijoki, Ounasjoki, Oulujoki.
Podnebí kontinentální, ovlivněné Golfským proudem a blízkostí
polárního kruhu (krátká léta, dlouhé zimy).
Jih země zaujímá Finská jezerní plošina s 35 000 jezery (Saimaa), hustá
říční síť.
Podnebí
Mírné podnebí s kontinentálními rysy,
dlouhé chladné zimy, krátká teplá léta, roční průměrné srážky jsou nízké,
S má drsné subpolární klima, čtvrtina plochy státu leží na sever od
severního polárního kruhu
Rostlinstvo
Asi 68% téměř výhradně jehličnaté lesy.
Živočišstvo
sob, medvěd, rosomák, vlk, množství ryb a vodního ptactva
Přírodní zdroje
Ložiska rud kovů – železa, chromu, mědi, olova a zinku, nikl,
zlato,stříbro,vápenec, dřevo, těžba rud barevných kovů, fosfátů a pyritů.
Zemědělství
Chov sobů, skotu, prasat a drůbeže,
pěstování obilovin, krmných plodin, brambor.
Hospodářství
Vyspělý průmyslově-zemědělský stát, moderní průmysl, intenzivní
zemědělství, velké lesní bohatství, členská země EU.
Průmysl
Strojírenský (stavba lodí, výroba zařízení pro těžbu a zpracování dřeva),
dřevozpracující (výroba řeziva, papíru, celulózy),
elektrotechnický (zn. Nokia), chemický, potravinářský,
rafinování mědi a textilní zboží.

similar documents