PowerPointova predstavitev

Report
MODEL RAZVRSTITVE
ŠPORTNIH PANOG V
RAZREDE ZA POTREBE
RAZPISA FŠO IN LPŠ ZA
LETO 2014
Zreče, 10.10.2013
Borut Kolarič
Blaž Perko
Podlaga OKS za razvrstitev
športnih panog v razrede
• spremenjeni 21. člen Pravilnika o pogojih,
merilih in postopku za razporeditev
sredstev FŠO
• spremenjeni 33. člen Pravilnika o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni s strani
MIZŠ
Merila razvrstitve
• merilo tekmovalne uspešnosti (število
kategoriziranih športnikov po veljavnem seznamu
OKS) – 40 % v celotnem modelu
• konkurenčnost (podlaga so javno dostopni podatki
in pa NPŠZ) – 30 % v celotnem modelu
• množičnost (število registriranih športnikov v
tekmovalnih sistemih NPŠZ glede na informacijski
sistem e-Šport) – 20 % v celotnem modelu
• nacionalni pomen športne panoge (na podlagi
rangiranja športnih panog skozi raziskavo javnega
mnenja iz leta 2012) – 10 % v celotnem modelu
Preglednica vrednosti meril in
posameznih spremenljivk v modelu
Merila
Vrednost (utež)
merila glede na
celoten model
Tekmovalna uspešnost
uravnalni faktor :
• ekipna športna panoga:
št. kat. šp. x 0,33;
• Št. disc.:
• 1 do 3 disc.: št. kat.
šp. x 1
• 4 do 9 disc.: št. kat.
šp. x 0,66
• 10 ali več disc.: št.
kat. šp. x 0,33.
Spremenljivke
št. športnikov svetovnega
razreda kategorizacije
40 %
Konkurenčnost
št. športnikov
mednarodnega razreda
kategorizacije
št. športnikov
perspektivnega razreda
kategorizacije
športna panoga na
programu olimpijskih iger
MOK panoge
SportAccord panoge
30 %
Množičnost
Nacionalni pomen
športne panoge
20 %
10 %
100 %
povprečno št. držav na
zadnjih treh evropskih
prvenstvih
povprečno št. držav na
zadnjih treh svetovnih
prvenstvih
število registriranih
športnikov
raziskava javnega
mnenja
Vrednost (utež) spremenljivke
glede na merilo
50 %
Vrednost (utež)
spremenljivke glede
na celoten model
20 %
30 %
100 %
12 %
20 %
8%
50 %
15 %
10 %
3%
5%
1,5 %
100 %
5%
1,5 %
30 %
9%
100 %
20 %
100 %
10 %
100 %
Metodologija razvrščanja
športnih panog v razrede
A. IZRAČUN VREDNOSTI ŠPORTNE PANOGE
1.
2.
3.
vključeno je 124 športnih panog, ki jih opredeljujejo kriteriji
kategorizacije; izvzete so panoge športa invalidov
vrednotenje športne panoge glede na surove rezultate
posameznih spremenljivk
Št. SR
Št. MR
Št. PR
OIŠP
MOK
1
4
10
1
1
Sport
Accord
1
EP
SP
REG
POMEN
40
100
1529
11595,387
utežitev spremenljivke glede na uravnalni faktor (npr.:
individualna panoga (faktor 1) s 5 disciplinami (faktor 0,66)
4.
Št. SR
Popravek št. SR
Št. MR
Popravek št. MR
Št. PR
Popravek št. PR
1
0,66
4
2,64
10
6,6
transformacija utežene spremenljivke v odstotkovne range
(normalizacija; npr.: 0,66 št. SR = 1,056 % glede na vse SR)
%/št. SR
%/št. MR
%/št. PR
%/št. OIŠP
MOK
SportAccord
%/št. EP
%/št. SP
%/št. REG
%/št. POMEN
1,056%
1,385%
3,042%
2,000%
0,901%
0,840%
1,417%
1,717%
1,256%
1,226%
Metodologija razvrščanja
športnih panog v razrede
A. IZRAČUN VREDNOSTI ŠPORTNE PANOGE
utežitev odstotkovnega ranga ('odstotkovni rang' x 'vrednost uteži;
npr.: 1,056 %/št. SR x 20% = 0,211%) posamezne spremenljivke
glede na njen vpliv (utež) v celotnem modelu in rangiranje
športnih panog pri vsaki posamezni spremenljivki (0,211% =
5.
23. mesto)
% SR
RANK
SR
% MR
RANK
MR
% PR
0,211%
23
0,166
%
24
0,243
%
6.
% TU
0,621%
RANK
% OIŠP
PR
11
0,300%
MOK
Sport
Accord
0,027% 0,013%
% EP
RANK
EP
% SP
RANK
SP
0,021%
13
0,155%
13
%
REG
0,25
1%
RANK
REG
%
POMEN
RANK
POMEN
16
0,123%
11
seštevek uteženih vrednosti vseh spremenljivk v modelu pri
posamezni športni panogi (skupni odstotkovni rang športne panoge;
0,211+0,166+0,243=0,621%) in razvrstitev športnih panog glede
na skupni odstotkovni rang športnih panog (0,621% = 24. mesto)
RANK TU
24
% KONK
0,005
RANK KONK
10
% REG
0,251%
RANK REG
16
% POMEN
0,123%
RANK
POMEN
11
VSOTA
1,510%
RANK
18
Metodologija razvrščanja
športnih panog v razrede
B. OSNOVNA RAZDELITEV ŠPORTNIH PANOG V
RAZREDE
7.
8.
9.
osnovna meja oz. prelom razredov se vrši glede na
razvrstitev panog pri 20-40-60-80
vrednosti športnih panog izrišejo krivuljo in glede na krivuljo
se okoli osnovnega preloma razreda pogleda, kje je ta
prelom največji in se tako natančneje določi prelom razreda
iz višjega v nižji; krivulja razvrstitve posameznih športnih
panog se pripravi posebej še pri tekmovalni uspešnosti in
konkurenčnosti
po prelomu se pridobi osnovno razdelitev športih panog v
Rank TU
Razred TU
Rank KONK
Razred KONK
Rank
Razred RANK
razrede
24
3
10
1
18
1
Metodologija razvrščanja
športnih panog v razrede
C. KOREKCIJA OSNOVNE RAZDELITVE
10. OVŠ sprejema korekcijsko pravilo, da se razporeditev
panoge za en (1) razred nižje napravi avtomatično, če je
razred konkurenčnosti za tri (3) ali več razredov nižji od
razreda tekmovalne uspešnosti
Razred TU
2
Razred KONK
5
Razred RANK
1
Raz. TU - Raz. KONK
-3
Korekcijski razred
2
Metodologija razvrščanja
športnih panog v razrede
D. RAZPOREDITEV ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA
PREDLOG OVŠ
11. OVŠ predlaga, da se razporedi panoge za en (1) razred
višje na podlagi večina glasov članov OVŠ:
a) če je razred konkurenčnosti za tri (3) ali več razredov
višji od razreda tekmovalne uspešnosti
b) če ima športna panoga kandidate za nastop na OI (ta
predlog se upošteva za športne panoge v
predolimpijskem in olimpijskem letu)
12. na podlagi zgornje metodologije OVŠ razvrsti športne
panoge v razrede

similar documents