2012. évi (…) Korm. rendelet

Report
A 2012/2013. tanév
aktuális feladatai
Eger, 2012. augusztus 23.
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Jogszabályok
2
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 69. számában.
•Első tanítási nap: 2012. szeptember 2. (hétfő).
•Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. (péntek).
•Tanítási napok száma: 182 nap.
•A tanítási év első féléve 2013. január 11-ig tart.
•Őszi szünet: 2012. október 29. és november 4. között.
•Téli szünet: 2012. december 27. és 2013. január 2. között.
•Tavaszi szünet: 2013. március 28. és április 2. között.
3
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai és
szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. sz. melléklet
szabályozza.
• A tanulmányi versenyek jegyzékét a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
• A középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba
történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a
3. melléklet tartalmazza.
4
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a
magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az
iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt
kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről
szóló törvény) 30. §-ában meghatározottak szerint nem
tudja teljes egészében pótolni.
• Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt
tananyag 2013/2014. tanítási évben történő
feldolgozásáról.
/2.§ (4) bekezdés)/
5
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A tanítási év lezárását követően az iskola – amennyiben
az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges
feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai célú
foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola
igazgatójához benyújtott kérelemében kezdeményezheti.
/2.§ (5) bekezdés)/
6
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés
keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a
matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a
nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra
kiterjedően.
• Emellett a negyedik évfolyamra vonatkozóan az
alapkészségek- és képességek mérésére alkalmas
tesztanyagokat az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi,
azok szabadon felhasználhatók és az eredmények az
interneten hozzáférhető szoftver alkalmazásával
értékelhetők.
• Az országos mérések napja: 2013. május 29.
7
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján
a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés
keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának
és edzettségének vizsgálatáról.
• A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2013.
április 3. és május 28. között kell megszervezniük a
korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség
vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján.
8
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A 2012/2013. tanévben hatósági ellenőrzés keretében kell
a) ellenőrizni a középiskolákban az iskolai tanügyi
dokumentumok alapján a középszintű és az emelt
szintű érettségi vizsgákra történt jelentkezések módját,
b) megvizsgálni a 2012. január 1-jétõl a megyei
intézményfenntartó központok fenntartásába került
közoktatási intézményekben a tanügyi nyilvántartásokra
alapozva az intézmények jogszerű működésének
feltételeit.
• Az ellenőrzés időtartama: 2013. március 1. és május 31.
között.
• A vizsgálatot a kormányhivatal folytatja le az országos
szakértői névjegyzéken szereplő szakértők bevonásával.
9
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 86. számában.
•Az államigazgatási feladatok ellátásával összefüggő vagyon
használata (2-5.§).
•A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosítása (24.§).
•A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény módosítása (77.§).
•A Kt. 88.§ (1) bekezdése alapján készített köznevelési
fejlesztési tervek érvényessége 2013. március 1-ig
meghosszabbodik (89.§ (1) bekezdés).
10
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 107. számában.
•A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt:
járási hivatal) székhelyeit az 1. melléklet tartalmazza.
•Heves megyében hét járási hivatal jön létre:
1. Bélapátfalfvai Járási Hivatal
2. Egri Járási Hivatal
3. Füzesabonyi Járási Hivatal
4. Gyöngyösi Járási Hivatal
5. Hatvani Járási Hivatal
6. Hevesi Járási Hivatal
7. Pétervásárai Járási Hivatal
11
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 174/2012. (VII.26.) Korm. rendelet
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 101. számában.
•Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet módosítása (11.§):
 a körzetközponti jegyzői feladatokat a fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
veszi át
 a hatályba lépés ideje: 2013. január 1.
12
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997.
(XII.22.) Korm.rendelet módosítása (15.§):
 szövegpontosítás: fővárosi és megyei kormányhivatal
 a hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1.
• Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.
(VIII.2.) Korm.rendelet módosítása (37.§)
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot a fővárosi és megyei kormányhivatal
járási (fővárosi kerületi) hivatala állapítja meg
 a hatályba lépés ideje: 2013. január 1.
13
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló
2012. évi CXXIV. törvény
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 99. számában.
•Az értelmező rendelkezések közé bekerült az aránytalan
teher és a működtető definíciója.
•A vidékfejlesztésért felelős miniszter által fenntartott
szakképző iskolában kizárólag a vidékfejlesztésért felelős
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
oktathatóak, ezen túli szakképzések indításához az állami
intézményfenntartó központ hozzájárulását ki kell kérni.
14
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott
időkerete (61 óra) magába foglalja a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokhoz
 a) a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet,
továbbá
 ba) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek fejlesztő, valamint
 bb) a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi,
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatásának
heti tizenegy óra időkeretét.
• A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is
teljesíthető (új rendelkezés).
15
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Köznevelési Hídprogramok általános és középfokú
iskolában – az oktatásért felelős miniszter rendeletében
meghatározott módon – szervezhetők.
• A programokban közreműködő intézményeket az állami
köznevelési közfeladatellátás keretében az állami
intézményfenntartó központ jelöli ki.
• Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos
helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi,
középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az
autista tanuló részére az első alapfokú
művészetoktatásban való részvétel (új rendelkezés).
16
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A köznevelési intézmény jogi személy, amely – az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény
kivételével – a fenntartójától elkülönült, önálló
költségvetéssel rendelkezik.
• Köznevelési intézmény nyilvántartásba vételére
irányuló bejelentést az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős
miniszter köznevelési feladatkörében eljáró,
kormányrendeletben kijelölt központi hivatalánál (a
továbbiakban: hivatal) kell teljesíteni.
17
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A köznevelési intézmény alapító okirata – többek között
– tartalmazza
 az alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését
(kikerült a szakfeladat megnevezés)
 a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon
feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát,
 az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény
esetében a gazdálkodással összefüggő
jogosítványokat.
18
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Megszűnt intézmény esetén a nyilvántartásból való törléssel
egyidejűleg a kormányhivatal kijelöli azt a nevelésioktatási intézményt, amely a megszűnt intézménnyel
jogviszonyban álló gyermekek, tanulók felvételét nem
tagadhatja meg.
• Az intézményt úgy kell kijelölni, hogy a gyermek, a tanuló
számára a kijelölt intézményben a nevelés, a nevelés-oktatás
igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet.
• A köznevelési intézmény nyilvántartásból való törléséről szóló
jogerős határozatot a kormányhivatal megküldi az állami
intézményfenntartó központnak, települési önkormányzatnak,
a törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében.
• A határozat tartalmazza annak az intézménynek a kijelölését,
amely a gyermek, tanuló felvételét nem tagadhatja meg.
19
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A köznevelési intézmény feladatainak ellátásához
szükséges eszközöket, felszereléseket a fenntartó, a
működtető az intézmény rendelkezésére bocsátja, önálló
költségvetéssel rendelkező intézmény a feladatainak
ellátásáról az alapító, a fenntartó szerv által biztosított
pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján
gondoskodik.
• A köznevelési intézmények fenntartási költségeit a
fenntartó, működési költségeit a működtető által évente
megállapított költségvetésben kell előirányozni.
20
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Ha a nevelési-oktatási intézmény egyház vagy más nem
állami szerv, nem önkormányzat tartja fenn a nevelésioktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a
települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény
esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli
szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés)
alapján – részt vehet az e törvényben meghatározott
köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában.
21
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
A köznevelési szerződés az alábbiakat tartalmazza:
a) a köznevelési alapfeladatokat,
b) a felvehető, ellátandó gyermekek, tanulók számát,
c) az óvodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség teljesítésével
és az iskolai neveléssel-oktatással, a pedagógiai
szakszolgálatok ellátásával összefüggő feladatokban való
részvételt,
d) a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető forrásokat,
azokat a szolgáltatásokat, amelyek a megállapodás
alapján a gyermekek, tanulók, szülők részére térítésmentessé
válnak, továbbá amelyeket térítési díjért vehetnek
igénybe,
e) pedagógiai-szakmai szolgáltatás esetén az állami közfeladatellátásban történő részvétel keretében ingyenesen
nyújtott szolgáltatásokat és az ellátási körzetet (új
rendelkezés).
22
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Ha az egyházi és magánintézmény fenntartója a települési
önkormányzattal, az oktatásért felelős miniszterrel
kötött köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat
alapján kiegészítő támogatásra válik jogosulttá,
a fenntartásában működő óvoda, általános iskola részt
vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola
feladatainak ellátásában.
• Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést,
fővárosban azt a kerületet, amelyben az óvoda, az általános
iskola székhelye, telephelye található.
23
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Az egyházi és magánintézmény fenntartója óvoda esetében
a települési önkormányzattal, egyéb alapfeladat esetében
a kormányhivatallal közösen a hivatal és az állami
intézményfenntartó központ véleményének kikérésével
meghatározza azt a gyermek-, valamint tanulói létszámot,
amelynek felvételét az óvoda, az általános iskola nem
tagadhatja meg.
• Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az óvoda, az
általános iskola alapító okiratában – az adott feladatellátási
helyre – meghatározott felvehető maximális gyermek-,
tanulói létszám huszonöt százaléka.
24
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A járási hivatal gondoskodik a tankötelesek
nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot
közöl az állami intézményfenntartó központ, és tanuló
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, továbbá
hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség
teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.
• A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a járási
hivatal az állami intézményfenntartó központ útján a
tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a
lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint
illetékes óvodának, általános iskolának.
25
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé
teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató
mentesíti
a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és
minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és
minősítés alkalmazását írja elő,
b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.
• Az érettségi vizsgán a b) pont szerinti tantárgyak helyett
a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak
szerint – másik tantárgyat választhat.
26
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Gyakorló nevelési-oktatási intézményben, gyakorló
pedagógiai szakszolgálati intézményben vezetőpedagógusi
megbízást az kaphat, akinek pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettsége és
szakképzettsége, továbbá pedagógus-szakvizsgája vagy a
munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és
szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett
tudományos fokozata vagy doktori cselekmény alapján
szerzett doktori címe, valamint a nevelő-oktató munkában,
pedagógiai szakszolgálatban eltöltött legalább ötéves
szakmai gyakorlata van.
27
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp
nem rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik.
• A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt
megbízásával a fenntartó (törölt: nem állami fenntartású
intézmény esetében a kormányhivatal) és a nevelőtestület
egyetért.
• Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető
harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a
pályázat kiírása kötelező.
28
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét –
nevelési-oktatási intézmény esetében a nevelőtestület,
többcélú intézményben az igazgatótanács, a fenntartó, az
intézmény székhelye szerint illetékes vagy az intézményt
működtető települési önkormányzat, szakképző iskolában a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
véleményének kikérésével – az oktatásért felelős
miniszter bízza meg öt évre.
• Az állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény
vezetője megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör
gyakorlója dönt.
29
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmények kivételével az állami fenntartású
köznevelési intézmények, továbbá az egyházi és
magánintézmények vezetőjét az oktatásért felelős miniszter
egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat
a fenntartó gyakorolja.
• A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén
tagadhatja meg.
30
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Állami szerepvállalás
• Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
31
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Ha a köznevelési közfeladat ellátása vallási, világnézeti
szempontból elkötelezett nevelési, nevelési-oktatási
intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján
történik, a szerződés megkötése nem mentesít a
feladatellátási kötelezettség alól azon gyermekek
tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallási,
világnézetileg elkötelezett óvodába, iskolába járatni
gyermeküket.
• Az állami intézményfenntartó központ, óvoda átadása
esetében a települési önkormányzat, gondoskodik arról,
hogy ezekre a szülőkre, gyermekekre, tanulókra a
köznevelési szerződés miatt a vallási, világnézeti
szempontból el nem kötelezett nevelésben, nevelésbenoktatásban való részvételhez fűződő joguk
érvényesítésében aránytalan teher nem hárulhat.
32
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Akkor adható át nevelési, nevelési-oktatási intézmény vallási,
világnézeti szempontból elkötelezett nevelést, oktatást
folytató fenntartó számára, ha az intézménybe beíratott
kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők, nagykorúság
elérése esetén a tanulók több mint fele azt támogatja.
• Az állami intézményfenntartó központ akkor tehet javaslatot
az oktatásért felelős miniszternek, hogy az intézmény
átadásával egyidejűleg kössön köznevelési szerződést a
vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett nevelést-oktatást
folytató fenntartóval, ha az iskola állami tulajdonban van,
vagy a tulajdonos települési önkormányzat az átadásról
döntött, és a nevelést-oktatást, a szakképzést a vallási,
világnézeti szempontból el nem kötelezett nevelést-oktatást
igénylő tanulók számára változatlan színvonalon biztosítja.
33
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Fenntartás és működtetés
34
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési
önkormányzat gondoskodik – a szakképzésről szóló törvény
szerinti szakképző iskola kivételével – az illetékességi
területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről.
• A működtetés keretében a települési önkormányzat saját
forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához
szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan
vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket.
• A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és
jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek
hiányában külön jogszabályban meghatározott módon
mentesül.
35
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A működtetési kötelezettség alól történő mentesülés iránti
kérelemmel egyidejűleg a települési önkormányzat igazolja a
gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát,
ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési
intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését
nem tudja vállalni, továbbá a működtetéshez rendelkezésre
álló bevételeiről.
• Amennyiben ezen adatszolgáltatás nem támasztja alá a
működtetési képesség hiányát, úgy az állam a települési
önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezheti.
• A települési önkormányzat a hozzájárulás összegének
ismeretében, annak közlésétől számított nyolc napon belül a
kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét
visszavonhatja.
36
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési
önkormányzat vállalhatja – a szakképzésről szóló törvény
szerinti szakképző iskola kivételével – az illetékességi
területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről való gondoskodást.
• A működtetés egyedi feltételeit az állami
intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által
ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell
megállapítani.
37
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladatellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között
kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az
ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési,
tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások
szerint üzemeltesse, karbantartsa.
• A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos
közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az
ingatlan vagyonvédelméről.
• A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely
ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési
feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan
láthassák el.
38
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Ennek keretében a működtető feladata különösen a
köznevelési intézmények működéséhez szükséges
eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások
megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek
pótlása.
• A működtető feladata működtetni, karbantartani a
köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat
ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani,
karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni
a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket.
• A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény
működtetését érintő módosítása vagy az ezzel összefüggő
infrastruktúra-fejlesztés az állam és a működtető közötti
egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik.
39
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete
állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező
rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem
kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást
nyújthat.
• A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza.
• A működtető az általa működtetett intézménybe járó
tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a
működtetéshez hozzájárulást igényelhet.
• A települési önkormányzat május utolsó munkanapjáig
nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és
átengedett bevételek terhére a következő naptári évben
kezdődő tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni
vagy a működtetést nem képes vállalni.
40
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• 2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az
állami intézményfenntartó központnak és 2012. október 30ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a
következő naptári évben kezdődő tanévtől
a) 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település
esetén a működtetést az államtól képes átvállalni,
b) 3000 fő lakosságszám feletti település esetén a
működtetést nem képes vállalni.
• A működtető tulajdonát azok a taneszközök képezik,
amelyeket a 2013. január 1-jei leltár tartalmaz.
41
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló,
települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan
az állami intézményfenntartó központot ingyenes
vagyonkezelői jog illeti meg, mindaddig, amíg a
köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg
nem szűnik.
• E rendelkezés nem alkalmazható, ha az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési
önkormányzati tulajdonú ingatlant a települési önkormányzat
működteti.
42
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Az állami intézményfenntartó központ vagyonkezelői
jogának fennállása alatt vagy mindaddig, amíg a köznevelési
közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik, a
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingatlant a települési önkormányzat nem idegenítheti el,
nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja,
ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti.
43
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok
megszervezéséhez szükséges döntései előkészítése
céljából a hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok
közreműködésével, valamint a helyi önkormányzatok
véleményének kikérésével és közreműködésével megyei
szintű bontásban feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít,
amelynek része a megyei szakképzési terv.
• A települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez
adott véleményéhez beszerzi a településen működő
köznevelési intézmények nevelőtestületei, a köznevelési
intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
keretében foglalkoztatottak közössége (a továbbiakban:
alkalmazotti közösség), szülői és diákszervezeteinek
véleményét.
44
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A hivatal a megyei szakképzési terv elkészítéséhez beszerzi
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
véleményét.
• Az állami fenntartású gyakorló nevelési-oktatási intézmény,
gyakorló szakszolgálati intézmény köznevelés-fejlesztési
tervbe való felvételéről az oktatásért felelős miniszter a
felsőoktatási intézmény javaslata alapján dönt.
• A kormányhivatal a köznevelés-fejlesztési tervet első
alkalommal 2103. április 30-ig készíti el.
45
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy
rendeletben állapítsa meg:
• a köznevelési intézmények működésének szakmai
szabályait,
• a köznevelési intézmények vezetői megbízásával
kapcsolatos eljárást,
• a köznevelési intézmények névhasználatával kapcsolatos
kérdéseket,
• a tanulók felvételével kapcsolatos kérdéseket,
• az érettségi vizsgabizonyítvány kiadásának feltételeként
meghatározott közösségi szolgálat végzésének
megszervezésére vonatkozó részletes szabályokat,
• a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi eljárás lefolytatásának
szabályait,
46
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• a diákkörök, diákönkormányzatok működésére vonatkozó
részletes szabályokat,
• diáksport-egyesületek és a nevelési-oktatási intézmények
kapcsolatát,
• az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, szülői szervezet,
intézményi tanács működésének részletes szabályait,
• a köznevelési intézmények ügyintézésének, iratkezelésének
általános szabályait,
• a tanügyi nyilvántartásokat, az adatkezelés rendjét,
• a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos
feladatokat,
• a balesetek kivizsgálásával, nyilvántartásával és
jelentésével összefüggő tevékenységet,
47
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• a nem az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény működése megkezdéséhez
szükséges engedély kiadásának részletes szabályait és az
azzal kapcsolatos mellékleteket,
• az iskolai felvételi eljárás rendjét,
• az iskolai vizsgáztatás rendjét,
• a pedagógiai szakszolgálat megszervezését,
• a pedagógiai szakszolgálat igénybevételének rendjét,
• a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működését,
• a nevelési-oktatási intézmények részvételét és feladatait a
pedagógiai szakszolgálatok ellátásában,
• az érintett gyermekek, tanulók nevelésében és oktatásában,
a szakvélemény elkészítését, az ellenőrzés rendjét,
48
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kormányhivatali
eljárás indításával összefüggő kérdéseket, az eljárás
indítására jogosultak körét,
• azokat a feltételeket, amikor a pedagógiai szakszolgálat
igénybevételéért ellenszolgáltatás kérhető,
• a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények és a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben
történő foglalkoztatáshoz és a vezetői megbízáshoz
szükséges képesítési követelményeket,
• a kormányhivatalnak a nem az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott intézmények működési
engedélyezési eljárásával összefüggő, valamint a
törvényességi ellenőrzésükkel kapcsolatos szakmai
szabályokat,
49
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• az egyes szolgáltatásokkal összefüggő igazgatási
szolgáltatási díj megállapításának rendjét, mértékét, a
megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt
összeg felhasználásának kérdéseit,
• a vizsgáztatással, a szakértői és más szolgáltató
tevékenységgel kapcsolatos díjazás megállapításának
kérdéseit,
• a tankönyvvé nyilvánítás feltételeit és rendjét, valamint
eljárását,
• a tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását,
• a tankönyvjegyzékre való felkerülés feltételeit és eljárását,
• a tankönyvjegyzékre kerüléssel kapcsolatos árkorlátot,
• a tankönyvjegyzékből való törlés rendjét és eljárását,
• a tankönyvtámogatás rendjét,
50
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• a nem üzletszerű tankönyvforgalmazást,
• a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék kiadását,
• a kerettantervek, nevelési-oktatási program jóváhagyásának
rendjét,
• a digitális tananyaggá nyilvánítás feltételeit és rendjét,
valamint eljárását,
• a digitális tananyagok jegyzéke elkészítésének és
kiadásának szabályait,
• a digitális tananyagok jegyzékére való felkerülés feltételeit
és eljárását,
• a digitális tananyagok jegyzékére kerüléssel kapcsolatos
árkorlátot,
• a digitális tananyagok jegyzékéről való törlés rendjét és
eljárását,
51
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• a hat vagy nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét
vagy kilenc – évfolyammal működő gimnáziumban folyó
nevelés-oktatás emelt szintű követelményeit,
• a nyelvi előkészítő évfolyammal működő iskola nevelésoktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat,
• a Köznevelési Hídprogram megszervezésének feltételeit, a
Köznevelési Hídprogramban folytatott képzéshez szükséges
nevelési-oktatási programokat, a Köznevelési Hídprogramba
történő bekapcsolódás részletes szabályait,
• az elektronikus és a papírformátumú nyomtatványok
előállításához és forgalmazásához, a tanügyi nyilvántartások
elektronikus alkalmazásához szükséges engedély
kiadásának szabályait, valamint az engedélyezési eljárással
összefügg igazgatási szolgáltatási díj megállapításának,
befizetésének és felhasználásának kérdéseit.
52
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Felhatalmazást kap a Kormány,
hogy rendeletben állapítsa meg:
• a pedagógusok előmeneteli rendszerét,
• az egyes fokozatokba történő besoroláshoz szükséges
követelményeket,
• a minősítő vizsgát és a minősítési eljárást lefolytató
bizottság működését,
• a szakmai kritériumokra vonatkozó részletes
rendelkezéseket,
• a minősítő vizsga és a minősítési eljárások során adható
minősítések feltételeit,
53
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• a minősítésekhez kapcsolódó fokozatokhoz és ezen belül az
egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt,
valamint az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel a 8.
mellékletben meghatározott keretek között az
illetménypótlék és a kereset-kiegészítés, a jutalom
megállapításának részletes szabályait,
• a megismételt minősítő vizsga és minősítési eljárások
költségét, valamint az ezért kérhető díj mértékét,
befizetésének szabályait,
• a nevelési-oktatási intézményekben elrendelhető rendkívüli
munkavégzés, az ügyelet és készenlét elrendelésének
feltételeit,
• az ügyelet és az ügyelet alatt elrendelt munkavégzés
díjazását is magában foglaló átalánydíjazás
megállapításának szabályait és mértékét,
54
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással
összefüggő egyéb feladatok körét,
• az eseti helyettesítésnek minősülő helyettesítést,
• az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályait,
• a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók szülei
iskolai végzettséggel összefüggő önkéntes nyilatkozatának
kérdéseit,
• az igazgatótanács munkáltatói jogosítványait,
55
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• az egyházi és magánintézményeket valamint az országos
nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési
intézményeket megillető – a költségvetésről szóló
törvényben meghatározott – állami hozzájárulások
megállapításának, folyósításának, elszámolásának rendjét,
az igényléssel, elszámolással, felhasználással összefüggő
adatszolgáltatást, továbbá az ellenőrzés rendjét,
• az egyházi és az országos nemzetiségi önkormányzati
fenntartót megillető kiegészítő támogatás igénylésének, a
jogosultat megillető kiegészítő támogatás megállapításának
rendjét,
56
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• a bármely jogcímen megállapításra kerülő kiegészítő
támogatás igényléséhez szükséges adatszolgáltatást és a
kiegészítő támogatás folyósításának, elszámolásának
rendjét, az igényléssel, elszámolással, felhasználással
összefüggő ellenőrzés rendjét,
• a kiegészítő támogatás megállapításához szükséges
kormányhivatal általi adatszolgáltatást,
• a kormányhivatalok hatósági ellenőrzésének tárgyköreit, a
köznevelés-fejlesztési terv részletes tartalmát és
elkészítésének eljárásrendjét,
57
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• az állami köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan
működtetési kötelezettsége alóli mentesülés, továbbá annak
vállalása részletes szabályait,
• a 74. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatás tartalmát és a
működtetési képesség hiányának vizsgálata során
figyelembe vételre kerülő szempontokat, valamint a
vizsgálathoz kapcsolódó eljárás részletes szabályait,
• az állami intézményfenntartó központtal a köznevelési
intézmény feladatait szolgáló ingatlan működtetése céljából
köthető szerződés részletes tartalmát.
58
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okiratában,
működési engedélyében, nyilvántartásba vételi
határozatában az intézmény alaptevékenységei között
a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek, tanulók ellátása,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek, tanulók ellátása
szerepel, azon 2013. január 1-ig az egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek, tanulók
ellátását is érteni kell.
59
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Ha a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szakértői
véleményében a sajátos nevelési igényt
a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége alapozza
meg,
azon a gyermek, a tanuló következő felülvizsgálatáig, de
legkésőbb 2015. szeptember 1-ig az egyéb pszichés
fejlődési zavart (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavart) is érteni kell.”
60
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Az Nkt. hatálybalépését követően a fenntartó négy
hónapon belül felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 31-én hatályos szövege
szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak
érdekében, hogy megfeleljen az Nkt-ben foglaltaknak, és
megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a
hivatalnak vagy a kormányhivatalnak.
• Ha a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a
köznevelési intézmény a nyilvántartásba vételét követően
megkezdhette működését, a fenntartó köteles 2013. április
30-ig működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy
a közoktatási intézményt megszüntetni.
61
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A korai fejlesztés és gondozás, valamint a fejlesztő
felkészítés 2013. január 1-jéig bölcsődei gondozás,
fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás,
gyermekotthonban nyújtott gondozás, gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében
biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai
ellátás keretében is ellátható.
62
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás
első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétõl
kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni.
• Ezeken az évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe
legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni.
• A többlet testnevelési órákkal a Kt. 52. § (3) bekezdésében
meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma
megnövelhető.
• A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó
rendszerben megszervezni.
63
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A 76. § (1) bekezdés szerint a működtető tulajdonát azok a
taneszközök képezik, amelyeket a 2013. január 1-jei leltár
tartalmaz.
• A 44. § (6) bekezdés szerinti elektronikus kapcsolat
létrejöttéig, de legkésőbb 2012. december 31-ig a
köznevelési intézmény vezetője köteles a gyermek,
tanuló, az óraadó és az alkalmazott személyes adatainak
megváltozását a KIR adatkezelőjének – a
tudomásszerzéstől számított öt napon belül – bejelenteni.
• A 21. § (2) bekezdésben előírt, a nem állami szerv által
alapított intézmények nyilvántartásba vételére
vonatkozó feltételeket azon nevelési-oktatási intézmények
esetében kell alkalmazni, amelyek működésüket 2013.
szeptember 1-je után kezdik meg.
64
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Aki az oktatásért felelős miniszter által kiállított igazolás alapján a
Kormánnyal kötött, törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett
nemzetközi szerződés vagy tárcaközi megállapodás keretében
idegen nyelven folytatott nevelési, oktatási tevékenység ellátására
anyanyelvi tanárként érkezik Magyarországra, mentesül a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvényben szabályozott elismerési eljárás alól.
• Az elismerési eljárás alóli mentesítés az oktatásért felelős
miniszter által kiállított igazolásban megjelölt időtartamra,
összesen maximum öt tanévre szól.
• Az anyanyelvi tanárt küldő állam, vagy az államközi megállapodás
alapján nevesített közvetítő szervezet köteles igazolást kiállítani
arról, hogy az anyanyelvi tanár a küldő országban, az alap- és
középfokú oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére
jogosító felsőfokú oklevéllel rendelkezik.
65
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes járási hivatal ellátja a tanköteles
tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt
feladatokat.
• A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő
folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából –
be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási
hely szerint illetékes járási hivatalnak, vagy, ha a tanuló
már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
66
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Ha a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti
mindennapos testnevelés megszervezése érdekében a
2012/2013. tanévet megelőzően a pedagógiai program
módosítása válik szükségessé, az iskolák a pedagógiai
programjukat szakértő igénybevétele nélkül
felülvizsgálhatják, és nincs szükség fenntartói
jóváhagyásra sem.
• A szakképző iskolák a szakképzésről szóló törvény 92. §
(27) bekezdésében meghatározott szakképzési tantervi
ajánlás alapján a pedagógiai programot vagy annak
kiegészítését szakértő igénybevétele nélkül
felülvizsgálhatják, és nincs szükség fenntartói jóváhagyásra
sem.
67
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
A Kt. 3. melléklet „Az osztályok, csoportok szervezése”
alcím 7–8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra
megállapított maximális létszámot – a fenntartó
engedélyével – legfeljebb húsz százalékkal átlépheti.
8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II.
rész 7. pontjában meghatározottak szerint számított
maximális létszám tíz százalékkal – a fenntartó
engedélyével – túlléphető, ha az oktatásszervezési okok
miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék,
iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi
szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi
diákönkormányzat egyetért.
68
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 102. számában.
•A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban:
KIK) az oktatásért felelős miniszter (EMMI) irányítása alatt
működő központi hivatal.
•A Kormány a KIK-et jelölte ki az állami köznevelési közfeladat
ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek
keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények
fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására.
•A KIK központi szervből és területi szervekből áll.
•A KIK területi szerve a tankerület és a megyeközponti
tankerület.
69
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A tankerület illetékességi területe azonos a járás
illetékességi területével.
• Heves megyében 6 ilyen tankerület jön létre:






Hatvani
Gyöngyösi
Hevesi
Füzesabonyi
Pétervásárai
Bélapátfalvai.
• A tankerület az illetékességi területén működő
 általános iskolák,
 alapfokú művészeti iskolák és
 gimnáziumok
fenntartásával kapcsolatosan ellátja a KIK szervezeti és
működési szabályzatában számára meghatározott egyes
fenntartói feladatokat.
70
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A megyeközponti tankerület a megye székhelyén működő
tankerület (Egri Tankerület), mely az alábbi feladatokat látja
el:
1. az egri járás területén működő
 általános iskolák,
 alapfokú művészeti iskolák és
 gimnáziumok
továbbá
2. a Heves megye területén működő
 szakképző iskolák,
 kollégiumok,
 a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények,
 a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények
fenntartásával kapcsolatos, a KIK szervezeti és működési
szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói
feladatokat.
71
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A KIK-et elnök vezeti.
• Az elnök gyakorolja a KIK-ben foglalkoztatottak feletti
munkáltatói jogokat.
• Az elnök feladatai:
a) ellátja az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott
fenntartói feladatokat,
b) érvényesíti és – módszertani segítséget is nyújtva –
érvényesítteti az irányítása alá tartozó köznevelési
intézmények tevékenységében a közfeladatok ellátására
vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így
különösen a KIK költségvetési előirányzatával,
engedélyezett létszámával és a kezelésében álló vagyonnal
való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,
72
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
c) előkészíti és a miniszternek megküldi az irányítása alá
tartozó köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére és
felmentésére vagy megbízására és megbízásának
visszavonására vonatkozó dokumentumot,
d) ellátja az oktatáspolitika kialakításához, az azzal
kapcsolatos döntés-előkészítéshez szükséges és a
költségvetési támogatásból megvalósuló fejlesztések
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
e) javaslatot tesz a tankerületek illetékességi területének
módosítására, a tankerületek kapacitásai és ellátási területe
felosztásának általa kidolgozott módszertana
alkalmazásával,
73
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
f) elemzi az irányítása alá tartozó köznevelési intézményben
lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és ennek
alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés középés hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozására,
módosítására, és
g) ellátja a jogszabályban és a KIK alapító okiratában
meghatározott további feladatokat.
74
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• A tankerületet és a megyeközponti tankerületet a tankerületi
igazgató vezeti.
• A tankerület igazgatójával kapcsolatban a kinevezés, a
vezetői megbízás, a megbízás visszavonása és a jogviszony
megszüntetésének jogát – az elnök és a tankerület
székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal kormánymegbízottja véleményének
kikérésével – a miniszter gyakorolja.
75
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Menetrend:
• 2012. szeptember 1. – KIK létrejötte.
• 2012. szeptember 10. – tankerületi igazgatói pályázatok
beadása.
• 2012. szeptember 30. – tankerületi igazgatók kinevezése.
• 2012. szeptember 30. – települési önkormányzatok
szándéknyilatkozata a köznevelési intézmények
működtetéséről.
• 2012. október 1 – december 31. – a tankerületek tárgyi és
személyi feltételeinek megteremtése.
76
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• 2012. október 1. – megyei intézményfenntartó központok
által fenntartott intézmények fenntartását átveszi a KIK. ???
• 2012. október 30. - települési önkormányzatok döntenek a
köznevelési intézmények működtetéséről.
• 2013. január 1. – a települési önkormányzatok által
fenntartott intézmények fenntartói jogát átveszi a KIK.
• 2013. április 30. – elkészül a megyei szintű köznevelésfejlesztési terv (melynek része a szakképzési terv).
77
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
A nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló
2012. évi CXXIII. törvény
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 99. számában.
A tankönyvpiac rendjéről szóló
2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló
2012. évi CXXV. törvény
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 99. számában.
78
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 66. számában.
•A rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
•Rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. tanévben az
iskolai nevelés-oktatás első, ötödik és kilencedik évfolyamán,
ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kell
alkalmazni.
79
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok
módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet
módosításáról szóló 11/2012. (VII.30.) EMMI rendelet
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 103. számában.
•Az alaprendelet 2. számú melléklete kiegészül a Katonai
alapismeretek tantárgy oktatásához kapcsolódó, a 9-12.
évfolyamra vonatkozó kerettantervvel
•a hatályba lépés ideje: 2013. január 1.
80
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 88. számában.
•Az új OKJ 489 szakképesítést és szakképesítés-ráépülést (1.
táblázat), valamint
•149 rész szakképesítést (2. táblázat) tartalmaz.
81
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 106. számában.
•Az 1. melléklet tartalmazza az OKJ-ban szereplő az egyes
szakképesítések felsorolását.
•A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakképesítések
szakmai követelménymoduljainak felsorolása a szakmai
követelménymodulok azonosító számának és
megnevezésének feltüntetésével.
•A 3. melléklet tartalmazza a szakmai követelménymodulok
részletes tartalmi leírását.
82
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 65. számában.
•A rendelet – néhány rendelkezést kivéve - 2012. szeptember
1-jén lép hatályba.
•Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a
vizsgázónak minden vizsgarészből legalább tizenkettő
százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a
teljesített százalékérték alapján legalább elégséges
osztályzatot kaphasson.
83
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Középszintű matematika vizsgatárgyból tett vizsga esetén,
ha a tanuló írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő
százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a
vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározott
módon szóbeli vizsgát tehet.
• Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett,
a vizsgázónak ebben az esetben mindkét szóbeli vizsgáján
legalább tizenkettő százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy
a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték legalább
elégséges osztályzatot kaphasson.
84
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
• Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok
százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a
következő:
a) 80–100% elérése esetén jeles (5),
b) 60–79% elérése esetén jó (4),
c) 40–59% elérése esetén közepes (3),
d) 25–39% elérése esetén elégséges (2),
e) 0–24% elérése esetén elégtelen (1).
• Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok
százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a
következő:
a) 60–100% elérése esetén jeles (5),
b) 47–59% elérése esetén jó (4),
c) 33–46% elérése esetén közepes (3),
d) 25–32% elérése esetén elégséges (2),
e) 0–24% elérése esetén elégtelen (1).
85
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 222/2012. (VIII. 15.)
Korm. rendelet
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 108. számában.
86
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
szóló 2012. évi CXX. törvény
•Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 98. számában.
•„A rendőr azt a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki nagykorú kísérete
nélkül, valamint aki nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a tanítási
napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező
foglalkozástól engedéllyel maradt távol, vagy arról engedéllyel távozott el
– a nevelési-oktatási intézménnyel történt előzetes egyeztetést követően –
a nevelési-oktatási intézmény vezetőjéhez kísérheti.
•Hitelt érdemlő igazoláson a nevelési-oktatási intézmény, az orvos,
valamint a 14. életévét be nem töltött tanuló szülője, törvényes képviselője
által kiállított írásbeli igazolást kell érteni.”
(28.§ (6) bekezdés)
87
•2013. január 1-jén lép hatályba.
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Országos tanulmányi versenyek meghirdetése
a 2012/2013. tanévre
•Megjelent a kormányportálon 2012. május 31-én.
•I. Az EMMI által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi
versenyek - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
•II. Az EMMI által meghirdetett és anyagilag támogatott
tanulmányi versenyek
Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyek
Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek
•III. Az EMMI által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei
Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére kuratóriuma által
meghirdetésre kerülő versenyek
•IV. Az EMMI által szakmailag támogatott tanulmányi versenyek
88
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Folyamatban lévő jogszabályok
•A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező …/2012. évi (…)
Korm. rendelet
•Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő
honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
•A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló …./2012. (…) EMMI rendelet
•a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve
és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról szóló …./2012. (…) EMMI rendelet
89
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Jogszabályok
90
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Eredményes munkát kívánok
minden kollégának!
Köszönöm a figyelmet!
Ballagó Zoltán
főosztályvezető
[email protected]
06-36-521-548
06-20-503-47-27
Eger, 2012. augusztus 23.
91
Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Az előadás anyaga letölthető az alábbi helyről:
a Heves Megyei Kormányhivatal honlapján
(www.heves.gov.hu) az alábbi helyen:
Dokumentumok/Heves Megyei
Kormányhivatal/Általános
információk/Tájékoztatók.
VAGY
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source
=10&type=412#!DocumentBrowse
92

similar documents