Slide 1

Report
Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс нь
нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр,
эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилт, төр засгийн бодлого
шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд нутаг дэвсгэрийн байгууллага, аж ахуйн
нэгж, иргэдийн хүч анхаарлыг төвлөрүүлж, иргэдэд шуурхай үйлчлэн,
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын өдөр тутмын удирдлага,
зохион байгуулалт, дэмжлэг туслалцаанд тулгуурлан үйл ажиллагаагаа
явууллаа.
Нийслэл, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн зорилтыг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дэд бүтэц, тохижилт, бүтээн байгуулалт,
орчноо тохижуулах ажлуудыг эрчимжүүлэн, байгаль орчныг хамгаалах,
ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, агаарын болон орчны бохирдлыг
бууруулах, хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхэд ажлын шинэлэг арга
барилаар ажиллаж, нутаг дэвсгэрийн гэрэлтүүлэг, реклам чимэглэл,
гадна зар сурталчилгааны байгууламжуудын стандарт шаардлагыг
мөрдүүлэн, дүүргийн иргэд оршин суугчдын эрүүл аюулгүй тохилог
орчинд ажиллаж, амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн
ажлуудыг хэрэгжүүлэн үр дүнг нь тооцон ажиллалаа.




Хэлтсийн мэргэжилтэнүүдийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн
Гэрээний хэрэгжилт, үр дүн.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга буюу Төсвийн шууд
захирагчтай хэлтсийн дарга буюу нэгжийн менежер бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн
гэрээ байгуулсан.
2013 онд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц, тохижилтын
хэлтсийн даргаас мэргэжилтэнүүдтэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд 2
мэргэжилтэн “А”, 3 мэргэжилтэн В” үнэлгээтэй дүгнэгдсэн
.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2012 онд 14.5 км
2013 онд 43.4 км
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012 онд 3100 өрх
2013 онд 2047 өрх
4000
3800
3500
3160
3000
2500
2060
2000
2012
1816
2013
1500
1000
534
560
500
0
нийтийн эзэмшилийн зам талбай
гэр хороолол
орон сууцны хороолол
хогтой
хогтой
хороо 19
21.9% буюу
буюу 59.3%
7 хороо
хоггүй
хоггүй 78.1
хороо 13
буюу 25
буюу 40.7%
хороо
2013 оны жилийн эцсээр хороодын
нутаг дэвсгэрт үүссэн хур хогтой
хороо 19 байсан
2014 онд хороодын нутаг дэвсгэрт
үүссэн хур хог хаягдлыг
цэвэрлэснээр
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 18 орон сууцны 15181 м2
талбайн дээврийн засварыг 844,8 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр
гүйцэтгэсэн.
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2012 онд 12304 мкв
2013 онд 15181 мкв
1
2
Хэлтэст ирсэн өргөдөл хүсэлт
Нийт
632
Шийдвэрлэсэн
617
Шинээр ирсэн
-
Хугацаа хэтэрсэн
-
Шийдвэрлэх
шатандаа
15
Хэлтэст ирсэн өргөдөл гомдлыг
ангилбал: Хог хааягдал, СӨХ-дын
талаар
400
Дэд бүтцийн талаар......
122
Гэрэлтүүлгийн талаар:
110

similar documents