Document

Report
វិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្Iែី NSTITUTE OF NEW KHMER
លំនាំដដ្ើមននដេដ្ឋកិច្ច
INTRODUCTION TO ECONOMIC
Professor: Nouv Brosh
H/P: 093/092 640 486, 0975 640 486
E-mail: [email protected]
Website: www.nouvbroshlesson.jimdo.com
Prepared by Lecturer: Nouv Brosh (Professor in INK)
ឆ្នំេិកាមូលដ្ឋឋន ឆ្នំទ្យី១ ឆមាេទ្យី២
1
វិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្ែីInstitute of New Khmer
Prepared by Lecturer: Nouv Brosh (Professor in INK)
2
 ការគិតរបេ់ដេដ្ឋវិទ្យូ
 ដេដ្ឋវិទ្យូជាអ្នកវិទ្យាស្ថស្តេរ
 វិធីវិទ្យាស្ថស្តេរៈ ការេដកេត, ទ្ទ្យឹេដី និកការេដកេតបខ្នាម
 មុមងារននការេនែត
 មូខ្ដ្លដេដ្ឋកិច្ច
 មីទ្កូដេដ្ឋកិច្ច និកមាទ្កូដេដ្ឋកិច្ច
 ដេដ្ឋវិទ្យូជាអ្នកដ្ឋក់ដច្ញនូវដោលនដោបាយ
 មូលដេតុខ្ដ្លដេដ្ឋវិទ្យូមិនទ្េបោន
Prepared by Lecturer: Nouv Brosh (Professor in INK)
3
 ដោលបំណកននដមដរៀន
 យល់អ្ំពីរដបៀបខ្ដ្លដេដ្ឋវទ្យិ ូអ្នុវតរវធិ ីវទ្យិ ាស្ថស្តេរ
 ពិចារណាអ្ំពីរដបៀបខ្ដ្លការេនែត និកមូខ្ដ្លអាច្ឆ្ុះល បញ្ច ំកអ្ំពពី ិភពដោក
 ខ្េែកយល់មូខ្ដ្លធមែតាពីរទ្បដភទ្យ ដ្ាទ្កាមលំេវូ ិល និកខ្មែដកាកលទ្យធភាពផលិតកមែ
 ខ្វកខ្ញកអ្ំពីភាពមុេោន រវាកមីទ្កដូ េដ្ឋកិច្ច និកមាទ្កូដេដ្ឋកិច្ច
 េិកាអ្ំពីភាពមុេោន រវាកពំដនាលវជិ ជមាន និកពំដនាលបតដ្ឋឋន
 ពិចារណាអ្ំពីមូលដេតុខ្ដ្លដេដ្ឋវទ្យិ ូដពលម្ុះមិនទ្េបោន
Prepared by Lecturer: Nouv Brosh (Professor in INK)
4
១. ដេដ្ឋវិទ្យូជាអ្នកវិទ្យាស្ថស្តេរ
ដេដ្ឋកិច្ចេែឹកេែឺនអ្នកឲ្យ......
គិតអ្ំពីជដទ្មើេ
វាយតនម្នថ្្ដដ្ើមននការដទ្ជើេដរើេរបេ់បុគគល និកេកគមនីមួយៗ
ទ្តួតពិនិតយ និកខ្េែកយល់អ្ំពីរដបៀបខ្ដ្លទ្ពឹតរិការណ៍ និកបញ្ា ជាក់ខ្េដកជាប់ពាក់ព័នធោន
Prepared by Lecturer: Nouv Brosh (Professor in INK)
5
២. វិធីវិទ្យាស្ថស្តេរៈ ការេដកេត, ទ្ទ្យឹេដី និកការេដកេតបខ្នាម
អ្នររកមែ (Interplay) រវាកទ្ទ្យឹេដី និកការេដកេតក៏បានដកើតដ ើកផកខ្ដ្រដៅកនលកមុមវិជាជដេដ្ឋកិច្ច
អ្នកដេដ្ឋកិច្ចបានបដចចចញទ្ទ្យឹេ,ដី ទ្បមូលទ្យិននន័យ, និកបនាាប់វិភាគទ្យិននន័យទំកដនាុះដដ្ើមបីបញ្ជ ក់ ឬទ្ចានដចាលទ្ទ្យឹេដីរបេ់ម្ួន
អ្នកដេដ្ឋកិច្ចមូខ្ដ្លអ្រូបិយដដ្ើមបីដធែើការពនយល់អ្ំពីរដបៀបដ្ល់ពិភពដោកជាក់ខ្េដក។
Prepared by Lecturer: Nouv Brosh (Professor in INK)
6
៣. មុមងារននការេនែត
• អ្នកដេដ្ឋកិច្ចបដកេើតការេនែត ដដ្ើមបីដធែើឲ្យពិភពដោកកាន់ខ្តមានលកខណៈងាយទ្េួលដ ើកកនលកការខ្េែកយល់
• េិលបៈដៅកនលកការគិតតាមខ្បបវិទ្យាស្ថស្តេដ គឺេដទ្មច្ថាការេនែតណាមួយនឹកទ្តវូ បដកេើតដ ើក
• ដេដ្ឋវិទ្យូដទ្បើទ្បាេ់ការេនែតមុេៗោន ដដ្ើមបីដឆ្ើយដៅនឹកេំនួរដផែកោន
Prepared by Lecturer: Nouv Brosh (Professor in INK)
7
៤. មូខ្ដ្លដេដ្ឋកិច្ច
មូខ្ដ្លទ្យី១៖ ដ្ាទ្កាមលំេូរវិល ខ្ដ្លដេដ្ឋកិច្ចមានអ្នកដធែើដេច្កដីេដទ្មច្ច្ិតពីរ រទ្បដភទ្យគឺ ទ្យី១ ដគេជន (ទ្គួស្ថរ) និកទ្យិ២
េេទ្ោេ (ទ្កលមេុន)។ េេទ្ោេផលិតទ្យំនិញ និកដេវាកមែដដ្ឋយដទ្បើទ្បាេ់នូវមុមច្ូលដផែកៗដ្ូច្ជាកមា្ំកពលកមែ,
ធនធានធមែជាតិត និកមូលធន(អាោរ និកមាេុីន) មុមច្ូលទំកដនុះដៅថា “ កតារផលិតកមែ” ។
Prepared by Lecturer: Nouv Brosh (Professor in INK)
8
៤. មូខ្ដ្លដេដ្ឋកិច្ច (ត)
ដគេជន និកេេទ្ោេដធែើអ្នររកមែដៅកនលកទ្យីផារទ្បដភទ្យទ្យីមួយគឺទ្យីផារទ្យំនិញ និកដេវាកមែ និកទ្យីផារកតារផលិតកមែ។
Prepared by Lecturer: Nouv Brosh
(Professor in INK)
9
Prepared by Lecturer: Nouv Brosh
(Professor in INK)
10

similar documents