Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba

Report
Tema
4. 2. Pedagoginė,
psichologinė ir socialinė
pagalba
VEIKLOS RODIKLIS
• 4. 2. 1. Pagalba mokantis
RODIKLIO PAAIŠKINIMAI
• Mokymosi palaikymas: konsultavimas,
pagalba ilgesnį laiką mokyklos nelankiusiems,
mokymosi sunkumų, elgesio sutrikimų
turintiems mokiniams; mokymosi motyvų
koregavimas.
Ekspertų komentaras
• Rodiklio esmė – pagalba mokiniams
mokantis. Kaip mokomi mokiniai mokytis?
• Kaip mokytojai analizuoja pagalbos
mokiniams teikimo kokybę, veiksmingumą?
• Kaip ir kokia savo patirtimi dalijasi su kitais
mokytojais?
• Kokios pagalbos mokytojams reikia ir kokią
pagalbą jie gauna?
4 LYGIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Problemos sprendžiamos sutartinai: mokytojai, pagalbą teikiantys specialistai ir
tėvai veiksmingai bendradarbiauja teikdami besimokančiam mokiniui pagalbą.
Užtikrinamas emocinis saugumas daugumai mokinių – jie padrąsinami prašyti
mokytojo, klasės draugų pagalbos.
Aiškiai ir išsamiai aptartas mokinių skatinimas, vertinamos jų pastangos, veikla ir
elgesys.
Kuriama teigiama atmosfera klasėje, mokiniai dalyvauja kuriant elgesio per
pamoką taisykles. Laikantis taisyklių dažniausiai akcentuojamas tinkamas elgesys.
Dalis mokyklos mokinių tėvų teikia pagalbą savo vaikui ir apie tai dalijasi su
kitais mokyklos bendruomenės nariais ugdymo patirtimi.
Beveik visi mokytojai, specialistai padeda mokiniams skatindami juos ir nuolat
skirdami papildomai laiko konsultacijoms.
Daug dėmesio skiriama namų darbų užduotims ir mokymo krūviui reguliuoti.
Mokymosi motyvacijai didinti organizuojamos individualios konsultacijos tiek
gabiems, tiek mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.
Nuolatos per mokytojų posėdžius išsamiai aptariamas pagalbos mokiniui
mokantis veiksmingumas, numatomi konkretūs veiksmai padėčiai gerinti.
2 LYGIS
• Mokytojai, pagalbą teikiantys specialistai ir tėvai ne visada
bendradarbiauja teikdami besimokančiam mokiniui pagalbą.
• Užtikrinamas emocinis saugumas dalies mokinių - jie padrąsinami
prašyti mokytojo, klasės draugų pagalbos.
• Dažniau taikomos ne skatinimo, o drausminimo priemonės.
• Mokiniai skatinami laikytis nustatytų taisyklių. Į mokinį
dažniausiai atkreipiamas dėmesys, kai jis elgiasi netinkamai.
• Kai kurie mokinių tėvai padeda savo vaikams ir dalijasi ugdymo
patirtimi per tėvų susirinkimus.
• Kai kurie mokytojai, specialistai padeda mokiniams skatindami ir
konsultuodami juos.
• Kartais per mokytojų tarybos posėdžius aptariamas pagalbos
mokiniui mokantis veiksmingumas.
Tyrimo instrumentai
• ,,Pagalbos mokiniui“ sričiai ištirti buvo panaudoti
trys instrumentai: vienas mokytojams, kitas
mokiniams, trečias – mokinių tėvams.
• Apklausiant tėvus ir mokytojus buvo panaudoti
IQES online Lietuva ,,Instrumentai mokyklos veiklos
kokybei įsivertinti ir tobulinti‘‘.
• Šie instrumentai visiškai atliepia „Bendrojo lavinimo
mokyklos vidaus audito rekomendacijose“
ketvirtajai sričiai priskirtas temas.
Tėvų apklausa. Pagalba mokiniui
• Bendra informacija apie šią apklausą:
• Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa. Pagalba
mokiniui;
• El. paštu pakviesti dalyviai: 68;
• Visiškai atsakyti klausimynai: 37;
• Grįžusių klausimynų kvota: 54,4%;
• Iš dalies atsakyti klausimynai: 9;
• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus)
skaičius: 67,6%.
Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis vertėmis
5 aukščiausios vertės:
• Aš žinau, kokius įvertinimus paskutiniu metu mano
vaikas yra gavęs 3,7;
• Mūsų namuose vaikas turi geras sąlygas mokytis (turi
asmeninę darbo vietą, gali mokytis tyloje ir pan.) 3,7;
• Man pakanka informacijos, kurią gaunu iš mokyklos
apie vaiko mokymąsi 3,4;
• Nesame samdę (ar samdome) vaikui korepetitorių
tam tikrų dalykų mokymuisi 3,3;
• Aš esu patenkinta(s) mokykla, kurioje mano vaikas
mokosi 3,3.
Vienu žvilgsniu: Klausimai su žemiausiomis
vertėmis
• 5 žemiausios vertės:
• Mano vaikas žino, kur mokysis baigęs šią mokyklą 2,4;
• Mes (tėvai, globėjai) esame buvę mokykloje
konsultacijoje(se) dėl vaiko tolimesnio mokymosi galimybių
2,5;
• Jei mano vaikas turėtų problemų (pvz. elgesio, psichologinių,
bendravimo su bendraamžiais ir pan.), pagalbos pirmiausia
ieškočiau mokykloje 2,7;
• Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri 2,8;
• Mūsų namuose yra aiškios taisyklės, kada ir kiek laiko vaikas
ruošia namų darbus 2,8.
Mokytojų apklausa. Pagalba mokiniui.
Bendra informacija apie šią apklausą:
• Naudotas klausimynas: Mokytojų apklausa.
Pagalba mokiniui.
• El. paštu pakviesti dalyviai: 46;
• Visiškai atsakyti klausimynai: 38;
• Grįžusių klausimynų kvota: 82,6%;
• Iš dalies atsakyti klausimynai: 3;
• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies
atsakytus) skaičius: 89,1%.
Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis vertėmis.
Čia esame stiprūs. Tuo galime didžiuotis.
• 5 aukščiausios vertės:
• Aš žinau, kur kreiptis, jei mokinys turi psichologinių
problemų 3,7;
• Aš žinau, kur kreiptis, jei įtariu, kad mokinys patiria
smurtą (fizinį, emocinį, seksualinį) 3,6;
• Aš reguliariai informuoju savo klasės tėvus apie mokykloje
galiojančias taisykles ir reikalavimus mokiniams 3,5;
• Mūsų mokykloje mokinių profesinis informavimas vyksta
gerai 3,5;
• Aš reguliariai informuoju tėvus apie mokykloje dirbančius
pagalbos specialistus ir galimybes juos pasiekti 3,5.
Vienu žvilgsniu: Klausimai su žemiausiomis vertėmis
Tai trukdo mūsų darbui.
5 žemiausios vertės:
• Mūsų mokykloje mokiniai iš socialinės rizikos šeimų
nėra pašiepiami 2,6;
• Mokinių tėvai noriai lankosi mokyklos
organizuojamuose tėvų švietimo užsiėmimuose 2,7;
• Man pavyksta dirbti su hiperaktyviais mokiniais 2,7;
• Mūsų mokykloje negalią (fizinę, protinę, psichinę)
turintys mokiniai nėra pašiepiami 2,8.
• Mūsų mokykloje teikiama profesionali psichologinė
pagalba mokiniams, kuriems jos reikia 2,5.
Didžiausias poreikis keistis. Čia turime pasistengti.
Ryškėja poreikis tobulinti veiklą. Pokyčiai būtini.
• Mūsų mokykloje teikiama profesionali psichologinė
pagalba mokiniams, kuriems jos reikia 3,0;
• Mokymosi sunkumų turinčių vaikų tėvams yra
teikiamos konsultacijos, kaip padėti vaikui mokytis
2,7;
• Man pavyksta dirbti su hiperaktyviais mokiniais 2,7;
• Mūsų mokykloje yra aiškūs susitarimai dėl patyčių
prevencijos vykdymo 2,7;
• Mūsų mokykloje mokiniai iš socialinės rizikos šeimų
nėra pašiepiami 2,6.
• P.S. 2,5 vertė byloja apie poreikį keistis.
MOKINIŲ APKLAUSOS
• Mokiniai buvo apklausti keliais etapais:
Alternatyviojo ugdymo komandos atliktas tyrimas: Individualių
planų sudarymas ir individualios pažangos fiksavimas
formuojant mokėjimo mokytis kompetenciją
Tyrimo tikslas:
Ištirti, kokią įtaką mokinių mokėjimo mokytis
kompetencijos ugdymuisi turi individualių planų
sudarymas ir individualios pažangos fiksavimas.
Tyrimo dalyviai – projekte dalyvaujantys 5-7 klasių
mokiniai.
Išvados
• Didinant mokymosi motyvaciją, organizuojamos
individualios konsultacijos tiek gabiems, tiek
mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.
• Daugelis 5-7 klasės mokinių pasirašę sutartis su
mokytojais ir noriai dalyvauja konsultacijose,
padedančiose įveikti mokymosi sunkumus bei
didinti mokymosi motyvaciją.
• Gimnazijoje užtikrinamas daugumos mokinių
emocinis saugumas – jie padrąsinami prašyti
mokytojo, klasės draugų pagalbos.
Metodinės tarybos atliktas tyrimas: Pagalbos
mokiniui teikimo galimybės mūsų gimnazijoje
Tyrime dalyvavo 5-8, I-IV gimn. klasių mokiniai,
iš viso 64, po 4 iš klasės.
Tyrimo tikslas: palyginti pagalbos mokiniui
pokyčius per mokslo metus (išsiaiškinti, ar
mokiniai žino, kokios pagalbos gali sulaukti
savo mokykloje, kur kreiptis prireikus ir kokia
pagalba realiai teikiama gimnazijoje).
Išvados
• Gimnazijoje gerėja įvairiapusė pagalba mokiniui ir daugiau
mokinių apie tokią pagalbą žino.
• Gimnazijos mokytojai visuomet padeda, papildomai
paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis
• Mūsų mokykloje laiku pastebimi ypač gabūs, talentingi
vaikai ir ugdomi jiems reikalingu lygiu, jiems padedama
atskleisti ir realizuoti savo gabumus
• Vaiko gerovės komisija sprendžia mokiniams iškilusias
elgesio, lankomumo ir pan. problemas
• Ir mokslo metų pradžioje, ir pabaigoje iškilus problemoms
mokiniai dažniausiai kreipiasi pagalbos į klasės vadovą ir
dalykų mokytojus.
Pokalbiai su mokiniais, tėvais, mokytojais
• Mokiniai: Mokytojai padeda išsiaiškinti
nesuprantamus dalykus, konsultuoja, skatina
pagyrimu bei pažymiu.
• Tėvai: Daugelis mokytojų konsultuoja mokinius
iškilus mokymosi sunkumams; vaikai žino, kokios
pagalbos gali sulaukti mokykloje, kur kreiptis
prireikus ir kokia pagalba realiai teikiama
gimnazijoje.
• Mokytojai: Nuolat konsultuoja mokinius, daugelis
pasirašė individualias sutartis su mokiniais.
Audito rezultatai atitinka 3 lygį
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Problemos sprendžiamos iš dalies sutartinai: mokytojai, pagalbą teikiantys specialistai ir
tėvai veiksmingai bendradarbiauja teikdami besimokančiam mokiniui pagalbą.
Užtikrinamas emocinis saugumas daugumai mokinių – jie padrąsinami prašyti mokytojo,
klasės draugų pagalbos.
Iš dalies aptartas mokinių skatinimas, vertinamos jų pastangos, veikla ir elgesys.
Kuriama teigiama atmosfera klasėje, mokiniai dalyvauja kuriant elgesio per pamoką
taisykles. Laikantis taisyklių ne visada akcentuojamas tinkamas elgesys.
Dalis mokyklos mokinių tėvų teikia pagalbą savo vaikui ir apie tai dalijasi su kitais mokyklos
bendruomenės nariais ugdymo patirtimi.
Beveik visi mokytojai, specialistai padeda mokiniams skatindami juos ir nuolat skirdami
papildomai laiko konsultacijoms.
Mokymosi motyvacijai didinti organizuojamos individualios konsultacijos tiek gabiems, tiek
mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.
Mokiniai skatinami laikytis nustatytų taisyklių. Į mokinį dažniausiai atkreipiamas dėmesys,
kai jis elgiasi netinkamai.
Nuolat per mokytojų posėdžius išsamiai aptariamas pagalbos mokiniui mokantis
veiksmingumas, numatomi konkretūs veiksmai padėčiai gerinti.
Rekomendacijos
• Ieškoti veiksmingo mokytojų, pagalbą teikiančių specialistų ir tėvų
bendradarbiavimo būdų, teikiant mokiniui pagalbą.
• Siekiant emocinio saugumo, bendravimą su mokiniais grįsti
pozityvumu, skatinti teigiamas nuostatas.
• Klasių vadovai bei mokytojai dalykininkai turėtų susikurti
veiksmingą mokinių skatinimo sistemą, vertinti jų pastangos,
veikloje ir elgesyje rasti pozityvių dalykų.
• Organizuoti aktyvius mokinių tėvų susirinkimus, kuriuose jie
turėtų galimybę pasidalyti su kitais mokyklos bendruomenės
nariais ugdymo patirtimi.
• Mokslo metų pradžioje mokyklos bendruomenei pristatyti
pagalbą teikiančius specialistus, nusakant jų darbo funkcijas ir
teikiamos pagalbos pobūdį bei galimybes.
• Įpareigoti klasių vadovus supažindinti mokinius ir jų tėvus su
mokykloje veikiančiomis pagalbos mokiniui teikimo tvarkomis.

similar documents