Biogasutlysningen vid Energimyndigheten

Report
Biogasutlysningen vid
Energimyndigheten
Erfarenheter från tidigare
utlysningar och information om
kommande utlysning.
Biogasaktiviteter finansierade av
Energimyndigheten
•
Energigastekniska utvecklingsprogrammet (SGC)
•
Waste refinery (SP)
•
Linköpings universitet
•
•
–
Kompetenscentrum startat 2012
–
Biogasproduktion vid pappersmasseindustrin
–
Hur kan spårämnen öka produktionen av biogas?
Lunds universitet
–
Intensifierad anaerob rötning med förbättrade kontrollstrategier
–
Psykrofil rötning av avloppsvatten
SLU/JTI
–
•
Internationellt
–
•
Utveckling av småskaliga rötnings- och uppgraderingskoncept
Biogassamarbete med Kina och Ryssland
Investeringsbidrag till innovativa biogasprojekt (”Biogasutlysningen”)
Biogasutlysningen – vad har hänt?
• Sista Klimp 2008 – Mycket biogasprojekt
• Regeringen avsatte 3 x 60 Mkr 2009 – 2011
• Utlysningar 2010 och 2011
• Ytterligare 2 x 60 Mkr 2012 – 2013
• En utlysning 2012 om ca 70 Mkr
• Ytterligare 280 Mkr 2013 – 2016
• Summa avsatt: 580 Mkr 2009 - 2016
Utfall och planer för 2013
• 2010: 108 Mkr beviljat varav 48 Mkr återfört
• 2011: 58 Mkr beviljat varav 8 Mkr återfört
• 2012: ca 70 Mkr kommer att beviljas
• 2013: ca 110 Mkr kommer att utlysas under
våren
Projekt 2010 och 2011 (ej återförda)
Utlysningen 2013 – viktiga punkter
• Merkostnader
– För delkomponenter
– Jämfört med referenssystem
• Maximalt stöd är 25 Mkr
• Får inte motta stöd från annan offentlig
finansiär
• Preliminär plan: Öppen mars – april. Beslut i
september.
Utvärdering av ansökningarna
• Programråd med representanter från Naturvårdsverket,
Jordbruksverket och Trafikverket
• Utvärderingskriterier:
– Syftet med projektet skall vara att producera, distribuera eller
använda biogas
– God klimatnytta, lågt metanslip
– Bra resursanvändning, kretslopp
– Teknisk höjd (viktigaste kriteriet, skapar merkostnader)
– Genomförande och risker (tillstånd!)
– Stöd per producerad kWh
Att tänka på när ansökan skrivs
• Stöd söks via E-kanalen (www.energimyndigheten.se)
• Kunden är stödmottagare – inte leverantören!
• Målen bör dels innebära att anläggningen installeras, dels att
den utvärderas
• Genomförandet ska innehålla en genomarbetad teknisk
beskrivning och en redogörelse för risker och tillstånd
• I stort sett samtliga projekt har förlängts – var realistiska när ni
anger slutdatum!
• Gör en genomarbetad merkostnadsberäkning!
• En lönsamhetskalkyl med och utan bidrag ska bifogas ansökan
• Konfidentiella uppgifter ska markeras tydligt i ansökan och bör
helst bara förekomma i bilagor.
Vad händer om man får stöd?
• Villkorsbilaga som ska undertecknas av firmatecknare och PL
• Medlen rekvireras – OBS viktigt med tydlig kostnadsplan!
• OBS! Projektet rör merkostnaderna, men projektets totala
kostnader ska också redovisas vid rekvisition
• En tät dialog med PL uppskattas! Större projekt bör inledas med
ett möte där eventuella oklarheter reds ut.
• Längre projekt innehåller krav på årliga lägesrapporter där
eventuella avvikelser från plan ska redovisas.
• Anläggningen blir en demoanläggning som ska vara tillgängliga
för dem som vill komma och titta.
• Kan inte projektet fullföljas måste ni meddela detta a.s.a.p!
Tack för mig!
Kalle Svensson
[email protected]
016-544 21 09

similar documents