Institucionalni okvir za financijsko razdoblje 2014.

Report
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Institucionalni okvir za financijsko
razdoblje 2014.-2020.
Operativni program
„Konkurentnost i kohezija”
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sustav upravljanja i kontrole 2014.-2020.
 Sustav = zakonski i podzakonski akti, smjernice (procedure) i
tijela (institucije):
 Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih
strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju
2014-2020 (Narodne novine br. 92/14)
 Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog
socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog
fonda, u vezi s ciljem, „Ulaganje za rast i radna mjesta” (Narodne
novine br. 107/14)
 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (u proceduri donošenja)
 Smjernice (procedure) za postupanje tijela u sustavu (u pripremi)
2
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sustav upravljanja i kontrole 2014.-2020.
 Tijela u Sustavu:
 Tijela za provedbu OP-a: Upravljačko tijelo (UT), Posredničko tijelo
razine 1 (PT1), Posredničko tijelo razine 2 (PT2)
 Horizontalna tijela: Koordinacijsko tijelo (KT), Tijelo za ovjeravanje
(TO), Tijelo za reviziju (TR), Neovisno revizijsko tijelo (NRT)
3
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sustav upravljanja i kontrole 2014.-2020.
 Upravljačko tijelo – upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu OP-a
 Posredničko tijelo razine 1 – planira sredstva, provodi mjere informiranja i
vidljivosti, priprema natječajnu dokumentaciju za odabir projekata, inicira strateške
projekte, sudjeluje u izboru projekata koji će se financirati, sudjeluje u procesima
plaćanja korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti….
 Posredničko tijelo razine 2 - sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i izboru
projekata, zaključuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom, “dnevno”
surađuje s korisnikom i savjetuje ga, provjerava izvršenje ugovornih obveza korisnika
i nadzire napredak projekta, ispituje sumnje na nepravilnosti, odlučuje o privatljivosti
troškova tijekom provedbe i inicira financijske korekcije (prva razina kontrole
trošenja sredstava ESI fondova na razini projekta)....
 Tijelo za reviziju – vrši revizije tijela u Sustavu i korisnika
4
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sustav upravljanja i kontrole 2014.-2020.
Delegiranje funkcija
Upravljačko tijelo
Upravljačko
tijelo
Posredničko tijelo
razine 1
Upravljačko
tijelo
Posredničko
tijelo razine 2
Posredničko tijelo
razine 2
5
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sustav upravljanja i kontrole 2014.-2020.
6
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Partnerstvo u provedbi Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija
 Nadzorni odbor Operativnog programa „Konkurentnost i
kohezija” (osnivanje krajem studenog 2014)
- Razmatranje i odobravanje kriterija za odabir projekata za financiranje te
odobravanje izmjena tih kriterija u skladu s potrebama programiranja;
- Periodična kontrola napretka u ispunjavanju specifičnih ciljeva OP-a
- Razmatranje i odobravanje godišnjih i završnih izvješća o provedbi
- Iznošenje prijedloga Upravljačkom tijelu te odobrenje moguće revizije ili
preispitivanje OP-a
- Praćenje financijskih i drugih pokazatelje na razini OP-a
- Osiguravanje kvalitete provedbe OP-a RK
- ….
7
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Kako do sredstava iz ESI fondova?
 Procedura odabira projekta za korisnika počinje prijavom projektnog prijedloga na objavljeni poziv za dostavu projektnih
prijedloga (on-line prijave od 2015.)
 Pozivi na dostavu projektnih prijedloga www.strukturnifondovi.hr
 Izravna dodjela sredstava
- za strateške projekte (uključuje i JPP model) i
- za sredstva prioritetne osi tehničke pomoći
 Postupak dodjele za velike projekte (≥50 MEUR odnosno ≥75 MEUR za projekte iz sektora prometa) – uključuje postupak
odobrenja Europske komisije
8
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Kako do sredstava iz ESI fondova?
Odabir projekata za financiranje
 Prijave tj. projektni prijedlozi se načelno primaju 60 dana od dana objave poziva (poneki
pozivi određuju kraći ili dulji rok)
 Nadležno tijelo osniva Odbor za odabir projekata
 Procedura odabira / procjena projektnih prijedloga traje do 60 dana za ograničeni poziv
(poneki pozivi određuju kraći ili dulji rok), odnosno do 120 dana za otvoreni poziv
 Obavijest korisniku 5 dana nakon donošenja odluke o financiranju
 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava spreman za potpisivanje unutar 30 dana nakon
donošenja odluke o financiranju
 Isplata predujma nakon potpisa ugovora – max. 30% vrijednosti ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava
 Prvi pozivi za OP KK 2014.-2020.: kraj 2014. i početak 2015. godine
9
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Natječaji u pripremi
 Prioritetna os 3 „Poslovna konkurentnost”
- Ulaganja malih i srednjih poduzeća u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih
proizvoda, procesa i /ili usluga (ukupno 180 milijuna eura)
- uvođenje novih i/ili proširenje postojećih proizvodnih procesa i/ili uvođenje novih proizvoda i/ili
usluga;
- razvoj procesa i/ili proizvoda/usluge koji dovode do smanjenja štetnog utjecaja na okoliš;
- širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja;
- svrhu prilagodbe, posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje
štetnog utjecaja na okoliš;
- razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose
razvoju turističkih destinacija.
- Podrška poduzećima za ispunjavanje standarda i certificiranje proizvoda u svrhu
povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima (20 milijuna eura)
- priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi uključujući troškove
stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni
proizvodi...
- Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certifikata u svrhu pristupa međunarodnim
tržištima i povećanja konkurentnosti
10
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Natječaji u pripremi
 Prioritetna os 3 „Poslovna konkurentnost”
- Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih
procesa s ciljem poticanja razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih
poduzeća u slabije razvijenim područjima (kategorija indeksa razvijenosti) (3
milijuna eura)
- uvođenje naprednih e-poslovnih modela analizom postojećih poslovnih procesa,
njihovim unapređenjem, inovacijom i digitalizacijom;
- nabava informatičke opreme i software-a;
- izobrazba zaposlenika
- Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih
poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih
infrastruktura i usluga (70 milijuna eura)
 Prioritetna os 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa ”
- Kulturna baština – priprema projekata i planova upravljanja s popratnom
dokumentacijom (2 milijuna eura)
11
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Preparation of future programming documents and accompanying project pipelines /
Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Operativni program „Regionalna Konkurentnost 2007.-2013.”
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi
2014.-2020.
Hvala na pažnji!
12
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ovaj projekt provodi konzorcij
na čelu sa Esep Ltd.

similar documents