DEMOKRAATIA JA TOTALITAARNE RE*IIM

Report
DEMOKRAATIA
JA
TOTALITAARNE REŽIIM
TPL 2012 – 2013
Koostanud Anneli Oidsalu
V
TOTALITAARSED REŽIIMID
KAPITALISMI PUUDUSED
• Kapitalistliku ühiskonna suurim puudus on see, et ta
sünnitab ülirikaste kapitalistide kihi (5-10%
elanikest). See kiht ei erine kuigi palju kunagisest
aadlist.
• Kui aadlikud said oma eelised kätte tänu päritolule,
saavad suurkapitalistid ehk magnaadid (ka
oligarhid) osta eeliseid oma kapitali ehk rahaga.
• Kapitalismi teine puudus on see, et kapitaliturgude
mõõna ajal, st majanduslanguse ajal tekib suurel
hulgal puudust kannatavaid inimesi, kes on väga
vastuvõtlikud utoopilistele ning ebareaalsetele
ühiskonnamudelitele.
TOTALITARISM
• I maailmasõja (1914–1918) järel sündis
 Venemaal KOMMUNISM,
 Itaalias FAŠISM,
 Saksamaal NATSISM.
• Nende riikide toonast režiimi, st valitsevat
riigikorda võib võrrelda türanniaga, ainult et ...
• tänapäeva türannia kohta öeldakse TOTALITAARNE
REŽIIM ehk TOTALITARISM.
• Ladina k. totalis; pr. k total – kõike haarav, täielik
REŽIIM
•
Sõna režiim on meie keelde tulnud prantsuse keelest
(le régime) ja on eestipäraselt riigikord,
valitsemisviis.
•
Totalitaarsetes riikides on poliitilised parteid
keelatud (välja arvatud üks valitsev partei), kodanike
meelsust valvab rohkearvuline salapolitsei,
teisitimõtlejad represseeritakse, st surutakse maha,
karistatakse (nt paigutatakse sunnitöölaagritesse),
tavainimeste pääsemine üle riigipiiri on välistatud.
•
Inimõigustest ei saa totalitaarse režiimi puhul üldse
rääkida.
NÕUKOGUDE LIIT
(1917 – 1991)
NSV Liit
•
Alles 22 aastat tagasi (aastani 1991) kuulus ka Eesti
ultravasakpoolse suurriigi koosseisu.
•
See riik oli Nõukogude Liit, ametlikult NSV Liit
(Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit).
•
Eestit nimetati selle riigi koosseisus Eesti NSV-ks
(Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik).
Venemaa kommunistlik riigipööre
•
Kommunistlik riigipööre
toimus Venemaal
relvastatud mässu
tagajärjel oktoobris 1917.
•
Mässu juhtis LENIN
(kodanikunimega Vladimir
Uljanov). Temast saigi
ultravasakpoolse riigi –
Nõukogude Venemaa juht.
Lenini paraadportree
Venemaa kommunistlik riigipööre
•
1917. aastal tsaari perekond (ka väikesed lapsed)
tapeti.
•
Kõik poliitilised parteid peale ühe keelustati.
•
Dissidentide ehk teisitimõtlejate jaoks loodi erilised
vangilaagrid, kus kinnipeetavate elu võib võrrelda
orjade eluga. Selliste „orjade” armeega püstitati
Valge mere kanal, Moskva kõrghooned ja metroo,
suured hüdroelektrijaamad, uued raudteeliinid
Siberis jpm.
STALIN
•
Riigis valitses juba LENINi ajal
ehtne diktatuur (jõule toetuv
võim, mis ei tunnista mingeid
seadusi), kuid kõige julmemaks
diktaatoriks kujunes
Kommunistliku Partei liider
STALIN (kodanikunimega: Jossif
Džugašvili), kes oli rahvuselt
grusiin.
Stalini paraadportree
STALIN
•
Just Stalini ajal okupeeriti
iseseisev Eesti Vabariik,
arreteeriti ja hukati meie
arvamusliidrid, tuhanded
pered küüditati Siberisse.
Stalin
Nõukogude võim
•
Nõukogude Liit nimetas end küll üksnes
sotsialistlikuks riigiks, kuid seadis oma eesmärgiks
välja jõuda kommunismi.
•
Miks kasutasid kommunistid nii ohtralt sõnu nõukogu
ja nõukogude? Aga seetõttu, et kommunistide endi
sõnade kohaselt kuulus kogu võim selles riigis rahva
poolt valitud nõukogudele.
•
Tegelikult polnud sellistel nõukogudel mingit võimu.
Võim kuulus üksnes kommunistliku partei ladvikule,
nn poliitbüroole. Kohalikud kommunistid (ka Eestis)
täitsid Kremli (Moskva) kommunistidest ninameeste
käske.
Repressioonid
•
Kommunistide käsutuses
oli tegus ja suurearvuline
jälitusaparaat, nn NKVD,
hilisema nimega KGB
(tõlkes: riikliku julgeoleku
komitee).
Vangilaagri piirdeaed
•
Inimesi arreteeriti nende kodudes enamasti öösel.
Enamasti ei pöördunudki need õnnetud enam kunagi
koju tagasi – paljud lasti maha, osa suri vangilaagrites.
•
Kommunismi ohvreid arvatakse olevat ligi 30 000 000.
Vangilaagrid
•
Nõukogude režiimi orjalaagritest kirjutas endine
represseeritu Aleksandr Solženitsõn raamatu “GULAGi
arhipelaag” .
•
GULAG – esimesed tähed sõnadest Главное
Управление Лагерей (Laagrite peavalitsus).
Arhipelaag tähendab ‘saarestik’, siin: laagrite võrgustik
•
Raamat ilmus läänes 1973. a ja paljastas Nõukogude
Liidus kommunistide poolt toime pandud julmusi.
Ajaloolaste andmeil on kommunistlikust GULAGist läbi
käinud ligi 18 miljonit inimest. Kui siia lisada veel
küüditatud (ümberasustatud) inimesed, ulatub
nõukogude totalitaarse režiimi ohvrite arv 30 miljonini.
Tavaline tööpäev GULAGis
Puhvaika ehk vattkuub oli nõukogude
vangilaagrite karmides tingimustes
äärmiselt vajalik riietusese.
Nõukogude režiimi lõpp
•
Nõukogude Liit lakkas olemast samal ajal, kui
Eesti sai taas iseseisvaks riigiks – augustis 1991.
•
Ka Venemaa on tänapäeval kapitalistlik maa.
•
Eesti Vabariigis tähistatakse taasiseseisvumispäeva
20. augustil.
•
Eesti Vabariigi sünnipäev on aga 24. veebruaril.
ja
(1921 – 1943)
NATSLIK
SAKSAMAA
(1933 – 1945)
Fašism
•
Fašism (lad. k. fasces – nahkrihmaga kokkuseotud
vitsakimp, millesse oli pandud kirves; vanarooma
võimu sümbol) – marurahvuslik poliitiline
ideoloogia, mida viisid ellu ...
• 1921. a Benito Mussolini loodud Rahvuslik Fašistlik
Partei Itaalias (võimul 1922–1943) ja
• Adolf Hitleri poolt 1920. a. loodud
Natsionaalsotsialistlik Saksa Töölispartei (võimul 1933–
1945) II maailmasõja eel ja ajal.
•
Fašism on juhikultust, sõda ja rahvastevahelist vaenu
propageeriv äärmuslik poliitiline diktatuur, kus pole
ruumi mõttevabadusel ega vabal ajakirjandusel.
Fašism – kommunismi kaksikvend
•
20. saj. fašistlikud ja kommunistlikud režiimid olid
nagu kaksikvennad.
•
Mõlema puhul kadusid õige pea areenilt kõik
poliitilised parteid peale ühe.
•
Peagi kujunes välja riigipea isikukultus, mis omandas
pahatihti karjuvalt tobeda vormi.
•
Kodanike järel hakkas nuhkima hiiglaslik salapolitsei.
•
Riigist väljasõit muutus tavakodanikule praktiliselt
võimatuks.
Natslikud koonduslaagrid
•
Teisitimõtlejate (dissidentide) jaoks loodi natlikul
Saksamaal KOONDUS- ehk
KONTSENTRATSIOONILAAGRID.
•
Need on sunnitöö- või hävituslaagrid, kus vange
kurnati üle jõu käiva tööga, näljutati ja piinati;
vangide hukkamiseks olid neis gaasikambrid.
Kurikuulsamad koonduslaagrid:
•
• Buchenwald,
• Dachau,
• Poolas paiknenud Oswiecim ehk Auschwitz (kus hukkus ligi
4 miljonit kinnipeetut)
• jpt
Juudi laps teel koonduslaagrisse.
Natslikud koonduslaagrid
•
Kokku hukkus koonduslaagrites 11 miljonit inimest.
•
Nendest enamik olid juudid, kuid oli ka teistest
rahvustest inimesi.
•
Laagreid oli ka sakslaste poolt okupeeritud Eesti
territooriumil: Klooga surmalaager, Narvas, Kiviõlis.
Tuntumad fašistlikud ideoloogid
BENITO MUSSOLINI (1883 – 1945)
•
•
Fašistliku ideoloogia
rajaja, Itaalia fašistliku
partei asutaja ja juht (it
duce – ‘juht’).
Haaras võimu 1922. a
ja kehtestas fašistliku
diktatuuri.
•
1936 sõlmis sõjalise liidu Saksamaaga.
•
II maailmasõja päevil oli ta Saksamaa poolel.
•
Itaalia vabastamise aegu vangistasid partisanid Mussolini
ning ta poodi, jalad ülespidi.
ADOLF HITLER (1889 – 1945)
•
•
Saksamaa Natsionaalsotsialistliku
partei rajaja.
Saksamaa riigikantsler aastast 1933, võttis üle ka
presidendikohustused.
•
Ametlik nimetus füürer – ‘juht’.
•
Oma raamatuga MEIN KAMPF („Minu võitlus”, 1923) pani
aluse Saksa natsismile ja rassiteooriale.
•
Just tema päästis valla II maailmasõja 1. septembril 1939.
•
Vahetult enne Berliini langust mais 1945 lõpetas koos
naise Eva Brauniga elu enesetapuga.
Hitleri kohtumine Mussoliniga
JOSEPH PAUL GOEBBELS [gööbels]
(1887 – 1945)
•
Natsliku Saksamaa
propagandaminister (haridus,
ajakirjandus, raadio), Hitleri lähim
kaastööline.
•
Tema nimi on muutunud fakte
võltsiva propaganda sümboliks.
•
Lõpetas oma elu koos oma naisega
nn. Hitleri punkris Berliini langemise
päevil, andes eelnevalt surmavat
mürki ka oma alaealistele lastele.
GOEBBELS
“Kui ma kuulen sõna
kultuur, on mul soov kätte
haarata revolver.”
“Rahvale ei tohi valetada
vähe, valetama peab palju.
Alles siis hakatakse meid
uskuma.”
Need mõtted on teinud Goebbelsist uuema aja
Herostratose – Herostratos süütas 356.a eKr
Efesose linnas paiknenud ühe seitsmest
maailmaimest – Artemise templi, lootes, et selle
nurjatu teoga läheb tema nimi ajalukku.
NATSIONAALSOTSIALISM
•
NATSIONAALSOTSIALIST ehk NATS – Adolf
Hitleri juhitud natsionaalsotsialistliku partei liige
või pooldaja.
•
Natsid pidasid aaria (aarja) rassi ülimaks; aaria
rassi musterrahvaks olid nende arvates sakslased.
•
Muud rahvused jagati rassiliselt täisväärtuslikeks ja
alaväärtuslikeks rahvasteks, nn alaväärtuslikest
rahvastest kuulusid juudid ja mustlased täielikult
hävitamisele.
HOLOKAUST
•
HOLOKAUST (kr. keeles
ohvrilooma tuhaks põletama) –
juudi rahvuse hävitamine II
maailmasõja eel ja ajal.
•
Saksa natsionaalsotsialistliku
partei ideoloogiline programm
natslikul Saksamaal (1933 – 1945).
•
Sel ajavahemikul hävitati ligi 6
miljonit juuti. Koos teistest
rahvustest vangidega ulatub
holokausti ohvrite arv 11
miljonini, mõningatel andmetel
15 miljonini.
Holokaust
Holokaust
Holokausti ohvrid
MÕISTED: nimeta!
• natsionaalsotsialistlikus rassiteoorias kõrgem, st
teistest parem rass – …..
• aaria (aarja) rass
• (hrl. natsionaalsotsialistlikus rassiteoorias:)
kõrgemasse rassi arvatud rahvad (ning isikud) – …..
• aarialased (aarjalased)
• (hrl. riigipöördega) piiramatu võimu saanud isik – …..
• diktaator
• mitte milleski piiratud, seadusega kitsendamatu, jõule
toetuv võim – …..
• diktatuur
MÕISTED: nimeta!
•
•
•
•
•
POL teisitimõtleja – …..
dissident
juht itaalia keeles, Mussolini hüüdnimi – …..
duce (it k)
POL juhikultust, agressiivset natsionalismi ja
sõjakat antikommunismi propageeriv poliitiline
liikumine – …..
• fašism
• juht saksa keeles; Hitler; võimukandja fašistlikul
Saksamaal – …..
• sks. k Führer; e. k füürer
MÕISTED: nimeta!
• natslikul Saksamaal ja tema poolt okupeeritud aladel
1933–1945 toimunud juudivastane terror ja juutide
laushävitamine – …..
• holokaust
• mitmesuguste ideede ning vaadete süsteem, hoiakute
ideeline alus – …..
• ideoloogia
• majandusettevõttesse investeerija, kapitaliomanik – …..
• kapitalist
• tootmisvahendite ühisomandusel rajanev
ühiskonnakord – …..
• kommunism
MÕISTED: nimeta!
• ebainimliku režiimiga sunnitöö- või hävituslaager – …..
• koonduslaager, kontsentratsioonilaager
• kedagi vägisi, sunniviisil ära viima, ebaseaduslikult välja
saatma v. ümber asustama, deporteerima – …..
• küüditama
• mõjukas rahandus- või tööstustegelane – …..
• magnaat
• rahvusluse äärmuslik ilming, mis tõstab esile eriti oma
rahvuse – …..
• marurahvuslus
MÕISTED: nimeta!
• POL Saksamaal pärast Esimest maailmasõda
tekkinud äärmuslik ideoloogia ja poliitiline liikumine
saksa väärisrassile heaoluühiskonna loomiseks; sellel
ideoloogial põhinev Hitleri diktatuur – …..
• natsionaalsotsialism, natsism – …..
• võõra riigi territooriumi ajutiselt hõivama,
okupatsiooni teostama – …..
• okupeerima
• kitsasse poliitilisse ja/või majanduslikku
võimuladvikusse kuuluv isik – …..
• oligarh
MÕISTED: nimeta!
• poolehoidjaid taotlev ideede, õpetuste, vaadete vms.
sihikindel levitamine, selgitustöö – …..
• propaganda
• karistama; survet avaldama, maha suruma – …..
• represseerima
• riigikord, valitsemisviis – …..
• režiim
• vaadete süsteem, mis propageerib poliitika ja
majanduse vallas ranget riiklikku regulatsiooni
eesmärgiga ühiskondlikku rikkust võrdsemalt
jaotada; neil vaadetel rajanev ühiskonnakord – …..
• sotsialism
MÕISTED: nimeta!
• POL tugevasti tsentraliseeritud, autokraatlikul või
diktaatorlikul võimukasutusel põhinev valitsusvorm
või poliitiline režiim, millega kaasneb kontroll
kodanike mõtteavalduste ja väljendusvõimaluste üle
ning inimõiguste rikkumine – …..
• totalitarism
MÕTLE VÕI UURI JÄRELE I
•
Kuidas ütled eestikeelsete sõnadega totalitaarne režiim?
•
Autokraatlik (isevalitsuslik) v. diktaatorlik riigikord, millega
kaasneb kontroll kodanike mõtteavalduste ja
väljendusvõimaluste üle ning inimõiguste rikkumine
•
Milline vahe on mõistetel sotsialism ja kommunism?
•
Sotsialism propageerib poliitika ja majanduse vallas ranget
riiklikku regulatsiooni, kommunism põhineb tootmisvahendite
ühisomandusel.
•
Kas praegu on maailmas veel riike, mis nimetavad end
kommunistlikuks? Nimeta.
•
Kuuba nimetab end sotsialistlikuks, kuid Põhja-Korea on
kommunistlikku ideoloogiat järgiv totalitaarne riik.
MÕTLE VÕI UURI JÄRELE II
•
Millisel maal sündis fašism ja kes oli selle ideoloogia
aluspanija?
•
Itaalias; Mussolini
•
Milliseid ühiseid jooni oli kommunistlikul Venemaal ja
natslikul Saksamaal?
•
Salapolitsei; üks partei; repressioonid; vangilaagrid; sõna- ja
kodanikuvabaduse piiramine;
•
Mis on GULAG ja kust see sõna tuleb?
•
Need on esimesed tähed venekeelsetest sõnadest Laagrite
peavalitsus; pärast Solženitsõni romaani „Gulagi argipelaag“
ilmumist sai sellest nõukogude vangilaagrite üldnimetus;
MÕTLE VÕI UURI JÄRELE III
•
Millega sai hakkama Herostratos 356.a. eKr Efesose linnas?
•
Süütas Artemise templi (356.a eKr Efesose linnas)
•
Millise lausega asetas natsliku Saksamaa propagandaminister
Goebbels end Herostratosega ühele tasemele?
•
„Kui ma kuulen sõna kultuur, on mul soov kätte haarata
revolver.” / „Rahvale ei tohi valetada vähe, valetama peab palju.
Alles siis hakatakse meid uskuma.”
•
Kust tuleb sõna HOLOKAUST ja mida me selle sõna all mõtleme
lähiajaloost kõneldes?
•
kr. keeles ‘ohvrilooma tuhaks põletama’; juutide hävitamine II
maailmasõja eel ja ajal
MÕTLE VÕI UURI JÄRELE IV
•
Kes totalitaarsete režiimide ninameestest on enim
mõjustanud Eesti saatust?
•
Hitler ja Stalin
•
Mida tead raamatust „Mein Kampf”?
•
Hitleri raamatu „MEIN KAMPF“ („Minu võitlus“, 1923) pani
aluse Saksa natsismile ja rassiteooriale.
•
Eesti okupeeriti nii kommunistliku Venemaa kui ka natsliku
Saksamaa poolt. Kumb kahest totalitaarsest režiimist oli
meile halvem? Põhjenda.
•
Nõukogude režiim oli halvem – see kestis lihtsalt kauem ja
jõudis rohkem kurja teha.
MÕTLE VÕI UURI JÄRELE V
•
Mida sina saad teha selle heaks, et totalitaarne
režiim Eestis kunagi ei korduks?
•
…
•
Kes on oligarh? Kas oskad nimetada ühte-kahte
Eesti oligarhi?
•
poliitilisse ja/või majanduslikku võimuladvikusse
kuuluv isik; ma tahaks loota, et Eestis pole oligarhe
(A.O)
Allikad
•
Lauri Leesi õppematerjal “Demokraatia ja totalitaarne režiim”
(http://www.tpl.edu.ee/joomla/index.php/ulekoolilised-testid)
•
„Eesti keele seletav sõnaraamat“
http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=t%C3%BCrann&F=M
•
www.valitsus.ee
•
http://www.google.ee

similar documents