بارگیری - جامعه تعلیمات اسلامی

Report
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪ .1‬نیروی انسانی‬
‫‪ .1.1‬تدوین و ابالغ سیاست های جذب‪ ،‬سازماندهی و‬
‫توانمند سازی نیروی انسانی؛‬
‫‪.1.1.1‬شایستگی های فرهنگی – تربیتی؛‬
‫‪ .1.1.2‬صالحیت های تخصصی و حرفه ای؛‬
‫‪.1.1.3‬مهارتهای فنآوری اطالعات و ارتباطات (‪)ICT‬؛‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫‪1392-93‬‬
‫سال‬
‫انسانی‬
‫نیروی‬
‫‪ .1.2‬اصالح سازمان‬
‫‪.1.2.1‬سازماندهی عالم ربانی آراسته به لباس روحانیت‬
‫در تمام مدارس پسرانه؛‬
‫‪.1.2.2‬سازماندهی مبلغه ی دینی فرهیخته در تمام مدارس‬
‫دخترانه؛‬
‫‪ .1.2.3‬تثبیت معاونت اجرایی مدارس بعنوان قائم مقام‬
‫مدیریت؛‬
‫‪ .1.2.4‬سازماندهی مهندس نرم افزار در تمام مدارس؛‬
‫‪ .1.2.5‬سازماندهی نیروی انسانی مدارس با‪:‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪.1.2.6‬تاسیس و عضویت مجموع اعضای کادر مدیریتی و‬
‫معلمان مدارس و گروههای تخصصی دفتر مرکزی جامعه‬
‫تعلیمات اسالمی درشبکه های ویژه اجتماعی شامل‪:‬‬
‫‪‬شبکه جامعه تعلیمات اسالمی‬
‫‪‬شبکه مدیران مدارس‬
‫‪‬شبکه هویت اسالمی‬
‫‪‬شبکه جهش علمی‬
‫‪‬شبکه فناوران اندیشه ساز‬
‫‪‬شبکه معاونین اجرایی‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال‬
‫نیروی‪1392-‬‬
‫‪93‬‬
‫انسانی ( سرفصلها ‪،‬‬
‫‪ .1.3‬آموزش‬
‫گروه هدف)‬
‫‪.1.3.1‬سرفصل ها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سیاست ها و راهبردها ی جامعه تعلیمات اسالمی؛‬
‫مدرسه معیار نظام اسالم ( هویت اسالمی – جهش علمی)؛‬
‫مدیریت مبتنی بر هدف و نتیجه؛‬
‫نمایه فرهنگی – تربیتی؛‬
‫برنامه عمل؛‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪-1.3.2‬‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫‪1392:-)93‬‬
‫گروه هدف ( سال‬
‫فراگیران‬
‫‪‬مدیران‬
‫‪ ‬معاونان پرورشی و فرهنگی‬
‫‪ ‬معاونان علمی و آموزشی‬
‫‪‬معاونان اجرایی‬
‫‪‬فناوران‬
‫‪ ‬مشاوران‬
‫‪‬راهنمایان تعلیماتی‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫سال ‪1392-93‬‬
‫‪ .1.2.5‬تاسیس و عضویت مجموع معاونین و فنآوران مدارس در‬
‫شبکه ویژه علمی ‪ ،‬فرهنگی و تخصصی‬
‫شبکه هویت اسالمی –‬
‫شبکه جهش علمی‪ ،‬شبکه فنآوران اندیشه ساز و‬
‫شبکه‬
‫معاونین اجرایی؛‬
‫‪ .1.2.6‬تاسیس و عضویت مجموع نیروی انسانی در شبکه جامعه‬
‫تعلیمات اسالمی اجتماعی سازمان معیار نظام اسالمی؛‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪ .2‬بخش‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫‪1392‬‬
‫هویت‪-93‬‬
‫فرهنگی – تربیتی(سال‬
‫اسالمی)‬
‫( جلسات ‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬انتظارات‪ ،‬آینده)‬
‫‪ .2.1‬جلسات معاونین محترم پرورشی و فرهنگی در ‪:‬‬
‫‪ ‬دو دوره نشست فصلی‪،‬‬
‫‪ ‬پنج جلسه کارگروه معاونین‪،‬‬
‫‪ ‬یازده نشست تخصصی و ‪ 4‬ساعت کارگاه آموزشی‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫‪.2.2‬برنامه ها‪ :‬سال ‪1392-93‬‬
‫‪ .2.2.1‬آسیب شناسی و تحلیل وضع موجود فرهنگی – تربیتی‬
‫مدارس‬
‫‪ .2.2.2‬طراحی برنامه ها بر مبنای نمایه ابالغی فرهنگی –‬
‫تربیتی – شامل ‪:‬‬
‫ادب در پیشگاه‬
‫خداوند( عبادت‪،‬طهارت جسمی‪،‬طهارت مالی‬
‫‪ .2.2.2.1‬ادب‬
‫‪،‬طهارت قلبی و‪)...‬‬
‫ادب در محضر‬
‫مخلوق(والدین ‪،‬معلمین ‪،‬مسئولین و آحاد‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪ .2.2.2.2‬بینش‪:‬‬
‫بینش اسالمی؛‬
‫اصول عقاید‪ ،‬قرآن‪ ،‬اهل بیت علیهم السالم‪ ،‬آخرالزمان و‬
‫مهدویت‪،‬حکومت اسالمی ‪،‬مقایسه اجمالی با سایر مکاتب و‬
‫مذاهب ‪ ،‬شناخت فرقه های ضاله ‪،‬شبهات مطروحه؛‬
‫شریعت اسالمی؛‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫بینش اجتماعی؛‬
‫تاریخ و جغرافیای فرهنگی ایران ‪ ،‬مشاهیر علم و ادب و‬
‫هنر؛‬
‫بینش سیاسی؛‬
‫سیاست داخلی (تاریخ انقالب و دفاع مقدس‪ ،‬قانون اساسی‪،‬‬
‫جریانهای سیاسی و شخصیت ها)‬
‫سیاست خارجی(غرب و مکاتب آن‪ ،‬مولفه های قدرت جهانی‪،‬‬
‫امپریالیسم‪ ،‬استعمار‪،‬صهیونیزم و مساله فلسطین‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪.2.2.3‬مهارت ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مدیریت نفس‬
‫مدیریت تن (بهداشت روان)‬
‫مدیریت زمان‬
‫تفکر خالق‬
‫مهارتهای ارتباطی‬
‫مهارتهای ویژه‬
‫مهارتهای عمومی‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫‪ ، 1392‬مفاهیم ‪،‬‬
‫کریم‪ (-‬قرائت‬
‫قرآن ‪93‬‬
‫‪.2.2.3‬آشنایی گسترده باسال‬
‫حفظ)‬
‫‪ .2.2.4‬سبک زندگی اسالمی با کاربست آموزه های ائمه هدی‬
‫‪ .2.2.5‬اقامه شکوهمند نماز جماعت‬
‫‪ .2.2.6‬سالمت جسمی و بهداشت روان‬
‫‪.2.2.7‬کرسی های آزاد اندیشی‬
‫‪.2.2.8‬مهارتهای ورزشی‬
‫‪ .2.2.9‬مدیریت امور انضباطی‬
‫‪ .2.2.10‬تعظیم شعائر و نمادهای دینی و ملی‬
‫‪ .2.2.11‬گفتمان سازی اندیشه های حضرت امام (ره) و مقام معظم‬
‫رهبری مد ظله العالی‬
‫(ع)‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫‪.2.3‬انتظارات‬
‫سال ‪1392-93‬‬
‫‪ .2.3.1‬در حوزه دانشی؛‬
‫‪ ‬افزایش تعداد فراگیران دوره های آموزش روخوانی و‬
‫روان خوانی قرآن کریم‬
‫‪ ‬افزایش تعداد حافظان قرآن کریم‬
‫‪ ‬افزایش تعداد فراگیران دوره ی آموزش مفاهیم قرآن‬
‫کریم‬
‫‪ ‬افزایش تعداد فراگیران دوره های آموزش‪ ،‬امام‬
‫شناسی‪ ،‬مرجع شناسی‪ ،‬نهج البالغه‪ ،‬صحیفه سجادیه‪،‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫سال ‪1392-93‬‬
‫‪ .2.3.2‬در حوزه بینشی‪:‬‬
‫‪ ‬افزایش رغبت دانش آموزان به کسب معارف دینی‬
‫‪ ‬گفتمان سازی اندیشه های مذهبی و والیی در بین دانش‬
‫آموزان‬
‫‪ ‬افزایش تعلق به هویت اسالمی‬
‫‪ ‬افزایش رغبت دانش آموزان ملی به آشنایی‬
‫دستاوردهای انقالب اسالمی ‪ ،‬دفاع مقدس و ‪...‬‬
‫با‬
‫‪ ‬آشنایی دانش آموزان با جریان شناسی و شناخت دشمن‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪ .2.3.3‬در‬
‫‪‬‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫مهارتی‪1392-‬‬
‫سال ‪93‬‬
‫حوزه رفتاری و‬
‫بهبود رفتار و مناسب سازی رابطه باخدا ( جدیت در عبادت و‬
‫پرهیز از خطا)‬
‫‪‬‬
‫بهبود رفتار و مناسب سازی رابطه با مخلوق مانند‪ ،‬اکرام و‬
‫احترام به والدین و معلمان و مسئوالن و ‪...‬‬
‫‪‬‬
‫بهبود رفتار و مناسب سازی رابطه با خلقت ( جهان بینی و‬
‫‪)...‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫سال ‪1392-93‬‬
‫‪ .2.4‬در آینده‬
‫‪ .2.4.1‬افزایش ضریب شرکت کنندگان در مسابقات‬
‫قرآن کریم در رشته های حفظ‪ ،‬قرائت – مفاهیم‬
‫ملی‬
‫استانی و ّ‬
‫‪.2.4.2‬افزایش درصد شرکت کنندگان در مسابقات عترت شامل ‪:‬‬
‫مرجع شناسی ‪،‬‬
‫نهج البالغه ‪ ،‬صحیفه سجادیه ‪ ،‬امام شناسی‬
‫مداحی‬
‫‪.2.4.3‬افزایش درصد شرکت کنندگان و‬
‫مسابقات احکام نماز ‪ ،‬انشای نماز و ‪...‬‬
‫افتخار‬
‫آفرینان‬
‫در‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪.2.4.4‬افزایش رغبت خود انگیخته ی دانش آموزان به ‪:‬‬
‫‪ ‬رعایت ادب‬
‫‪‬حب اهل بیت‬
‫علیهم السالم‬
‫‪‬هویت اسالمی و ایرانی‬
‫‪‬نقش آفرینی موثر و مثبت در فعالیت های فرهنگی ‪،‬‬
‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی و ‪...‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪ .3‬علمی – آموزشی ( جهش علمی)‬
‫(جلسات‪،‬برنامه ها‪ ،‬انتظارات‪ ،‬آینده)‬
‫‪ .3.1‬جلسات آموزشی و هم اندیشی با ‪:‬‬
‫‪‬هیات امنای محترم جامعه تعلیمات اسالمی‬
‫‪‬هیات مدیره محترم جامعه تعلیمات اسالمی‬
‫‪‬اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و حوزه‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪‬‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫سال ‪1392-93‬‬
‫مدیران محترم مدارس در‬
‫‪ 3‬دوره همایش های مدیران؛‬
‫‪ 7‬نشست تخصصی؛‬
‫‪ 23‬جلسه تخصصی؛‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫سال‪1392-93 :‬‬
‫محترم آموزشی در‬
‫‪ ‬معاونین‬
‫دو دوره نشست فصلی معاونین آموزشی‬
‫جلسه کارگروه آموزشی ‪ 6‬جلسه‪ 11 ،‬نشست‪ ،‬تخصصی‬
‫کارگاه آموزشی‬
‫‪ ‬معاونین محترم اجرایی در‪:‬‬
‫یک دوره نشست فصلی‪ ،‬پنج نشست جلسه کارگروه‪،‬‬
‫نشست تخصصی‬
‫‪ ‬مشاوران محترم مدارس در‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫ساعت‬
‫چهارجلسه‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫‪ .3.2‬برنامه ها‪ :‬سال ‪1392-93‬‬
‫‪.3.2.1‬تدوین و ابالغ سیاست های اجرایی آموزشی‬
‫‪.3.2.2‬آسیب شناسی و تحلیل وضع موجود‬
‫‪.3.2.3‬تشکیل گروههای علمی – پژوهشی معلمان و دانش‬
‫آموزان‬
‫‪.3.2.4‬تشکیل کالسهای موضوعی‬
‫‪.3.2.5‬شناسایی و کاربست روشها‬
‫‪.3.2.6‬بودجه بندی کارآمد دروس‬
‫وفنون تدریس نوین‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪.3.2.8‬برقراری ارتباط با پایگاههای دانش‬
‫‪.3.2.9‬مستند سازی تجارب و نوآوریها‬
‫‪.3.2.10‬تلفیق فرآیند های آموزشی با فناوری اطالعات‬
‫‪.3.2.11‬ایجاد و گسترش جو یادگیری‬
‫‪.3.2.12‬عضویت درباشگاه نخبگان جوان‬
‫‪ .3.2.13‬طراحی‪ ،‬آموزش و تدوین برنامه عمل‬
‫‪ .3.2.14‬تشکیل ستاد کنکور‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪ .3.2.15‬تشکیل شورای بهبود کیفیت فرآیندهای علمی ‪،‬‬
‫آموزشی با حضور چهرهای موفق علمی و برنامه ریزی‪.‬‬
‫‪ .3.2.16‬برگزاری دوره های آموزشی موثر و مورد نیاز‬
‫‪ .3.2.17‬طراحی‪ ،‬تدوین‪ ،‬و تعیین سنجه های آموزشی‬
‫‪ .3.2.18‬توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان با ‪:‬‬
‫‪‬تشکیل کالسهای جبرانی – تکمیلی‬
‫‪‬تشکیل کالسهای پیشرفته‬
‫‪‬تشکیل کالسهای ویژه‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫سال ‪1392-93‬‬
‫‪.3.3‬انتظارات‬
‫‪.3.3.1‬ترمیم نتایج در ‪:‬‬
‫‪ ‬آزمون های معتبر‬
‫‪ ‬هریک از دورس عمومی و تخصصی‬
‫‪ ‬نتایج هرکالس‬
‫‪ ‬ارتقای بنیه علمی دانش آموزان‬
‫‪ ‬ارتقای میانگین نمرات دانش آموزان‬
‫‪ ‬تمرکز ویژه بر دروس ادبیات‪ ،‬ریاضی‪،‬‬
‫علوم‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫سال ‪1392-93‬‬
‫‪ .3.3.2‬ترفیع رتبه در‪:‬‬
‫‪ ‬مسابقات علمی معتبر و المپیاد ها‬
‫‪ ‬امتحانات نهایی‬
‫‪ ‬دستاوردهای علمی و آموزشی در سطح منطقه‪،‬‬
‫استانی‪،‬ملی‪،‬جهانی‬
‫‪ ‬فعالیت های پژوهشی‬
‫‪ ‬تولید محتوی‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪-4‬برنامه های آینده‪:‬‬
‫افزایش ضریب حضور دانش آموزان در کسب رتبه های‬
‫برتر کنکور‬
‫افزایش ضریب حضور دانش آموزان در باشگاه دانش‬
‫پژوهان جوان ‪ ،‬جشنواره های ملی و بین المللی ‪،‬‬
‫المپیادهاو ‪...‬‬
‫افزایش درصد سهم دانش آموزان و معلمین‬
‫محتوی الکترونیکی‬
‫در تولید‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪ .4‬بخش فناوری اطالعات و ارتباطات‬
‫‪ .4.1‬نیروی انسانی‬
‫‪ ‬انتصاب مشاور فناوری اطالعات و ارتباطات در دفتر‬
‫مرکزی‬
‫‪ ‬جذب ‪ ،‬سازماندهی و آموزش نیروی انسانی متخصص به‬
‫عنوان فناوران اندیشه ساز مدارس‬
‫‪ ‬آموزش ارکان مدارس جامعه و ارتقای سطح دانش فناوری‬
‫برای ورود اثربخش به محیط آموزش مجازی‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪.4.2‬برگزاری‬
‫اندیشی‬
‫جلسات‬
‫هم‬
‫افزایی‬
‫‪ 2‬دوره گردهمایی و نشست فصلی‬
‫‪ 8‬جلسه نشست های تخصصی کارگروه‬
‫‪ 7‬ساعت کارگاه آموزشی ( نرم‬
‫مالی هانا ‪ ،‬اتوماسیون اداری )‬
‫و‬
‫هم‬
‫افزار‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪ .4.3‬تجهیزات و زیرساخت‪1392‬‬
‫های مدارس و دفتر مرکزی‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی‬
‫‪.4.3.1‬تعبیه شبکه داخلی‬
‫‪.4.3.2‬تهیه و استفاده از سرور اختصاصی‬
‫‪.4.3.3‬راه اندازی تلفن های اینترنتی‬
‫‪.4.3.4‬تجهیز سالن کنفرانس دفتر مرکزی به سیستم صوتی‬
‫و تصویری‬
‫‪.4.3.5‬ارتقای سیستم های رایانه ای کادر اداری و‬
‫آموزشی‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪.4.4‬سامانه های نوین فناوری اطالعات و ارتباطات‬
‫‪.4.4.1‬برنامه ریزی و احصاء شاخص های مورد نیاز برای‬
‫تهیه ‪:‬‬
‫‪‬پورتال اطالع رسانی جدید‬
‫‪‬سامانه آموزش مجازی ‪LMS‬‬
‫‪‬سیستم تجمیعی آمار‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪.4.4.2‬طراحی پایگاه اینترنتی برای تمامی مدارس‬
‫‪.4.4.3‬پیاده سازی اتوماسیون اداری در دفتر مرکزی و‬
‫مدارس‬
‫‪.4.4.4‬معرفی ‪ ،‬نصب و استفاده از نرم افزار مالی‬
‫یکپارچه در مدارس‬
‫‪.4.4.5‬راه اندازی سامانه تجمیعی مالی بر خط ( تحت‬
‫وب ) در دفتر مرکزی‬
‫‪4.4.6‬راه اندازی سامانه ارسال پیام کوتاه‬
‫‪.4.4.7‬تهیه پیش نویس نقشه راه سه ساله حوزه فناوری‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪.4.5‬در آینده ‪:‬‬
‫‪.4.5.1‬ابالغ اجرای نقش برای فناوری اطالعات و‬
‫ارتباطات‬
‫‪.4.5.2‬جذب ‪ ،‬سازماندهی و آموزش نیروی متخصص در‬
‫امور فناوری مجموع مدارس‬
‫‪.4.5.3‬طراحی ‪ ،‬تدوین و اجرای برنامه آموزش ‪ICDL‬‬
‫برای مجموع نیروی انسانی ‪ ،‬دانش آموزان و اولیا‬
‫‪.4.5.4‬تجهیز کامل مجموع مدارس به سازه های‬
‫هوشمند‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪.4.5.7‬طراحی ‪ ،‬تدوین و اجرای سامانه آموزش مجازی در‬
‫کالس‬
‫تمام مدارس و بهره گیری همه ارکان مدرسه از‬
‫های مجازی‬
‫‪.4.5.8‬ارتقای سامانه های الکترونیکی تمام مدارس و‬
‫دفتر مرکزی جامعه تعلیمات اسالمی‬
‫‪.4.5.9‬پیوند و اشتراک گذاری دفتر مرکزی جامعه‬
‫تعلیمات اسالمی و مجموع مدارس با درگاه های‬
‫الکترونیکی علمی – پژوهشی و فرهنگی معتبر‬
‫‪.4.5.10‬آموزش ساخت بازی های رایانه ای به دانش‬
‫آموزان و آماده سازی برای جشنواره ها و مسابقات‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪.5‬‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫سالفضا)‬
‫پشتیبانی( امور مالی‪،‬‬
‫‪1392-93‬‬
‫‪ .5.1‬امور مالی‬
‫‪.5.1.1‬شناسایی و نصب نرم افزار مالی یکپارچه برای‬
‫مجموع مدارس‬
‫‪.5.1.2‬شناسایی و نصب نرم افزار سیستم تجمیعی مالی‬
‫تحت وب‬
‫‪.5.1.3‬تنظیم دستور العمل امور مالی یکپارچه و موثر‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪.5.1.4‬تدوین ‪ ،‬ابالغ موافقت نامه چگونگی تامین و هزینه‬
‫اعتبارات شامل‪:‬‬
‫حقوق کارکنان‬
‫بخش فرهنگی – تربیتی‬
‫‪ ‬هزینه های علمی – آموزشی‬
‫‪ ‬هزینه های فناوری اطالعات و ارتباطات‬
‫‪ ‬هزینه های اداری‬
‫‪ ‬هزینه های استهالک‬
‫‪ ‬هزینه های حق التاسیس‬
‫‪ ‬سایر هزینه ها‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪ .5.1.5‬امور مالی در آینده ‪:‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫‪ . 5.2‬فضا‬
‫سال ‪1392-93‬‬
‫‪ .5.2.1‬رفع تعارض از ‪:‬‬
‫‪ ‬دبیرستان دخترانه علوی اسالمی‬
‫‪ ‬دبستان پسرانه کنی اسالمی‬
‫‪.5.2.2‬تملک مدارس‪:‬‬
‫‪ ‬دبستان پسرانه کنی اسالمی‬
‫‪ ‬خرید ‪ 97/5‬متر ساختمان مسکونی برای‬
‫توسعه مجتمع آموزشی و پرورشی جعفری‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫مدارس‪:‬‬
‫‪.5.2.3‬برنامه ریزی برای احداث‬
‫‪ ‬مجتمع آموزشی و پرورشی جعفری اسالمی‬
‫‪ ‬مجتمع آموزشی و پرورشی محبان الحسین‬
‫‪ ‬دبیرستان دوره اول متوسطه رضویه‬
‫‪ ‬دبستان احمدیه اسالمی‬
‫‪ ‬زائر سرای مشهد مقدس‬
‫‪ ‬بازسازی دبیرستان دوشیزگان اسالمی‬
‫علیه السالم‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪.5.2.4‬فضا در آینده‪:‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در سال ‪-93‬‬
‫‪1392‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪ .2.2‬برنامه ریزی برای فرآیند های‪:‬‬
‫‪ ‬اصلی‬
‫‪ ‬توسعه ای‬
‫‪ ‬پشتیبانی‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪ ‬معاونین محترم پرورشی و فرهنگی در ‪:‬‬
‫دو دوره نشست فصلی ‪ ،‬جلسه کارگروه معاونین‪،‬‬
‫یازده‬
‫نشست تخصصی و ‪ 4‬ساعت کارگاه آموزشی‬
‫فنآوران اندیشه ساز در ‪:‬‬
‫دو دوره نشست فصلی‪ 8 ،‬جلسه کارگروه فناوری‬
‫و ‪ 7‬نشست تخصصی‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬دستاوردها‬
‫ادب درپیشگاه خداوند‬
‫ادب در محضر مخلوق( والدین ‪،‬معلمین ‪،‬مسئولین و آحاد جامعه)‬
‫بخش ادب‬
‫بینش اسالمی ( جهان بینی – شریعت)‬
‫بخش‬
‫بینش‬
‫بینش اجتماعی ( هویت ملی)‬
‫بینش سیاسی(داخلی – خارجی)‬
‫مهارتهای فردی( مدیریت نفس‪،‬مدیریت تن‪،‬زمان ‪ ،‬تفکرخالق‪ ،‬ارتباطی)‬
‫بخش مهارتها‬
‫عمومی( قرآن ‪،‬رایانه ‪ ،‬حقوق اداری و ‪)...‬‬
‫ویژه ( دفاعی‪ -‬امنیت و ایمنی‬
‫‪ ،‬کمک های اولیه و ‪)...‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪ .2.2.2‬فرآیند های توسعه ای در ‪:‬‬
‫‪.2.2.2.1‬توانمند سازی نیروی انسانی با‬
‫‪‬نیاز سنجی و نیاز سازی آموزشی‬
‫‪‬بهنگام سازی شایستگی های فرهنگی – تربیتی‬
‫‪‬مهارتهای حرفه ای ‪ ،‬تخصصی و ‪ICT‬‬
‫‪‬تبیین سیاستها و راهبردهای ابالغی‬
‫‪‬اعمال نظام تشویق کارکنان‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪.2.2.2.2‬‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫نوآوری با ‪ :‬سال ‪1392-93‬‬
‫‪ ‬تعبیه نظام پیشنهادها‬
‫‪ ‬طراحی برنامه عمل‬
‫‪ ‬مستند سازی روشهاس‬
‫خالقانه حل مسائل‬
‫‪ ‬بهبود فرآیند دسترسی به دانش‪ ،‬اطالعات و فن آوری‬
‫با‪:‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫‪:1392‬‬
‫ارتباطات با‬
‫‪ 2.2.2.3‬فناوری اطالعات و‬
‫سال ‪-93‬‬
‫‪‬‬
‫شناسایی ‪ ،‬انتخاب ‪ ،‬نصب و راه اندازی فنآوریهای‬
‫نوین شامل‬
‫‪ ‬شبکه داخلی‬
‫‪ ‬سرور اختصاصی جامعه تعلیمات اسالمی‬
‫‪ ‬تلفن های اینترنتی‬
‫‪ ‬سامانه ارسال پیام کوتاه‬
‫‪ ‬سیستم تجمیعی مالی تحت وب‬
‫‪ ‬نرم افزار مالی یکپارچه‬
‫‪ ‬اتوماسیون اداری‬
‫‪ ‬پورتال اطالع رسانی جدید‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪ ‬طراحی‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫‪1392‬‬
‫‪-93‬‬
‫مدارس‬
‫تمامی‬
‫سالبرای‬
‫پایگاه اینترنتی‬
‫‪ ‬برنامه ریزی ارتقای رایانه ها‬
‫‪ ‬ایجاد کالسهای هوشمند و سایت های مجهز به رایانه‬
‫های پیشرفته و اینترنت پر سرعت‬
‫‪ ‬آموزش ساخت بازیهای رایانه ای و آماده سازی برای‬
‫جشنواره ها و مسابقات‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫سال ‪1392-93‬‬
‫‪ .2.2.3‬تجهیزات‬
‫تجهیز سالن اجتماعات دفتر مرکزی‬
‫تجهیز سالن کنفرانس دفتر مرکزی‬
‫تجهیز دفتر مرکزی به شبکه داخلی‬
‫تجهیز دفتر مرکزی به سرور اختصاصی‬
‫تجهیز دفترمرکزی به تلفن های اینترنتی‬
‫تجهیز دفترمرکزیبه سامانه ارسال پیام کوتاه‬
‫و ‪...‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪ .2.2.3.5‬امور عمومی‬
‫‪ ‬برنامه ریزی برای بهبود امور رفاهی کارکنان‬
‫‪ ‬زائر سرای مشهد – اردوگاه چالوس ( اردوگاه کرج)‬
‫‪ ‬بهینه سازی امور اداری مدارس ( دفاتر امتحانات‪،‬‬
‫ارسال اطالعات و ‪)....‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫‪ .3.3.3‬توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان‪.‬‬
‫‪ .3.3.1‬تشکیل کالس های جبرانی ‪ -‬تکمیلی‬
‫‪ .3.3.2‬تشکیل کالسهای پیشرفته‪.‬‬
‫‪ .3.3.3‬تشکیل کالسهای ویژه ‪.‬‬
‫طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪،‬‬
‫دستاوردها‬
‫جامعه تعلیمات اسالمی در‬
‫سال ‪1392-93‬‬
‫با ‪:‬‬
‫‪ ‬تشکیل ستاد کنکور‬
‫‪ ‬تشکیل شورای بهبود کیفیت فرآیند های‬
‫علمی ‪ -‬آموزشی‬
‫‪ ‬ایجاد زمینه برای نقش آفرینی شورای‬
‫معلمان‬
‫‪ ‬تشکیل گروههای آموزشی تخصصی‬
‫‪ ‬تشکیل اتاق فکر با حضور چهره های موفق‬

similar documents