islam_panduan_kehidupan

Report
Segala puji-pujian hanya
bagi Allah S.W.T.
Syahadah
ِ
ِ
ِ
َّ
‫ك لَ ُه‬
‫ي‬
‫ر‬
‫ش‬
‫ال‬
‫ه‬
‫د‬
‫ح‬
‫و‬
‫الل‬
‫ال‬
‫إ‬
‫ه‬
‫ل‬
َ
َ َ َ َُ ْ َ ُ
َ ‫أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إ‬
َّ ‫َوأَ ْش َه ُد أ‬
‫َن َسيِّ َدنَا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُس ْولُ ُه‬
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan
Allah yang Maha Esa.
Aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. adalah
hambaNya dan rasulNya.
Selawat
َّ
‫ص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَى َه َذا النَّبِ ِّي الْ َك ِريْ ِم َسيِّ ِدنَا‬
‫م‬
‫ه‬
َّ
َ ُ ‫اَلل‬
ٍ ‫مح َّم ٍد و َعلَى آلِ ِه وص ْحبِ ِه ومن تَبِع ُهم بِِإحس‬
‫ان إِلَى‬
َ َُ
َ ْ ْ َ ْ ََ ِ َ َ
ِّ ‫يَ ْوم‬
‫الديْن‬
Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera ke atas junjungan
kami
Nabi Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabatnya.
Pesanan Takwa
Firman Allah SWT di dalam surah al-Bayyinah ayat 5:
Melaksanakan segala
perintahNya
Marilah sama-sama kita
bertakwa kepada Allah
SWT dengan
memperkukuhkan
pengabadian diri kita
kepada-Nya
7
Mimbar akan membincangkan
khutbah bertajuk
‘ISLAM PANDUAN KEHIDUPAN’
Sebagai seorang Islam yang
mengaku beriman kepada
Allah SWT, kita hendaklah
melahirkan kesyukuran
dengan sebanyakbanyaknya di atas segala
nikmat pemberian-Nya
Kerana diberi peluang untuk meneruskan
kehidupan di bumi Allah ini dengan aman dan
damai.
9
Dalam suasana sedemikian kita
dapat sama-sama melaksanakan
ibadah dengan baik dan sempurna.
Sesungguhnya kejayaan dalam ertikata yang
sebenarnya ialah kejayaan yang diperolehi hasil
dari kepatuhan dan ketaatan yang tidak berbelah
bahagi terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh
Rasulullah SAW melalui al-Qur’an dan as-Sunnah.
Satu jaminan
telah diberikan
bahawa
golongan ini
bukan sahaja
mendapat
kejayaan yang
sebenar,
Bahkan mereka
tidak
menyeleweng
dan tersesat dari
jalan yang
diredhai Allah.
Sebagaimana hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan
oleh Imam Malik:
ِ
ِ
ِ ‫س ْكتُم بِ ِهما كِتَاب‬
ُّ
ِ
‫الل َو ُسنَّ َ َر ُسولِ ِه‬
‫م‬
‫ا‬
‫و‬
‫ل‬
‫ض‬
‫ت‬
‫م‬
‫ت‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ل‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ر‬
‫َم‬
‫أ‬
‫م‬
‫ك‬
‫ي‬
َ
ُ
ْ
َ ْ ْ َ ْ ْ ْ‫ت ف‬
ُ ‫تَ َرْك‬
َ
َ ْ َّ َ َ َ
Mafhumnya: “Aku tinggalkan kepada kamu dua
perkara yang kamu tidak akan sesat selagi kamu
berpegang dengan kedua-duanya iaitu Kitab Allah (alQur’an) dan Sunnah Rasul-Nya.”
(Riwayat al Malik)
Sedarilah bahawa Islam adalah
panduan kehidupan yang telah
disediakan oleh Allah, pencipta yang
maha mengetahui akan segala
kehendak dan keperluan manusia.
Sebagai umat
Islam yang
mengaku
beriman kepada
Allah SWT
Kita hendaklah
menolak segala unsur
yang bercanggah
dengan ajaran Islam
yang sebenar atau
dengan kata kata lain
perkara khurafat.
Satu amalan yang tidak
mempunyai hakikat kebenaran
Apakah
maksud
khurafat ?
Dari sudut akidah Islam
bermaksud kepercayaan
kepada sesuatu yang
menyalahi syariat yang
dibawa oleh Rasulullah SAW
Umat Islam wajib beriktiqad dan berpegang bahawa
agama Islam adalah merupakan agama suci daripada
sesuatu yang tidak berfaedah.
Sebagai contoh jika
pada zaman
jahiliah, orang arab
yang ingin musafir,
Mereka akan bertanya
terlebih dahulu kepada
berhala yang mereka
sembah, adakah perjalanan
ini aman atau berbahaya,
mereka juga akan merujuk
kepada tukang tilik nasib
untuk meramal apa yang
akan berlaku pada masa
akan datang.
Maka pada zaman moden ini,
perkara yang sama masih berlaku,
kegiatan meramal nasib, sihir
adalah beberapa contoh jahiliah
moden yang masih berlaku di
dalam masyarakat kita.
Golongan ini berkata,
Bukan tidak percaya kepada Allah SWT dan bukan
menyimpang daripada ajaran Islam, tetapi mereka masih
percaya kepada khurafat dan tahyul, hanya untuk
mendekatkan diri kepada Allah SWT
Maka berlakulah kecelaruan minda iaitu perbuatan
mencampuradukkan khurafat dengan ibadah. Anggapan
mereka seumpama ini adalah salah dan ditegah oleh Islam.
Percaya kepada pokok, kubur,
telaga dan lautan dianggap
mempunyai kuasa selain Allah
SWT
Percaya kepada sial, memuja
jin dengan meminta
pertolongan darinya seperti
dilakukan sesetengah bomoh
dan dukun.
Membawa
kepada Syirik
& Sesat
Mereka yang bersahabat dan menggunakan bantuan jin pula
seperti tukang sihir dan penilik nasib, adalah tergolong di
kalangan orang-orang yang JAHIL dan MENZALIMI DIRI SENDIRI.
Firman Allah SWT dalam surah al-Jin ayat 6:
Maksudnya: “Dan sesungguhnya adalah (amat
salah perbuatan) beberapa orang dari manusia,
menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta
pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin,
kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan
golongan jin bertambah sombong dan jahat.”
Islam amat menitikberatkan tentang persoalan akidah,
syariat dan akhlak.
Segala amalan yang bercanggah dengan sumber asal alQuran dan sunnah Nabi SAW wajib ditolak.
Dalam urusan perubatan kepada pesakit satu perkara
harus diingat bahawa Allah SWT sahaja Yang berkuasa
mutlak menentukan sesuatu dan menjadikannya, lebih
lebih lagi sakit dan sembuh adalah hak-Nya, manusia
hanya disuruh berusaha dan berikhtiar.
Dalam hal ini, segala kepercayaan dan amalan yang ada
sedikit sebanyak ada hubungkaitnya dengan pengaruh
dari fahaman animisme, dinamisme, hindu dan lain-lain
haruslah dihindarkan.
Firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 106:
Maksudnya: “Dan janganlah engkau (wahai Muhammad)
menyembah atau memuja yang lain dari Allah, yang tidak
dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat
mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya
engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu
menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim
(terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu) ”
Justeru, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada
terhadap segala ancaman yang boleh membawa kepada
kesesatan akidah. Ini selari dengan tujuan Islam itu disyariatkan
iaitu untuk memelihara kesucian ajaran Islam dan
menyelamatkan umatnya daripada terpesong dengan ajaran atau
amalan yang menyalahi syariat Islamiah.
Mimbar amat bimbang
dengan taktik dan tipu
helah kumpulan ajaran
sesat tertentu
Mereka begitu licik dalam
menjalankan gerakan dan
aktiviti untuk menarik orang
ramai termasuk golongan
muda mudi menyertai
kumpulan mereka
Beberapa golongan yang telah dikenalpasti hanya
bertopengkan amalan perubatan tradisional yang
bercampur aduk dengan amalan khurafat,
berselindung di sebalik ajaran atau tariqat yang
menyeleweng, dan berbagai lagi.
Menurut kajian yang dijalankan:
Kaedah yang digunapakai oleh golongan ini adalah
dengan mengajar nilai-nilai yang didakwa positif dalam
ajaran mereka, sedangkan pada hakikatnya ia menyalahi
dan menyeleweng dari akidah Islam
Sasaran utama mereka ialah ahli korporat, ahli politik dan juga
golongan profesional seperti doktor, peguam dan sebagainya.
Dalam kes-kes ajaran sesat yang pernah didakwa di Mahkamah
Syariah, terdapat kes-kes yang berjaya dan yang gagal
dipulihkan. Sebab utama mereka gagal dipulihkan adalah
ajaran tersebut telah sebati dalam jiwa mereka. Lebih malang
lagi ada di kalangan mereka tergamak dan tidak segan silu
mencabar ibu bapa, keluarga dan pihak berkuasa agar
mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka.
Mimbar menyeru sidang jumaat dan
seluruh umat Islam sekalian, marilah
sama-sama kita menjadikan Islam
sebagai panduan dalam seluruh
kehidupan dengan memperkasa akidah
umat Islam.
Asas utama
akidah umat
Islam ialah
kepercayaan
kepada rukunrukun iman.
Asas ini perlu
dipupuk dan
dibajai setiap
masa dengan
nilai-nilai syariat
yang menjadi
faktor ke arah
pengembangan
dan penyuburan
pegangan akidah
seseorang.
Marilah sama-sama kita meletakkan
perhambaan kita kepada Allah SWT dalam
segenap kehidupan dengan menjaga akidah
kita daripada terpesong jauh dari landasan
yang digariskan oleh Allah SWT.
Firman Allah SWT dalam surah al-Nisa’ ayat 136:
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah iman
kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada Kitab al-Quran yang
telah diturunkan kepada Rasul-Nya(Muhammad SAW), dan Kitabkitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa
yang kufur ingkar kepada Allah, dan Malaikat-Malaikat-Nya, dan
Kitab-kitab-Nya, dan Rasul-rasul-Nya dan juga Hari Akhirat, maka
sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.”
‫بار َك الل لِي ولَ ُكم بالْ ُقر ِ‬
‫آن الْ َع ِظ ْي ِم َونَ َف َعنِي َوإِيَّا ُك ْم بِ َما‬
‫ََ ُ ْ َ ْ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِّ‬
‫ِ‬
‫ْح ِك ْي ِم َوتَ َقبَّ َل ِمنِّي َوِم ْن ُك ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ك‬
‫الذ‬
‫و‬
‫ات‬
‫األي‬
‫ن‬
‫م‬
‫ه‬
‫ي‬
‫فْ َ َ َ ْ َ‬
‫ِ‬
‫الس ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫يع ال َْعلِ ْي ُم‪ .‬أَقُ ْو ُل قَ ْولِ ْي َه َذا‬
‫م‬
‫و‬
‫ه‬
‫ه‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ه‬
‫ت‬
‫الو‬
‫ت‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َستَ غْ ِف ُر اللَ ال َْع ِظ ْي َم لِ ْي َولَ ُك ْم َول َسائر ال ُْم ْسلم ْي َن‬
‫َوأ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ات والْم ْؤِمنِْين والْم ْؤِمنَ ِ‬
‫والْمسلِم ِ‬
‫ات األَ ْحيَاء م ْن ُه ْم‬
‫َ ُْ َ َ ُ ََ ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫الرِح ْي ُم‬
‫ر‬
‫و‬
‫ف‬
‫غ‬
‫ل‬
‫ا‬
‫و‬
‫ه‬
‫ه‬
‫ن‬
‫إ‬
‫‪،‬‬
‫ه‬
‫و‬
‫ر‬
‫ف‬
‫غ‬
‫ت‬
‫اس‬
‫ف‬
‫‪،‬‬
‫ات‬
‫َواألَ ْم َو َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َّ‬

similar documents