เล่มเอกสารยกระดับคุณภาพ นร. ศน.

Report
ผลิตโดย
ศึ กษานิเทศก ์ กลุมนิ
่ เทศ
ด
ิ ตามและประเมินผลการจัดการศึ กษา
สานักงานเขตพืน
้ ที่
10 มิถุนายน 2557
ารศึ กษาประถมศึ กษาสระแกว
้ เขต 1
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
การยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์ 1/2557
กลมุ่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
คณะทางานกลุ่มนิเทศฯ
1
1
1. นางวรรณา
แกมนิล
ศึ กษานิเทศก ์
สพป.สระแกว
้ เขต 1
2. นางบุญตา
ศรีวรวิบล
ู ย ์ ศึ กษานิเทศก ์
สพป.สระแกว
้ เขต 1
3. นางสาวณัฐวรา
เอกฉัตร
ศึ กษานิเทศก ์
สพป.สระแกว
้ เขต
4. นางนิธวิ ดี
ป่าหวาย
ศึ กษานิเทศก ์
สพป.สระแกว
้ เขต
5. นายดารง
มูลรัตน์
ศึ กษานิเทศก ์
สพป.สระแกว
้ เขต 1
6. นางประไพ
ฉายอรุณ ศึ กษานิเทศก ์
สพป.สระแกว
้ เขต 1
7. นางทิพยวรรณ
สุวรรณ
์
ศึ กษานิเทศก ์ สพป.สระแกว
้ เขต 1
8. นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ ์ ศึ กษานิเทศก
สพป.สระแกว
้ เขต 1
9. นางนงนุ ช
สมมิตร
ศึ กษานิเทศก ์
สพป.สระแกว
้ เขต 1
10. นายสากล
พรหมศิ รเิ ดช
ศึ กษานิเทศก ์
สพป.สระแกว
้ เขต
1
11. นางศรีไพร
วรสุข
ศึ กษานิเทศก ์
ระดับสานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
๑. แจ้งนโยบาย และมาตรการการยกระดับ
คุณภาพนักเรียนให้ทุกโรงเรียนในสั งกัดรับทราบ
๒. เรงรั
่ ดให้ทุกโรงเรียนมีขอมู
้ ลการดาเนินงาน
ระดับโรงเรียน และระดับเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
๓. มีระบบนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการดาเนินการทีช
่ ด
ั เจน
ระดับโรงเรียน
๑. จัดทาแผนการยกระดับคุณภาพนักเรียน
กาหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา
ผูรั
้ บผิดชอบในการดาเนินการ
๒. เรงรั
่ ดให้มีขอมู
้ ลเชิงคุณภาพระดับโรงเรียน
เพือ
่ ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึ กษาตอไป
่
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรี
ย
น
ตามมาตรการและ
้
แนวทางการดาเนินงาน อยางต
อเนื
่อง
่
่
หลากหลาย ทัง้ นี้ ให้สอดคลองกั
บความตองการ
้
้
และความสามารถของผูเรี
้ ยนดวย
้
๔. จัดให้มีการแลกเปลีย
่ นเรียนรูภายในโรงเรี
ยน
้
โดยให้กรรมการสถานศึ กษา ผูปกครองมี
ส่วนรวม
้
่
๕. มีระบบนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินการทีช
่ ด
ั เจน
๖. สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
ขัน
้ ตอนการจัดทาแผนยกระดับคุณภาพนักเรียน
๑. วิเคราะหสภาพปั
ญหา สาเหตุ กาหนดแนวทาง
์
แกไข
เพือ
่ เป็ นขอมู
้ ฐานในการวางแผน
้
้ ลพืน
พัฒนาคุณภาพผูเรี
้ ยน
๒. ศึ กษามาตรการและแนวทางการยกระดับ
คุณภาพนักเรียนทีเ่ ขตพืน
้ ทีก
่ าหนด
๓. กาหนดกิจกรรม/งาน/โครงการในการพัฒนา
คุณภาพผูเรี
๔.
้ ยน
ดาเนินงาน
รายชือ
่ คณะทางานแนวทางการ
(ครูผู้สอน)
1. นางราตรี
ทารัตน์
ค
โรงเรียนบานด
าน(ราษฎร
บ
้
่
์ ารุง)
2. นายโอกาส
ลือคางาม
ค
โรงเรียนบานคลองศรี
เมือง
้
3. นางปราณี
สี ทน
ค
โรงเรียนบานคลองปลาโด
้
4. นายบัณฑิตย ์
ไขกล
ค
โรงเรียนบานป
้
่ าระกา
5. นางละมาย
เสนตา
ค
้
โรงเรียนบานชุ
มทอง
้
6. นางพชรพร
บุญสมนึก
ค
โรงเรียนบานท
าเกษม
้
่
7. นางบุญยรัตน์
หงส์สวัสดิ ์
ค
โรงเรียนบานมหาเจริ
ญ
้
8. นางยุภาวดี
คานุ
ครูโรงเรียนบานวั
งใหม่
้
9. นางวิไล
คูแก
ครูโรงเรียน
่ ว
้
บานคลองสิ
บสาม
้
10. นางสาวศรีรต
ั น์
มีมงกิ
ุ่ จ
ค
โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
10. นางสุพต
ั รา
ลอมไธสงค ์
ค
โรงเรียนบานพระเพลิ
ง
้
11. นายสุมต
ิ ร
โพธิส์ ุทธิ ์
ครูโรงเรียน
3.นายจรูญ
กาจัดภัย
ผูอ
งใหม่
้ านวยการโรงเรียนบานวั
้
4.นายจีรศั กดิ ์ จะยันรัมย ์
ผูอ
้ านวยการ
โรงเรียนบานด
าน(ราษฎร
บ
้
่
์ ารุง)
5. นายชาญชัย
ยืนยง
ผูอ
งหิ
้ านวยการโรงเรียนบานทุ
้
่ นโคน
6. นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร
ผูอ
ญ
้ านวยการโรงเรียนบานคลองเจริ
้
7. นายธีรโชติ
เจริญยิง่
ผูอ
งรี
้ านวยการโรงเรียนบานวั
้
8. นายอภิรฐั
รอดเกิด
ผูอ
่ แยก
้ านวยการโรงเรียนบานสี
้
9. นายสถิต
เกตุเล็ก
ผูอ
กขม
้ านวยการโรงเรียนบานคลองผั
้
10.นายชูเกียรติ
ไชยพิณ
ผูอ
งบูรพา
้ านวยการโรงเรียนบานวั
้
11.นายเสกสรร
สาเภาพันธ ์ ผูอ
้ านวยการ
โรงเรียนบานภู
เงิน
้
12.นางสาวฐิตพ
ิ ร
ภูมณี
ผูอ
่
้ านวยการ
โรงเรียนชุมชนบานตาหลั
งใน
้
13.นางกนกวรรณ รอดคง
ผูอ
้ านวยการ
โรงเรียนอนุ บาลเมืองสระแกว
้
14.นางสุมาลี
ถามัง่ มี
ผูอ
งพลวง
้ านวยการโรงเรียนบานทุ
้
่
15.นายทวีศักดิ ์
พึง่ บัว
ผูอ
้ านวยการโรงเรียนบานคลองทราย
้
16.นางวิระเวก
สุขสุคนธ ์
ผูอ
้ านวยการโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
การยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กิจกรรม/มาตรการ
หน้า
ประกาศ
กิจกรรมที่ 1/ มาตรการที่ 1
2
กิจกรรมที่ 2/ มาตรการที่ 1,2,3
3
กิจกรรมที่ 3/ มาตรการที่ 1,2,3,4
7
กิจกรรมที่ 4/ มาตรการที่ 1,2
8
กิจกรรมที่ 5/ มาตรการที่ 1,2,3,4,5,6,7
9
กิจกรรมที่ 6/ มาตรการที่ 1
กล
14มุ่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักิกจงานเขตพื
่การศึ
กษาประถมศึ่ ก1,2
ษาสระแก้ว เขต 1
กรรมที้ น่ ที7/
มาตรการที
14
กิจกรรมที่ 8/ มาตรการที่ 1,2,3
ศึกษานิเทศก์ 1/2557
16
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการให้โรงเรียนใช้
ขอสอบกลาง
แนวทางดาเนินงาน
้
1.สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาประถมศึ กษา
สระแกว
้ เขต 1 ส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้โรงเรียนใช้ประโยชนจากคลั
ง
์
ขอสอบของเขตพื
น
้ ที่
้
2.สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาประถมศึ กษา
สระแกว
้ เขต 1 ส่งเสริมให้
โรงเรียนดาเนินการ การสอบปลายภาคใช้
ขอสอบกลางที
พ
่ ฒ
ั นาโดย สพฐ.
้
ในชัน
้ ประถมศึ กษาปี ท ี่ 2,4,5 และชัน
้
มัธยมศึ กษาปี ท ี่ 1และ 2
ดังนี้
2.1 ชัน
้ ประถมศึ กษาปี ท ี่ 2 ใช้ขอสอบกลาง
้
กลุมสาระการเรี
ยนรู้ภาษาไทย
่
2.2 ชัน
้ ประถมศึ กษาปี ท ี่ 4,5ใช้ขอสอบกลาง
้
กลุมสาระการเรี
ยนรูภาษาไทย
่
้
คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
2.3 ชัน
้ มัธยมศึ กษาปี ท ี่ 1,2 ใช้ขอสอบกลาง
้
กลุมสาระการเรี
ยนรูภาษาไทย
่
้
คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สั งคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และ ภาษา
ตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
่
มาตรการที่ 3 การรายงาน ติดตามและ
ประเมินผล
แนวทางดาเนินงาน
ประกาศสานักงานเขตพืน
้ ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสระแกว
้ เขต 1
เรือ
่ ง
มาตรการและแนวทาง
ดาเนินงานการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึ กษาขัน
้
พืน
้ ฐาน
………………………
ดวยกระทรวงศึ
กษาธิการมี
้
นโยบายยกระดับคุณภาพการศึ กษาโดยมุง่
ปฏิรป
ู การเรียนรูทั
่ มโยง
้ ง้ ระบบ ให้สั มพันธเชื
์ อ
กันระหวางหลั
กสูตรการ เรียนการสอนและการ
่
วัดประเมินผล เพือ
่ ให้นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห ์ แกปั
าง
้ ญหาและเรียนรูด
้ วยตนเองอย
้
่
ตอเนื
่
อ
งมี
ล
ก
ั
ษณะที
พ
่
ง
ึ
ประสงค
ตามหลั
ก
สู
ต
รและ
่
์
มีทก
ั ษะทีจ
่ าเป็ นสาหรับศตวรรษที2
่ 1และ
คาดหวังวาผลการจั
ด
อั
น
ดั
บ
การศึ
ก
ษาไทยจาก
่
ผลการทดสอบ PISA (Programme of
International Student Assessment) ในปี
2558 อยูในอั
นดับทีส
่ งู ขึน
้ อีกทัง้ สานักงาน
่
คณะกรรมการการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐาน กาหนด
จุดเน้นการดาเนินงานของสถานศึ กษาเพือ
่ ให้
นักเรียนมีผลสั มฤทธิท
์ างการเรียน5กลุมสาระ
่
การเรียนรูหลั
ก
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
อย
างน
อยร
อยละ
5
้
่
้
้
รวมทัง้ นักเรียนทุกคนมีสานึกในความเป็ นไทย
มีจต
ิ สาธารณะ อยูอย
ยง มีความ
่ างพอเพี
่
พรอมสู
ู ค
ิ ุมกั
้
่ ประชาคมอาเซียนมีภม
้ นตอการ
่
เปลีย
่ นแปลงในสั งคมพหุวฒ
ั นธรรม
ดังนั้น
เพือ
่ ให้เกิดการ
ดาเนินงานทีเ่ ป็ นรูปธรรมในการยกระดับ
2
มาตรการและแนวทางดาเนินงานการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. จัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ครบถ้วน ทัง้ ด้าน
การส่งเสริมให้ผู้เรียน
รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และสานึกถึงบุญคุณบุคคลที่
ทาประโยชน์ให้กับชุมชนและสั งคม
มาตรการ
การจัดกิจกรรมหน้า
เสาธง
แนวทางดาเนินงาน
1.ให้โรงเรียนมีเพลงมารชประจ
าโรงเรียน
์
สามารถรองและเขี
ยนเนือ
้ เพลงมารชได
้
้ และ
์
เปิ ดเพลงมารชโรงเรี
ยนกอนเข
าแถวหน
่
้
้ าเสาธง
์
2.จัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงเวนแต
มี
้
่
เหตุพเิ ศษจาเป็ นอยางอื
น
่
่
3.สวดมนตแปลแบบสั
้น
์
4.กลาวค
าปฏิญาณตนคาพืน
้ ฐาน
5
่
ประการ
5.รายงานกิจกรรมหมูสี่ /กลุม
่
6.ครูอบรมหน้าเสาธงทุกวัน
7.ผูบริ
้ หารพบปะนักเรียนอยางน
่
้ อยสั ปดาหละ
์
1 ครัง้
หมายเหตุ
1.โรงเรียนตองปฏิ
บต
ั ต
ิ ามกรอบทีก
่ าหนดไว้
้
สามารถเพิม
่ เติมกิจกรรมอืน
่ ๆ นอกเหนือจากที่
15
มาตรการที่ 2 การรายงาน และติดตาม
ประเมินผล แนวทางดาเนินงาน
1.นิเทศติดตามอยางต
อเนื
่
่ ่องจากสานักงานเขต
พืน
้ ทีก
่ ารการศึ กษาประถม
ศึ กษา
สระแกว
้ เขต 1
2.โรงเรียนรายงานผลการดาเนินงาน ภาคเรียน
ละ 1 ครัง้
8.ให้ใช้ข้อสอบกลางทีพ
่ ฒ
ั นาโดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขัน
้
พืน
้ ฐาน ใน
การสอบปลายปี ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบ
ทัง้ หมด ในชัน
้ ประถมศึ กษาปี ท ี่ 2,4,5 และชัน
้
มัธยมศึ กษาปี ท1
ี่ ,2 โดยชัน
้ ประถมศึ กษา
ปี ท ี่ 2 ให้ใช้ข้อสอบกลางเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชัน
้ ประถม
ศึ กษาปี ท ี่ 4
และ 5 ให้ใช้ข้อสอบกลางในกลุ่มสาระการเรียนร
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และชัน
้ มัธยมศึ กษา ปี
ที่ 1 และ 2 ให้ใช้ข้อสอบกลางในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สั งคมศึ กษาศาสนา
และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
มาตรการ 1 การจัดทาคลังขอสอบ
้
แนวทางดาเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบต
ั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
มาตรการ
สานึกรักความเป็ นไทย
141. แตงกายดวยผา
แนวทางดาเนินงาน
่
้
้
ไทยทุกวันศุกร ์
2. ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเรือ
่ งการไหวที
้ ่
ถูกตองและมี
การประกวด
้
3. คัดเลือกเพลงปลุกใจ สานึกการรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยและรู
รั
้ กสามัคคี
์
บรรจุแผน
่ ซีด ี แจกโรงเรียนเปิ ดทุกวัน
ในเวลาทีเ่ หมาะสม และ ให้นักเรียนรอง
้
เพลงปลุกใจไดอย
1 เพลง
้ างน
่
้ อย
4. ให้โรงเรียนใช้ทานองเพลงไทยเดิม, เพลง
พืน
้ บาน
ประกอบทาร
้
่ า
5. จัดกิจกรรมเกีย
่ วกับการเลือกตัง้
การ
แบงเวรสี
เกีย
่ วกับการทาความสะอาดใน
่
โรงเรียนรณรงคเรื
่ งความประหยัดดาน
้
์ อ
พลังงาน เช่น การใช้น้า
การใช้ไฟฟ้า
การรับประทานอาหาร
และอืน
่ ๆ
7.ให้เพิม
่ การใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทัง้ การ
เขียนตอบแบบสั้ นและแบบยาวเมือ
่ จบหน่วย
การเรียน ในการสอบระหว่างภาคเรียนและ
ในการสอบปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ 30
ของการสอบแต่ละครัง้
มาตรการที่ 1 การพัฒนาครู ในการ
จัดทาขอสอบเขี
ยนตอบหลังจบหน่วยการ
้
เรียนรู้
แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาครูในการจัดทาแบบทดสอบแบบ
3
2. จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนทีอ
่ ่ านไม่ออก
เขียนไม่ได้ด้วยวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสมและถูกหลักการ
สอนภาษาไทยฝึ กอ่านแจกลูกจากหนังสื อแบบ
เรียนเร็ว หนังสื อทีส
่ านักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐานจัดให้ หรือสื่ อที่
สถานศึ กษาหรือเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาพัฒนาขึน
้ เอง
จัดห้องเรียนพิเศษ หรือจัดเข้าค่ายเพือ
่ แก้ปัญหา
การอ่านโดยเฉพาะเป็ นต้น
รวมทัง้ ส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถเขียนสรุปความและย่อความให้
มากขึน
้
บทบาทเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
มาตรการที1
่ สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
ประถมศึ กษาสระแกว
้ เขต 1 กาหนดมาตรการ
แนวทางและการกากับติดตามการแกไขปั
ญหา
้
นักเรียน ทีอ
่ านไม
ออกเขี
ยนไมได
่
่
่ ้
แนวทางดาเนินงาน
1.จัดทาแนวทางการดาเนินงานแกไขปั
ญหาการ
้
อานการเขี
ยนของนักเรียน
่
2.แตงตั
ญหาการอานการ
่ ง้ คณะทางานแกไขปั
้
่
เขียนของนักเรียน
3.จัดประชุมชีแ
้ จงแนวทางการดาเนินงานแกไข
้
ปัญหาการอานการเขี
ย
น
ของนั
ก
เรี
ย
น
่
4.นิเทศ ติดตามอยางน
่
้ อยเดือนละ 1 ครัง้
5.สรุปผลขอมู
ยนทุกเดือน
้ ลการอานการเขี
่
4
บทบาทสถานศึ กษา
มาตรการที่ 2 ทุกโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุ น
และเรงรั
ญหานักเรียน
่ ดการจัดกิจกรรมแกไขปั
้
ทีอ
่ านไม
ออก
เขียนไมได
ธก
ี ารที่
่
่
่ ้ ดวยวิ
้
เหมาะสมและถูกหลักการสอนภาษาไทย
แนวทางดาเนินงาน
1.นาแนวทางการดาเนินงานแกไขปั
ญหาการ
้
อานการเขี
ยนของนักเรียนไปปฏิบต
ั ิ
่
2.แตงตั
ญหาการอานการ
่ ง้ คณะทางานแกไขปั
้
่
เขียนของนักเรียน
3.จัดประชุมชีแ
้ จงแนวทางการดาเนินงาน
แกไขปั
ญหาการอานการเขี
ยนของนักเรียน
้
่
4.นิเทศภายใน อยางน
่
้ อยเดือนละ 1 ครัง้
5.ประเมินผลการอานการเขี
ยนของนักเรียน
่
และรายงานตอส
้ ทีก
่ ารศึ กษา
่ านักงานเขตพืน
ประถมศึ กษาสระแกว
้ เขต 1 เดือนละ 1
ครัง้
6. รายงานผลการพัฒนาการอาน
บนโปรม
่
แกรมขอมู
เว็บไซต ์ ของสานักงาน
้ ลการอาน
่
เขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาประถมศึ กษาสระแกว
้ เขต
1
บทบาทครูผู้สอน
มาตรการที่ 3 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมแกไข
้
ปัญหานักเรียนทีอ
่ านไม
ออก
เขียนไมได
่
่
่ ้
ดานการสอนภาษาไทย
ดวยการแจกลู
กจาก
้
้
้
่
้
้
นักเรียนไดฝึ
้ กภาษาอังกฤษกับครูตางชาติ
่
เป็ นตน
้
13
2. จัดหาครูตางชาติ
หรือ
่
เจ้าของภาษา เพือ
่ สอนในสถานศึ กษา
โรงเรียนขนาดใหญแชร
ครู
ให้โรงเรียน
่
่
์ ตางชาติ
ขนาดเล็กทีม
่ งี บประมาณน้อย
3. จัด
กิจกรรมทีเ่ ปิ ดโอกาสให้นักเรียนไดพบกั
บ
้
เจ้าของภาษา โดยจัดหาครูอาสาดานการสอน
้
ภาษาอังกฤษ เวียนสอนไปตามโรงเรียนตางๆ
่
4. เปิ ดโอกาสให้ครูและ
นักเรียนไดศึ
้ กษาดูงานเทียบเคียงกับโรงเรียน
อืน
่ ๆ
มาตรการที่ 6 นิเทศติดตามและให้
กาลังใจ แนวทางดาเนินงาน
1.ผูบริ
่ มชัน
้ เรียนอยางต
อเนื
้ หารเยีย
่
่ ่อง และใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร
2.จัด
เวที เผยแพรผลงานยกย
องเชิ
ดชูเกียรติระดับ
่
่
สถานศึ กษา และส่งเสริม สนับสนุ น สู่เวที
วิชาการระดับทีส
่ งู ขึน
้
3.ให้รางวัล ยกยองชมเชยในการแสดง
่
ความสามารถหรือผลงานทางภาษา
มาตรการที่ 7 จัดกลุม
่
ความสามารถในการใช้ภาษาเพือ
่ การสื่ อสาร
ของผู้เรียน
แนวทางดาเนินงาน
1. ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพือ
่ การสื่ อสารของผูเรี
้ ยน โดยใช้แบบ
ประเมินหรือแบบทดสอบ เชน แบบวัดแวว
แนวทางดาเนินงาน
1. ใช้สื่ อเทคโนโลยีและวีดท
ี ศ
ั นทั
์ ง้ กิจกรรมใน
12
ชัน
้ เรียนและกิจกรรมยามวาง
เช่น สื่ อเพลง
่
นิทาน หรือ สื่ อออนไลน์ เป็ นตน
้
2. จัดทาสื่ อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดของผู้เรียน
จาแนกตามระดับความสามารถ
3. จัดทาป้ายนิเทศ คาศั พท ์
ประโยค ภาษาอังกฤษ ตามสถานทีต
่ าง
ๆ
่
ในโรงเรียน ทัง้ ในและนอกห้องเรียน เช่น
ตนไม
โรง
้
้ ห้องน้า บันได
อาหาร บอรดประชาสั
มพันธโรงเรี
ยน เป็ น
์
์
ตน
4. ติดคาศั พท ์
้
ภาษาอังกฤษ กับวัสดุอุปกรณ ์ เครือ
่ งใช้ตาง
่
ๆ ภายในโรงเรียน เช่น โทรทัศน์ เครือ
่ ง
ปรินส์ โต๊ะ เกาอี
5. ติด
้ ้ ฯลฯ
ป้ายสั ญลักษณ ์ และขอความภาษาอั
งกฤษ
้
แสดงความหมายของป้ายสั ญลักษณในบริ
เวณ
์
ตางๆในโรงเรี
ยน เช่น “Put the garbage
่
here!” “No smoking.” เป็ นตน
้
6. จัดทาป้ายภาษาสู่อาเซียน
คาศั พทและประโยคหน
้ าโรงเรียน ให้เด็กพูด
์
ประโยคตามครูกอนเข
าโรงเรี
ยน และให้พูด
่
้
อีกครัง้ หน้าเสาธง คาศั พทเกี
่ วกับ
์ ย
ชีวต
ิ ประจาวัน
7. ใช้สื่ อไอซี เช่นTablet,
youtube, บทเรียน CAI ทีเกีย
่ วกับอาเซียน
ทัศนคติคนดัง
8. ติดป้ายประโยคใน
5
ชัน
้
ประถมศึ กษาปี
ที1
่
ชัน
้
ประถมศึ กษาปี
ที2
่
ชัน
้
ประถมศึ กษาปี
ที3
่
1.จัดทาบัญชี
คาพืน
้ ฐาน
ของโรงเรียน
ให้เหมาะสม
กับหลักสูตร
สถานศึ กษา
ระดับชัน
้ และ
บริบทของ
โรงเรียน
2.ใช้บัตรคา
ในการจัดการ
เรียนการสอน
3.จัดให้มีบต
ั ร
พยัญชนะ
บัตรสระ
4.จัดให้มีสื่อ
ประสมคา
5.การใช้สื่ อ
ควรคานึงถึง
ระดับชัน
้ ของ
1.จัดทาบัญชี
คาพืน
้ ฐาน
ของโรงเรียน
ให้เหมาะสม
กับหลักสูตร
สถานศึ กษา
ระดับชัน
้ และ
บริบทของ
โรงเรียน
2.ใช้บัตรคา
ในการจัดการ
เรียนการสอน
3.จัดให้มีบต
ั ร
พยัญชนะ
บัตรสระ
4.จัดให้มีสื่อ
ประสมคา
5.การใช้สื่ อ
ควรคานึงถึง
ระดับชัน
้ ของ
1.จัดทาบัญชี
คาพืน
้ ฐานของ
โรงเรียน ให้
เหมาะสมกับ
หลักสูตร
สถานศึ กษา
ระดับชัน
้ และ
บริบทของ
โรงเรียน
2.ใช้บัตรคาใน
การจัดการ
เรียนการสอน
3.จัดให้มีบต
ั ร
พยัญชนะ
บัตรสระ
4.จัดให้มีสื่อ
ประสมคา
5.การใช้สื่ อ
ควรคานึงถึง
6
ชัน
้
ประถมศึ กษาปี
ที1
่
7.จัดให้มีสมุด
คัดลายมือ
และคัดลายมือ
ทุกวัน
8. จัดให้มี
สมุดเขียนตาม
คาบอกและ
เขียนตามคา
บอกทุกวัน
ชัน
้
ประถมศึ กษาปี
ที2
่
ชัน
้
ประถมศึ กษาปี
ที3
่
7.จัดให้มีสมุด 7.จัดให้มีสมุด
คัดลายมือ
คัดลายมือ
และคัดลายมือ และคัดลายมือ
ทุกวัน
ทุกวัน
8. จัดให้มี
8. จัดให้มี
สมุดเขียนตาม สมุดเขียนตาม
คาบอกและ
คาบอกและ
เขียนตามคา
เขียนตามคา
บอกทุกวัน
บอกทุกวัน
9.จัดกิจกรรม 9.จัดกิจกรรม
การแขงขั
การแขงขั
่ น
่ น
ทักษะทาง
ทักษะทาง
ภาษาไทย
ภาษาไทย
้ เรียน
ระดับชัน
้ เรียน ระดับชัน
เช่น คัด
เช่น คัด
ลายมือ การ ลายมือ การ
อานสะกดค
า
อานสะกดค
า
่
่
หรือเขียนตาม หรือเขียนตาม
คาบอก
คาบอก
เป็ นตน
เป็ นตน
้
้
10.ให
11
10. จัดโครงการ English speaking day
11. จัดโครงการยัดความรูใส
้ ่ สมอง บันทึก
บทสนทนาภาษาอังกฤษ เป็ น mp3 แลว
้
นาไปเปิ ดตามจุดตางๆที
น
่ ก
ั เรียนชอบไปนั่ง
่
เปิ ดเพลงหอกระจายขาวในช
่ ง
่
่ วงพักเทีย
12. กาหนดให้ทุกคนในโรงเรียนพูดทักทาย
และประโยคงายๆในการสื
่ อสาร
่
13. ให้ภารกิจนักเรียนไปสนทนากับครู ผอ.
และนักเรียนชัน
้ อืน
่ ในโรงเรียน โดยใช้
ประโยคทีส
่ อนไปแลว
้
มาตรการที่ 3 จัดการเรียนรูที
้ เ่ น้น
ทักษะการฟัง-พูด ของผู้เรียน
แนวทางดาเนินงาน
1. ครูใช้ภาษาอังกฤษในชัน
้ เรียน
(classroom language) ในการจัดการเรียนร
ให้มากทีส
่ ุด
2. ครูใช้คาสั่ งภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ปฏิบต
ั งิ านในวิชาอืน
่ ๆ
3. เพิม
่ ชัว
่ โมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพือ
่ การ
สื่ อสารสาหรับนักเรียน
ทุกระดับชัน
้
4. จัดทาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ
่ การสื่ อสาร
ให้สอดคลองกั
บบริบททองถิ
น
่ และการ
้
้
นาไปใช้ในชีวต
ิ ประจาวัน
5. จัดแขงขั
ง-พูด ใน
่ นทักษะดานการฟั
้
ระดับชัน
้ เรียนและระดับสถานศึ กษา
10
6.สรางความตระหนั
กและกระตุนให
ยน
้
้
้แตละโรงเรี
่
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอั
งกฤษ โดย
้
การให้กาลังใจ เพือ
่ ให้เห็ นคุณคาในความสามารถ
่
ของตนเอง
7. จัดการทดสอบระดับและความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของครูดวยข
อสอบสากลที
เ่ ป็ นทีย
่ อมรับ
้
้
ฉบับเดียวกัน และให้รางวัลกับผูที
่ านการทดสอบ
้ ผ
่
8. เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรูกั
้ บครูโรงเรียน
ตางๆ
่
9. ผู้บริหารออกเยีย
่ มชมชัน
้ เรียนอยางต
อเนื
่
่ ่อง
10. จัดทา MOU กับหน่วยงานทีม
่ บ
ี ุคลากร
ตางชาติ
่
11. จัดเวทีเผยแพรผลงานด
านการจั
ดกิจกรรม
่
้
ภาษาอังกฤษ เพือ
่ ยกยองเชิ
ดชูเกียรติ ครู
่
นักเรียน ผู้บริหาร ทีม
่ ส
ี ่ วนเกีย
่ วของ
้
มาตรการที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสื่ อสาร
สาหรับครูและนักเรียน
แนวทางดาเนินงาน
1. จัดคายภาษาอั
งกฤษเพือ
่ การสื่ อสาร เน้นทักษะ
่
การฟัง-พูด
2. จัดกิจกรรม “Morning speaking” หน้าประตู
โรงเรียนหรือหน้าเสาธง
3. จัดกิจกรรม “English for today” โดยการฝึ กให้
นักเรียนไดใช
งกฤษใน
้ ้คาศั พทและประโยคภาษาอั
์
การถามตอบอยางน
่
้ อยสั ปดาหละ 1 ประโยค
7
3. จัดกิจกรรมเสริมเพือ
่ พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์โดยใช้องค์
ความรู้จากการทดสอบPISAเช่น ระดับ
สมรรถนะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ แนวการตัง้ คาถามของข้อสอบ
แนวการตอบคาถาม เกณฑ์การให้คะแนน
เป็ นต้น โดยให้สถานศึ กษาจัดช่วงก่อนเข้า
เรียน
พักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียน
อย่างน้อย 2 คาบเรียนต่อสั ปดาห์ หรือตาม
ความเหมาะสม
มาตรการที่
1 สร้างความ
ตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึ กษา
ครู
ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ให้มีความรู้
ความเขาใจเห็
นคุณคา่
และความสาคัญขอ
้
การเขาร
PISA ของประเทศไทย
้ วมโครงการ
่
แนวทางดาเนินงาน
1.สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาประถมศึ กษา
สระแกว
ขอมู
้ เขต 1 จัดทา
้ ลให้
ความรูเรื
่ ง PISA โดยผานทางเว็
บไซต ์
้ อ
่
สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาประถมศึ กษา
สระแกว
้ เขต 1
2.อบรมครู
เรือ
่ ง
การจัดกระบวนการ
เรียนรูตามแนว
PISA ลงสู่ห้องเรียน
้
3.โรงเรียนนาความรูไปเผยแพร
ให
้
่ ้กับครู
8
มาตรการที่
3 จัดทา รวบรวม
แบบ
ฝึ กเพือ
่ พัฒนาศั กยภาพการอาน
การเขียน
่
คิดวิเคราะห ์
คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
แนวทางดาเนินงาน
จัดตัง้ คณะทางาน รวบรวมบทอาน
่
แบบฝึ กเพือ
่ พัฒนาศั กยภาพการอาน
การเขียน
่
คิดวิเคราะห ์ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เผยแพร่
บทอานแบบฝึ
กเพือ
่ พัฒนาศั กยภาพการอานการ
่
่
เขียน คิดวิเคราะห ์ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ผานทางเว็
บไซต ์ สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
่
ประถมศึ กษาสระแกว
้ เขต 1
มาตรการที่ 4 การกากับติดตาม และ
ประเมินผล ให้เป็ นเครือ
่ งมือสาคัญ ในการพัฒนา
ผู้เรียน
แนวทางดาเนินงาน
1. นิเทศ
กากับติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบต
ั อ
ิ ยางเป็
นระบบ
่
2. ประชุมแลกเปลีย
่ นเรียนรูผลการด
าเนินงาน
้
4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึ กทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นเรียนรู้จากการทา
โครงงาน เรียนรู้ด้วยวิธส
ี ื บค้นข้อมูล เรียนรู้จาก
ข้อสงสั ยหรือความสนใจของนักเรียน และเรียนรู้
จากปัญหาสิ่ งแวดลอมในชุมชน ทัง้ นี้ใหคานึงถึง
9
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูด
้ วยตนเองโดยใช
้
้โครงงาน
แนวทางดาเนินงาน
1. จัดทาคูมื
่ ง การพัฒนาการคิดดวยการ
่ อ เรือ
้
สอนโครงงาน
2. ครูศึกษาแนวการสอนแบบโครงงาน โดยใช
คูมื
่ งการพัฒนาการคิด ดานการสอน
่ อเรือ
้
โครงงาน
3. ครูจด
ั กิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงาน
4. ประกวดโครงงานนักเรียน
5. นิเทศติดตามและประเมินผลอยางเป็
นระบบ
่
5. จัดให้นักเรียนได้เพิม
่ พูนฝึ กทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศด้านการฟัง พูด เช่น ภา
จีน ภาษาเกาหลี ภาษาทีใ่ ช้ในกลุ่มอาเซียน
ให้มากขึน
้ โดยเน้นให้นักเรียนสามารถสื่ อสาร
ได้(communicative Language) เช่นเพิม
่
ชั่วโมงฝึ กการ ฟังพูด (communicative
Class) จัดค่ายฝึ กการใช้ภาษา เน้นการฟังพูด
ทัง้ ระยะสั้ นและระยะยาวหรือภาคฤดูร้อน
มาตรการที่ 1 สร้างความตระหนักใน
การจัดกิจกรรมการใช้ภาษา อังกฤษเพือ
่ การ
สื่ อสาร
แนวทางดาเนินงาน
1.เปิ ดเพลงอาเซียนทุกวันกอนเคารพธงชาติ
่

similar documents