4B. NyA-förvaltningen i förändring

Report
2013-10-08
Kristian Dahlander,
Katarina Nastos,
Anders Arnebert
NyA-förvaltningen i förändring
Innehåll
Om spåren och det agila arbetssättet
Exempel från tre spår
Information till användarna
Möjligheten att påverka
Utveckling i spår
• Utvecklingsarbetet är indelat i ett antal spår
• Varje spår har en Produktägare som ansvarar för spårets backlog
• Referensgrupp/prioriteringsgrupp med relevanta intressenter
• Produktägarna ingår i produktägarforum tillsammans med
huvudproduktägare (systemansvarig)
Spåren – indelning efter användargrupper
• Produktionsstyrningsspåret
- Produktionsansvariga (PA) och Produktionssamordning (UHR)
- Katarina Nastos
• Handläggningsspåret
- Handläggare inklusive BM
- Ulf Stenport
• Institutionsanvändarspåret
- Institutionspersonal, NyA-webbsanvändare
- Anders Arnebert
• BEDA – Nationella betygsdatabasen
- BEDA-handläggare på UHR, betygsrapportörer på
gymnasieskolor och vuxenutbildning, leverantörer av
elevhanteringsprogram.
- Jenny Forsling
Spåren – indelning efter användargrupper,
forts.
• Sökandespåret
- Befintliga och potentiella studenter
- Redaktörer på Antagning.se och Universityadmissions.se
- Kristian Dahlander
• Infrastruktursspåret
- Avancerade NyA-användare (driftspersonal på UHR,
Batchhantering)
Björn Nilsson.
• Spårindelningen är inte ristad i sten utan kan komma att
förändras.
• Erfarenheterna av ett år med spårarbete ska utvärderas.
Spåren arbetar agilt
• Bygger på nära kommunikation mellan krav, utveckling och test.
• Verksamhetsrepresentant (produktägare) ansvarar för
prioritering och planering av utvecklingsarbetet tillsammans med
utvecklingsteamet
• Arbetet bedrivs i sprintar (korta iterationer)
 Utvärdering/Demo av varje sprint
• Snabb feedback, tidiga rättningar av feltänk
Institutionsanvändarspåret
Anders Arnebert
Institutionsanvändarspåret – hittills
• Utvecklingen av basfunktionerna (se person, listor och statistik)
 Endast mindre förändringar gjordes i förhållande till funktionaliteten i
expertklienten – avstämning gjordes med grupp av institutionsanvändare
på LU
• Utvecklingen av systemstödet för handläggning på NyA-webben
 Avstamp i workshop med mindre referensgrupp bestående av
produktionsansvariga på GU, LTU och KTH
 Användningstester och intervjuer med institutionsanvändare på UMU, KTH
och LU som handlagt på webben i Master H13
Synpunkter och önskemål har legat grund för ändringar i september-,
november- och februarileveranserna
Institutionsanvändarspåret – framöver
• Ingen fast referensgrupp
utan istället
• Användningstester och intervjuer med institutionsanvändare
 I samband med handläggning i Master H14
 För att kunna förbättra basfunktionerna – listor och statistik som fyller
institutionsanvändarnas behov
• Enkäter och frågor till alla produktionsansvariga
 För att kunna prioritera vidareutveckling
 Mer handläggning på NyA-webben
 Önskemål om ny funktionalitet
• Tillfälliga referensgrupper vid behov
• Besök på lärosäten
 För att göra användningstester och intervjuer
 Träffa produktionsansvariga och antagningsavdelningar
Produktionsstyrning
Katarina Nastos
Referensgrupp/prioriteringsråd
• Referensgrupp/prioriteringsråd för spårets område i stället för
ändringsråd/felrapportsråd för hela NyA
• Ett sätt att ha kontinuerlig kontakt med användare av produkten
och fånga in krav samt få hjälp att prioritera rätt
• Sammansättning
 3-4 lokala PA (GU, SU, UMU, UU)




Klara Dahlstrand
Lisa Grape
Maria Lundgren
Katarina Forssner
 1-2 centrala, produktionssamordning/ledning UHR
 Anders Lundholm
 Gunilla Hammarström
Referensgrupp/prioriteringsråd
• Frågor för referensgrupp
 Hur ett problem bäst löses
 Avstämning av utformning under utveckling
 Övergripande – vilket upplägg ska vi välja
 Detaljerat
 Förstår man det här gränssnittet?
 Är det här meddelandet tydligt?
• Frågor för prioriteringsrådet
 Hur viktigt är ärendet?
 Måste/Skall/Bör /Önskemål
 Vilka ändringar/rättningar ska göras till viss leverans?
 Avstämning inför första och sista sprinten till en version
• Former
 Telefonmöte varannan vecka
 Mailkorrespondens
 Livemöten
 i samband med övergång till spår för att hantera arv
 För workshops framöver
Exempel på påverkan av referensgruppen
• Förändrad planering – i förhållande till förvaltningsplan
 Förbättring av stöd för att hantera anmälningsalternativ (inkoppling och
redigering) före anpassning av AM Poäng till huvudområde, ämnesgrupp
och successiv fördjupning
 P g a mängden fel i stödet kändes det mer brådskande
 Flest antal fel i hela expertklienten
• Avstämning
 Systemstöd för meritregistrering på person med sena sökalternativ som
öppnas för handläggning efter första urval
 Nytt stöd för inkoppling av information från utbildningsdatabas
 Demo för PA vid UMU och produktägare
 Förändrat stöd för redigering av anmälningsalternativ
Hur verksamheten påverkar i övrigt
• Produktionsrådet
 Fler PA än vad ref.grupp/prioråd rymmer
 Frågor om hur/om funktioner används/kan avskaffas e t c
• PA-seminarier
 PÄ deltar för att informera
 Fångar upp synpunkter
 på det som informeras om
 i övrigt på funktioner/frågor i spårets område
Framöver, i mån av tid (PÄ och PA)
• Enkäter till alla PA
• Användningstester
Sökandespåret
Kristian Dahlander
Sökandespåret
• Ny produktägare i maj
• Jobbar i tre-veckorssprintar
• I uppstart med referensgrupp
- Redaktörer, Contact Center, Produktionssamordning.
Lärsoätesrepresentanter sökes!
• Ingen sökanderepresentant – Contact Center, Användartester och
enkäter.
• Besök på lärosäten – Antagning, International office,
Institutioner, Handikapphandläggare.
Information till användarna
• Nuläget:
Lämnar över till införandeprojekt och acceptanstest tre – fyra
gånger per år. I samband med att ny funktionalitet levereras får
användarna information.
PA-seminarier.
NyA-sidorna.
• Agil utveckling ställer krav på agil information.
• Informera löpande direkt från spåren.
- Leveransinformationen tre-fyra ggr/år blir lättare att ta till sig.
- Möjligheten för användarna att påverka under pågående
utvecklingsprocess.
• Förvaltingsplan och förvaltningsstrategi ska finnas tillgänglig.
Möjlighet att påverka
• Förslagslådan på NyA-sidorna går direkt till produktägarna och in
i backloggen.
• Delta i referensgrupper.
• Håll utkik efter enkäter.
• Kontakta produktägarna – kontaktuppgifter läggs upp på NyAsidorna.

similar documents