Planering

Report
Planering och budgetprocess
Tilldelning av
anslag och kostnader till institution
Programplaneringsramar
PG Nilsson / Åsa Söderberg
Prislappar 2012
Utbildningsområde
HST
HPR
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt,
samhällsvetenskapligt
23 432
19 143
Naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutis kt
50 092
42 243
Vård
Medicinskt
53 254
59 510
46 125
72 386
Undervisning
34 763
40 941
övrigt
Design
Konstnärliga området
40 229
141 947
103 423 - 291 837
32 679
86 484
47 860 - 230 689
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Fördelning av GU anslaget
• Numera uppdrag i kr och inte hst – uppdrag 2012
488 811 tkr
• Statsanslaget 2012 490 729 tkr
• Ytterligare 19 888 tkr ur LTH Gemensamts kapital
Direkt till institution 490 729 tkr
19 328 tkr till specifika ändamål s s
• Strukturella förändringar Helsingborg
• Vattenhallen
• SI/Gemstone
• Genombrottet
• Nytt masterprogram mm
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Fördelning av anslaget till institution
• 428 510 tkr kurstilldelning
• 3 400 tkr pedagogisk akademi, ETP ger 50 tkr/lärare
• 55 190 tkr Laborativ verksamhet för att främja lab i
undervisningen stöd till lokaler, forskningsingenjörer o dyl
(samma belopp varje år)
• 1 638 tkr för internationalisering ca 9 tkr per inresande hst
• 2 000 tkr reskostnader Hbg, fördelat på hp i Hbg
Förutom statsanslaget fördelas 10 440 tkr av IKEAdonationen till industridesignprogrammets kurser och
verksamhet
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Kurstilldelning
• Antalet hst ht 2011 och vt 2012, enligt officiell avläsning ur
Ladok
• Alla hst ger 7 tkr i bastilldelning
• Examensarbeten (vissa jämförbara projektkurser) ger 60
tkr per hst
• Kurser klassas av programledning och institution så som A,
B eller C utifrån lärartäthet.
• För att erhålla kurstilldelning ska kursen ha minst 16
studenter – under 16 studenter ges ingen kurstilldelning
fr o m 2013
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Kurstilldelning …………
• Kurs på 7,5 hp med 16 eller fler studenter får startbidrag
på 200 tkr
• För varje student över 16 ges 5 tkr om kursen klassas A,
kurs klassad B ges 6 tkr/student och för C 7 tkr/ student.
• Har kursen fler än 140 studenter räknas den som två
kurser och erhåller därmed dubbla startbidrag
Försöker spegla institutionens kostnader
Minska antalet kurser, kurser med få studenter
Läsåret 11/12 - gavs 1 055 st kurser varav 265 hade färre
16 studenter.
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Gemensamma kostnader - utbildning
• 58 177 tkr till universitet
• 100 152 tkr till LTH Gem varav
54 864 tkr student o programservice
15 915 tkr lokaler, lokalvård o dyl
8 974 tkr datordrift
2 157 tkr bibliotek
2 340 tkr studentrekrytering
2 676 tkr ledningen
11 902 tkr fakultetskansli, ekonomi, personal, info
1 194 tkr rehab
130 tkr LTH-nytt
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Programramar (1)
•
För varje program fastställs en programram
•
Utgångsläget för beräkning av programramen är
summan av redovisade kurskostnader under
senaste läsåret (läsåret 2011/12 inför fördelningen
2013)
•
Kurskostnaden beräknas som startvärde och
ersättning per student (>16 per kurs) med hänsyn till
kostnadsfaktor och högskolepoäng
Kurstilldelning= hp/7,5*(200 + (stud-16)*pris*faktor)
•
LTHs ledning kan i budgetprocessen justera
programramen om så bedöms nödvändigt
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Programramar (2)
Programledningens planeringsunderlag är
således
• Antal studenter per kurs
• Kostnadsfaktor per kurs
• Högskolepoäng per kurs
• Ekonomisk planeringsram (tkr)
• Studentplaneringsram (hst)
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Programramar (3)
ÅK 1
60
60
60
ÅK 2
60
60
60
ÅK 3
60
60
60
ÅK 4
ÅK 5
90
Specialisering 1
30
Valfritt
300 hp
90
90
30
Specialisering 1
Specialisering 2
Valfritt
390 hp
90
90
90
90
30
90
Specialisering 1
Specialisering 1
Specialisering 1
Specialisering 2
Valfritt
Specialisering 1
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
660 hp
Programramar (4)
Programledningens uppgifter
• Eventuella justeringar av kostnadsfaktorer
• Förändringar i kursutbudet
• Budgetsamtal med institutioner
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
(aug)
(aug)
(våren)
Vad händer nu?
• GU-anslaget minskar med minst 10 mnkr
• Påspädning ur myndighetskapitalet tveksamt 2013
• ”överproduktionen” skulle ge ca 100 mnkr ytterligare om vi
inte hade gått i taket!
• Kurser under 16 stud kommer ge NOLL i kurstilldelning
• Nollpoängare (ingen aktivitet) kommer räknas bort från
redovisat antal hst på resp institution
• ANTALET KURSER MÅSTE MINSKA SÅ ATT
ERSÄTTNINGEN PER KURS KAN ÖKA!!
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Länkar
• Regleringsbrevet från utbildningsdepartementet för Lunds
Universitet 2012
http://www5.lu.se/upload/plan/Regleringsbrev/Regleringsbr
evLU2012.pdf - övriga regleringsbrev återfinns på
http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/
• Fördelningsbeslut LU http://www5.lu.se/upload/plan/Fordelningsbeslut_20122016_sammanstallt_beslut_20111111.pdfhttp://www5.lu.se
/upload/plan/Fordelningsbeslut_20122016_sammanstallt_beslut_20111111.pdf
Fördelningsbeslut LTH http://www.lth.se/anstalld/ekonomi/budget_och_prognoser/f
oerdelningsbeslut/?L=0%27%22
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

similar documents