Viestinnän tavoitteet

Report
Vinkkejä hankeviestintään
Viestintä vs. tiedottaminen
• Tiedon siirto ja
vaihdanta
kokonaisuutena
• Kanavina esim.
nettisivut, intrat,
uutiskirjeet, esitteet ja
logot, kokoukset ja
tilaisuudet, sosiaalinen
media, tiedotteet,
tiedotustilaisuudet
• Yksisuuntaista tiedon
siirtoa lähettäjältä
vastaanottajalle
• Mediatiedottaminen
on tiedotusvälineiden
kautta tapahtuvaa
viestintää
(mediatiedotteet ja
tiedotustilaisuudet)
Miksi viestintä on tärkeää?
• Viestintä on resurssi, joka auttaa toiminnan
tavoitteen saavuttamisessa
• Kokemusten jakaminen -> lisää ihmisiä
hankkeiden piiriin
• Kontaktien luominen ja ylläpitäminen
• Hankkeessa mukana olevien sitouttaminen
• Myönteinen julkisuus -> ns. hyvät uutiset
• Rahoittaja edellyttää hankkeesta ja sen tuloksista
viestimistä
• Tiedotusvälineiden kautta tulokset saadaan
nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön
tietoisuuteen
Viestintäsuunnitelma
• Viestinnän tavoitteet
•
Mitä haluatte hankkeestanne kertoa? Mitä tuloksia tai
vaikutuksia haluatte viestinnällä saavuttaa?
• Viestinnän kohderyhmät
•
Kenen tulisi tietää hankkeestanne? Kenelle suuntaatte
viestinne?
• Viestintäkanavat
•
Miten viesti menee perille?
• Aikataulut, vastuuhenkilöt ja kustannukset
•
Ketkä tekevät, mitä ja milloin? Mitä maksaa? Onko varaa?
• Viestinnän tulosten arviointi
•
Mitä jäi käteen hankkeen jälkeen? Mikä onnistui, mikä ei?
Hyvä viestintäsuunnitelma
• Toimenpiteet määritellään tavoitteiden ja
kohderyhmien mukaan
• On realistisesti toteutettavissa (kaikkea ei
kannata yrittää tehdä!)
• Voi olla esim. yksinkertainen taulukko, jossa on
lueteltu toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt
• Toimii hankekoordinaattorin työkaluna
Viestinnän tavoitteita
• Viestinnän tavoitteet perustuvat hankkeen
tavoitteisiin
• Tavoitteet voivat olla määrällisiä tai laadullisia, ja
niitä on hyvä pystyä mittaamaan
• Esim. näkyvyyden lisääminen ja tunnettuuden
parantaminen, tiedon välittäminen, tapahtumien
markkinointi, keskustelun herättäminen, tulosten
levittäminen, toiminnan kehittäminen jne.
Mediatiedote
• Tavoitteena herättää toimittajien mielenkiinto ja
saada heidät kirjoittamaan hankkeesta
• Lähetä tiedote mieluiten sähköpostitse, soita
perään
• Joskus tiedote julkaistaan sellaisenaan, joskus
sitä lyhennetään, joskus sen pohjalta kirjoitetaan
kokonaan uusi juttu tai joskus se säästetään
taustamateriaaliksi myöhempää käyttöä varten
• Tiedotteen tärkein ominaisuus on ajankohtainen
ja kiinnostava sisältö
Hyvä tiedote
•
Sisältää uutisen, ei ole mainos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uutiskynnyksen korkeus riippuu tiedotusvälineestä, tarjolla
olevien uutisten määrästä, ajankohdasta ja monesta muusta
seikasta
Paikallismediassa uutiskynnys on usein matalampi kuin
valtakunnallisessa mediassa
Kertoo itse asiasta, ei ole hankekuvaus
Herättää kohderyhmän kiinnostuksen
On kieleltään ja ulkoasultaan selkeä
Kertoo tärkeimmän asian ensin
Sisältää julkaisupäivämäärän ja yhteystiedot
lisätietoja varten
Huomioi kuvatarpeen
On lyhyt, selkeä ja ytimekäs
Tiedotteen rakenne
•
•
•
•
•
Päiväys ja julkaisuajankohta
Otsikko kertoo varsinaisen uutisen
Ingressi on uutisen tiivistelmä, joka vastaa kysymyksiin
mitä, missä, milloin, miksi ja kuka?
Leipäteksti taustoittaa asioita ja kertoo mahdollisista
jatkotoimenpiteistä
Lähettäjä ja lisätietojen antaja sekä hänen
yhteystietonsa
•
•
•
lisätietojen antajan on oltava tavoitettavissa tiedotteen
lähettämisen jälkeen
Muut yhteystiedot
•
Esim. linkki www-sivuille
•
Esim. tilastoja tai valokuvia
Liitteet
Tiedotteen rakenne
• Tärkein asia alussa, vähemmän tärkeät
yksityiskohdat lopussa
Mikä media?
• Median valinta on helpompaa, kun on ensin
määritelty kenelle ja miten
• Suuret valtakunnalliset mediat
•
Sanomalehdet, sähköiset viestimet, uutistoimistot
• Maakuntalehdet
• Paikalliset mediat
•
Paikallislehdet, paikallisradiot ja –televisiot,
valtakunnallisten medioiden paikalliset toimitukset
• Yleisaikakauslehdet
• Ammatti- ja erikoislehdet
• Jäsen- ja järjestölehdet
Mikä media?
• Valtakunnallisilla medioilla on suuri levikki, mutta
uutiskynnys on usein korkeampi
• Paikallislehdissä uutiset menevät helpommin läpi,
voit myös soittaa ja tarjota juttuideaa
• Näkyvyys pienessä mediassa voi poikia
näkyvyyttä isommassa
• Ammatti- ja erikoislehdillä on hyvin spesifi yleisö,
kannattaa hyödyntää jos aihe koskettaa ko.
yleisöä
Muista!
•
•
•
•
•
•
Toimittajat eivät ehdi seurata kaikkea mitä tapahtuu
– ota rohkeasti yhteyttä toimitukseen ja kerro
kiinnostavasta hankkeestanne!
Mieti etukäteen, mikä on asian ”pihvi” eli mikä tekee
juuri teidän hankkeestanne ajankohtaisen ja
kiinnostavan!
Medialla on jatkuva juttujen tarve – kannattaa
tiedottaa!
Seuraa paikallismediaa: ketkä toimittajat tekevät
juttuja aiheista, joita hankkeessanne käsitellään?
Henkilökohtaiset suhteet edesauttavat tiedotteiden
läpimenoa
Tiedota vain totuudenmukaisesti!

similar documents