osaaminen

Report
Pienin askelin – snadein stepein
-väline oman työn kehittämiseen
arjessa
– jatkuvan parantamisen toimintatapa
Virpi Mattila 11.1.2012
Työssä tarvitaan monenlaista
osaamista
Perustehtävä
AMMATILLINEN
OSAAMINEN
-ammatilliset tiedot ja
osaaminen
-kokemus
-henkilökohtaiset
ominaisuudet
KEHITTÄMISOSAAMINEN
-analyysi- ja
reflektio-osaaminen
-oman työn tutkiminen
-kehittämistyökalujen
käytön osaaminen
• Lasten hoito,
kasvatus ja opetus
• Kasvatuskumppanuus
• Oman työn kehittäminen
•Toimintatapojen ja työprosessien parantaminen
Tavoitteena
hyvinvoiva
lapsi
varhaiskasvatuksessa
2
Pienten askelten toimintatavan
hyötyjä työn kehittämisessä
• Edetään askel kerrallaan, suurikin kokonaismuutos tehdään pienin
askelin
• Kehittämistyö ihmisen kokoiseksi: parannukset näkyvät arjen työssä
nopeasti, melko pienellä vaivalla ja ne toteutetaan yhdessä osana
arkityötä
• Tuo onnistumisen kokemuksia  lisää työhyvinvointia, kokemus
omaan työhön vaikuttamisesta
• Virheet huomataan pian ja niistä opitaan nopeasti
– yhdellä askeleella ei voi mennä kovin kauas metsään
• Systemaattinen, toistettavissa oleva toimintatapa
• Toimintatapa ohjaa yhteisen työn tutkimiseen, työn perusteiden
pohtimiseen ja reflektointiin
• Samalla syntyy dokumentti (työkaluina olevia lomakkeita käyttämällä)
3
Kehittämiskohteen määrittely
• Lähdetään liikkeelle oman toiminnan arvioinnista
• Arviointitiedon lähteitä esimerkiksi:
–
–
–
–
vasun toteutumisen arviointi
itsearviointi erilaisia laatukriteereitä käyttäen
asiakastyytyväisyyskyselyt
lasten mielipiteiden ja tarpeiden selvittäminen jne…………..
– vähintään itsearviointikeskustelu
• Katse lapseen –toiminnassa kehittämiskohteen määrittelyn
lähtökohtana on oman toiminnan arviointi suhteessa Hyve4mallin osa-alueisiin, tiedonsiirtoon ja yhteistyöhön neuvolan
kanssa jne.
4
Kehittämiskohteen täsmentäminen
Kehittämiskohteen täsmentäminen
Yksikön nimi:
Kehittämiskohteenne:
Aikataulu kehittämiskohteen toteuttamiseksi:
Nykytilan kuvaus:
Tavoitetilan kuvaus:
Minkälainen on nykytilanne kehittämiskohteenne osalta? Miten nykyään
toimitte? Kuvatkaa, lähtötilanne mahdollisimman konkreettisesti.
Käyttäkää mittareita.
Mikä on tavoitteenne kehittämiskohteeseenne liittyen? Kuvatkaa
lopputilanne, kun olette saavuttaneet tavoitteenne? Miltä toimintanne
näyttää, kun tavoite on saavutettu?
Siirtykää Snadit stepit -lomakkeelle ja suunnitelkaa ensimmäinen kehittämisaskel. Toteuttakaa ja arvioikaa kehittämisaskel.
Suunnitelkaa, toteuttakaa ja arvioikaa uusia askeleita, kunnes olette saavuttaneet tavoitetilan.
5
Nykytilan analyysin ja kuvaamisen
tärkeys
• Jotta voidaan määritellä kehittämistavoitteita ja
suunnata niitä kohti, täytyy tietää, miten asiat nyt
ovat ja hahmottaa, mitä olisi järkevä muuttaa
• Mutu- tai näppituntumasta faktaan!

• Etsitään mittaamis- ja arviointitapoja, joilla mitataan
ensin nykytilaa ja tehdään samat mittaukset
uudelleen kehittämistoimien jälkeen
6
Kehittämiskohteesta kehittämisaskeliin
7
Yksi kehittämisaskel
4.
3.
1.
Paranna
Suunnittele
Duunaa
Funtsaa
Arvioi
Tee
Tsekkaa
Veivaa
2.
8
Snadit stepit –lomake 1/5
Funtsaa - Suunnittele
• Tehkää yksityiskohtainen suunnitelma yhdestä
kehittämisaskeleesta. Mitä aiotte kokeilla? Mikä on
nykytila muutoksen kohteena olevan asian suhteen?
Mitä tavoittelette? Miten muutos toteutetaan?
– Kehittämisaskel, kokeiltava muutos
– Kokeiltavan asian lähtötilan ja tavoitetilan kuvaukset
laadullisesti ja määrällisesti (kuvatkaa konkreettisia asioita,
käyttäkää mittareita)
– Muutoksen toteutussuunnitelma (mitä tehdään, kuka tekee,
milloin tekee ja milloin tulokset arvioidaan)
– Milloin arvioimme suunnitelmamme toteutumista
ja sitten…. toteuttakaa suunnitelmanne !
9
Snadit stepit –lomake 2/5
Veivaa - tee:
• Kuvatkaa suunnittelemanne toteutus
• Toteutuiko suunnitelmanne, niin kuin olitte
ajatelleet? Teittekö kaiken niin kuin suunnittelitte?
Mitä tapahtui? Kuvatkaa myös mahdollisia
vaikeuksia, ongelmia ja odottamattomiakin
vaikutuksia.
– Miten suunnitelmanne toteutui
– Haasteet ja odottamattomat vaikutukset
10
Snadit stepit –lomake 3/5
Tsekkaa - arvioi:
• Kuvatkaa tulokset / muutokset mittareita käyttäen.
Verratkaa tuloksia lähtötilanteeseen ja
tavoitetilaanne. Tehkää yhteenveto. Saavutitteko
tavoitetilan? Mikä onnistui ja mikä mahdollisesti ei
onnistunut? Mitä opitte? Oliko muutos parannus?
– Yhteenveto toteutuneista muutoksista
11
Snadit stepit –lomake 4/5
Duunaa - tee parannuksia ja aloita seuraavan
askeleen suunnittelu:
• Mitä johtopäätöksiä teette? Mitä muutoksia
toimintaan pitää vielä tehdä tekemästänne
kokeilusta saadun tiedon perusteella? Mitä
kokeilette seuraavaksi?
– Johtopäätöksemme
– Mitä kokeilemme seuraavaksi
ja sitten…. suunnitelkaa seuraava askel !
ja niin edelleen….
12
Pienten askelten logiikka
Ylätavoite
Ensimmäinen askel
Tulosten
arviointi
Mitä haluamme saavuttaa?
Kehittämiskohde, joka jakautuu yksi kerrallaan suunniteltaviin pieniin kehittämisaskeliin
Yhden kehittämisaskeleen suunnittelu
Paranna
Suunnittele
Duunaa
Funtsaa
Arvioi
Tee
Tsekkaa
Veivaa
Mistä tiedämme, että askel oli parannus?
Arviointi ja jatkotoimista päättäminen, seuraavan askeleen suunnittelun aloitus
Seuraava
askel
13
Nykytilasta tavoitetilaan
D F
D F
D F
T V
D F
D F
T V
T V
T V
T V
Missä olemme
nyt? Nykytilan
analyysi ja kuvaus
ERO
nykytilan ja
tavoitetilan
välillä
Mitä haluamme
saavuttaa?
Tavoitetilan
kuvaus
14
Ei ne suuret suunnitelmat, vaan pienetkin
parannukset…
15

similar documents