Vammaisuuden selittämisen mallit

Report
Vammaisuuden selittämisen
mallit
Simo Vehmas
Jyväskylän yliopisto
[email protected]
Vammaisuus yksilön vikana
Moraalinen malli
Lääketieteellinen malli
Sosiaalinen vammaistutkimus
• Ihmisten fyysisten ja psyykkisten erojen sisältö
ja merkitys määräytyy sosiaalisesti
• Avoin poliittisuus, sitoutuminen vammaisten
etujen ajamiseen
• Vammaisuus hahmotetaan yksilön ja yhteisön
suhteen kautta -> yksilön ongelmat
yhteiskunnallisia kysymyksiä
Vammaistutkimus ja relativismi
• Vammaistutkimus ja kulttuurirelativismi:
vammaisuus määräytyy historiallisesti ja
kulttuurisesti
• Normatiivinen relativismi: yksikään
moraaliperiaate ei ole yleisesti pätevä – kaikki
arvot ja normit ovat yhtä arvokkaita tai
arvottomia
– Vammat ovat normatiivisesti neutraaleja tai jopa
myönteisiä inhimillisen erilaisuuden
ilmenemismuotoja
Relativismi ja ontologia?
Ehdoton
• Olemassaolo ei riipu
kokijasta: vuori, juna
• Sisäiset ominaisuudet:
kemiallinen rakenne
• Raa’at faktat: Mount
Everestin olemassaolo
• Trisomia 21
• Tulehtunut umpilisäke
Suhteellinen
• Olemassaolo riippuu kokijasta:
kipu
• Havaitsijasta riippuvat
ominaisuudet: pyörätuoli
• Institutionaaliset faktat:
Joseph Ratzinger = Paavi
Benedictus XVI
• Downin syndrooma
• Diagnoosi
”umpilisäketulehdus”->
leikkaus
Neurodiversiteetti – neurologisen
monimuotoisuuden liike
• Psykiatriset luokitukset virheellisiä ja vahingollisia
• ADHD, Asperger, Skitsofrenia perustuvat todellisille,
neurologisille eroille (realismi, positivismi) mutta ne
ovat normatiivisesti neutraaleja erilaisuuden muotoja
– Autistinen tai hullu käytös tulee olla hyväksyttyä
– ”neuronormaalit” pakottavat mielivaltaisesti muut
mukautumaan heidän käyttäytymisnormeihinsa
– Autismi ja skitsofrenia eivät ole mielen häiriöitä tai vikoja –
aivojen piuhat ovat vain kytketty eri tavalla
– erilaisuutta pitää arvostaa ja kunnioittaa -> ihmisiä ei pidä
esim. lääkityksen avulla koittaa ’parantaa’, heillä pitää olla
lupa olla oma itsensä
Sekoittaako neurodiversiteetti jo
ennestään sekavat piuhat?
• Aktivistit eivät edusta koko ryhmää
• Jotkut haluavat aidosti ja syystä parantua
– Esim. vaikea autismi tai mielenterveyden ongelma
– Itsensä tai toisten vahingoittamisessa ei ole
mitään juhlimisen aihetta
– Inhottava ja vahingollinen käytös vs. erilainen tapa
toimia sosiaalisesti
Vammaisuus ja hyvinvointi
Instrumentaaliset tekijät
• Elimellisten vammojen tai
toimintarajoitusten tarkkaa
osuutta vaikea osoittaa
• Sosiaalisten tekijöiden
merkitys hyvinvoinnin
sisällön määrittymisessä ja
kausaalisissa prosesseissa
• Tärkeä huomioida vamman
laatu ja aste
Intrinsiset tekijät
• Essentialistinen ihmiskäsitys ja
ihmisen ideaali; tai
• Itsessään arvokkaat asiat (joita
ei tarvitse erikseen selittää tai
oikeuttaa) -> onnellisuus
• Onnellisuuden oikeat tavat ja
syyt
• Objektiivinen moraaliteoria;
niitä riittää mutta ei
yksimielisyyttä niiden
totuudesta
Miksi vammat ovat valitettavia?
• Koska ne aiheuttavat rajoituksia?
– Luokka, sukupuoli, kansallisuus jne. rajoitteina
– Mitä enemmän lahjoja, sitä parempi/huonompi?
• Koska tiettyjen kykyjen puute aiheuttaa
hyvinvointivajeen?
– Mitä vähemmän kykyjä, sitä vähemmän
hyvinvoinnin mahdollisuuksia (MacMahan)
Eetikon ohjenuorat (Kittay)
• Episteeminen vastuullisuus: tunne asia, jota
käytät tuodaksesi esille jonkin yleisemmän
pointin
• Episteeminen vaatimattomuus: ole selvillä
siitä mitä et tiedä
• Nöyryys: vältä omien arvojesi ylimielistä
tuputtamista muille
• Vastuuvelvollisuus: kiinnitä huomiota
filosofointisi/tutkimuksesi seurauksiin
Persoonat ja moraalin rajat
• Psykologinen persoonuuskäsitys
– Olentojen moraalinen asema perustuu niiden
kognitiivisiin kykyihin
– Sikiöt ja vauvat
– Kehitysvammaiset ja koirat – rajatut hyvinvoinnin
mahdollisuudet: vaikeasti kehitysvammaiset
kyvyttömiä syviin sosiaalisiin suhteisiin,
luovuuteen, korkeamman tiedon hankintaan,
esteettisiin elämyksiin jne. (MacMahan)
Älykkyys moraalisen aseman
perustana
• Älyllisten ja adaptiivisten taitojen puute:
inhimillisen epätäydellistä, ei koiramaisen
täydellistä
• Kyvyt suhteessa lajinsisäisiin sosiaalisiin ja
käytöstapoihin (esim. puuman nopeus)
• Koira, jonka ÄO 150 vs. ihminen, jonka ÄO 30
– Kuka on onnellinen? Kuka on koira, kuka ihminen?
• Kyvyt ja ominaisuudet riittämätön moraalin
perusta
Yksilön moraalisen aseman ja kohtelun
perustana
• Hänen psykologiset,
moraalisesti merkittävät
ominaisuutensa (esim.
Jeff MacMahan, Peter
Singer)
• Hänen moraalisesti
merkittävät sosiaaliset ja
henkilökohtaiset
suhteensa (Eva Kittay,
Martha Nussbaum)
• Velvollisuudet,
asianmukaiset
emotionaaliset reaktiot
jne. perustuvat
sosiaalisissa käytännöissä
syntyviin suhteisiin
Mitä tehdä jos…

similar documents