Lampiran 2 (Slide KIK KPKT 2012)

Report
GARIS PANDUAN
KONVENSYEN KIK
KPKT 2012
1
KONVENSYEN
KIK KPKT 2012
Tarikh
:
Masa
Tempat
:
:
DIJANGKA 25-26 September
2012 (Selasa-Rabu)
9.00 pagi – 5.00 petang
Dewan Kristal KPKT
2
SYARAT-SYARAT PENYERTAAN
KONVENSYEN KIK KPKT 2012
1.
Penyertaan adalah dibuka kepada kumpulan-kumpulan KIK dari semua Jabatan /
Bahagian di KPKT.
2.
Kumpulan yang mengambil bahagian adalah merupakan kumpulan yang telah
mempersembahkan
projek
mereka
kepada
pihak
pengurusan
sebelum
pelaksanaan projek di Jabatan masing-masing pada tahun 2011/2012 dan
dicalonkan oleh Jabatan / Bahagian masing-masing.
3.
Projek KIK yang dicalonkan hendaklah belum pernah dipersembahkan oleh
kumpulan dalam Konvensyen KIK KPKT pada tahun 2010 dan tahun sebelumnya.
4.
Projek kumpulan mestilah telah selesai dilaksanakan sebelum Konvensyen pada
tahun semasa.
3
5.
Tiap-tiap Jabatan / Bahagian dibenarkan mencalonkan dua Kumpulan KIK (satu
dari kategori teknikal dan satu lagi dari kategori Pengurusan) yang dipilih melalui
apa jua platform yang dirasakan bersesuaian untuk menyertai Konvensyen KIK
KPKT 2012.
Penetapan kategori ini adalah berdasarkan kriteria projek.
(*Sekiranya ada penambahan pencalonan, mohon dikemukakan surat kepada Unit
Inovasi, Bahagian Korporat)
6.
Pencalonan menyertai Konvensyen hendaklah dikemukakan melalui Jabatan /
Bahagian kepada Urus setia Konvensyen KIK KPKT di Bahagian Korporat dengan
menggunakan apa jua medium yang dirasakan bersesuaian sebelum atau pada 4
Jun 2012 (Isnin). * saringan awal akan diadakan pada Ogos 2012
7.
Bilangan maksima ahli-ahli bagi setiap kumpulan KIK yang mengambil bahagian
didalam Konvensyen KIK KPKT dihadkan kepada 10 orang sahaja termasuk ketua
kumpulan .
4
PROSES PENILAIAN
SKEMA PEMARKAHAN BARU
KONVENSYEN KIK KPKT 2012.
Penilaian Projek
KIK Melalui
Dokumentasi
(50%)
• Penilaian ini
diadakan secara
bersemuka antara
panel dan peserta
berdasarkan
dokumentasi projek
Penilaian
Persembahan
Projek KIK (30%)
Penilaian
Pameran Projek
KIK (20%)
• Penilaian ke atas
keberkesanan
mempersembahkan
projek selama 10 minit
semasa konvensyen.
• Penilaian ke atas
kreativiti dan inovasi
kumpulan dalam
mempamerkan dan
mempromosikan
projek yang
dipertandingkan
5
a) Penilaian Projek KIK Melalui Dokumentasi:
i.
Penilaian setiap kumpulan yang mengambil
bahagian
di
Konvensyen
akan
dinilai
berdasarkan kepada kriteria yang dilampirkan.
ii. Setiap kumpulan akan dinilai selama 30 minit –
60 minit melalui soal jawab dan dokumentasi.
iii. Penilaian akan dijalankan oleh ahli-ahli Panel.
Keputusan Panel Penilai adalah muktamad.
6
FORMAT DOKUMEN LAPORAN PROJEK KIK
BIL
1
PERKARA
KRITERIA 1: PENGENALAN
Latar Belakang Jabatan, Kumpulan dan pemilihan ahli kumpulan
Bukti penyertaan (Contoh: Laporan Kehadiran Mesyuarat Dan Carta Pai)
Perancangan Projek (Contoh: Carta Perbatuan Dan Kitaran PDCA)
2
KRITERIA 2: PEMILIHAN PROJEK
Kajian Latar Belakang Masalah/Penambahbaikan Utama, Analisa (Contoh: rajah / carta)
Pemilihan Tajuk Projek Dan Kaitan Objektif (Contoh: projek memenuhi kehendak jabatan/bahagian)
Pemilihan Projek secara sistematik
3
KRITERIA 3: PENJELASAN PROJEK
Istilah Tajuk Projek (Contoh: Istilah-Istilah teknikal dijelaskan)
Sasaran Projek (Contoh: analisa data-data lepas, pro & kontra, bench mark)
4
KRITERIA 4: ANALISA PROJEK
Rajah Ishikawa I & II
Kaedah Brain Storming
Verifikasi Sebab Yang Mungkin
Rajah Ishikawa III
Penjelasan Dan Analisa Data
Jadual Kumulatif Sebelum Projek
Rajah Pareto I
5
KRITERIA 5: CADANGAN PENYELESAIAN
Strategi Blue Ocean / Rajah Pokok / SWOT
Pendekatan Dalam Memilih Cadangan Penyelesaian
Pelaksanaan Cadangan Penyelesaian dalam tempoh percubaan (dry run)
BIL
6
PERKARA
KRITERIA 6: TINDAKAN PENYERAGAMAN
Surat Permohonan Penyeragaman
Tindakan Penyeragaman (Contoh: Peringkat Jabatan / Bahagian)
Surat Kelulusan Penyeragaman
Carta Aliran Kerja Baru Yang Diterima Pakai
Pemantauan Susulan Selepas Projek (Contoh: SSR)
Pemantauan Keseluruhan Projek (Contoh: pinda fail meja)
Surat Mohon Taklimat & Kelulusan
7
KRITERIA 7: PENCAPAIAN HASIL PROJEK
Faedah – Faedah (Contoh: pengurangan kos operasi)
Faedah- Faedah Lain (Contoh: tahap kepuasan hati pelanggan)
Sumbangan Kepada Pencapaian Objektif Organisasi
Kaedah Menilai Faedah-Faedah Yang Diperolehi Dengan Kos Pelaksanaan Cadangan Penyelesaian
8
KRITERIA 8: PENILAIAN KUMPULAN
Penilaian Dan Pencapaian Kumpulan (Contoh: Carta Radar)
Kesulitan dan Cara Meningkatkan Prestasi Ahli-Ahli
Pembelajaran Yang Diperolehi
9
PENUTUP
Kesimpulan (Contoh: Kesan dari pelaksanaan projek tersebut)
Penghargaan kepada Ketua Jabatan / Bahagian
b) Penilaian Persembahan Projek KIK:
i.
Persembahan setiap kumpulan yang mengambil bahagian di
Konvensyen akan dinilai berdasarkan kepada kriteria seperti yang
telah dinyatakan mengikut format pengucapan awam.
ii.
Setiap kumpulan akan diberikan 10 minit untuk membuat
persembahan. Masa persembahan akan bermula selepas perkataan
pertama disebutkan oleh kumpulan. Tiada soal jawab dari Panel
Penilai ketika persembahan mahupun selepas tamat persembahan.
iii.
Sekiranya tiada permulaan oleh kumpulan, loceng/buzzer permulaan
akan dibunyikan setelah tamat 5 minit masa persediaan. Loceng
kedua akan dibunyikan setelah cukup 8 minit; dan loceng/buzzer
penamat akan dibunyikan setelah cukup 10 minit persembahan.
iv.
Penilaian akan dijalankan oleh ahli-ahli Panel.
Penilai adalah muktamad.
Keputusan Panel
9
c) Penilaian Pameran Projek KIK:
Pameran projek setiap kumpulan yang
mengambil bahagian di Konvensyen akan
dinilai berdasarkan kepada kriteria seperti
yang telah dinyatakan.
ii. Penilaian akan dijalankan oleh ahli-ahli Panel.
Keputusan Panel Penilai adalah muktamad.
i.
10
PENYERAHAN LAPORAN KIK DAN SOFT COPY
MAKLUMAT PROJEK/KUMPULAN.
Penyerahan Laporan Projek KIK (4 Naskhah) dan
salinan persembahan projek KIK dalam bentuk CD
dengan menggunakan Microsoft Powerpoint adalah
selewat-lewatnya pada
11
HAL-HAL LAIN
12
KEMUDAHAN SEMASA KONVENSYEN
KIK KPKT 2012
Kemudahan berikut disediakan oleh urus setia:
• 2 Laptop
• 1 LCD Projector
• 4 Mikrofon
• 1 Skrin
• Meja dan kerusi untuk pameran
Persembahan:
• Semua kumpulan dikehendaki bersiap sedia 5 minit lebih
awal dari masa yang telah ditetapkan dalam Jadual
Persembahan KIK.
• Masa 5 minit akan diberikan untuk memasang peralatan
13
oleh kumpulan, termasuk Montaj (sekiranya ada).
14

similar documents